IP Netwerk Specialist / Implementatie Adviseur., Den Haag

Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een IP Netwerk Specialist / Implementatie Adviseur.

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Over Project GGI:
Een van de projecten die in opdracht van gemeenten binnen VNG wordt uitgevoerd is de realisatie van de Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI). GGI is een veilige, samenhangende digitale infrastructuur die bestaat uit verschillende componenten. Door gebruik te maken van GGI werken gemeenten, gemeentelijke samenwerkingsverbanden en andere overheden beter, veiliger en makkelijker samen. De invoering van IPv6 als standaard internet adresprotocol voor gemeenten is één van de bouwstenen van de GGI. Om ook in de toekomst bereikbaar te blijven moeten gemeenten hun websites en mailservers ook via IPv6 ontsluiten. In een latere fase zullen de interne netwerken en ICT-systemen van gemeenten worden omgebouwd naar IPv6. Momenteel zijn al ca. 100 gemeenten via IPv6 extern bereikbaar. Om tijdig voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen wordt ernaar gestreefd om eind 2019 minimaal 80% van alle gemeentelijke websites en mailservers via IPv6 bereikbaar te maken.

Doel van de opdracht:
Als implementatie-adviseur is het jouw taak om gemeenten te ondersteunen bij de voorbereiding en implementatie van IPv6, als onderdeel van het omvangrijkere GGI implementatieprogramma. De focus daarbij ligt op voor het samen met gemeenten en betrokken leveranciers realiseren van de externe bereikbaarheid via IPv6. Daarnaast help je gemeenten bij en uitwerken van hun plannen voor de implementatie van IPv6 op hun interne netwerken. Je maakt deel uit van de IPv6 projectorganisatie en fungeert als primair aanspreekpunt voor de gemeenten die je ondersteunt. Je faciliteert gemeenten in de uitwerking van hun plannen en de afstemming daarvan met hun leveranciers. Je bent zowel uitvoerend als tactisch bezig.

Resultaat van de opdracht:
Je zorgt er ervoor dat zo veel mogelijk gemeenten via IPv6 extern bereikbaar worden en/of daartoe voorbereidende concrete stappen voor hebben gezet.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:
- Draagt door optreden en inzet actief bij aan de snelle implementatie van IPv6 bij gemeenten en werkt daarbij binnen de doelen en kaders die door de projectorganisatie IPv6 van VNG Realisatie zijn gesteld.
- Bouwt relaties op met gemeenten die geïnteresseerd zijn in de invoering van IPv6.
- Vertaalt samen met de projectorganisatie voor IPv6 de implementatieaanpak voor IPv6 naar concrete acties die met geïnteresseerde gemeenten verder worden uitgewerkt.
- Ondersteunt gemeenten (waarvoor jij aanspreekpunt bent) met het uitwerken van hun plannen m.b.t. de externe bereikbaarheid van hun websites en mailservers via IPv6.
- Begeleidt en ondersteunt gemeenten bij de afstemming en realisatie van hun IPv6 plannen met hun leveranciers en providers.
- Inventariseert concrete vragen, wensen en behoeften m.b.t. IPv6 bij gemeenten en probeert die zoveel mogelijk in te vullen m.b.v. de door VNG Realisatie ontwikkelde implementatietoolkit en doet zo nodig voorstellen. voor aanpassing en eventuele uitbreiding van deze toolkit.
- Helpt gemeenten bij het implementeren van de verplichte veiligheidstandaarden voor internet en mailverkeer.
- Ondersteunt de implementatie van IPv6 bij de gemeenten met wie contact wordt onderhouden en legt waar mogelijk de verbinding met betrokken leveranciers in afstemming met de betreffende gemeente.
- Neemt bij gemeenten belemmeringen t.a.v. de invoering van IPv6 en waar mogelijk ook GGI-Netwerk weg, zodat gemeenten in staat zijn om zelfstandig de implementatie vorm te geven.
- Inhoudelijk volledig op de hoogte van de belangrijkste ins en outs van IPv6 en GGI qua stand van zaken en (on)mogelijkheden.
- Operationeel aanspreekpunt voor gemeenten voor de technisch inhoudelijke vragen en in staat 80% van de vragen over IPv6 en GGI zelf te beantwoorden.
- Doet pro actief voorstellen voor verandering en/of verbetering van de versterkte informatie, zowel inhoudelijk als procesmatig.
- Bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt voor adequate opvolging. Treedt hierin zowel faciliterend als – waar nodig – sturend op.
- Rapporteert over de voortgang van de IPv6 implementatie bij gemeenten aan de projectleider IPv6 en v.w.b. GGI-Netwerk binnen de projectenstructuur van GGI en de teamcoördinator van het team Implementatie..
- Zet monitoring en voortgangsbewaking om naar enthousiasmering van de gemeenten om samen voortgang in de implementatie te behalen.
- Werkt daar waar nodig is samen met de accountmanagers van VNG Realisatie.
- Schuift waar nodig is aan bij de overleggen van team Implementatie.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent uiterlijk 2 januari 2019 beschikbaar.
- Je beschikt over een HBO werk- en denkniveau op het gebied van ICT- en informatiemanagement.
- Je bent beschikbaar voor het matchgesprek.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt netwerkkennis op CCNP en/of CCDP niveau.
- Je hebt technische kennis van gemeentelijke infrastructuren, internet en basiskennis van informatiebeveiliging.
- Je beschikt over uitgebreide toepassings- en productkennis van IP-netwerken en/of van bestaande gemeentelijke of overheidsdatanetwerken in de breedste zin van het woord.
- Je beschikt over praktische kennis van internetstandaarden IPv4 en IPv6 en het opzetten en implementeren van netwerken inclusief toekenning, indeling en beheer van nummerplannen.
- Je hebt kennis van gemeentelijke kaders en normen voor architectuur (GEMMA).
- Je hebt kennis van informatiebeveiliging (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten – BIG).
- Je hebt ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) in de rol van adviseur of technisch projectleider m.b.t. informatie/ICT-management.
- Je hebt ervaring in de rol van coördinator of expert in projecten die decentraal bij meerdere gemeenten tegelijkertijd geïmplementeerd zijn.
- Je hebt ervaring in het inbedden van projecten in het eigen lokale beleid van gemeenten en van samenwerkingsverbanden.
- Je hebt ervaring in het schakelen tussen de werelden van bestuurders, bedrijfsvoering, inkoop, informatie- en ICT management en informatiebeveiliging, weet hierin synchroniciteit aan te brengen en weet deze werelden onderling te vertalen.

Competenties:
- Klantgericht
- Resultaatgericht
- Beschikt over social skills
- Hands-on
- Organisatie en omgevingssensitief
- Omgevingsbewust
- Analytisch
- Initiatiefrijk
- Enthousiasmerend
- Creatief
- Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
- Feedback geven en ontvangen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 02-01-2019
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: ja, max. inhuur is 36 maanden
Inzet: maximaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 03-12-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 10-12-2018 tussen 13:00-16:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: IP, Netwerk, Specialist, Adviseur, Implementatie, GemeenteEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Den Haag
region:
Zuid-Holland
hourly rate:
marktconform
start date:
02-01-2019
reference:
ITC-ICBO00824
duration:
3 months
prolongation:
Yes
hours per week:
32 hours
posted:
11-07-2018 14:28:01
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies