Senior Business Analist, Utrecht, Amsterdam en Zwolle

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Business Analist.

Opdracht Omschrijving:
De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. Deze data is van groot belang voor het politiewerk. Om die reden is de afgelopen jaren één landelijk politie datawarehouse gerealiseerd: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De continuïteit is van groot belang en de gebruikerswensen nemen met de dag toe, net als de hoeveelheid data die opgeslagen wordt. Daarnaast bestaan er verschillende big-data omgevingen voor Intelligence. Het komend jaar staat in het teken van de integratie van deze platformen naar de modernste technologie met als doel veel sneller dan nu het geval is, bronnen te ontsluiten, te analyseren en te bevragen. Dit bevat naast een oplossing voor gestructureerde data tevens de mogelijkheid om ook ongestructureerde data te kunnen analyseren. Waarbij geldt dat een veelheid aan lokaal/regionaal gerealiseerde oplossingen oplossing moeten “landen” op een landelijk geharmoniseerde big data infrastructuur.

De realisatie van BI-oplossingen is georganiseerd binnen de landelijke dienst ICT. Om de verbinding tussen realisatie enerzijds en strategie en functionele behoeften anderzijds maximaal te laten aansluiten, heeft de dienst IM de verantwoordelijkheid om te komen tot goede uitgewerkte voorstellen die in uitvoering genomen worden. Binnen de realisatietrajecten (project en agile-teams) heeft de dienst IM de verantwoordelijkheid de businesscase te bewaken en de gebruikersorganisatie te ondersteunen in het formuleren van haar behoefte. Wegens de veelheid aan businessvragen, de integratie van omgevingen en de onderlinge afhankelijkheid is de dienst IM op zoek naar een ervaren Senior business analist op het terrein van Business Intelligence.

Speciale aandacht gaat uit naar het ondersteunen van product owners door het doen van vooronderzoeken en vraaganalyse. De productowners zijn, binnen de geldende kaders waaronder de IV-strategie, verantwoordelijk voor het in samenhang definiëren van hun backlogs voor realisatie. Hierbij wordt onder andere gezocht naar kandidaten die ervaring hebben met zowel het gebruik van analytical tools binnen een big data omgeving als datawarehouse concepten (bij voorkeur in combinatie met Cognos) als Agile werken en de rol van de product owner. Activiteiten beslaan het gehele traject van vraagarticulatie tot en met het analyseren en sprint-ready maken van business waarde (epics) voor realisatie door het bouw/scrumteam.

Verantwoordelijkheden:
De BI Senior Business Analist is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden:
- Is in staat productowners individueel en vanuit het collectief van meerdere productowners te ondersteunen in het gemeenschappelijk realiseren van een samenhangend BI-landschap, vanuit IV-strategie en business vragen
- Begeleidt productowners bij het vanuit strategie en businessbehoefte opstellen van hun productvisie en het vertalen naar een (gezamenlijke) ontwikkelbacklog
- Is in staat vragen vanuit de business door middel van vooronderzoek en analyse te vertalen naar impact op en realisatie in IV.
- Is proces- en resultaatgericht en ondersteunt de productowners in hun groei in volwassenheidsniveau
- Overlegt met IM- en ICT-architecten over de gewenste informationele oplossingen. Communiceert proactief met productowners omtrent hun backlog en stemt deze met hen af.
- Begeleidt/ondersteunt multi disciplinaire teams (ICT en gebruikers) en BI projecten naar het gewenste en gekozen eindresultaat, kan effectief verschillende werkvormen hanteren
- Schakelt als vanzelf tussen concepten en inhoudelijke oplossingen.
- Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de BI-strategie van de politie en de daarbij behorende enterprise architectuur.

Vakmatige taken:
De senior Business Analist ondersteunt de productowners over de inhouds-as als spil tussen te realiseren strategie, de architectuurstandaarden, de gebruikers en het BI-ontwikkelteam. Hij/zij communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische mensen de functionele wensen te vertalen. Beschikt over een proactieve houding richting opdrachtgevers, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een business-gedreven aanpak in plaats van een technologie-gedreven aanpak. Naast het kunnen uitvoeren van een goede business analyse wordt kennis en ervaring verwacht van zowel gestructureerde data (bij voorkeur inclusief Cognos) en ongestructureerde of big data.

Leidinggevende taken:
De business analist is geen leidinggevende. Wel wordt verwacht dat hij/zij structuur aan kan brengen in de werkzaamheden van groepen mensen, coördinerende taken vervult en het vermogen heeft om af te stemmen op verschillende belangen en behoeften, zodat medewerkers komen tot een maximaal gezamenlijk resultaat.

Contacten:
De primaire stakeholders zijn te vinden binnen de Informatie Organisatie in de verschillende eenheden van de politie. Daarnaast is een goed contact nodig met de dienst ICT, waar de realisatie van de platformen en tools plaats vindt.

Inzet in de lijn of project:
Inzet is op projectmatige basis.

Functie eisen (knock-out criteria):
- Je bent inzetbaar vanaf 18-02-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2019 voor 36 uur per week.
- Je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal vijf jaar ervaring als Business Analist binnen het Business Intelligence (BI) domein.
- Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding op het gebied van bestuurskunde, bedrijfswetenschappen, ICT of vergelijkbaar.
- Je hebt kennis en ervaring met architectuur, datamodellering en data warehouse concepten.

Functie wensen (gunningscriteria):
- Je hebt ervaring met het verbeteren van de kwaliteit van samenwerken binnen verschillende groepen medewerkers zoals architecten, ontwikkelaars, beheerders en eindgebruikers.
- Je hebt kennis en ervaring met Analytical Data Science (ADS) en Big data toepassingen.
- Je hebt in de afgelopen drie jaar minstens 1 jaar ervaring met Agile werken.
- Je beschikt over een Certificaat van een Business Analyse training/cursus zoals SEMBA of CBAP of vergelijkbaar.
- Je hebt recente ervaring binnen de overheid, bij voorkeur binnen de Politie.

Competenties:
- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht, Amsterdam en Zwolle
Startdatum: 18-02-2019
Duur: 31-08-2019
Optie op verlenging: maximaal 19 maanden
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 14-11-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 47

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Keywords: Senior, Business, Analist, BI, IV, SEMBA, CBAP, Agile, ADSEMPLOYER:

Company:
ICQ Groep
contact person:
Ron Brussaard
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Utrecht, Amsterdam en Zwolle
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
18-02-2019
reference:
ITC-ICBO00826
duration:
6 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
11-07-2018 15:00:50
result list  |  previous  |  next  |  all vacancies