Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Informatievoorziening Expert Identity and Access Management

Omschrijving opdracht:
Het voorbereiden van de implementatie van het IAM (Identity and Access Management) proces ten behoeve van de ketenpartners van de politie, welke op basis van wettelijk grondslag (wet- regelgeving/convenant) toegang dienen te verkrijgen tot politiegegevens.

Doelstelling:
Samen met andere leden van de taskforce, portefeuilles en aanpalende organisatie onderdelen als HRM, Privacy, IAM profielentaem, IAM beheer en Gegevens Autoriteit het op orde brengen van de ketenpartner gegevens binnen het personeelssysteem waarin gegevens van medewerkers worden vastgelegd en gekoppeld worden aan een functie/rol (Landelijk Functiehuis Ketenpartners) en (keten) organisatiestructuur. Het inrichten van IAM voor ketenpartners incl. het tot stand laten komen van IAM ketenprofielen ten behoeve van autorisatie tot het netwerk van politie met haar informatiesystemen.

Verantwoordelijkheden:
In samenwerking met de betreffende portefeuilles opleveren van RFC’s (Request for Change) ten behoeve van IAM ketenprofielen en het operationeel maken er van. Overdracht van beheer aan de Front Office Dienstverlening Partners binnen de organisatorische eenheid Dienstverlening Partners.

Vakmatige taken:
-Vaststellen van de benodigde functies/rollen voortvloeiende uit wet- regelgeving en convenanten, conform beleid Ketenpartners binnen de politie.
-Onderzoeken vanuit welke grondslag de autorisatie kan worden verleend. Door HR-A (HRM-administratie) aan laten maken van nieuwe benodigde functiecodes.
-Vanuit analyse van betreffende convenanten schakelen met de verantwoordelijke portefeuille en contact onderhouden met de Informatie Voorziening Expert van de portefeuille om een Request for Change tot stand te laten komen voor een nieuw te ontwikkelen autorisatieprofiel.
-Blijven monitoren/prioriteren van uitgezette taken behoort wel tot het takenpakket.

Leidinggevende taken:
Dit zal niet van toepassing zijn. Er is sprake van coordinatie van taken binnen een functionele relatie, maar niet in leidinggevende zin.

Contacten:
Contacten op diverse niveaus van management tot medewerkers. Dit geldt voor zowel binnen de taskforce als richting betreffende portefeuilles.

Inzet in de lijn of project:
Inzet op tijdelijke- en projectmatige basis.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Functie eisen (knock-out criteria):
1. Je bent inzetbaar vanaf 01/05/2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30/04/2021 voor 36 uur per week.
2. Je hebt een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO niveau.
3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met het op orde brengen van een personeelssysteem waarin gegevens van medewerkers worden vastgelegd en gekoppeld worden aan een functie/rol.

Functie wensen (gunningscriteria):
1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het vaststellen van functies voortvloeiende uit wet- en regelgeving, convenanten en/of beleid.
2. Je beschikt over een afgeronde erkende en volwaardige HBO opleiding.
3. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en of binnen een grote landelijke organisatie (10.000+).
4. Je hebt minimaal 6 maanden ervaring binnen de politieorganisatie.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Zwolle
Startdatum: 01-05-2020
Duur: 30-04-2021
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-02-2020
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 10/11 2020.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: iam, expert, identity, accessEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Zwolle
region:
Overijssel
hourly rate:
marktconform
start date:
01-05-2020
reference:
ITC-ICBO04852
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
02-13-2020 22:10:06