Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Specialist Bestuurlijke Aanpak - Financieel Toezicht.

Omschrijving opdracht:
Ben jij een ervaren professional met kennis en ervaring op het gebied van het bestuursrechtelijk aanpakken van financiële facilitators van criminaliteit? Weet jij de meest recente (juridische) ontwikkelingen in het financiële toezicht effectief toe te passen in de aanpak van ondermijning? Kan jij gemakkelijk de belangen van verschillende (veiligheids)partners samenbrengen tot concrete en tastbare resultaten? Wil jij binnen de grootste en meest zichtbare organisatie van Nederland bijdragen aan het tegengaan van (rechts)personen in de boven- of onderwereld die ondermijnende criminaliteit financieel faciliteren? De Dienst Regionale Recherche van Midden-Nederland zoekt een specialist bestuurlijke aanpak.
Ondermijnende criminaliteit heeft ingrijpende gevolgen voor maatschappelijke systemen, instituties, sociale verbanden en structuren. Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is daarom een van de speerpunten van de politie. De focus ligt onder meer op (rechts)personen in de boven- of onderwereld die de ondermijnende criminaliteit als facilitator mogelijk maken. Het benutten van de bevoegdheden van (financiële) toezichthouders kan bijdragen in het aanpakken van deze (rechts)personen.
In Midden-Nederland wordt door de politie vooralsnog beperkt gebruik gemaakt van de bevoegdheden van financiële toezichthouders. Jouw opdracht is om hier verandering in te brengen. Jij zorgt dat de voor de politie relevante interventiemogelijkheden van financiële toezichthouders (bijvoorbeeld op grond van de WFT, WWFT, etc.) in kaart worden gebracht, dat duidelijk wordt waar in Midden-Nederland deze interventiemogelijkheden kunnen bijdragen aan het tegengaan van financiële facilitators en dat financiële toezichthouders vervolgens – waar mogelijk – daadwerkelijk (bestuurlijke) maatregelen nemen tegen deze facilitators.
Je voert de opdracht uit voor de Ondersteuningsdesk. Samen met de teams Observatie en Techniek, Forensische Opsporing, Financiële Opsporing, Digitale Opsporing vormt de Ondersteuningsdesk de Afdeling Specialistische Ondersteuning van de Dienst Regionale Recherche (DRR) van Midden-Nederland. De Specialistische Ondersteuning fungeert als verbindende factor binnen de opsporing voor het inzetten van specialismes. Binnen de Ondersteuningsdesk is de bestuurlijke aanpak één van de specialismes.
Bij het uitvoeren van de opdracht werk je nauw samen met de 7 bestaande specialisten bestuurlijke aanpak, maar ook basisteams, opsporingsteams – waaronder de financiële opsporing – en integrale veiligheidspartners in Midden-Nederland en daar buiten. Jij werkt met de teams en partners die nodig zijn om jouw opdracht succesvol uit te voeren.

Doelstelling:
Deze opdracht heeft tot doel om de aanpak van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit te versterken door het inzetten van bestuurlijke maatregelen door toezichthouders in het financiële domein. De georganiseerde criminaliteit maakt veelvuldig gebruik van ondernemers die werkzaam zijn in dit domein. Deze ondernemers dragen vanuit de bovenwereld bij aan het verhullen en mogelijk maken van criminaliteit. Met het afronden van jouw opdracht is er in Midden-Nederland – letterlijk en figuurlijk – minder ruimte voor dergelijke ondernemers.
Het doel van jouw inzet is er voor zorgen dat het inzetten van de bevoegdheden van financiële toezichthouders standaard als interventiestrategie wordt overwogen in Midden Nederland en dat deze bevoegdheden in verschillende soorten best practices in Midden Nederland zijn toegepast. Je zorgt daarbij voor de volgende resultaten:
Overzicht van de interventiemogelijkheden van toezichthouders in het financiële domein die relevant (kunnen) zijn bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
De – in het kader van deze opdracht – relevante toezichthouders in het financiële domein maken duurzaam onderdeel uit van het netwerk van de politie eenheid Midden Nederland.
Presentaties, trainingen en maatwerk-coaching aan politiemedewerkers van de eenheid Midden-Nederland ten behoeve van bij het – in het kader van deze opdracht – kennen en herkennen van bestuurlijke kansen en het vastleggen van informatie die daartoe relevant is.
Overzicht van concrete fenomenen en casuïstiek die in aanmerking kunnen komen voor de inzet van de interventiemogelijkheden van toezichthouders in het financiële domein.
Selectie van fenomenen en casuïstiek die het meeste kunnen bijdragen aan het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in Midden Nederland.
Meerdere bestuurlijke rapporages die - in het kader van deze opdracht - zijn opgesteld voor en verstrekt aan toezichthouders in het financiële domein ten behoeve van het inzetten van hun bevoegdheden.
Jouw project is duurzaam geborgd binnen de politie eenheid Midden Nederland.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je inventariseert de interventiemogelijkheden van de toezichthouders in het financiële domein die relevant (kunnen) zijn bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
- Je levert binnen de eenheid Midden-Nederland een actieve bijdrage aan de bewustwording van de mogelijkheden die financiële toezichthouders kunnen hebben bij het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.
- Je traint, coacht en begeleidt politiemedewerkers van de eenheid Midden-Nederland bij het – in het kader van deze opdracht – herkennen van bestuurlijke kansen en de informatie die daartoe relevant is om vast te leggen.
- Op basis van onder meer politiegegevens, onderzoeksinformatie en integrale ondermijningsbeelden inventariseer je welke concrete fenomenen en casuïstiek in aanmerking zouden kunnen komen voor de inzet van de interventiemogelijkheden van de toezichthouders in het financiële domein.
- In samenspraak met de betrokken toezichthouder(s), relevante politieteams, integrale ondermijningsteams en/of het openbaar ministerie selecteer je de fenomenen en casuïstiek die het meeste kunnen bijdragen aan het voorkomen, verstoren of tegengaan van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit in Midden Nederland.
- In afstemming met het management voer je de geselecteerde fenomenen en casuïstiek projectmatig uit of je laat dit – in samenspraak – uitvoeren door één van de andere specialisten bestuurlijke aanpak.
- In de uit te voeren projecten schrijf en verstrek je bestuurlijke rapportages (of je laat dit doen) die door toezichthouders in het financiële domein worden gebruikt bij het inzetten van hun bevoegdheden.
- Je borgt het – in het kader van deze opdracht – doorlopen proces alsmede de concrete projectmatige aanpak.

Contacten:
- Medewerkers financiële toezichthouders, waarbij bijvoorbeeld valt te denken aan DNB, AFM, BFT, Belastingdienst , KSA, etc.
- Teamleiding Specialistische Ondersteuning, Teamleiding Ondersteuningsdesk, Coördinatie team bestuurlijke aanpak, Specialisten bestuurlijke aanpak, Specialisten financiële opsporing
- Teamleiding Thematische Opsporing, Specialisten Financieel Economische Criminaliteit
- Opsporingsmedewerkers op regionaal en districtelijk niveau, bestaande uit onderzoeksleiders en – waar nodig – rechercheurs.
- Leiding Dienst Regionale Informatie Organisatie, Intelligencemedewerkers, bestaande uit inlichtingendiensten, informatieknooppunten, Bibob-medewerkers, analisten en onderzoekers.
- Medewerkers openbaar ministerie, bestaande uit de informatieofficier, beleidsmedewerkers en – waar nodig – zaaksofficieren.
- Bestuurlijk netwerk Midden-Nederland, bestaande uit coördinatoren bestuurlijke aanpak, controleurs bestuurlijke rapportages en opstellers bestuurlijke rapportages
- Interne en externe ondermijningsfunctionarissen, bestaande uit portefeuillehouders ondermijning en regionale, districtelijke en integrale ondermijningsteams.
- Lokale politiemedewerkers, bestaande uit leidinggevenden, operationeel specialisten en wijkagenten.

Functie eisen (knock-out criteria)
1. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau in de richting van bestuursrecht, financieel recht, bestuurskunde of soortgelijks. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.
2. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, opgedaan binnen een politiek- bestuurlijke organisatie in de afgelopen 8 jaar.
3. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het managen van besluitvormingsprocessen.
4. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het zelfstandig realiseren (met mandaat), van complexe veiligheidsprojecten (toezicht en/of opsporing).
5. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van complexe veiligheids- en of ondermijningsproblemen, naar concrete handelingsperspectieven en daartoe relevante schriftelijke nota’s en/of rapportages.

Functie wensen (gunningscriteria)
1. Je hebt werkervaring opgedaan in een soortgelijke functie bij de FIOD, politie (werkzaam binnen het financiële domein) en/of bij een toezichthouder in het financiële domein.
2. Je hebt aantoonbare werkervaring met stakeholdermanagement (zowel in- als extern).
4. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op WO niveau in de richting van bestuursrecht, financieel recht, bestuurskunde of soortgelijks.
5. Je hebt de afgelopen twee jaar, trainingen of cursussen gevolgd op het gebied van bestuursrecht, jurisprudentie en de bestuurlijke aanpak binnen het criminele domein, en hebt laten zien deze ontwikkelingen te kunnen vertalen naar een concrete en zichtbare aanpak van veiligheids- en/of ondermijningsvraagstukken.

Competenties
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Politiek bestuurlijk sensitief: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Organiseren: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Zelfsturing: Laat blijken eigen gedrag en standpunten kritisch te evalueren en open te staan voor evaluatie door anderen. Toont te leren van deze evaluaties door wijziging van eigen gedrag of de standpunten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-04-2022
Duur: 01-04-2023
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 02-02-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Keywords: Specialist Bestuurlijke Aanpak - Financieel Toezicht, Specialist, Bestuurlijke, Aanpak, Financieel, ToezichtEMPLOYER:

Company:
ICQ Flex Profs
contact person:
Flex Profs
type:
contracting, temp job
status:
open
location:
Utrecht
region:
Utrecht
hourly rate:
marktconform
start date:
01-04-2022
reference:
ITC-ICAP12370
duration:
12 months
prolongation:
Yes
hours per week:
36 hours
posted:
01-14-2022 12:17:30