Always on track to the perfect match

Opdrachtspecificaties
Referentienummer: BTIT30602
Omgeving: Zwolle
Startdatum: 1 mei 2020 (let op; screeningsperiode voorafgaand)
Einddatum: 30 april 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 36
Intakegesprek: Week 10/11
Sluitingsdatum: Donderdag 20 februari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar twee Informatievoorziening Experts Identity and Access Management Processen voor 36 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Het voorbereiden van de implementatie van het IAM (Identity and Access Management) proces ten behoeve van de ketenpartners van de organisatie, welke op basis van wettelijk grondslag (wet- regelgeving/convenant) toegang dienen te verkrijgen tot politiegegevens.

Doelstelling: Samen met andere leden van de taskforce, portefeuilles en aanpalende organisatie onderdelen als HRM, Privacy, IAM profielentaem, IAM beheer en Gegevens Autoriteit het op orde brengen van de ketenpartner gegevens binnen het personeelssysteem waarin gegevens van medewerkers worden vastgelegd en gekoppeld worden aan een functie/rol (Landelijk Functiehuis Ketenpartners) en (keten) organisatiestructuur. Het inrichten van IAM voor ketenpartners incl. het tot stand laten komen van IAM ketenprofielen ten behoeve van autorisatie tot het netwerk van politie met haar informatiesystemen.

Verantwoordelijkheden:

In samenwerking met de betreffende portefeuilles opleveren van RFC’s (Request for Change) ten behoeve van IAM ketenprofielen en het operationeel maken er van.
Overdracht van beheer aan de Front Office Dienstverlening Partners binnen de organisatorische eenheid Dienstverlening Partners.
Taken/werkzaamheden:

Vaststellen van de benodigde functies/rollen voortvloeiende uit wet- regelgeving en convenanten, conform beleid Ketenpartners binnen de organisatie.
Onderzoeken vanuit welke grondslag de autorisatie kan worden verleend. Door HR-A (HRM-administratie) aan laten maken van nieuwe benodigde functiecodes.
Vanuit analyse van betreffende convenanten schakelen met de verantwoordelijke portefeuille en contact onderhouden met de Informatie Voorziening Expert van de portefeuille om een Request for Change tot stand te laten komen voor een nieuw te ontwikkelen autorisatieprofiel.
Blijven monitoren/prioriteren van uitgezette taken behoort wel tot het takenpakket.

Functie eisen
KNOCK-OUT:

Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal MBO niveau (kopie diploma vereist).
Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring opgedaan met het op orde brengen van een personeelssysteem waarin gegevens van medewerkers worden vastgelegd en gekoppeld worden aan een functie/rol.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het vaststellen van functies voortvloeiende uit wet- en regelgeving, convenanten en/of beleid (weging 40%).
Je hebt een afgeronde erkende en volwaardige HBO opleiding (weging 35%).
Je hebt minimaal 1 jaar ervaring binnen de Rijksoverheid en of binnen een grote landelijke organisatie (10.000+).
Je hebt minimaal 6 maanden ervaring binnen de politieorganisatie.

Competenties:

Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Keywords:EMPLOYER:

Company:
BlueTrail
contact person:

type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Zwolle
region:
Overijssel
hourly rate:

start date:
01-05-2020
reference:
ITC-BTIT30602
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
02-14-2020 12:43:58