Newest IT&T contracts

consultant t.b.v. de inrichting van Cyber Manager Utrecht
Beschrijving van de persoon die je zoekt voor deze opdracht / functie:De Nza moet ieder jaar een In Control Verklaring aanleveren waarin wij aangeven compliant te zijn aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Om aan de BIO te voldoen richten wij Nza brede specifieke processen op het gebied van informatiebeveiliging. Ter ondersteuning van het inrichten en uitvoeren van deze processen maken wij gebruik van de software CyberManager van IRM 360. Deze software hebben wij al aangeschaft en is 'basic' ingericht. Om onze processen optimaal te kunnen inzetten hebben wij ondersteuning nodig van een expert op het gebied van deze software. Opdrachtomschrijving De Nza wil een volgende stap zetten met de implementatie van de ISMS software CyberManager van IRM360. Om zo ISMS gerelateerde werkzaamheden voortvarend op te pakken. De Nza wil daarom ondersteuning aanvragen voor verdere implementatie van Cybermanager die past bij de werkwijze en de organisatie van de NZa. De punten die hieronder genoemd zijn zijn hierbij minimale eisen. De NZa kan na levering van gevraagde dienstverlening werken in een risico management proces op basis van de volgende werkwijze: RISICO'S -> MIDDELEN -> BEOORDELING -> ACTIES. Aangevuld met: de organisatierollen zijn ingericht en gedefinieerd met stakeholders, daarbij denken we grofstoffelijk aan: ISO's, PO en FG en Middeleneigenaren van de NZa. Tevens ligt er een instructie hoe de middeleneigenaren een BIA kunnen uitvoeren, met als doel: vaststellen waar de risico's aan zitten. Ook ligt er een instructie hoe eigenaren kunnen werken met maatregelen implementeren via Cybermanager. De maatregelenset is optimaal ingevuld en gekoppeld. Uitgangspunt daarbij is: risico management gebaseerde werkwijze -> hoe gaat de NZa de maatregelen beheersen. Er is een koppeling tussen middelen en risico's waar de verantwoordelijkheden kunnen zien welke risico blootstelling zij hebben voor hun middelen. Er is een koppeling tussen AD en Cybermanager. Vraagstukken die gedurende het traject ontstaan ontstaan kunnen beantwoord en opgelost worden. De Nza wil in 2021 wezenlijke stappen zetten met het verder implementeren van het ISMS en de ondersteunende software hiervoor, zodat het de medewererkers van de Nza makkelijker wordt gemaakt eventuele risico's op het gebied van informatiebeveiliging te melden en op de juiste wijze af te handelen. Harde eisen:Minimaal 3 jaar aantoonbare implementatie trajecten van Cybermanager bij overheidsorganisatie Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met implementeren ISMS kennisgebieden:ISMS, BIR/BIOIT governancediepgaande kennis van software Cybermanager van IRM 360kennis van IT Security en privacy risicomanagement Certificeringen: CRISC, CISSP, CISMLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Xquery ontwikkelaar Den Haag
KOOP werkt samen met Kadaster en Geonovum aan een Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet2 in 2022 operationeel zijn. KOOP werkt in dit project samen met meerdere overheidsonderdelen. In de gezamenlijke planning dient het per 1 oktober 2021 technisch gereed te zijn.De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder het Omgevingswet regime vallen. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten).Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA).Een content platform (CUP genaamd) dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java.Uiteindelijk zou bij de Omgevingswet door middel van een muisklik in een kaart de regelgeving op de desbetreffende plek zichtbaar gemaakt moeten worden. Of iemand zou bericht kunnen krijgen wanneer wetgeving in zijn of haar woonplaats is veranderd, of wanneer iemand toestemming krijgt om te bouwen.De LVBB wordt ontwikkeld door één Scrumteam van zeven ontwikkelaars: 2 Xquery-ontwikkelaars, 3 JAVA Ontwikkelaars en 2 testers. De analyse/specificatie werkzaamheden worden uitgevoerd door een Scrumteam van vier personen. Vanuit beide Scrumteams wordt nauw samengewerkt met:Kadaster (ontwikkelpartner LVBB)Een hostingbedrijf verantwoordelijk voor het hosten van producten en applicaties van KOOP)Teams van andere productgroepen binnen KOOP, waaronder (beheer)teams van onder meer het CUP platform, OEP en AttenderingsmakelaarHet team van informatiemodelleurs van KOOP dat verantwoordelijk is voor de informatiestandaard (genaamd STOP/TPOD) van de besluiten en regelingen.Probleemstelling en doel:Binnen het scrum-team is vanwege uitstroom behoefte aan een senior Xquery ontwikkelaar die zelfstandig per sprint concrete resultaten leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. Deze Xquery ontwikkelaar is lead (Xquery)developer. KOOP zoekt daarom één senior ontwikkelaar die vanuit zijn leadfunctie binnen het team samenwerkt met de lead developer JAVA en de PO. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van LVBB gedurende de verschillende levensfases.KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.Eisen en wensen ten behoeve van de uitvoer van de opdrachtKandidaat heeft aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau    Voldoet / Voldoet nietKandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding en een Linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamhedenKandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van XML, Xquery en XSLTOverige functiewensen:Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met Test Driven Development, het werken in sprints en DevOps-aanpak en GIT versiebeheerMate waarin de kandidaat ervaring heeft met Software ontwikkeling op MarkLogic, Marklogic certificeringMate waarin de kandidaat aantoonbare kennis heeft van JavaMate waarin de kandidaat kennis heeft van uitwisselingsstandaarden zoals DigikoppelingMate waarin de kandidaat ervaring heeft met het bepalen van architectuur/onwikkelconcepten voor de doorontwikkeling met nieuwe functionaliteitenMate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met het werken binnen een groot overheids ICT project, bij voorkeur binnen het kennisdomein Ruimtelijke Ordening en/of juridische software.Mate waarin kandidaat beschikt over de voor deze opdracht gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).Mate van ervaring en/of affiniteit met en/of passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Product ontwikkelaar Den Haag
Context opdrachtBinnen UBR werken we samen vanuit onze. Buiten UBR werken wij samen in ecosystemen met onze partner uit de triple O gedachte (onderwijs, overheid en ondernemingen). Door verschillende vak- en expertgroepen op te richten maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring. Hiermee werd de innovatieve samenwerking met partijen versterkt en samenhang van ketens geoptimaliseerd. Voor het realiseren van werkende oplossingen voor de opgaves binnen het rijk is vanuit UBR|OWB een programma opgericht onder de naam Rijksapplicatieplatform. Vanuit een Rijksbreed perspectief maken we oplossingen concreet door het opleveren van een POC. Wij gebruiken voor de oplossingen een scala van vernieuwende applicaties o.a. op het terrein van No Code applicaties en RPA.OpdrachtomschrijvingVoor onze opdrachtgever(s) zijn we op zoek naar een gedreven productontwikkelaar voor het ontwikkelen/realiseren op het WEM-platform van een Dashboard Contractmanagement in samenhang met ketenprocessen (in de vorm van een proof of concept/ pilot danwel gelijk live in de praktijk).Binnen de omgeving waarin je werkzaam zal zijn is inhoudelijk veel kennis van zaken over het inkoopstelsel en is een goede procesbewaking en voortgangscontrole essentieel voor het succes van het traject. Kennis van ICT en specifiek ervaring met het WEM-platform is een must.Affiniteit met dashboards, dataverwerking of rapportagemodellen is een pré. Daarnaast heb je als spin in het web affiniteit met de uitvoering en hands-on een mentaliteit.De volgende competenties behoren toe aan de kandidaat die we voor ogen hebben:EmpathischGedrevenEnthousiastRealisatiekrachtKlein ego, gaan voor groter geheelZelf startendIn netwerk kunnen werken, info delenDe taak die voor je ligt is om vóór 1 januari 2022 een dashboard te realiseren op het WEM- platform, als groeiplateau afgestemd in de keten (zo mogelijk met aanpalende gemoduleerde keten processen in WEM), deze is ontwikkeld op het WEM-platform. De verstrekte opdracht zal in overleg met de opdrachtgever(s) verder worden besproken.Eisen en wensen ten behoeve van de uitvoer van de opdrachtAfgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur bedrijfskundige informatica)Aantoonbare kennis (minimaal 3 jaar) van het WEM platformKennis en ervaring binnen grote overheidsorganisaties is een preKunnen acteren op verschillende niveaus binnen een organisatieFlexibel beschikbaar als opdracht daartoe aanleiding geeftAantoonbare ervaring met het vertalen, ophalen en realiseren van klantwensenAantoonbare ervaring van het werken in projecten conform SCRUM/Agile/LeanAantoonbare ervaring in het opleveren van APPS middels WEM-platformUBR is een rijksbrede dienstverlener die werkt voor het publieke domein. Ons doel is de overheid beter, sterker en slimmer te maken. Dit doen wij door te werken vanuit ecosystemen met triple O, onderwijs, overheid en ondernemingen. UBR richt zich op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interim projecten binnen de vier expertisegebieden: ICT, Personeel, Organisatie, Inkoop en Facilitair.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
XSLT Xquery ontwikkelaar CUP Den Haag
Situatieschets:KOOP werkt aan een generiek Content Uitwisselings- Platform genaamd CUP. Dit CUP platform dient als basis voor diverse toepassingen van KOOP zoals Officiële Publicaties en Centrale en Decentrale Regelingen (OEP, BWB, CVDR), een generieke dienst voor attenderingen (Attenderingsmakelaar), een documentmanagementsysteem (DMS) en workflow management systeem voor de keten van wetgeving in wording. Daarnaast werkt KOOP samen met Logius aan het project Wijziging Bekendmakingswet. Deze zal per 1 juli 2021 van kracht worden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen. Hiervoor wordt een specifieke attenderingsservice gebouwd op het CUP platform en deze service gaat ervoor zorgen dat alle burgers met een Mijn Overheid account dagelijks of wekelijks per mail op de hoogte worden gesteld van publicaties, die relevant zijn voor hun leefomgeving. Hierbij gaat dus om ongeveer 6 miljoen abonnementen en zon miljoen mails per dagProbleemstelling en doel:Binnen het scrum-team is behoefte aan één ervaren ontwikkelaar, die zelfstandig per sprint concrete resultaten kan leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. KOOP zoekt daarom één ervaren ontwikkelaar, die vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid (het opleveren van goedwerkende code) binnen het team samenwerken. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het CUP platform gedurende de verschillende levensfases. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de SAFe ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Opdrachtomschrijving(Door)ontwikkelen van het CUP platform:A. De oplevering van functionaliteit op MarklogicB. Het participeren in periodieke KOOP-kennissessiesA. De oplevering van functionaliteit op MarklogicHierbij gaat het om de uitvoering van werkzaamheden, de oplevering van de functionaliteiten en de oplevering van bijbehorende producten, conform onderstaande lijst.Harde eisen:Kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveauKandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.Kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met het ontwikkelen met XML en XSLT en minimaal één jaar ervaring met ontwikkelen in JavaOverige wensen:Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met; ontwikkelen met XML, XSLT en XQueryMate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met; Java technologie, uitwisselingsstandaarden zoals Open API, Cucumber/GherkinMate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever en werken in een Agile/Scrum ontwikkelteam (toetsbaar inmotivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).Mate van passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).Toets op beschikbaarheid, match en onderstaande competenties:Analytisch vermogenUitstekende communicatieve en sociale vaardigheden (Nederlandse taal)Signaleren van verbeteringen, suggesties doen voor oplossingenDoorzettingsvermogen / stressbestendig / proactiefDe totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering (QR8390) Amsterdam
Functie: Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering (QR8390) Start: 2-8-2021, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Netwerkbeheerder Procesautomatisering. Het team Beheer Procesautomatisering beheert de volledige hard- en software alsmede netwerk (LAN, WAN) voor de verschillende installaties. Vanwege de hoge beschikbaar die aan deze installaties wordt gesteld, zijn een snelle reactietijd en 24x7 beschikbaarheid kenmerkend voor het beheerteam. Als Senior Netwerkspecialist ben je mede verantwoordelijk voor het beheer, ontwikkelen en bouwen en onderhouden van het netwerk (LAN/WAN). Je werkt actief samen met de andere specialisten binnen PA-beheer. Je vertaalt functionele vragen naar de beste technische oplossingen. Daarnaast zorg je ervoor dat het bestaande netwerk veilig blijft door deze proactief en periodiek te controleren op kwetsbaarheden en adviseert hoe deze risico’s gemitigeerd kunnen worden. Dit ga je doen: • Je beheert proactief de omgeving en zorgt voor de hoogste niveaus van beschikbaarheid van de omgeving. • Je stelt proactief innovaties binnen de platformen voor • Je bent verantwoordelijk voor de netwerkomgeving, zoals de firewalls, loadbalancers en netwerkverbindingen. • Je zorgt dat er voldoende capaciteit, functionaliteit, performance en schaalbaarheid is • Je zorgt dat “security by design” in alle aspecten van jouw werkzaamheden terugkomt. • Je monitort actief de beschikbaarheid, continuïteit, capaciteit en performance • Je werkt actief samen met systeem-, database- en securityspecialisten binnen het team PA-beheer. • Je bent verantwoordelijk voor de opzet van een systeem waarbij de kwaliteit van het netwerk geborgd is • Verbind met leveranciers en ander IT-personeel voor probleemoplossing • Participeert in projecten • Je levert een bijdragen aan het aanpassen/onderhouden van de monitoring van de netwerkomgeving en firewall. Jij komt te werken in het team PA-Beheer met échte vakspecialisten. PA Beheer draagt zorg voor het versterken en ontwikkelen van het PA-landschap waarmee onze organisatie doelmatig en efficiënt kan werken. Flexibele dienstverlening, maatwerkoplossingen en klant gericht werken staan bij ons centraal. Team PA draagt op die manier dagelijks bij aan de uitstekende service die Waternet aan de klant levert. Daarbinnen zorgen wij als team voor de continuïteit van ons IT & PA-landschap en alle dagelijkse uitdagingen die daarbij komen kijken. Eisen Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van System en Networking Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met netwerkomgevingen Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met monitoring, performance tuning en optimalisatie van netwerkomgevingen. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van HP Networking en firewall (Fortinet). Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met multicast / V-Lan Wensen Kennis van Hirschmann network & design Kennis van script talen Kennis en ervaring op het gebied van het toepassen van security maatregelen, hardening van devices Kennis van in- en externe ontwikkelingen rond jouw vakgebied en zoekt actief naar optimalisatie en innovatie Ervaring in industriële omgevingen. Competenties: 1. Je bent communicatief vaardig; 2. Je kunt goed zelfstandig werken; 3. Je bent resultaat gericht; 4. Je ben stressbestendig; 5. Je kun goed samenwerken; 6. Je bent analytisch; 7. Je werkt nauwkeurig en begrijpt de noodzaak van documenteren.
Fiori UI5 ABAP programmeur Utrecht
Opdrachtomschrijving:Bij de afdeling Administratieve Systemen binnen de Universiteit Utrecht zijn we op zoek naar een programmeur met een brede kennis van zowel Fiori / UI5 als ook ABAP. De programmeur helpt bij het realiseren van een aantal nieuwe applicaties binnen het bestaande SAP Fiori Launchpad. Binnen SAP zal gebruik worden gemaakt van het bestaande HCM Processes and Forms platform. Daarnaast zullen een aantal bestaande ABAP programmas aangepast moeten worden om geschikt te maken voor de nieuwe software. Werkzaamheden:Realiseren nieuwe UI5 programmatuur;Aanpassen bestaande HCM ABAP programmatuur;Realiseren nieuwe HCM ABAP programmatuur;(Bouw)testen van de doorgevoerde wijzigingen;Technisch documenteren van gerealiseerde uitbreidingen;Begeleiden van functionele testen;Oplossen van storingen en door testers gevonden fouten;Overdragen van werkzaamheden aan bestaande beheerorganisatie. Harde eisen:IT achtergrond (HBO werk- en denkniveau);Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied van ABAP en programmeren binnen SAP HCM;Minimaal 5 jaar ervaring met SAP HCM Processes and Forms / HR Renewal;Minimaal 5 jaar ervaring met SAP Fiori; Kennis en ervaring met realiseren van formulieren voor In, door en uitstroom mutaties;Aantoonbare functionele SAP HCM kennis;Bekendheid met Agile / scrum;Werkervaring binnen rijksoverheid, universiteit of soortgelijke organisatiesLET OP: CV's zonder specifieke motivatie en/of CV's waar de motivatie niet op aansluit op deze rol worden niet in behandeling genomen. In de specifieke motivatie dienen punten uit de Functieomschrijving & Functie eisen duidelijk naar voren te komen.De IT-afdelingen binnen Universiteit Utrecht verzorgen alle IT services voor de studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast biedt men verschillende IT-services, tools en infrastructuur om onderzoekers van de Universiteit Utrecht te ondersteunen bij hun werk. De afdeling Information and Technology Services biedt en onderhoudt een breed scala aan educatieve hulpmiddelen en systemen voor meer dan 30.000 studenten van de Universiteit Utrecht en hun docenten. Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het veilig houden van de data van de Universiteit Utrecht. Men neemt hiervoor verschillende maatregelen om potentiële zwakke punten en inbreuken in onze systemen effectief aan te pakken.
XSLT Xquery ontwikkelaar CUP Den Haag
voor onze relatie zijn we op zoek naar een: XSLT Xquery ontwikkelaar CUP Binnen het scrum-team is behoefte aan één ervaren ontwikkelaar, die zelfstandig per sprint concrete resultaten kan leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. KOOP zoekt daarom één ervaren ontwikkelaar, die vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid (het opleveren van goedwerkende code) binnen het team samenwerken. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het CUP platform gedurende de verschillende levensfases. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de SAFe ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Opdrachtomschrijving (Door)ontwikkelen van het CUP platform: A. De oplevering van functionaliteit op Marklogic B. Het participeren in periodieke KOOP-kennissessies A. De oplevering van functionaliteit op Marklogic Hierbij gaat het om de uitvoering van werkzaamheden, de oplevering van de functionaliteiten en de oplevering van bijbehorende producten. De functionaliteiten worden gedetailleerd beschreven in de vorm van user stories en op de backlog van het Scrum team geplaatst. Als de user stories voldoen aan de Definition of Ready (startcriteria) en geprioriteerd zijn dan worden deze gepland in een sprint. De ontwikkelaar is er verantwoordelijk voor dat de door hem/haar opgeleverde functionaliteit voldoet aan de Definition of Done (de oplevercriteria) die zijn afgesproken. Dit behelst onder meer: • De software code is geschreven volgens de gangbare coding guidelines en andere door • KOOP opgestelde richtlijnen. De code is gereviewd. • Build op build-server is geslaagd en heeft versienummer. • Unittest moet isoleerbaar en gedocumenteerd zijn. De dekkingsgraad van de unittest is • minimaal 40%. • Unittest en integratietest zijn 100% succesvol. • Er zijn geen blokkerende bevindingen. • De code is gedocumenteerd op een door KOOP aangegeven plaats en is begrijpelijk voor en aanpasbaar door de andere teamleden. • Alle testsoftware is onder versiebeheer. • Bevindingen zijn geregistreerd en gekoppeld aan user story of test case. Naast het opleveren van producten (lees functionaliteit) dient de ontwikkelaar een proactieve bijdrage te leveren aan het toetsen, het opstellen en het meedenken over KOOP-brede ontwikkelrichtlijnen. Dit gebeurt onder regie van een KOOP Software architect. Hieruit kunnen tevens concrete werkzaamheden volgen voor de ontwikkelaar (bijvoorbeeld het opstellen van een generieke richtlijn) die de kandidaat buiten de sprints om levert. Functie eisen • Kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden. • Kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met het ontwikkelen met XML en XSLT en minimaal één jaar ervaring met ontwikkelen in Java Wensen • De kandidaat heeft kennis van/ervaring met; ontwikkelen met XML, XSLT en XQuery • De kandidaat heeft kennis van/ervaring met; Java technologie, uitwisselingsstandaarden zoals Open API, Cucumber/Gherkin • Kandidaat heeft ervaring met werken in een Agile/Scrum ontwikkelteam Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-08-2021, 36 uur per week Einddatum: 31-01-2022, met optie tot verlenging Recruiter: Lorenzo Boyé, recruiterLB@itaq.nl, +31 (0)6 20985467 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering. Omschrijving opdracht: Binnen Waternet beheert het team Beheer Procesautomatisering de volledige hard- en software alsmede netwerk (LAN, WAN) voor de afvalwaterinstallaties, drinkwaterinstallaties, rioolgemalen en poldergemalen. Vanwege de hoge beschikbaar die aan deze installaties wordt gesteld, zijn een snelle reactietijd en 24x7 beschikbaarheid kenmerkend voor het beheerteam. Het Beheerteam heeft op dit moment door projectwerkzaamheden een te kort aan beheercapaciteit van onze domeinen Centrale brugbediening, fysieke beveiliging van onze Assets, Drinkwater en afvalwater. Als Senior Netwerkspecialist ben je mede verantwoordelijk voor het beheer, ontwikkelen en bouwen en onderhouden van het Waternet netwerk (LAN/WAN). Je werkt actief samen met de andere specialisten binnen PA-beheer. Je vertaalt functionele vragen naar de beste technische oplossingen. Daarnaast zorg je ervoor dat het bestaande netwerk veilig blijft door deze proactief en periodiek te controleren op kwetsbaarheden en adviseert hoe deze risico’s gemitigeerd kunnen worden. Omschrijving werkzaamheden: - Je beheert proactief de omgeving en zorgt voor de hoogste niveaus van beschikbaarheid van de omgeving. - Je stelt proactief innovaties binnen de platformen voor. - Je bent verantwoordelijk voor de netwerkomgeving van Waternet zoals de firewalls, loadbalancers en netwerkverbindingen. - Je zorgt dat er voldoende capaciteit, functionaliteit, performance en schaalbaarheid is. - Je zorgt dat “security by design” in alle aspecten van jouw werkzaamheden terugkomt. - Je monitort actief de beschikbaarheid, continuïteit, capaciteit en performance. - Je werkt actief samen met systeem-, database- en securityspecialisten binnen het team PA-beheer. - Je bent verantwoordelijk voor de opzet van een systeem waarbij de kwaliteit van het netwerk geborgd is. - Verbind met leveranciers en ander IT-personeel voor probleemoplossing. - Participeert in projecten. - Je levert een bijdragen aan het aanpassen/onderhouden van de monitoring van de netwerkomgeving en firewall. Omschrijving afdeling: Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. We zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo besparen we kosten en kunnen we werkzaamheden beter regelen. Wij werken in en rond Amsterdam. In ons werkgebied wonen ongeveer 1,3 miljoen mensen. Jij komt te werken in het team PA-Beheer met échte vakspecialisten. PA Beheer draagt zorg voor het versterken en ontwikkelen van het PAlandschap waarmee onze organisatie doelmatig en efficiënt kan werken. Flexibele dienstverlening, maatwerkoplossingen en klant gericht werken staan bij ons centraal. Team PA draagt op die manier dagelijks bij aan de uitstekende service die Waternet aan de klant levert. Daarbinnen zorgen wij als team voor de continuïteit van ons IT & PA-landschap en alle dagelijkse uitdagingen die daarbij komen kijken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van System en Networking. 2. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met netwerkomgevingen. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met monitoring, performance tuning en optimalisatie van netwerkomgevingen. 4. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van HP Networking en firewall (Fortinet). 5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met multicast/V-Lan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar kennis van Hirschmann network & design. 2. Je hebt minimaal 1 jaar kennis van script talen. 3. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring op het gebied van het toepassen van security maatregelen, hardening van devices. 4. Je hebt kennis van in- en externe ontwikkelingen rond jouw vakgebied en zoekt actief naar optimalisatie en innovatie. 5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in industriële omgevingen. Competenties: - Je bent communicatief vaardig. - Je kunt goed zelfstandig werken. - Je bent resultaat gericht. - Je ben stressbestendig. - Je kun goed samenwerken. - Je bent analytisch. - Je werkt nauwkeurig en begrijpt de noodzaak van documenteren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: Zo snel mogelijk Duur: 1 jaar na startdatum Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Vanaf 13 juli 2021 – 13:00 – 16:00 uur (gelieve hier rekening mee te houden) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatieadviseur Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht/Werk en Inkomen Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht/Werk en Inkomen. Omschrijving werkzaamheden: Voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste, flexibele en zelfstandige communicatieadviseur met affiniteit voor de sociale thema’s in onze stad en regio, in het bijzonder begeleiding naar werk. Het werkveld: Je komt te werken bij het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) binnen de gemeente Utrecht. Het MCN bestaat uit ongeveer 100 collega’s. Samen met zo’n 27 andere communicatieprofessionals ben je onderdeel van het communicatieteam Sociaal en Veilig. Iedere communicatieadviseur heeft samen met gemiddeld drie andere communicatieprofessionals een thuisbasis bij een organisatieonderdeel Voor deze opdracht werk je samen met je communicatiecollega’s in het sociaal domein, met name voor Werk en Inkomen, met beleidsadviseurs, projectleiders en managers bij Werk en Inkomen en natuurlijk met de partners in de arbeidsmarktregio. Belangrijke partners onder andere zijn het UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties en de Werkgeversservicepunten. Je taken zijn: Jij gaat samen met een senior communicatieadviseur werken voor de gemeente én arbeidsmarktregio Midden-Nederland. De arbeidsmarktregio staat voor een grote uitdaging door de effecten van de coronacrisis. Samen met andere gemeenten, het UWV, vakbonden, werkgevers en andere partners, zet de gemeente Utrecht zich binnen de arbeidsmarktregio in om mensen te begeleiden naar werk. Hiervoor werken Werkgeversservicepunten steeds meer samen, is er een regionaal mobiliteitsteam gekomen en start een regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Je werkzaamheden zijn zowel strategisch, tactisch als uitvoerend. Je adviseert in een vroeg stadium, maar springt ook waar nodig in op adhoc vragen uit de afdeling, de organisatie, stad of arbeidsmarktregio. Samen bepalen we waar jij het beste tot je recht komt en wat je wilt ontwikkelen. De nadruk zal komen te liggen op uitvoering van de strategische communicatieplannen en het maken van plannen op onderdelen. Dit betekent concreet: - Je stelt communicatieplannen op, adviseert over de inzet van communicatiemiddelen maar zorgt ook voor de realisatie hiervan. - Je denkt mee over te maken beleid en verbeteren van dienstverlening vanuit een inwonersperspectief en de impact op de stad. - Je onderhoudt contacten met externe netwerken, projectleiders, teamleiders en beweegt mee met de beleidsmakers. - Je schrijft nieuwsbrieven, persberichten en gebruikt social media effectief en je zorgt voor de realisatie van diverse andere communicatiemiddelen. - Je coacht en begeleidt medewerkers uit de organisatie bij het maken van beleid en verbeteren van dienstverlening vanuit een inwonersperspectief. Je adviseert hen over communicatie en werkt samen met hen aan hun communicatie-activiteiten. Je werkt in eerste instantie voor de opdrachten in de arbeidsmarktregio, maar bent breed inzetbaar vanuit het Marketing- en communicatienetwerk voor de gehele gemeente als het werk daarom vraagt. Ook kan het zijn dat je inzetbaar bent voor crisiscommunicatie. Het verschuiven van de focus binnen de opdracht is altijd in goed overleg. Gewenst profiel: Je bent een gedreven communicatieadviseur met affiniteit en werkervaring in het publieke domein. Je bent een teamspeler en legt makkelijk contact, zowel intern als extern. Jouw pragmatische instelling komt goed van pas bij het behalen van jouw deadlines en het werken in een hectische omgeving. Je bent een aanpakker en je ‘regelt wat er moet gebeuren’. Je weet wat er leeft in de stad, hoe de politiek in de gemeente werkt en kunt goed meebewegen met de beleidsmedewerkers. Je hebt een vlotte pen en kunt ingewikkelde materie snel vertalen naar heldere teksten en beeld. Daarnaast beschik je over: - Je hebt een afgeronde hbo-opleiding Communicatie of gelijkwaardig. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in complexe communicatietrajecten waarbij meerdere partijen afzender zijn. - Je hebt aantoonbare werkervaring in het sociaal domein. - Jij bent iemand die snel kan schakelen, meedenkt, meewerkt en meedoet! - Je kan prioriteiten stellen op basis van datagedreven informatie, bestuurlijke relevantie en te verwachten of behaalde resultaten. - Je hebt ervaring met pers: voorbereiding, berichten en begeleiding. - Je kan goed verbinden: afstemmen met beleidsmakers, partners, communicatiecollega’s binnen de gemeente en externe partijen, zoals fotografen, ontwerpers en media. - Je schrijft makkelijk en bent op de hoogte van de nieuwste communicatietrends. - Een absolute pre is als je de stad Utrecht kent, weet wat er in de verschillende wijken speelt en ervaring of affiniteit hebt met werk en inkomen onderwerpen. Goed om te weten: In verband met Corona/Covid 19 zal je voor een groot deel, net als de andere medewerkers van de gemeente Utrecht, vanuit huis werken. Het is daarom belangrijk dat je beschikt over de juiste thuiswerkmogelijkheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding of hoger op het gebied van communicatie of gelijkwaardig. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van communicatieadvies. 2. Je hebt werkervaring opgedaan als communicatieadviseur bij voorkeur in een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in het sociaal domein. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 28 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ABAP Developer Veldhoven
You work as Sr ABAP Developer on a few ABAP deliveries in parallel and support an agile release train team that is building the solutions in agile team set up.It is your responsibility to deliver the right quality.You work according to the best practices and architectural principles defined by the ABAP Competence Team.You support the Architects and Domain / Solution Architects in designing the best possible ABAP solution.You work with the ABAP Competence Team members in sharing skills / knowledge and help to improve the best practices.You collaborate with ABAP developers from other ABAP partners and challenge / check the quality of the apps build to deliver max value.You coach where needed internal colleagues in your delivery team on ABAP technology and help the ABAP Competence Team in supporting the growth in competency.You dare to challenge, collaborate intensively and care for your work and colleagues.Bachelor's or Master's degree (for example in Information Technology)7 years of practical experience in SAP ABAP Delivery, preferably in an international environmentAt least SAP ABAP 7.50 or SAP ABAP on HANA CertifiedTangible experience in ABAP development in (large) projects is a mustAbap Object Oriented programming as default style is a mustInterfacing experience is must (idoc/ALE/RFC/webservices/ODATA)SCI/ATC/peer review experience is a benefitExperience with ABAP on HANA is a benefitExperience with FIORI is a benefitExperience with the Restful ABAP programming model is a benefitLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Financiële Informatievoorziening Opheusden
Voor de Gemeente Neder-Betuwe zijn wij op zoek naar een Projectleider Financiële Informatievoorziening. Omschrijving opdracht: Ons doel is een financiële administratie die juist, volledig en up-to-date is, van waaruit hoogwaardig advies aan de organisatie kan worden verstrekt en die het opstellen van de producten in de P en C cyclus versterkt. De reeds gezette stappen willen wij uitbouwen en daarnaast gaan wij starten met de aanbesteding van een nieuw financieel pakket. Hiervoor zijn wij op zoek naar een: Projectleider financiële informatievoorziening: 24 uur per week. - Je bent trekker van het verder versterken van de financiële informatievoorziening. - Je bent trekker van de aanbesteding van het nieuwe financiële pakket. - Je stuurt vanuit je rol op resultaat en weet collega’s hierin mee te krijgen. - Je verbetert onze werkprocessen (onder meer via LEAN en BI). - Je betrekt hierbij collega’s uit de hele organisatie. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het project: - De verbeterde financiële informatievoorziening; - De aanbesteding van een nieuw financieel pakket volbrengen tot een goed resultaat volgens wet en regelgeving en het interne inkoopbeleid; - Implementatie van een nieuwe financieel pakket; - Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een goede betrokkenheid van de organisatie bij de implementatie van het nieuwe financiële systeem; - Je zorgt voor het opleveren van het projectplan, welke medio oktober naar het bestuur gaat. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt eerder, in de afgelopen 5 jaar, naar tevredenheid verbeter- en aanbestedingstrajecten op het gebied van financiële informatievoorziening begeleid. 2. Je hebt kennis van financiële informatievoorziening bij een gemeente, weet hoe je dit kan verbeteren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je draagt goed uit welke resultaten behaald zijn uit eerdere soortgelijke projecten, daarnaast ook hoe je tot het goede resultaat bent gekomen. 2. Je bent klachtgericht, gericht op samenwerking en bent in staat om collega's aan te sturen en te enthousiasmeren. 3. Je heb een hands-on mentaliteit en weet van aanpakken. Dit geldt zowel op het proces als op het aansturen van projectmedewerkers. Competenties: - Passend in de organisatie - Verbeterkracht: kandidaat is in staat om te zorgen voor verandering en verbetering binnen de organisatie. - Verbinder: kandidaat is in staat om de verbindende factor te zijn tussen de afdelingen, binnen de organisatie, die te maken hebben met het project. - Je hebt kennis en ervaring met financiële informatiesystemen. - Je draagt goed uit welke resultaten behaald zijn uit eerdere soortgelijke projecten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Opheusden Startdatum: 01-08-2021 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 12-07-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Customer Experience Researcher Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Customer Experience Researcher. Omschrijving opdracht: Binnen het team Marketing zijn we vanwege zwangerschapsverlof op zoek naar een Customer Experience Researcher. Denk jij vanuit de klant? Word je blij van het doen van onderzoek en vind je het leuk om te zoeken naar verbeteringen? Kom ons team dan versterken en word onze nieuwe Klantlab onderzoeker. Het KlantLab is het hart van de klant binnen Waternet. Je kruipt hier elke dag weer in de huid van de klant. Je inventariseert de behoeftes van de klant, analyseert hun gedrag en brengt deze gegevens uiteindelijk samen. Dit doe je vanuit ons eigen usability lab en je maakt gebruik van de verschillende feedback tools. Vervolgens ga je samen met online en offline teams verbeteringen voor de klant doorvoeren. Omschrijving werkzaamheden: - Je weet wat de klant bezighoudt en vertaalt dit naar een 8+ dienstverlening. Je betrekt en inspireert de organisatie zodat deze leert denken vanuit de klant. - Het opzetten en uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Denk hierbij aan customer journeys, usability onderzoek en een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. - Het analyseren van onderzoeksresultaten en het maken van rapportages. - Je checkt dagelijks onze feedback tools om ervoor te zorgen dat problemen worden opgepakt. - Je beheert ons klantenpanel. - Je test samen met onze scrumteams nieuwe functionaliteiten voordat deze naar productie gaan. - Onze focus ligt zowel op de externe als op de interne klant. Omschrijving afdeling: Het team Marketing geeft inzicht in de ervaring en wensen van onze klanten op het gebied van onze dienstverlening. Binnen het team is er een hechte en ontspannen sfeer. Je werkt veel met opdrachtgevers binnen Waternet. Dit kan betrekking hebben op dienstverlening rondom factureren maar ook dienstverlening die we bieden bij het openen van bruggen en sluizen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 3. Je hebt ervaring met verschillende onderzoekstechnieken en -methoden. 4. Je hebt aantoonbare ervaring in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoeken. 5. Je hebt ervaring met fysiek onderzoek/offline bijvoorbeeld focusgroepen en 1-op-1 interviews. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meerdere jaren als zzp/ondernemer aan het werk. 2. Je hebt ervaring met werken in de (semi) overheid. 3. Je hebt ervaring met online card sorting. 4. Je hebt kennis van Agile werken. 5. Je hebt ervaring met het geven en opzetten creatieve (online) workshops. Competenties: - Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. - Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken. - Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. - Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken. - Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 19-07-2021 Duur: 7 maanden (19 februari 2022) Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Vanaf 9 juli 2021 – 09:00u. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Jurist Privacy Amsterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Jurist Privacy. Omschrijving opdracht: Tijdelijke vervanging jurist privacy Doelstelling: Continuering werkzaamheden binnen team Juridische Zaken. Omschrijving verantwoordelijkheden: Afhandelen van privacyrechtelijke werkzaamheden. Nauwe samenwerking met de privacyfunctionaris en de medewerkers van de Privacydesk. Daarnaast indien nodig ook het geven van advies en voorbereiden van besluiten op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omschrijving taken: - Opstellen van besluiten en geven van advies inzake de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). - Ondersteunen bij het beheer en opstellen van samenwerkingsverbanden (convenanten). - Optreden als gemachtigde namens de politie in (hoger) beroepsprocedures en opstellen van o.a. verweerschriften. - Zonodig deelnemen aan regionaal en landelijk privacy-overleg. - Opstellen van gegevensbeschermings effect beoordelingen (GEB’s), samen met de privacyfunctionaris en andere betrokkenen. - Indien nodig: het geven van advies en voorbereiden van besluiten op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn op tijdelijke basis. Contacten: Zowel in- als extern. Functie eisen (knock-out criteria) 1. De kandidaat heeft minimaal een Hbo diploma in een juridische richting. 2. De kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met juridische werkzaamheden, waaronder het schrijven van adviezen, besluiten en verweerschriften; 3. De kandidaat heeft uitstekende kennis van bestuursrecht. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Bij voorkeur heeft de kandidaat affiniteit met- en kennis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 2. Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met het ondersteunen bij het beheer en opstellen van samenwerkingsverbanden (convenanten). 3. Bij voorkeur heb je Nederlands recht gestudeerd. 4. Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van- en ervaring met de uitvoerende processen binnen de politieorganisatie en/of andere overheidsinstantie. Competenties - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Integer: kunnen omgaan met gevoelige (politie)informatie. - Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk. - Organisatievermogen: bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2021 Duur: 14-02-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior BI Virtualization Consultant Amsterdam
We are looking for a BI Visualization Consultant that wants to work in a fast-moving environment.The BI Visualization Consultant set up a clear BI Visualization product vision and roadmap for Self-Service Analytics to enable Self-Service Analytics to realize the business objectives.Some key elements of the activities are:Jointly with Product Owners, Project Managers, BI Analysts and Data Management specialists ensure the KPI requirements and data pipelines are established clearly to meet business needsEstablish a “Single Source of Truth” user adoption program, to materialize “self-service analytics” vision within.Develop, maintain and operationalize enterprise level interactive dashboards and reports that meet the critical business needs across multiple customer journeys and key projects in central functional Value Drivers and local entities.Your Profile:Hands on experience in data provisioning principles.Strong business understanding of how (digital) data drive analysis and insight for business impact.Hands on experience with Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud and Community Cloud.Bachelor/master’s degree in the field that emphasizes internet technology, coding, and/or analytics.Min of 2 years of experience of data visualization development at global scale.Knowledge in advanced analytics principle is a bonus.Hands on experience in data visualization, preparation principles, tooling is a must for the following tools: Predominantly SalesForce Einstein Analytics.Having experience also with Tableau, Tableau Embedded in portals, QlikView, Google Data Studio, Alteryx, SQL is a plus.Knowledge of accelerating user adoption for Self-Service Analytics capability at an enterprise setting.Furthermore you are:Fluent in English.Ability to develop, teach and coach people across the organization.Ability to manage senior relationships and complex conflict situations.
Tester Android Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Tester Android. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP maakt onderdeel uit van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor operationele politie processen (OPP). Voor het software voortbrengingsproces wordt gewerkt met Agile scrum en Kanban. In een zeer dynamische omgeving wordt van de collega’s een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit gevraagd. De gevraagde functie maakt onderdeel uit van het Platformteam OPP. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor de operationele politie processen, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd en beveiligd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep van uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: - het vroegtijdig inzicht krijgen in de risico's die veranderingen met zich meebrengen - dat feature teams hun functionaliteit (automatisch) kunnen testen op het mobiele fundament - het monitoren van de non-functionals van het mobiele fundament - het helpen van feature teams met het inrichten van hun testmobiel - het aandragen van verbeter stories bij de product owner Omschrijving taken: - Het testen van Android apps - Het developmentproces waarvan zowel handmatig als geautomatiseerd testen een groot onderdeel vormt. Het opzetten en onderhouden van het testframework is een voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van het testtraject. - Het monitoren en manipuleren van dataverkeer Inzet in de lijn of project: Inzet op projectbasis. Contacten: Intensieve samenwerking met andere scrumteams (meest feature teams), Systemteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal afgeronde en erkende HBO-opleiding 2. Minimaal 3 jaar ervaring met (geautomatiseerd) Testen van Android apps (Appium, Android studio, Emulator). 3. Minimaal 3 jaar werkervaring met TMap of ISTQB. 4. Minimaal 3 jaar ervaring met het Development proces met gebruik van JIRA, Bitbucket, Git. 5. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de Functie wensen (gunningscriteria) 1. Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met programmeertalen: Java, TypeScript, JavaScript. 2. Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met het opzetten en onderhouden van een test framework. 3. Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met het monitoren / manipuleren van berichten verkeer (WireShark, MITM, Mockserver). 4. Werkervaring met build pipeline tooling zoals Jenkins, Maven, Gradle, Yarn. Competenties - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Overtuigingskracht: Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Odijk Startdatum: 23-08-2021 Duur: 31-07-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) Combinatie Den Haag en thuiswerken
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw). Omschrijving opdracht: Namens de VNG maak je als Projectleider onderdeel uit van het programma UMw en ben je verantwoordelijk voor de implementatiezijde van het programma UMw in afstemming met de programmamanager UMw. Doel is om de aansturing van het implementatieteam in goede banen te leiden en de projectleden die elk een eigen specialisme hebben, tijdig te informeren over de te zetten stappen. Dit alles om volgens de planning tot een werkend en geïmplementeerd Uitwisselingsmechanisme te komen. Lange termijn: de wens is dat het Uitwisselingsmechanisme uitgroeit naar een gemeente breed uitwisselingsmechanisme. Het uitwisselings-mechanisme ondersteunt dat iedere gemeente kan doorgroeien naar de common-ground gedachte van gegevensuitwisseling en we tegelijkertijd aan kunnen blijven sluiten bij de ketenpartijen. We beginnen binnen het werkdomein omdat hier de grootste urgentie is. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen: - Opstellen, bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw, over het projectplan en de tactische aanpak. - Uitvoering hieraan geven met het implementatieteam UMw - Zorgdragen voor afstemming met betrekking tot de implementatie met de andere betrokken onderdelen van de VNG, DIVOSA, UWV, IB, BKWI, SZW en het gemeentelijk veld. - Komen tot gezamenlijke plannen met het programma VUM over pilots in de uitvoering met gemeenten, IB en IT-leveranciers. - Bewaken van de architectuurvorming, gegevensanalyse en privacyaspecten (AVG) als onder-deel van het implementatieplan UMw in afstemming met VNG, IB en de bijbehorende governance. - VNG-interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Implementatie UMw, zowel inhoudelijk, als financieel. - Planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het implementatieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk/ VUM’ bij SZW/VNG. - Afstemming en coördinatie van de inzet van capaciteit en expertise (inkomen, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, etc.) op het maken van ontwerpen en analyses ten bate van de implementatie. Resultaat van de opdracht - De project leider is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw, over het projectplan en de tactische aanpak. - De projectleider zorgt namens VNG voor interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Implementatie UMw, zowel inhoudelijk, als financieel. - De projectleider stuurt op de planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het implementatieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk/ VUM’ bij SZW/VNG. De Projectleider legt maandelijks verantwoording af aan de programma manager. Over UMw In het programma Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) van de VNG wordt een technische infrastructuur gerealiseerd die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met organisaties in het sociaal domein mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via het UM eenduidig gegevens elektronisch uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals het programma VUM). Deze technische infrastructuur beschouwt de VNG als noodzakelijke en concrete stap op weg naar een volwaardige gegevensuitwisseling voor het gemeentelijk domein. De technische infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen in het sociaal domein. Dit is een van de stappen die we zetten naar Common Ground; een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens: data opvragen bij de bron en loskoppelen van applicaties. Omschrijving opdrachtgever: Over VNG, wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou! Over directie Informatiesamenleving Als Projectleider implementatie UMw val je onder de Directie Informatiesamenleving – Team CIO-functie - van de VNG. De Directie Informatiesamenleving is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agendasetting en door samen te werken in projecten en programma’s. Over de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden. Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De programma’s zijn Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen; Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Door ontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven. De Projectleider implementatie UMw, is verantwoordelijk voor de implementatie van het programma Uitwisselingsmechanisme Werk bij gemeenten. Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die snel het overzicht heeft over de verschillen partijen en aansturing kan geven aan het projectteam met specialisten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. 4. Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring als projectleider. a. Waarvan tenminste 3 jaar werkervaring als strategisch en coördinerend projectleider in een Multi-stakeholders omgeving in zowel publieke als private sector. 5. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het creëren van draagvlak, consensus en sluiten van compromissen op strategisch en tactisch niveau met implementatie programma’s. 2. Je hebt minimaal 2 jaar kennis en aantoonbare ervaring in het toepassen van communicatie strategie in een complex bestuurlijke context ( Interne stakeholders en externe stakeholders met regionale- en landelijke organisaties). 3. Je hebt kennis en aantoonbare ervaring in het toepassen van Project-, Proces- managent en Informatiekunde methodiek in een verbeterproject. ( bijvoorbeeld Prince, Lean, Six sigma , Enterprise Information Management of vergelijkbaar). 4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de aansturing van programma’s en/of projecten met een zware Informatiekundige component in de afgelopen 5 jaar. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring aangeboden kandidaat heeft als strategisch en coördinerend projectleider. Competenties: - Communicatieve vaardigheden - Creatief - Goed overzicht bewaren - Prioriteren - Aansturen groep - Analytisch - Samenwerken - Bestuur sensitief - Teamspeler - Pragmatisch - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Combinatie Den Haag en thuiswerken Startdatum: z.s.m. Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-07-2021 van 12:00 tot 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ketenbeheerder / DevOps Engineer Den Haag
Referentienummer: 2021-02886 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 augustus 2021 Einddatum: 31 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: vrijdag 25 juni om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Ketenbeheerder / DevOps Engineer voor 36 uur per week. Voor de directie Productiehuis zijn wij op zoek naar een ervaren DevOps engineer voor MijnOverheid. Ons systeem heeft meer dan 8 miljoen geactiveerde gebruikers en enkele honderderden overheidsorganisaties als afnemer. Onze diensterlening loopt 24/7 en dat vereist veel aandacht voor continuïteit en veiligheid. Wij werken met het SAFe framework, waarbinnen meerdere DevOps teams gezamelijk verantwoordelijk zijn voor zowel de stabiliteit als voor de doorontwikkeling van MijnOverheid. Waar we naar op zoek zijn is een duizendpoot, waarbij het zwaartepunt ligt bij beheer, maar die zeker niet vies is van ontwikkelwerk. Je automatiseert zoveel als mogelijk en je neemt monitoring en security standaard mee in je oplossing. De werkzaamheden zijn: Je rolt de nieuwe versies van MijnOverheid uit naar de OTAP-omgevingen; Je onderhoudt de applicatie MijnOverheid die gebouwd is in PHP; Je onderneemt actie op basis van signalen uit onze alerting- en monitoringsystemen; Je realiseert en beheert het containerplatform op basis van Linux en Docker; Je automatiseert repeterend werk, waardoor beheer minder foutgevoelig wordt; Je neemt deel aan de Scrum events, de inhoudelijke backlog refinement van het team en de Program Increment planning en system demo’s van de Agile Release Train; Samen met jouw collega technisch beheerders zit je in een pool om middels het draaien van stand-by diensten van telkens één week de 24/7 dienstverlening te garanderen; Bij operationele issues kan je schakelen met jouw collega Ketenbeheerders en Servicemanagers van MijnOverheid. Het uiteindelijk doel van deze opdracht, is het borgen van de continuïteit van de dienstverlening van MijnOverheid, door ad hoc operationele problemen op te lossen en structureel te werken aan Applicatie Lifecycle Management. Je bent in een dynamische omgeving verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van zwaar belaste platformen met hoge eisen omtrent security. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen ideeën uit te werken binnen je DevOps team en je Community of Practice binnen MijnOverheid. Onze organisatie, onze werkwijze en daarbij gebruikte technologieën zijn continu in ontwikkeling. Beheer en doorontwikkeling van de voorzieningen (inclusief infrastructuur) vindt plaats in het Productiehuis, waarbij gewerkt wordt volgens de principes van de SAFe- methodiek. Het doel van de directie Productiehuis is om de Logius oplossingen (inclusief infrastructuur) te beheren en door te ontwikkelen. De directie Productiehuis is verantwoordelijk dat dit binnen de afgesproken serviceniveaus, budgetten en regelgeving gebeurt. Ook levert de directie Productiehuis de capaciteit en structuur om bestaande en nieuwe diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat het afgestemde portfolio kan worden waargemaakt. De medewerkers worden geplaatst in een HR-team en verrichten werkzaamheden in een Agile Release Train (ART). In een ART zijn componentteams en featureteams. Componentteams creëren toegevoegde waarde voor de featureteams, zoals platformcapaciteit. De featureteams creëren op basis daarvan toegevoegde waarde voor de klanten, zoals een nieuwe functionaliteit. Teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit circa tien personen. Elk team heeft een Scrum Master en een Product Owner. De development teamleden (circa acht) zijn medewerkers met diverse specialismen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt ervaring met CI/CD op basis van Gitlab CI en Jenkins Pipelines. Je hebt kennis van, en hands-on ervaring met, het beheren van container ecosystemen zoals Docker, Kubernetes of OpenStack. Je hebt een afgeronde opleiding minimaal op HBO niveau, bijvoorbeeld Technisch Informatica of Bedrijfskundige informatica. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met webservers zoals Nginx. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Linux platvormen. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met deployment en provisioning eco-systemen zoals ansible of puppet. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van PKIO, (Open)SSL Client/Server Certificate Authentication. (Linux) Security, Web (OWASP) Security, Netwerk Security. Modellen als 3-tier architectuur. Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Je hebt Axway (B2Bi) ervaring. Je hebt ervaring met SQL database: MySQL/MariaDB ervaring. Competenties: Je bent stress bestendig, zelfstandig, en goed in staat om prioriteiten te stellen in je werk. Je bent samenwerkingsgericht, waardoor je met anderen een gezamenlijk resultaat kunt bereiken en daarbij ga je inhoudelijke discussies niet uit de weg.
Integratie Developer Maasland
Functieomschrijving: De Integratie Dienst Defensie (IDD) verzorgt koppelingen tussen applicaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van interfaces. In het complexe Defensie IT-landschap is dat een flinke en interessante klus.De developer werkt mee aan de ontwikkeling en onderhoud van software voor koppelingen tussen informatiesystemen middels het Generiek Koppelvlak Defensie (GKD) als onderdeel van IDD. Je bent betrokken bij het traject van ontwerpen, realiseren, testen en implementeren van de functionaliteit. Je kunt beheer adviseren over technische aspecten van IDD met name op het gebied van de IBM broker. Je werkt gestructureerd aan de hand van standaarden. Samen met de overige developers ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van standaarden en werkwijzen.Specifiek voor de grensprojecten van de Koninklijke Marechaussee zijn veel aanvragen binnen / worden veel aanvragen verwacht voor de realisatie van webservices tussen KMAR systemen onderling of met externe systemen. Vanuit programma Future Borders is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het invullen van knelpuntcapaciteit binnen JIVC, ter mitigatie van risico's in de uitvoering van IT-projecten onder dit programma. Binnen dit budget wordt extra capaciteit voor IDD aangewend.Functie-eisen:Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring als Senior Systeemontwikkelaar in een enterprise omgeving    Kandidaat heeft tenminste 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in de realisatie van applicatie integratie en webservices.    Je beschikt over een HBO diploma en bent minimaal 36 uur per week beschikbaarBedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Voor deze functie is een MIVD-screening vereist. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Consultant inrichten Cybermanager software Utrecht
De Nza moet ieder jaar een In Control Verklaring aanleveren waarin wij aangeven compliant te zijn aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Om aan de BIO te voldoen richten wij Nza brede specifieke processen op het gebied van informatiebeveiliging. Ter ondersteuning van het inrichten en uitvoeren van deze processen maken wij gebruik van de software Cyber Manager van IRM 360. Deze software hebben wij al aangeschaft en is 'basic' ingericht. Om onze processen optimaal te kunnen inzetten hebben wij ondersteuning nodig van een expert op het gebied van deze software. De Nza wil een volgende stap zetten met de implementatie van de Information Security Management System (ISMS) software CyberManager van IRM360. Om zo ISMS gerelateerde werkzaamheden voortvarend op te pakken. De Nza wil daarom ondersteuning aanvragen voor verdere implementatie van Cybermanager die past bij de werkwijze en de organisatie van de NZa. De punten die hieronder genoemd zijn zijn hierbij minimale eisen. De NZa kan na levering van gevraagde dienstverlening werken in een risico management proces op basis van de volgende werkwijze: RISICO'S -> MIDDELEN -> BEOORDELING -> ACTIES. Aangevuld met: de organisatierollen zijn ingericht en gedefinieerd met stakeholders, daarbij denken we grofstoffelijk aan: ISO's, PO en FG en Middeleneigenaren van de NZa. Tevens ligt er een instructie hoe de middeleneigenaren een BIA kunnen uitvoeren, met als doel: vaststellen waar de risico's aan zitten. Ook ligt er een instructie hoe eigenaren kunnen werken met maatregelen implementeren via Cybermanager. De maatregelenset is optimaal ingevuld en gekoppeld. Uitgangspunt daarbij is: risico management gebaseerde werkwijze -> hoe gaat de NZa de maatregelen beheersen. Er is een koppeling tussen middelen en risico's waar de verantwoordelijkheden kunnen zien welke risico blootstelling zij hebben voor hun middelen. Er is een koppeling tussen AD en Cybermanager. Vraagstukken die gedurende het traject ontstaan ontstaan kunnen beantwoord en opgelost worden. Functie eisen: • CRIS, CISSP, CISM • Kennis van en ervaring met IT governance • Kennis van en ervaring met de software Cyber Manager (3 jr) • Kennis van IT Security en privacy risicomanagement • Aantoonbare ervaring met BIO (2 jr) • Implementeren ISMS (2 jr) Functie wensen: • Communicatief • Geduldig • Ervaring bij overheid Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: Zo spoedig mogelijk, 36 uur per week Einddatum: 3 maanden na start, met optie tot verlenging; uiterste einddatum verlenging 31-12-2021 Recruiter: Greg Haimé, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectmanager Data Ontsluiting Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Projectmanager Data OntsluitingStartdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 38 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 28 juni om 10:00Doel van de opdracht is enerzijds managen van een project voor data ontsluiting vanuit 1 bronbestand. Anderzijds het overnemen van een nog te kiezen project om een interne kracht vrij te spelen voor een project waarvoor interne specifieke expertise benodigd is.Project rondom data ontsluiting heeft als doel het oplossen van het volgende probleem:"Op dit moment hebben we een bronbestand dat niet gekoppeld is aan alle gremia waaraan deze informatie wordt aangeboden. Hierdoor zwerft er veel gedateerde informatie rond en kost het onze medewerkers veel tijd deze informatie up-to-date te houden. De informatie dient op dit moment handmatig vanuit de werkplaats via excel te worden gekopieerd naar de diverse andere bronnen."Doel van de opdracht is het neerzetten van de technische basis voor ontsluiting van 1 bron naar verschillende systemen waaronder salesforce en sitecore.Wat neem jij mee:Minimaal 5 jaar projectmanagement ervaringErvaring met projecten die grote procesketens rakenAffiniteit met techniekMaakt snel dingen eigen5 jaar projectmanagement ervaring in de financiele dienstverlening / (zorg)verzekeraarsInlevendheid; kunnen inleven in de keten en de verschillende ketenpartijenKnopen doorhakken; zelf of faciliteren dat knopen worden doorgehaktStakeholdermanagement;
Ketenbeheerder / DevOps Engineer Den Haag
Voor de directie Productiehuis zijn wij op zoek naar een ervaren DevOps engineer voor MijnOverheid. Ons systeem heeft meer dan 8 miljoengeactiveerde gebruikers en enkele honderderden overheidsorganisaties als afnemer. Onze diensterlening loopt 24/7 en dat vereist veelaandacht voor continuïteit en veiligheid. Wij werken met het SAFe framework, waarbinnen meerdere DevOps teams gezamelijkverantwoordelijk zijn voor zowel de stabiliteit als voor de doorontwikkeling van MijnOverheid. Waar we naar op zoek zijn is een duizendpoot,waarbij het zwaartepunt ligt bij beheer, maar die zeker niet vies is van ontwikkelwerk. Je automatiseert zoveel als mogelijk en je neemtmonitoring en security standaard mee in je oplossing. De werkzaamheden zijn:Je rolt de nieuwe versies van MijnOverheid uit naar de OTAP-omgevingen;Je onderhoudt de applicatie MijnOverheid die gebouwd is in PHP;Je onderneemt actie op basis van signalen uit onze alerting- en monitoringsystemen;Je realiseert en beheert het containerplatform op basis van Linux en Docker;Je automatiseert repeterend werk, waardoor beheer minder foutgevoelig wordt;Je neemt deel aan de Scrum events, de inhoudelijke backlog refinement van het team en de Program Increment planning en system demos van de Agile Release Train;Samen met jouw collega technisch beheerders zit je in een pool om middels het draaien van stand-by diensten van telkens één week de 24/7 dienstverlening te garanderen;Bij operationele issues kan je schakelen met jouw collega Ketenbeheerders en Servicemanagers van MijnOverheid.Recente ervaring in het technisch applicatie beheren van Open source webapplicaties gebouwd in PHP.Je hebt aantoonbare ervaring met webservers zoals Nginx.Je hebt aantoonbare ervaring met Linux platformen.Je hebt aantoonbare ervaring met deployment en provisioning eco-systemen zoals ansible of puppet.Je hebt kennis van, en hands-on ervaring met, het beheren van container ecosystemen zoals Docker, Kubernetes of OpenStack.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
UX Designer Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een UX DesignerStartdatum: 14 juli 2021 Einddatum: 30 september 2021 Inzet: 34 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk vrijdag 25 juni om 16:00 uur Project binnen de organisatie m.b.t. insourcen van portefuilles. Er moet een nieuw onderdeel binnen de website opgezet en ingericht worden.Door overname van verschillende merken in de zorgverzekeringsmarkt (Promovendum, BeSured en National Academic) krijgt onze klant een grote doelgroep aan nieuwe verzekerden erbij. Gezien de omvang van deze groep willen ze deze digitaal perfect bedienen, daarbij willen ze zoveel mogelijk gebruik willen maken van bestaande middelen.Wat ga je doen:Het succesvol en binnen planning opleveren van een nieuw onderdeel van de website. Met name landingspagina’s waarbij ze verzekerden zo goed mogelijk van informatie willen voorzien over hun nieuwe zorgverzekering.Deze wordt vanaf 2022 ondergebracht bij deze klant, wat nieuw is voor deze doelgroep. De bedoeling is dat men eenvoudig inhoudelijk (pakket) informatie kan vinden, een premieberekening kan maken (bestaande functionaliteit) en vergoedingen kunnen zoeken.Je levert graag snel resultaat en bent uitstekend op je plek in een agile omgeving. De veranderlijke wereld waarin de klant zich bevindt, houdt jou dan ook nieuwsgierig, creatief en geboeid.Creatief kunnen omgaan met dataKunnen werken vanuit een design systeem – houden aan de huisstijl richtlijnenPre: kennis van Sitecore > om zelf de ontwerpen tot leven te brengen in het CMSGoed kunnen samenwerken in teamverbandKennis en ervaring met de agile werwijzeOpstellen van scenario’s en het vertalen daarvan naar een spot-on interactieontwerp op hoofdlijnen. Vervolgens werk je dit tot in de kleinste details uit. Het resultaat? Ieder navigatie-element, ieder tekstvlak, iedere button en ieder formulier blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid;Ontwikkelen van werkende prototypes en mock-upsZorgen voor een consistente look-and-feel van (marketing)uitingen over alle kanalen heenWat neem jij mee: Hbo-werk- en denkniveau en een opleiding in de richting van Communicatie en Multimediadesign;3 tot 5 jaar UX- en webdesignervaring;Gedegen kennis van webtechnologieën en tools voor ontwerp (zoals Sitecore, Adobe CS en Axure), testen en documentatie;Ervaring met Agile werken (bijvoorbeeld met Scrum of Kanban);Kennis van klantinteractie.
Medior Tester Den Haag
Medior Functioneel/Technisch Tester met de volgende competenties: ervaring als medior technisch en functioneel tester van complexe software systemen. Heeft ervaring met het schrijven van Testplannen, met integratietesten, met agile en devops en met Product Risico Analyse. FinDos is een centraal register waar primaire beleidsadministratie systemen van RVO op kunnen aansluiten en waarbij het financieel dossier de verwerking van de beleidsgelden regelt. Het financieel dossier zorgt voor alle noodzakelijke toetsingen en de afhandeling richting Oracle EBS. Dus in plaats dat elk primair systeem (voor beleidsgelden) zelf zijn financiële afhandeling moet ontwikkelen en zelf gaat aansluiten op eBS kan nu cq moet nu worden aangesloten op FinDos. FinDos zorgt voor uniforme verwerking binnen FinDos en naar eBS. Testlocatie: Den Haag (Min EZK) : RVO (Center Court) / Thuis De werkzaamheden omvatten de testvoorbereiding en uitvoering : - Binnen het scrumteam beoordelen van de specificaties op testbaarheid en tegen standaarden, beoordelen ontwerpen en de afspraken bijhouden. - Gestructureerd werken (met SOAP-UI) volgens DICTU brede werkprocessen en daarop beoordelen van de testkwaliteit - Testexpertise: het op een hoger niveau krijgen van het testproces - Analyses van Findos testopdrachten tbv risicoanalyse/impactanalyse - Uitvoeren van functionele en technische reviews van complexe Findos oplossingen/documentatie. - Opstellen van Testplannen en testgevallen - Uitvoeren regressietest, functionele testen en systeemintegratiesten - Ketentesten (interfaces Findos) - Bijhouden en onderhouden van testgevallen en de regressietestset - leveren van input voor het vrijgaveadvies (na input schrijft DICTU-T&R -TC/TM. het VGA- voor A & P) - Vastleggen van de Findos-testvoortgang Functie eisen: • TMAP-Next certificaat, • ISTQB foundation gecertificeerd • aantoonbare ervaring met agile/scrum (5 jaar) • Aantoonbare ervaring met Devops (3 jaar) • aantoonbare ervaring met SQL, XML en ervaring met testautomatisering • Soap-UI werkervaring (3 jaar) • Aantoonbare relevante testervaring binnen rijksoverheid Functie wensen: • Topdesk, Jira, Tmap • Testaanpak : ervaring met risk-based testen is een pré, testadvies leveren aan het scrumteam Competenties: - uitstekende communicatieve vaardigheden, - teamplayer (kan desgewenst ook zelfstandig werken), - klantgericht, - proactieve werkhouding - stressbestendig, - doorzettingsvermogen Overige informatie: Locatie: Den Haag (Thuiswerken) Start: 1 Juli 2021, 24 uur per week Einddatum: 31 Oktober 2021, 4 maanden Recruiter: Kevin Lispet, recruiterKL@itaq.nl, 06-82 93 73 81 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKL@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior ICT Projectleider Bergen op Zoom
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior ICT Projectleider. Omschrijving opdracht: Let op: In verband met het spoedkarakter van deze aanvraag is dit een verkorte procedure. De aanvraag sluit daarom dinsdag 29-6 om 15:00 uur. Politie, Brandweer, Ambulance en de Koninklijke Marechaussee werken aan de meldkamer van de toekomst, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). LMS is een zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers. Zij zorgt voor een netwerk van 10 (voorheen 26) operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. Deze meldkamers staan in Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Elke hulpdienst blijft in de meldkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak. Binnen LMS is het domein Informatie Management (IM) en ICT verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de landelijke Informatie voorziening (IV) en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers. Realiseren van de landelijke ICT voorzieningen gebeurt in samenwerking met meldkamer diensten centrum (MDC). Het MDC ondersteunt het primaire (multidisciplinaire) proces van de Openbare Orde en Veiligheidinstanties (OOV), Brandweer, Ambulance, Defensie (Kmar) en Politie met tijdkritische meldkamer- en (mobiele) communicatiesystemen: GMS, C2000, 112 en NL Alert. Het MDC is belast met het tactisch en operationeel beheer van deze systemen. Regionale kwartiermakers en hun projectteams worden ondersteund door het MDC bij het voorbereiden op de aansluiting op deze landelijke voorzieningen. Tevens wordt in samenwerking met MDC de beheerorganisatie ingericht. Voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers binnen de daarvoor afgesproken kaders is Politie op zoek naar een Senior ICT Projectleider die de navolging van de migratie Bergen op Zoom op zich neemt. Dit behelst projectcoördinatie t.a.v. restpunten migratie en regionele onderdelen van landelijke projecten en informatiebeveiliging. Tevens is het uitvoeren van security audits op informatiebeveiliging en de aanbevelingen die voortvloeien uit de audit vertalen en aanpassen naar beleidstukken. De standplaats van de opdracht is Bergen op Zoom. Het is een opdracht voor in eerste instantie 4 maanden met kans op verlenging. Dit is afhankelijk van hoeveel tijd de navolging van de migratie in beslag neemt. Doelstelling: Zorgdragen voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor de meldkamer Bergen op Zoom binnen de daarvoor afgesproken kaders; Zorgdragen voor de aansluiting van de meldkamer op de bovengenoemde voorzieningen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Mede verantwoordelijk voor de aansluiting van de meldkamer op de landelijke IV en ICT; - Mede verantwoordelijk voor de navolging van migratie en de restpunten. Omschrijving taken: - Het ondersteunen van de aangesloten meldkamer op de landelijke IV en ICT voorzieningen; - Het deelnemen aan verschillende ICT projecten die in dit kader zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal; - Het uitvoeren van security audits op informatiebeveiliging en bij voorkeur ook de aanbevelingen die voortvloeien uit de audit vertalen en aanpassen naar beleidstukken. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Contacten: - ICT projectleiders meldkamerlocatie; - Verschillende oplosgroepen DICT; - Externe partijen en betrokkenen bij het programma; - Verschillende afdelingen van MDC en LMS ( Beheer, Architectuur, IM). Functie eisen (knock-out criteria) 1. In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als ICT manager binnen het meldkamer domein. 2. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken (Prince2/ IPMA-C). 3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van uitvoeren van security audits op informatiebeveiliging. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal 6 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met ICT-implementatieprojecten. 2. Minimaal 5 jaar werkervaring met IV-middelen binnen een Meldkamer. 3. Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een Agile omgeving, bij voorkeur binnen de overheid. 4. Minimaal een afgeronde en erkende (4 jarige) HBO diploma. Competenties - Maatschappelijke oriëntatie: Je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. - HBO werk -en denkniveau. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Bergen op Zoom Startdatum: 01-09-2020 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-06-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test coordinator Rotterdam
Voor een directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Test coordinator.Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden Inzet: 40 uurContext "deze organisatie heeft de ambitie om een grote stap voorwaards te maken richting het energiebedrijf van de toekomst waarbij de klant centraal staat op het commerciele Retail domein. Het Lighthouse Digital programma gaat dit realiseren d.m.v. de volgende doelstellingen. De organisatorische, IT en data capabilities zullen gerealiseerd worden om 1) persoonlijke offerings te kunnen doen aan de klant op het moment dat het voor de klant relevant is. 2) Intuitieve, foutloze en moeiteloze klantreizen aan te bieden, omnichannel en zeker ook kanalen die vandaag de dag relevant zijn 3) Energy as a service proposities aan te bieden aan de klantBinnen dit programma gaat het acceptatie testen een cruciale rol zijn. Vanuit het programma is als doel gesteld dit risico gebaseerd aan te pakken en waar mogelijk te automatiseren Wij zijn op zoek naar een Test Coordinator (TC), die een goede connectie kan maken met de eindgebruikers, testers en verschillende agile teams om de bredere context van het Lighthouse Digital programma te helpen implementeren. De aanstaande increment behelsen 7 tot 8 agile teams waarvan 4 van een door Eneco te contracteren System Integrator." Verantwoordelijkheden en taken. "De TC is verantwoordelijk voor de ketentesten en voor de acceptatie testen van het programma. Het landschap bestaat uit complexe ketens, waarbij het CRM systeem vervangen dient te worden. De agile teams zijn tot en met de integratie testen verantwoordelijk, waarna het testteam onder leiding van de TC de verantwoordelijkheid heeft voor de verdere acceptatie. De TC zal meedraaien in de ART events en ART processen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met een klein testteam om de key users te begeleiden in het test/ acceptatie proces. De TC zal de strategie zoals opgesteld door de testmanager in uitvoer brengen, waarbij testautomatisering ook een belangrijke rol speelt.Verantwoordelijkheden: - Ervoor zorgdragen dat de teststrategie omgezet wordt in een praktisch beleid - Coordinatie van de ketentesten (complexe keten) met daarbij veel wijzigende aanpalende systemen - Coordinatie van de acceptatietesten, waarbij key users mee moeten worden genomen hoe een functionaliteit te testen en te accepteren - Aansturing van het testteam, waarbij de samenstelling nog bepaald moet worden - Verantwoordelijk voor de voortgang van de acceptatie en keten testen - Verantwoordelijk voor duidelijk bevindingen rapportage - Onderdeel van de scrum of scrums - Contact persoon omtrent testen voor de system integrator - Samen met de testautomatiseerder(s) bepalen welke testen geautomatiseerd moeten worden - Waar nodig beleid aanpassen in overleg met de testmanager" Kennis en ervaring "Must: - aantoonbare ervaring als TC in een programma met veel verschillende stakeholders - aantoonbare ervaring als TC met een complex landschap - Certificering op TMAP/ ISTQB, zowel als testmanager als agile testerPré: - Kennis van en/of ervaring in de Utilities markt - Aantoonbare ervaring als TC in een SaaS CRM, omni-channel implementatie project/programma obv Microsoft Dynamics - Aantoonbare ervaring met Azure DevOps" Persoonlijke vaardigheden: Overtuiginskracht, organiserend vermogen, naar buiten tredend, initiatief nemend. Oog voor detail op operatie niveau en tegelijkertijd in staat om te aggregeren en communiceren op MT en programma niveau. Werk locatie Rotterdam (tijden covid periode wordt vanuit huis gewerkt, maar is het kantoor ook al deels open gesteld voor vergaderingen en andere werkzaamheden met in acht neming van 1,5 m afstand) Team verband Je opereert in een op SAFe gestoelde programma organisatie, waarbij een deel van de agile delivery zal worden ingevuld agile DEV/OPS teams van een System Integrator en een deel door agile teams van Eneco. Daarnaast werk je intensief met een klein testteam om de acceptatie testen en end2end testen te coordineren
Transformatie Coach Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Transformatie Coach. Omschrijving opdracht: De Politie is bezig met een ambitieuze doelstelling om al haar voortbrenging / IT omgevingen te automatiseren. Onze aanpak is er op gericht om kennis en kunde in het team op te bouwen. Voor het team Infrastructure Services / Virtualisatie zijn wij op zoek naar een Transformatie Coach met ruime ervaring met Transities en Transformaties als verandermanager van infrastructuur teams naar een Agile (scrum/ kanban) werkwijze. De coach die wij zoeken kan teams, leidinggevenden en andere stakeholders overtuigen en uitleggen wat er van hun veranderende rol wordt verwacht. Doelstelling: De doelstelling van de Transformatie Coach is alle betrokkenen overtuigen en uitleggen wat er van hun veranderende rol wordt verwacht in transformatie van infrastructuur teams naar een Agile werkwijze binnen de context van een SDDC. Omschrijving verantwoordelijkheden: Zie vorenstaand. Omschrijving taken: Zie opdracht omschrijving. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Contacten: Met name intern. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige WO-Master opleiding. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 2. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als verandermanager met transities en transformaties van infrastructuur teams. 3. Aantoonbare werkervaring in het creëren van een IT-visie en IT-transformatie-roadmap. 4. Aantoonbare werkervaring binnen een Agile omgeving waarbij je hebt gefungeerd als kartrekker. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Beschrijf in de toelichting een referentieopdracht waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat het een gelijkwaardige opdracht is geweest, zoals het gevraagde in het functieprofiel van deze aanvraag. De beschrijving bevat duidelijk de volgende punten (1 t/m 5): 2. Aantoonbare werkervaring in het coachen en ondersteunen van de specialisten en het management op het gebied van SDDC. 3. In bezit van certificaten op het gebied van VMware en.of Agile/Scrum. 4. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie. Competenties - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Driebergen Startdatum: 01-09-2021 Duur: 01-03-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-06-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Linux Apeldoorn
OpdrachtbeschrijvingHet Broker & Gateways-team valt onder de IV-keten "Douane Aangifte". Voor het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, het beheren en onderhouden van bestaande voorzieningen welke onder de verantwoording vallen van het Broker & Gateways-team, moet het team worden uitgebreid met een extra specialist die diepgaande kennis heeft van mail-gateways, Linux, beveiligingsaspecten, webservices met WSDL, UDDI en SOAP en bij voorkeur ook kennis van message-broker systemen. De specialist moet affiniteit met netwerken hebben en systemen kunnen integreren door het schrijven van aanvullende programmatuur in onder meer C , Python, Perl, Java en shell scripting.De ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en het onderhoud en beheer van bestaande functionaliteit vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. scrum-agile.Functie-eisen LET OP: helaas mogen wij geen freelancers op deze aanvraag aanbiedenSenior ontwikkelaarSenior ontwikkelaar. Sturend en zelfstandig kunnen. Deskundig advies geven en deze ook kunnen onderbouwen richting andere partijen.Integreren applicaties in Linux (software laten voldoen aan platform-specifieke eisen, packagen van software).Minimaal 3 jaar HBO-werk- en denkniveauCompetentiesGoede communicatieve vaardigheden.Analytisch.Gericht op samenwerking (teamplayer) en kennisdeling/overdracht.Flexibele instelling.Drive en doorzettingsvermogen.Scherp oog voor kwaliteit en security.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Achtergrond opdrachtHet Broker & Gateways-team levert een aantal diensten, wat neerkomt op het onderhouden en beheren van:1. Broker-applicaties (applicaties voor het ondersteunen van het berichtenverkeer (zowel ontvangen als mededelen) van een groot aantal Douane-processen.)2. Gateways voor het ondersteunen van de berichtstromen voor het bedrijfsleven (SMTP) t.b.v. een aantal Douane-processen en het ondersteunen van berichtuitwisseling met andere overheden (SMTP/Logius WUS en op termijn ook AS4).Daarnaast het ondersteunen van het berichtenverkeer met andere europese lidstaten.We zoeken daarom een enthousiaste, gedreven en ervaren technisch specialist om ons multidisciplinaire-team te komen versterken. Deze technisch specialist moet bereid zijn om indien nodig ook testwerkzaamheden uit te voeren en daarnaast sparringspartner te zijn voor de ontwerper en de testers binnen en buiten het team.Algemene taken van een teamlid binnen een multidisciplinair-team zijn:- Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items;- Je draagt bij aan het plannen van iteraties;- Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden;- Je neemt actief deel aan de benodigde scrum-sessies en events;- Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken;- Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega's binnen het multidisciplinaire team.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Virtualisatie Consultant Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Virtualisatie Consultant. Omschrijving opdracht: De Politie is bezig met een ambitieuze doelstelling om al haar voortbrenging / IT omgevingen te automatiseren. Onze aanpak is er op gericht om kennis en kunde in het team op te bouwen. Voor het team Infrastructure Services / Virtualisatie zijn wij op zoek naar een virtualisatie consultant met ervaring in het neerzetten en realiseren van een SDDC door middel van VMware Software. Als consultant beschik je over technische skills en uitstekende didactische vaardigheden om door de aanpak: voordoen, samen doen, zelf doen; technisch specialisten kennis en kunde bij te brengen over infrastructuur coderen en het automatiseren van het SDDC, dit alles in een Agile omgeving. Het gaat uiteindelijk om een team van 35-40 medewerkers. Doelstelling: De doelstelling van de virtualisatie Consultant is onze technisch specialisten kennis en kunde bij te brengen over infrastructuur coderen en het automatiseren van het SDDC. Omschrijving verantwoordelijkheden: Zie vorenstaand. Omschrijving taken: Zie opdracht omschrijving. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Contacten: Met name intern. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op HBO niveau. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het neerzetten en realiseren van een SDDC door middel van VMware software. 3. Aantoonbare werkervaring in het opleiden, coachen en ondersteunen van de technisch specialisten op het gebied van SDDC. 4. Aantoonbare werkervaring met Java script, Python en Powershell. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Aantoonbare werkervaring in het opleiden, coachen en ondersteunen van de technisch specialisten op het gebied van SDDC. Beschrijf hier duidelijk om wat voor teams dit ging en wat de resultaten zijn geweest. 2. In bezit van VMware certificeringen. Competenties - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Driebergen Startdatum: 01-09-2021 Duur: 01-03-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-06-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
consultant t.b.v. de inrichting van Cyber Manager Utrecht
Beschrijving van de persoon die je zoekt voor deze opdracht / functie:De Nza moet ieder jaar een In Control Verklaring aanleveren waarin wij aangeven compliant te zijn aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Om aan de BIO te voldoen richten wij Nza brede specifieke processen op het gebied van informatiebeveiliging. Ter ondersteuning van het inrichten en uitvoeren van deze processen maken wij gebruik van de software CyberManager van IRM 360. Deze software hebben wij al aangeschaft en is 'basic' ingericht. Om onze processen optimaal te kunnen inzetten hebben wij ondersteuning nodig van een expert op het gebied van deze software. Opdrachtomschrijving De Nza wil een volgende stap zetten met de implementatie van de ISMS software CyberManager van IRM360. Om zo ISMS gerelateerde werkzaamheden voortvarend op te pakken. De Nza wil daarom ondersteuning aanvragen voor verdere implementatie van Cybermanager die past bij de werkwijze en de organisatie van de NZa. De punten die hieronder genoemd zijn zijn hierbij minimale eisen. De NZa kan na levering van gevraagde dienstverlening werken in een risico management proces op basis van de volgende werkwijze: RISICO'S -> MIDDELEN -> BEOORDELING -> ACTIES. Aangevuld met: de organisatierollen zijn ingericht en gedefinieerd met stakeholders, daarbij denken we grofstoffelijk aan: ISO's, PO en FG en Middeleneigenaren van de NZa. Tevens ligt er een instructie hoe de middeleneigenaren een BIA kunnen uitvoeren, met als doel: vaststellen waar de risico's aan zitten. Ook ligt er een instructie hoe eigenaren kunnen werken met maatregelen implementeren via Cybermanager. De maatregelenset is optimaal ingevuld en gekoppeld. Uitgangspunt daarbij is: risico management gebaseerde werkwijze -> hoe gaat de NZa de maatregelen beheersen. Er is een koppeling tussen middelen en risico's waar de verantwoordelijkheden kunnen zien welke risico blootstelling zij hebben voor hun middelen. Er is een koppeling tussen AD en Cybermanager. Vraagstukken die gedurende het traject ontstaan ontstaan kunnen beantwoord en opgelost worden. De Nza wil in 2021 wezenlijke stappen zetten met het verder implementeren van het ISMS en de ondersteunende software hiervoor, zodat het de medewererkers van de Nza makkelijker wordt gemaakt eventuele risico's op het gebied van informatiebeveiliging te melden en op de juiste wijze af te handelen. Harde eisen:Minimaal 3 jaar aantoonbare implementatie trajecten van Cybermanager bij overheidsorganisatie Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met implementeren ISMS kennisgebieden:ISMS, BIR/BIOIT governancediepgaande kennis van software Cybermanager van IRM 360kennis van IT Security en privacy risicomanagement Certificeringen: CRISC, CISSP, CISMLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Xquery ontwikkelaar Den Haag
KOOP werkt samen met Kadaster en Geonovum aan een Landelijke Voorziening voor Bekendmaken en Beschikbaar stellen (LVBB) van wet- en regelgeving. Deze landelijke voorziening moet bij het inwerking treden van de Omgevingswet2 in 2022 operationeel zijn. KOOP werkt in dit project samen met meerdere overheidsonderdelen. In de gezamenlijke planning dient het per 1 oktober 2021 technisch gereed te zijn.De LVBB is een landelijk centraal backoffice verwerkingssysteem dat verantwoordelijk is voor het valideren, bekendmaken en consolideren van alle besluiten die onder het Omgevingswet regime vallen. De LVBB bestaat uit de volgende onderdelen:Een Koppelpunt op basis van Digikoppeling-ebMS (voor betrouwbare overdracht voor omgevingsdocumenten).Een Regisseur: een orkestratie-component voor het besturen van de validatie- en publicatieketen naar de repositories van Kadaster (OZON) en KOOP (OPeRA).Een content platform (CUP genaamd) dat is bestaat uit een datastore/zoek oplossing in MarkLogic (XLST, XML, XQuery) en een business laag in Java.Uiteindelijk zou bij de Omgevingswet door middel van een muisklik in een kaart de regelgeving op de desbetreffende plek zichtbaar gemaakt moeten worden. Of iemand zou bericht kunnen krijgen wanneer wetgeving in zijn of haar woonplaats is veranderd, of wanneer iemand toestemming krijgt om te bouwen.De LVBB wordt ontwikkeld door één Scrumteam van zeven ontwikkelaars: 2 Xquery-ontwikkelaars, 3 JAVA Ontwikkelaars en 2 testers. De analyse/specificatie werkzaamheden worden uitgevoerd door een Scrumteam van vier personen. Vanuit beide Scrumteams wordt nauw samengewerkt met:Kadaster (ontwikkelpartner LVBB)Een hostingbedrijf verantwoordelijk voor het hosten van producten en applicaties van KOOP)Teams van andere productgroepen binnen KOOP, waaronder (beheer)teams van onder meer het CUP platform, OEP en AttenderingsmakelaarHet team van informatiemodelleurs van KOOP dat verantwoordelijk is voor de informatiestandaard (genaamd STOP/TPOD) van de besluiten en regelingen.Probleemstelling en doel:Binnen het scrum-team is vanwege uitstroom behoefte aan een senior Xquery ontwikkelaar die zelfstandig per sprint concrete resultaten leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. Deze Xquery ontwikkelaar is lead (Xquery)developer. KOOP zoekt daarom één senior ontwikkelaar die vanuit zijn leadfunctie binnen het team samenwerkt met de lead developer JAVA en de PO. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van LVBB gedurende de verschillende levensfases.KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de Agile ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen.Eisen en wensen ten behoeve van de uitvoer van de opdrachtKandidaat heeft aantoonbaar minimaal HBO werk- en denkniveau    Voldoet / Voldoet nietKandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding en een Linux instantie t.b.v. de uit te voeren werkzaamhedenKandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het ontwikkelen van XML, Xquery en XSLTOverige functiewensen:Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met Test Driven Development, het werken in sprints en DevOps-aanpak en GIT versiebeheerMate waarin de kandidaat ervaring heeft met Software ontwikkeling op MarkLogic, Marklogic certificeringMate waarin de kandidaat aantoonbare kennis heeft van JavaMate waarin de kandidaat kennis heeft van uitwisselingsstandaarden zoals DigikoppelingMate waarin de kandidaat ervaring heeft met het bepalen van architectuur/onwikkelconcepten voor de doorontwikkeling met nieuwe functionaliteitenMate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met het werken binnen een groot overheids ICT project, bij voorkeur binnen het kennisdomein Ruimtelijke Ordening en/of juridische software.Mate waarin kandidaat beschikt over de voor deze opdracht gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).Mate van ervaring en/of affiniteit met en/of passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).De totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Product ontwikkelaar Den Haag
Context opdrachtBinnen UBR werken we samen vanuit onze. Buiten UBR werken wij samen in ecosystemen met onze partner uit de triple O gedachte (onderwijs, overheid en ondernemingen). Door verschillende vak- en expertgroepen op te richten maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en ervaring. Hiermee werd de innovatieve samenwerking met partijen versterkt en samenhang van ketens geoptimaliseerd. Voor het realiseren van werkende oplossingen voor de opgaves binnen het rijk is vanuit UBR|OWB een programma opgericht onder de naam Rijksapplicatieplatform. Vanuit een Rijksbreed perspectief maken we oplossingen concreet door het opleveren van een POC. Wij gebruiken voor de oplossingen een scala van vernieuwende applicaties o.a. op het terrein van No Code applicaties en RPA.OpdrachtomschrijvingVoor onze opdrachtgever(s) zijn we op zoek naar een gedreven productontwikkelaar voor het ontwikkelen/realiseren op het WEM-platform van een Dashboard Contractmanagement in samenhang met ketenprocessen (in de vorm van een proof of concept/ pilot danwel gelijk live in de praktijk).Binnen de omgeving waarin je werkzaam zal zijn is inhoudelijk veel kennis van zaken over het inkoopstelsel en is een goede procesbewaking en voortgangscontrole essentieel voor het succes van het traject. Kennis van ICT en specifiek ervaring met het WEM-platform is een must.Affiniteit met dashboards, dataverwerking of rapportagemodellen is een pré. Daarnaast heb je als spin in het web affiniteit met de uitvoering en hands-on een mentaliteit.De volgende competenties behoren toe aan de kandidaat die we voor ogen hebben:EmpathischGedrevenEnthousiastRealisatiekrachtKlein ego, gaan voor groter geheelZelf startendIn netwerk kunnen werken, info delenDe taak die voor je ligt is om vóór 1 januari 2022 een dashboard te realiseren op het WEM- platform, als groeiplateau afgestemd in de keten (zo mogelijk met aanpalende gemoduleerde keten processen in WEM), deze is ontwikkeld op het WEM-platform. De verstrekte opdracht zal in overleg met de opdrachtgever(s) verder worden besproken.Eisen en wensen ten behoeve van de uitvoer van de opdrachtAfgeronde hbo-opleiding (bij voorkeur bedrijfskundige informatica)Aantoonbare kennis (minimaal 3 jaar) van het WEM platformKennis en ervaring binnen grote overheidsorganisaties is een preKunnen acteren op verschillende niveaus binnen een organisatieFlexibel beschikbaar als opdracht daartoe aanleiding geeftAantoonbare ervaring met het vertalen, ophalen en realiseren van klantwensenAantoonbare ervaring van het werken in projecten conform SCRUM/Agile/LeanAantoonbare ervaring in het opleveren van APPS middels WEM-platformUBR is een rijksbrede dienstverlener die werkt voor het publieke domein. Ons doel is de overheid beter, sterker en slimmer te maken. Dit doen wij door te werken vanuit ecosystemen met triple O, onderwijs, overheid en ondernemingen. UBR richt zich op het leveren van advies-, transitie-, innovatie- en interim projecten binnen de vier expertisegebieden: ICT, Personeel, Organisatie, Inkoop en Facilitair.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
XSLT Xquery ontwikkelaar CUP Den Haag
Situatieschets:KOOP werkt aan een generiek Content Uitwisselings- Platform genaamd CUP. Dit CUP platform dient als basis voor diverse toepassingen van KOOP zoals Officiële Publicaties en Centrale en Decentrale Regelingen (OEP, BWB, CVDR), een generieke dienst voor attenderingen (Attenderingsmakelaar), een documentmanagementsysteem (DMS) en workflow management systeem voor de keten van wetgeving in wording. Daarnaast werkt KOOP samen met Logius aan het project Wijziging Bekendmakingswet. Deze zal per 1 juli 2021 van kracht worden. Deze wetswijziging heeft als doelstelling om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De burger wordt centraal gesteld bij de informatieverstrekking. Zij worden geïnformeerd over deze besluiten zodat ze tijdig hun recht van inspraak kunnen uitoefenen. Hiervoor wordt een specifieke attenderingsservice gebouwd op het CUP platform en deze service gaat ervoor zorgen dat alle burgers met een Mijn Overheid account dagelijks of wekelijks per mail op de hoogte worden gesteld van publicaties, die relevant zijn voor hun leefomgeving. Hierbij gaat dus om ongeveer 6 miljoen abonnementen en zon miljoen mails per dagProbleemstelling en doel:Binnen het scrum-team is behoefte aan één ervaren ontwikkelaar, die zelfstandig per sprint concrete resultaten kan leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. KOOP zoekt daarom één ervaren ontwikkelaar, die vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid (het opleveren van goedwerkende code) binnen het team samenwerken. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het CUP platform gedurende de verschillende levensfases. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de SAFe ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Opdrachtomschrijving(Door)ontwikkelen van het CUP platform:A. De oplevering van functionaliteit op MarklogicB. Het participeren in periodieke KOOP-kennissessiesA. De oplevering van functionaliteit op MarklogicHierbij gaat het om de uitvoering van werkzaamheden, de oplevering van de functionaliteiten en de oplevering van bijbehorende producten, conform onderstaande lijst.Harde eisen:Kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveauKandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden.Kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met het ontwikkelen met XML en XSLT en minimaal één jaar ervaring met ontwikkelen in JavaOverige wensen:Mate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met; ontwikkelen met XML, XSLT en XQueryMate waarin de kandidaat kennis heeft van/ervaring heeft met; Java technologie, uitwisselingsstandaarden zoals Open API, Cucumber/GherkinMate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever en werken in een Agile/Scrum ontwikkelteam (toetsbaar inmotivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).Mate van passendheid binnen de organisatie van de opdrachtgever (toetsbaar in motivatiebrief/CV en/of mogelijk gesprek).Toets op beschikbaarheid, match en onderstaande competenties:Analytisch vermogenUitstekende communicatieve en sociale vaardigheden (Nederlandse taal)Signaleren van verbeteringen, suggesties doen voor oplossingenDoorzettingsvermogen / stressbestendig / proactiefDe totstandkoming van de Nederlandse wet- en regelgeving is een complex proces met veel verschillende actoren. De informatiestromen en de daarbij behorende ondersteunende informatiesystemen die het digitaal publiceren en consolideren van wet- en regelgeving mogelijk maken, zijn zeer specifiek gericht op het wetgevings- en publicatiedomein. (Door)ontwikkeling van deze informatiesystemen, of (door)ontwikkeling van technische componenten waarmee deze informatiesystemen worden opgebouwd, vereist dan ook brede kennis van de vraagstukken die spelen binnen het domein van wetgeving en elektronisch publiceren.Het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheids Publicaties (KOOP), onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ondersteunt de (beleids)doelstellingen van haar opdrachtgevers, die verantwoordelijk zijn voor de wet- en regelgevingsprocessen en (officiële) publicaties. KOOP is verantwoordelijk voor de verwerking, de officiële bekendmaking en publicatie en digitale toegankelijkheid van formele informatie van de overheid.Opdrachtgevers van KOOP zijn (niet limitatief):de Eerste en Tweede kamer der Staten Generaal;diverse ministeries waaronder Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie & Veiligheid, Buitenlandse Zaken en Infrastructuur & Waterstaat;diverse Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en de Immigratie- en Naturalisatiedienst;zelfstandige Bestuursorganen als de Sociale Verzekeringsbank.Binnen haar verantwoordelijkheden, ligt de focus van KOOP op het borgen van de wettelijke verplichting tot het bekendmaken en beschikbaar stellen van centrale en decentrale wet en regelgeving met de hoogst mogelijke beschikbaarheid en integriteit. Het is van groot belang dat wet- en regelgeving en bijbehorende informatie zo goed mogelijk geïntegreerd en zonder redundantie (meervoudig voorkomen van dezelfde bestanden) beschikbaar en toegankelijk wordt gemaakt. Hierbij optimaliseert KOOP de vindbaarheid en leesbaarheid van documenten door toepassing van adequate structurering (standaardisering) en metadatering en toepassing van linked data principes. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering (QR8390) Amsterdam
Functie: Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering (QR8390) Start: 2-8-2021, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Netwerkbeheerder Procesautomatisering. Het team Beheer Procesautomatisering beheert de volledige hard- en software alsmede netwerk (LAN, WAN) voor de verschillende installaties. Vanwege de hoge beschikbaar die aan deze installaties wordt gesteld, zijn een snelle reactietijd en 24x7 beschikbaarheid kenmerkend voor het beheerteam. Als Senior Netwerkspecialist ben je mede verantwoordelijk voor het beheer, ontwikkelen en bouwen en onderhouden van het netwerk (LAN/WAN). Je werkt actief samen met de andere specialisten binnen PA-beheer. Je vertaalt functionele vragen naar de beste technische oplossingen. Daarnaast zorg je ervoor dat het bestaande netwerk veilig blijft door deze proactief en periodiek te controleren op kwetsbaarheden en adviseert hoe deze risico’s gemitigeerd kunnen worden. Dit ga je doen: • Je beheert proactief de omgeving en zorgt voor de hoogste niveaus van beschikbaarheid van de omgeving. • Je stelt proactief innovaties binnen de platformen voor • Je bent verantwoordelijk voor de netwerkomgeving, zoals de firewalls, loadbalancers en netwerkverbindingen. • Je zorgt dat er voldoende capaciteit, functionaliteit, performance en schaalbaarheid is • Je zorgt dat “security by design” in alle aspecten van jouw werkzaamheden terugkomt. • Je monitort actief de beschikbaarheid, continuïteit, capaciteit en performance • Je werkt actief samen met systeem-, database- en securityspecialisten binnen het team PA-beheer. • Je bent verantwoordelijk voor de opzet van een systeem waarbij de kwaliteit van het netwerk geborgd is • Verbind met leveranciers en ander IT-personeel voor probleemoplossing • Participeert in projecten • Je levert een bijdragen aan het aanpassen/onderhouden van de monitoring van de netwerkomgeving en firewall. Jij komt te werken in het team PA-Beheer met échte vakspecialisten. PA Beheer draagt zorg voor het versterken en ontwikkelen van het PA-landschap waarmee onze organisatie doelmatig en efficiënt kan werken. Flexibele dienstverlening, maatwerkoplossingen en klant gericht werken staan bij ons centraal. Team PA draagt op die manier dagelijks bij aan de uitstekende service die Waternet aan de klant levert. Daarbinnen zorgen wij als team voor de continuïteit van ons IT & PA-landschap en alle dagelijkse uitdagingen die daarbij komen kijken. Eisen Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van System en Networking Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met netwerkomgevingen Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met monitoring, performance tuning en optimalisatie van netwerkomgevingen. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van HP Networking en firewall (Fortinet). Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met multicast / V-Lan Wensen Kennis van Hirschmann network & design Kennis van script talen Kennis en ervaring op het gebied van het toepassen van security maatregelen, hardening van devices Kennis van in- en externe ontwikkelingen rond jouw vakgebied en zoekt actief naar optimalisatie en innovatie Ervaring in industriële omgevingen. Competenties: 1. Je bent communicatief vaardig; 2. Je kunt goed zelfstandig werken; 3. Je bent resultaat gericht; 4. Je ben stressbestendig; 5. Je kun goed samenwerken; 6. Je bent analytisch; 7. Je werkt nauwkeurig en begrijpt de noodzaak van documenteren.
Fiori UI5 ABAP programmeur Utrecht
Opdrachtomschrijving:Bij de afdeling Administratieve Systemen binnen de Universiteit Utrecht zijn we op zoek naar een programmeur met een brede kennis van zowel Fiori / UI5 als ook ABAP. De programmeur helpt bij het realiseren van een aantal nieuwe applicaties binnen het bestaande SAP Fiori Launchpad. Binnen SAP zal gebruik worden gemaakt van het bestaande HCM Processes and Forms platform. Daarnaast zullen een aantal bestaande ABAP programmas aangepast moeten worden om geschikt te maken voor de nieuwe software. Werkzaamheden:Realiseren nieuwe UI5 programmatuur;Aanpassen bestaande HCM ABAP programmatuur;Realiseren nieuwe HCM ABAP programmatuur;(Bouw)testen van de doorgevoerde wijzigingen;Technisch documenteren van gerealiseerde uitbreidingen;Begeleiden van functionele testen;Oplossen van storingen en door testers gevonden fouten;Overdragen van werkzaamheden aan bestaande beheerorganisatie. Harde eisen:IT achtergrond (HBO werk- en denkniveau);Minimaal 5 jaar ervaring op het vakgebied van ABAP en programmeren binnen SAP HCM;Minimaal 5 jaar ervaring met SAP HCM Processes and Forms / HR Renewal;Minimaal 5 jaar ervaring met SAP Fiori; Kennis en ervaring met realiseren van formulieren voor In, door en uitstroom mutaties;Aantoonbare functionele SAP HCM kennis;Bekendheid met Agile / scrum;Werkervaring binnen rijksoverheid, universiteit of soortgelijke organisatiesLET OP: CV's zonder specifieke motivatie en/of CV's waar de motivatie niet op aansluit op deze rol worden niet in behandeling genomen. In de specifieke motivatie dienen punten uit de Functieomschrijving & Functie eisen duidelijk naar voren te komen.De IT-afdelingen binnen Universiteit Utrecht verzorgen alle IT services voor de studenten, docenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht. Daarnaast biedt men verschillende IT-services, tools en infrastructuur om onderzoekers van de Universiteit Utrecht te ondersteunen bij hun werk. De afdeling Information and Technology Services biedt en onderhoudt een breed scala aan educatieve hulpmiddelen en systemen voor meer dan 30.000 studenten van de Universiteit Utrecht en hun docenten. Een van onze belangrijkste verantwoordelijkheden is het veilig houden van de data van de Universiteit Utrecht. Men neemt hiervoor verschillende maatregelen om potentiële zwakke punten en inbreuken in onze systemen effectief aan te pakken.
XSLT Xquery ontwikkelaar CUP Den Haag
voor onze relatie zijn we op zoek naar een: XSLT Xquery ontwikkelaar CUP Binnen het scrum-team is behoefte aan één ervaren ontwikkelaar, die zelfstandig per sprint concrete resultaten kan leveren in nauwe samenwerking met overige leden van het team. KOOP zoekt daarom één ervaren ontwikkelaar, die vanuit een eigenstandige verantwoordelijkheid (het opleveren van goedwerkende code) binnen het team samenwerken. Onder regie van KOOP is het gehele team uiteindelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het CUP platform gedurende de verschillende levensfases. KOOP wil verbeteringen doorvoeren om zowel de kwaliteit van de software als de kwaliteit van het ontwikkelproces naar een hoger niveau te tillen. Met het gebruik van de SAFe ontwikkelmethodiek wil KOOP hiervoor een belangrijke randvoorwaarde invullen. Opdrachtomschrijving (Door)ontwikkelen van het CUP platform: A. De oplevering van functionaliteit op Marklogic B. Het participeren in periodieke KOOP-kennissessies A. De oplevering van functionaliteit op Marklogic Hierbij gaat het om de uitvoering van werkzaamheden, de oplevering van de functionaliteiten en de oplevering van bijbehorende producten. De functionaliteiten worden gedetailleerd beschreven in de vorm van user stories en op de backlog van het Scrum team geplaatst. Als de user stories voldoen aan de Definition of Ready (startcriteria) en geprioriteerd zijn dan worden deze gepland in een sprint. De ontwikkelaar is er verantwoordelijk voor dat de door hem/haar opgeleverde functionaliteit voldoet aan de Definition of Done (de oplevercriteria) die zijn afgesproken. Dit behelst onder meer: • De software code is geschreven volgens de gangbare coding guidelines en andere door • KOOP opgestelde richtlijnen. De code is gereviewd. • Build op build-server is geslaagd en heeft versienummer. • Unittest moet isoleerbaar en gedocumenteerd zijn. De dekkingsgraad van de unittest is • minimaal 40%. • Unittest en integratietest zijn 100% succesvol. • Er zijn geen blokkerende bevindingen. • De code is gedocumenteerd op een door KOOP aangegeven plaats en is begrijpelijk voor en aanpasbaar door de andere teamleden. • Alle testsoftware is onder versiebeheer. • Bevindingen zijn geregistreerd en gekoppeld aan user story of test case. Naast het opleveren van producten (lees functionaliteit) dient de ontwikkelaar een proactieve bijdrage te leveren aan het toetsen, het opstellen en het meedenken over KOOP-brede ontwikkelrichtlijnen. Dit gebeurt onder regie van een KOOP Software architect. Hieruit kunnen tevens concrete werkzaamheden volgen voor de ontwikkelaar (bijvoorbeeld het opstellen van een generieke richtlijn) die de kandidaat buiten de sprints om levert. Functie eisen • Kandidaat heeft minimaal WO werk- en denkniveau • Kandidaat beschikt over een eigen (ontwikkel-)laptop met beveiliging, versleutelde harde schijf (encryptie), antivirussoftware, een stabiele internetverbinding t.b.v. de uit te voeren werkzaamheden. • Kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met het ontwikkelen met XML en XSLT en minimaal één jaar ervaring met ontwikkelen in Java Wensen • De kandidaat heeft kennis van/ervaring met; ontwikkelen met XML, XSLT en XQuery • De kandidaat heeft kennis van/ervaring met; Java technologie, uitwisselingsstandaarden zoals Open API, Cucumber/Gherkin • Kandidaat heeft ervaring met werken in een Agile/Scrum ontwikkelteam Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-08-2021, 36 uur per week Einddatum: 31-01-2022, met optie tot verlenging Recruiter: Lorenzo Boyé, recruiterLB@itaq.nl, +31 (0)6 20985467 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkspecialist Procesautomatisering. Omschrijving opdracht: Binnen Waternet beheert het team Beheer Procesautomatisering de volledige hard- en software alsmede netwerk (LAN, WAN) voor de afvalwaterinstallaties, drinkwaterinstallaties, rioolgemalen en poldergemalen. Vanwege de hoge beschikbaar die aan deze installaties wordt gesteld, zijn een snelle reactietijd en 24x7 beschikbaarheid kenmerkend voor het beheerteam. Het Beheerteam heeft op dit moment door projectwerkzaamheden een te kort aan beheercapaciteit van onze domeinen Centrale brugbediening, fysieke beveiliging van onze Assets, Drinkwater en afvalwater. Als Senior Netwerkspecialist ben je mede verantwoordelijk voor het beheer, ontwikkelen en bouwen en onderhouden van het Waternet netwerk (LAN/WAN). Je werkt actief samen met de andere specialisten binnen PA-beheer. Je vertaalt functionele vragen naar de beste technische oplossingen. Daarnaast zorg je ervoor dat het bestaande netwerk veilig blijft door deze proactief en periodiek te controleren op kwetsbaarheden en adviseert hoe deze risico’s gemitigeerd kunnen worden. Omschrijving werkzaamheden: - Je beheert proactief de omgeving en zorgt voor de hoogste niveaus van beschikbaarheid van de omgeving. - Je stelt proactief innovaties binnen de platformen voor. - Je bent verantwoordelijk voor de netwerkomgeving van Waternet zoals de firewalls, loadbalancers en netwerkverbindingen. - Je zorgt dat er voldoende capaciteit, functionaliteit, performance en schaalbaarheid is. - Je zorgt dat “security by design” in alle aspecten van jouw werkzaamheden terugkomt. - Je monitort actief de beschikbaarheid, continuïteit, capaciteit en performance. - Je werkt actief samen met systeem-, database- en securityspecialisten binnen het team PA-beheer. - Je bent verantwoordelijk voor de opzet van een systeem waarbij de kwaliteit van het netwerk geborgd is. - Verbind met leveranciers en ander IT-personeel voor probleemoplossing. - Participeert in projecten. - Je levert een bijdragen aan het aanpassen/onderhouden van de monitoring van de netwerkomgeving en firewall. Omschrijving afdeling: Waternet werkt namens Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam. We zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop. Zo besparen we kosten en kunnen we werkzaamheden beter regelen. Wij werken in en rond Amsterdam. In ons werkgebied wonen ongeveer 1,3 miljoen mensen. Jij komt te werken in het team PA-Beheer met échte vakspecialisten. PA Beheer draagt zorg voor het versterken en ontwikkelen van het PAlandschap waarmee onze organisatie doelmatig en efficiënt kan werken. Flexibele dienstverlening, maatwerkoplossingen en klant gericht werken staan bij ons centraal. Team PA draagt op die manier dagelijks bij aan de uitstekende service die Waternet aan de klant levert. Daarbinnen zorgen wij als team voor de continuïteit van ons IT & PA-landschap en alle dagelijkse uitdagingen die daarbij komen kijken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in de richting van System en Networking. 2. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met netwerkomgevingen. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met monitoring, performance tuning en optimalisatie van netwerkomgevingen. 4. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van HP Networking en firewall (Fortinet). 5. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met multicast/V-Lan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar kennis van Hirschmann network & design. 2. Je hebt minimaal 1 jaar kennis van script talen. 3. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring op het gebied van het toepassen van security maatregelen, hardening van devices. 4. Je hebt kennis van in- en externe ontwikkelingen rond jouw vakgebied en zoekt actief naar optimalisatie en innovatie. 5. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in industriële omgevingen. Competenties: - Je bent communicatief vaardig. - Je kunt goed zelfstandig werken. - Je bent resultaat gericht. - Je ben stressbestendig. - Je kun goed samenwerken. - Je bent analytisch. - Je werkt nauwkeurig en begrijpt de noodzaak van documenteren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: Zo snel mogelijk Duur: 1 jaar na startdatum Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Vanaf 13 juli 2021 – 13:00 – 16:00 uur (gelieve hier rekening mee te houden) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatieadviseur Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht/Werk en Inkomen Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur Arbeidsmarktregio Midden-Utrecht/Werk en Inkomen. Omschrijving werkzaamheden: Voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht zijn we per direct op zoek naar een enthousiaste, flexibele en zelfstandige communicatieadviseur met affiniteit voor de sociale thema’s in onze stad en regio, in het bijzonder begeleiding naar werk. Het werkveld: Je komt te werken bij het Marketing- en Communicatienetwerk (MCN) binnen de gemeente Utrecht. Het MCN bestaat uit ongeveer 100 collega’s. Samen met zo’n 27 andere communicatieprofessionals ben je onderdeel van het communicatieteam Sociaal en Veilig. Iedere communicatieadviseur heeft samen met gemiddeld drie andere communicatieprofessionals een thuisbasis bij een organisatieonderdeel Voor deze opdracht werk je samen met je communicatiecollega’s in het sociaal domein, met name voor Werk en Inkomen, met beleidsadviseurs, projectleiders en managers bij Werk en Inkomen en natuurlijk met de partners in de arbeidsmarktregio. Belangrijke partners onder andere zijn het UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties en de Werkgeversservicepunten. Je taken zijn: Jij gaat samen met een senior communicatieadviseur werken voor de gemeente én arbeidsmarktregio Midden-Nederland. De arbeidsmarktregio staat voor een grote uitdaging door de effecten van de coronacrisis. Samen met andere gemeenten, het UWV, vakbonden, werkgevers en andere partners, zet de gemeente Utrecht zich binnen de arbeidsmarktregio in om mensen te begeleiden naar werk. Hiervoor werken Werkgeversservicepunten steeds meer samen, is er een regionaal mobiliteitsteam gekomen en start een regionale aanpak jeugdwerkloosheid. Je werkzaamheden zijn zowel strategisch, tactisch als uitvoerend. Je adviseert in een vroeg stadium, maar springt ook waar nodig in op adhoc vragen uit de afdeling, de organisatie, stad of arbeidsmarktregio. Samen bepalen we waar jij het beste tot je recht komt en wat je wilt ontwikkelen. De nadruk zal komen te liggen op uitvoering van de strategische communicatieplannen en het maken van plannen op onderdelen. Dit betekent concreet: - Je stelt communicatieplannen op, adviseert over de inzet van communicatiemiddelen maar zorgt ook voor de realisatie hiervan. - Je denkt mee over te maken beleid en verbeteren van dienstverlening vanuit een inwonersperspectief en de impact op de stad. - Je onderhoudt contacten met externe netwerken, projectleiders, teamleiders en beweegt mee met de beleidsmakers. - Je schrijft nieuwsbrieven, persberichten en gebruikt social media effectief en je zorgt voor de realisatie van diverse andere communicatiemiddelen. - Je coacht en begeleidt medewerkers uit de organisatie bij het maken van beleid en verbeteren van dienstverlening vanuit een inwonersperspectief. Je adviseert hen over communicatie en werkt samen met hen aan hun communicatie-activiteiten. Je werkt in eerste instantie voor de opdrachten in de arbeidsmarktregio, maar bent breed inzetbaar vanuit het Marketing- en communicatienetwerk voor de gehele gemeente als het werk daarom vraagt. Ook kan het zijn dat je inzetbaar bent voor crisiscommunicatie. Het verschuiven van de focus binnen de opdracht is altijd in goed overleg. Gewenst profiel: Je bent een gedreven communicatieadviseur met affiniteit en werkervaring in het publieke domein. Je bent een teamspeler en legt makkelijk contact, zowel intern als extern. Jouw pragmatische instelling komt goed van pas bij het behalen van jouw deadlines en het werken in een hectische omgeving. Je bent een aanpakker en je ‘regelt wat er moet gebeuren’. Je weet wat er leeft in de stad, hoe de politiek in de gemeente werkt en kunt goed meebewegen met de beleidsmedewerkers. Je hebt een vlotte pen en kunt ingewikkelde materie snel vertalen naar heldere teksten en beeld. Daarnaast beschik je over: - Je hebt een afgeronde hbo-opleiding Communicatie of gelijkwaardig. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in complexe communicatietrajecten waarbij meerdere partijen afzender zijn. - Je hebt aantoonbare werkervaring in het sociaal domein. - Jij bent iemand die snel kan schakelen, meedenkt, meewerkt en meedoet! - Je kan prioriteiten stellen op basis van datagedreven informatie, bestuurlijke relevantie en te verwachten of behaalde resultaten. - Je hebt ervaring met pers: voorbereiding, berichten en begeleiding. - Je kan goed verbinden: afstemmen met beleidsmakers, partners, communicatiecollega’s binnen de gemeente en externe partijen, zoals fotografen, ontwerpers en media. - Je schrijft makkelijk en bent op de hoogte van de nieuwste communicatietrends. - Een absolute pre is als je de stad Utrecht kent, weet wat er in de verschillende wijken speelt en ervaring of affiniteit hebt met werk en inkomen onderwerpen. Goed om te weten: In verband met Corona/Covid 19 zal je voor een groot deel, net als de andere medewerkers van de gemeente Utrecht, vanuit huis werken. Het is daarom belangrijk dat je beschikt over de juiste thuiswerkmogelijkheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding of hoger op het gebied van communicatie of gelijkwaardig. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van communicatieadvies. 2. Je hebt werkervaring opgedaan als communicatieadviseur bij voorkeur in een gemeentelijke of andere overheidsorganisatie. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring in het sociaal domein. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 28 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ABAP Developer Veldhoven
You work as Sr ABAP Developer on a few ABAP deliveries in parallel and support an agile release train team that is building the solutions in agile team set up.It is your responsibility to deliver the right quality.You work according to the best practices and architectural principles defined by the ABAP Competence Team.You support the Architects and Domain / Solution Architects in designing the best possible ABAP solution.You work with the ABAP Competence Team members in sharing skills / knowledge and help to improve the best practices.You collaborate with ABAP developers from other ABAP partners and challenge / check the quality of the apps build to deliver max value.You coach where needed internal colleagues in your delivery team on ABAP technology and help the ABAP Competence Team in supporting the growth in competency.You dare to challenge, collaborate intensively and care for your work and colleagues.Bachelor's or Master's degree (for example in Information Technology)7 years of practical experience in SAP ABAP Delivery, preferably in an international environmentAt least SAP ABAP 7.50 or SAP ABAP on HANA CertifiedTangible experience in ABAP development in (large) projects is a mustAbap Object Oriented programming as default style is a mustInterfacing experience is must (idoc/ALE/RFC/webservices/ODATA)SCI/ATC/peer review experience is a benefitExperience with ABAP on HANA is a benefitExperience with FIORI is a benefitExperience with the Restful ABAP programming model is a benefitLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Financiële Informatievoorziening Opheusden
Voor de Gemeente Neder-Betuwe zijn wij op zoek naar een Projectleider Financiële Informatievoorziening. Omschrijving opdracht: Ons doel is een financiële administratie die juist, volledig en up-to-date is, van waaruit hoogwaardig advies aan de organisatie kan worden verstrekt en die het opstellen van de producten in de P en C cyclus versterkt. De reeds gezette stappen willen wij uitbouwen en daarnaast gaan wij starten met de aanbesteding van een nieuw financieel pakket. Hiervoor zijn wij op zoek naar een: Projectleider financiële informatievoorziening: 24 uur per week. - Je bent trekker van het verder versterken van de financiële informatievoorziening. - Je bent trekker van de aanbesteding van het nieuwe financiële pakket. - Je stuurt vanuit je rol op resultaat en weet collega’s hierin mee te krijgen. - Je verbetert onze werkprocessen (onder meer via LEAN en BI). - Je betrekt hierbij collega’s uit de hele organisatie. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van het project: - De verbeterde financiële informatievoorziening; - De aanbesteding van een nieuw financieel pakket volbrengen tot een goed resultaat volgens wet en regelgeving en het interne inkoopbeleid; - Implementatie van een nieuwe financieel pakket; - Daarnaast ben je verantwoordelijk voor een goede betrokkenheid van de organisatie bij de implementatie van het nieuwe financiële systeem; - Je zorgt voor het opleveren van het projectplan, welke medio oktober naar het bestuur gaat. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt eerder, in de afgelopen 5 jaar, naar tevredenheid verbeter- en aanbestedingstrajecten op het gebied van financiële informatievoorziening begeleid. 2. Je hebt kennis van financiële informatievoorziening bij een gemeente, weet hoe je dit kan verbeteren. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je draagt goed uit welke resultaten behaald zijn uit eerdere soortgelijke projecten, daarnaast ook hoe je tot het goede resultaat bent gekomen. 2. Je bent klachtgericht, gericht op samenwerking en bent in staat om collega's aan te sturen en te enthousiasmeren. 3. Je heb een hands-on mentaliteit en weet van aanpakken. Dit geldt zowel op het proces als op het aansturen van projectmedewerkers. Competenties: - Passend in de organisatie - Verbeterkracht: kandidaat is in staat om te zorgen voor verandering en verbetering binnen de organisatie. - Verbinder: kandidaat is in staat om de verbindende factor te zijn tussen de afdelingen, binnen de organisatie, die te maken hebben met het project. - Je hebt kennis en ervaring met financiële informatiesystemen. - Je draagt goed uit welke resultaten behaald zijn uit eerdere soortgelijke projecten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Opheusden Startdatum: 01-08-2021 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 12-07-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Customer Experience Researcher Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Customer Experience Researcher. Omschrijving opdracht: Binnen het team Marketing zijn we vanwege zwangerschapsverlof op zoek naar een Customer Experience Researcher. Denk jij vanuit de klant? Word je blij van het doen van onderzoek en vind je het leuk om te zoeken naar verbeteringen? Kom ons team dan versterken en word onze nieuwe Klantlab onderzoeker. Het KlantLab is het hart van de klant binnen Waternet. Je kruipt hier elke dag weer in de huid van de klant. Je inventariseert de behoeftes van de klant, analyseert hun gedrag en brengt deze gegevens uiteindelijk samen. Dit doe je vanuit ons eigen usability lab en je maakt gebruik van de verschillende feedback tools. Vervolgens ga je samen met online en offline teams verbeteringen voor de klant doorvoeren. Omschrijving werkzaamheden: - Je weet wat de klant bezighoudt en vertaalt dit naar een 8+ dienstverlening. Je betrekt en inspireert de organisatie zodat deze leert denken vanuit de klant. - Het opzetten en uitvoeren van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Denk hierbij aan customer journeys, usability onderzoek en een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. - Het analyseren van onderzoeksresultaten en het maken van rapportages. - Je checkt dagelijks onze feedback tools om ervoor te zorgen dat problemen worden opgepakt. - Je beheert ons klantenpanel. - Je test samen met onze scrumteams nieuwe functionaliteiten voordat deze naar productie gaan. - Onze focus ligt zowel op de externe als op de interne klant. Omschrijving afdeling: Het team Marketing geeft inzicht in de ervaring en wensen van onze klanten op het gebied van onze dienstverlening. Binnen het team is er een hechte en ontspannen sfeer. Je werkt veel met opdrachtgevers binnen Waternet. Dit kan betrekking hebben op dienstverlening rondom factureren maar ook dienstverlening die we bieden bij het openen van bruggen en sluizen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het doen van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. 3. Je hebt ervaring met verschillende onderzoekstechnieken en -methoden. 4. Je hebt aantoonbare ervaring in het zelfstandig opzetten en uitvoeren van onderzoeken. 5. Je hebt ervaring met fysiek onderzoek/offline bijvoorbeeld focusgroepen en 1-op-1 interviews. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meerdere jaren als zzp/ondernemer aan het werk. 2. Je hebt ervaring met werken in de (semi) overheid. 3. Je hebt ervaring met online card sorting. 4. Je hebt kennis van Agile werken. 5. Je hebt ervaring met het geven en opzetten creatieve (online) workshops. Competenties: - Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. - Innovatief: Innovatief zijn, ideeën verbeteren en probleemoplossend werken. - Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. - Planmatig: organisatievermogen, zorgvuldig, planmatig en resultaatgericht kunnen werken. - Stressbestendig. je bent in staat om onder tijdsdruk te kunnen werken en je kunt goed schakelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 19-07-2021 Duur: 7 maanden (19 februari 2022) Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Vanaf 9 juli 2021 – 09:00u. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Jurist Privacy Amsterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Jurist Privacy. Omschrijving opdracht: Tijdelijke vervanging jurist privacy Doelstelling: Continuering werkzaamheden binnen team Juridische Zaken. Omschrijving verantwoordelijkheden: Afhandelen van privacyrechtelijke werkzaamheden. Nauwe samenwerking met de privacyfunctionaris en de medewerkers van de Privacydesk. Daarnaast indien nodig ook het geven van advies en voorbereiden van besluiten op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Omschrijving taken: - Opstellen van besluiten en geven van advies inzake de Wet politiegegevens (Wpg) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). - Ondersteunen bij het beheer en opstellen van samenwerkingsverbanden (convenanten). - Optreden als gemachtigde namens de politie in (hoger) beroepsprocedures en opstellen van o.a. verweerschriften. - Zonodig deelnemen aan regionaal en landelijk privacy-overleg. - Opstellen van gegevensbeschermings effect beoordelingen (GEB’s), samen met de privacyfunctionaris en andere betrokkenen. - Indien nodig: het geven van advies en voorbereiden van besluiten op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn op tijdelijke basis. Contacten: Zowel in- als extern. Functie eisen (knock-out criteria) 1. De kandidaat heeft minimaal een Hbo diploma in een juridische richting. 2. De kandidaat heeft minimaal twee jaar ervaring met juridische werkzaamheden, waaronder het schrijven van adviezen, besluiten en verweerschriften; 3. De kandidaat heeft uitstekende kennis van bestuursrecht. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Bij voorkeur heeft de kandidaat affiniteit met- en kennis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 2. Bij voorkeur heeft de kandidaat ervaring met het ondersteunen bij het beheer en opstellen van samenwerkingsverbanden (convenanten). 3. Bij voorkeur heb je Nederlands recht gestudeerd. 4. Bij voorkeur heeft de kandidaat kennis van- en ervaring met de uitvoerende processen binnen de politieorganisatie en/of andere overheidsinstantie. Competenties - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Integer: kunnen omgaan met gevoelige (politie)informatie. - Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk. - Organisatievermogen: bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2021 Duur: 14-02-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior BI Virtualization Consultant Amsterdam
We are looking for a BI Visualization Consultant that wants to work in a fast-moving environment.The BI Visualization Consultant set up a clear BI Visualization product vision and roadmap for Self-Service Analytics to enable Self-Service Analytics to realize the business objectives.Some key elements of the activities are:Jointly with Product Owners, Project Managers, BI Analysts and Data Management specialists ensure the KPI requirements and data pipelines are established clearly to meet business needsEstablish a “Single Source of Truth” user adoption program, to materialize “self-service analytics” vision within.Develop, maintain and operationalize enterprise level interactive dashboards and reports that meet the critical business needs across multiple customer journeys and key projects in central functional Value Drivers and local entities.Your Profile:Hands on experience in data provisioning principles.Strong business understanding of how (digital) data drive analysis and insight for business impact.Hands on experience with Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud and Community Cloud.Bachelor/master’s degree in the field that emphasizes internet technology, coding, and/or analytics.Min of 2 years of experience of data visualization development at global scale.Knowledge in advanced analytics principle is a bonus.Hands on experience in data visualization, preparation principles, tooling is a must for the following tools: Predominantly SalesForce Einstein Analytics.Having experience also with Tableau, Tableau Embedded in portals, QlikView, Google Data Studio, Alteryx, SQL is a plus.Knowledge of accelerating user adoption for Self-Service Analytics capability at an enterprise setting.Furthermore you are:Fluent in English.Ability to develop, teach and coach people across the organization.Ability to manage senior relationships and complex conflict situations.
Tester Android Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Tester Android. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP maakt onderdeel uit van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) en houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor operationele politie processen (OPP). Voor het software voortbrengingsproces wordt gewerkt met Agile scrum en Kanban. In een zeer dynamische omgeving wordt van de collega’s een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit gevraagd. De gevraagde functie maakt onderdeel uit van het Platformteam OPP. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor de operationele politie processen, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd en beveiligd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep van uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: - het vroegtijdig inzicht krijgen in de risico's die veranderingen met zich meebrengen - dat feature teams hun functionaliteit (automatisch) kunnen testen op het mobiele fundament - het monitoren van de non-functionals van het mobiele fundament - het helpen van feature teams met het inrichten van hun testmobiel - het aandragen van verbeter stories bij de product owner Omschrijving taken: - Het testen van Android apps - Het developmentproces waarvan zowel handmatig als geautomatiseerd testen een groot onderdeel vormt. Het opzetten en onderhouden van het testframework is een voorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van het testtraject. - Het monitoren en manipuleren van dataverkeer Inzet in de lijn of project: Inzet op projectbasis. Contacten: Intensieve samenwerking met andere scrumteams (meest feature teams), Systemteam, Architectuurteam, UX - team en Projectmanagement OPP Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal afgeronde en erkende HBO-opleiding 2. Minimaal 3 jaar ervaring met (geautomatiseerd) Testen van Android apps (Appium, Android studio, Emulator). 3. Minimaal 3 jaar werkervaring met TMap of ISTQB. 4. Minimaal 3 jaar ervaring met het Development proces met gebruik van JIRA, Bitbucket, Git. 5. Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de Functie wensen (gunningscriteria) 1. Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met programmeertalen: Java, TypeScript, JavaScript. 2. Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met het opzetten en onderhouden van een test framework. 3. Aantoonbare opgedane kennis van- en ervaring met het monitoren / manipuleren van berichten verkeer (WireShark, MITM, Mockserver). 4. Werkervaring met build pipeline tooling zoals Jenkins, Maven, Gradle, Yarn. Competenties - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. - Overtuigingskracht: Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Odijk Startdatum: 23-08-2021 Duur: 31-07-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) Combinatie Den Haag en thuiswerken
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Implementatie Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw). Omschrijving opdracht: Namens de VNG maak je als Projectleider onderdeel uit van het programma UMw en ben je verantwoordelijk voor de implementatiezijde van het programma UMw in afstemming met de programmamanager UMw. Doel is om de aansturing van het implementatieteam in goede banen te leiden en de projectleden die elk een eigen specialisme hebben, tijdig te informeren over de te zetten stappen. Dit alles om volgens de planning tot een werkend en geïmplementeerd Uitwisselingsmechanisme te komen. Lange termijn: de wens is dat het Uitwisselingsmechanisme uitgroeit naar een gemeente breed uitwisselingsmechanisme. Het uitwisselings-mechanisme ondersteunt dat iedere gemeente kan doorgroeien naar de common-ground gedachte van gegevensuitwisseling en we tegelijkertijd aan kunnen blijven sluiten bij de ketenpartijen. We beginnen binnen het werkdomein omdat hier de grootste urgentie is. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden De opdracht bestaat uit onderstaande onderdelen: - Opstellen, bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw, over het projectplan en de tactische aanpak. - Uitvoering hieraan geven met het implementatieteam UMw - Zorgdragen voor afstemming met betrekking tot de implementatie met de andere betrokken onderdelen van de VNG, DIVOSA, UWV, IB, BKWI, SZW en het gemeentelijk veld. - Komen tot gezamenlijke plannen met het programma VUM over pilots in de uitvoering met gemeenten, IB en IT-leveranciers. - Bewaken van de architectuurvorming, gegevensanalyse en privacyaspecten (AVG) als onder-deel van het implementatieplan UMw in afstemming met VNG, IB en de bijbehorende governance. - VNG-interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Implementatie UMw, zowel inhoudelijk, als financieel. - Planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het implementatieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk/ VUM’ bij SZW/VNG. - Afstemming en coördinatie van de inzet van capaciteit en expertise (inkomen, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, etc.) op het maken van ontwerpen en analyses ten bate van de implementatie. Resultaat van de opdracht - De project leider is verantwoordelijk voor het opstellen, bijstellen en afstemmen met het programmamanagement van UMw, over het projectplan en de tactische aanpak. - De projectleider zorgt namens VNG voor interne en externe verslaglegging (tactisch en strategisch niveau) en verantwoording van de voortgang van het traject Implementatie UMw, zowel inhoudelijk, als financieel. - De projectleider stuurt op de planning en bewaking van de voortgang per activiteit en overall op de realisatie van het implementatieplan, in afstemming met het traject ‘Matchen op Werk/ VUM’ bij SZW/VNG. De Projectleider legt maandelijks verantwoording af aan de programma manager. Over UMw In het programma Uitwisselingsmechanisme Werk (UMw) van de VNG wordt een technische infrastructuur gerealiseerd die elektronische gegevensuitwisseling binnen en tussen gemeenten en met organisaties in het sociaal domein mogelijk maakt. Gemeenten kunnen via het UM eenduidig gegevens elektronisch uitwisselen met elkaar, met ketenorganisaties (zoals het UWV) en met landelijke stelsels en voorzieningen (zoals het programma VUM). Deze technische infrastructuur beschouwt de VNG als noodzakelijke en concrete stap op weg naar een volwaardige gegevensuitwisseling voor het gemeentelijk domein. De technische infrastructuur maakt gebruik van bestaande en nog te ontwikkelen afspraken, richtlijnen, standaarden, conventies en voorzieningen in het sociaal domein. Dit is een van de stappen die we zetten naar Common Ground; een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens: data opvragen bij de bron en loskoppelen van applicaties. Omschrijving opdrachtgever: Over VNG, wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 352 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou! Over directie Informatiesamenleving Als Projectleider implementatie UMw val je onder de Directie Informatiesamenleving – Team CIO-functie - van de VNG. De Directie Informatiesamenleving is de autoriteit waar kennis en overzicht bestaat over de ontwikkeling van en het benutten van digitalisering en informatie voor het veilig, effectief en doelmatig functioneren van de gemeente. Toegevoegde waarde wordt geleverd door belangenbehartiging, beleid- en visieontwikkeling, agendasetting en door samen te werken in projecten en programma’s. Over de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden Met de decentralisaties in het sociaal domein krijgen gemeenten de kans om hun dienstverlening veel meer integraal aan te bieden. Ze zijn daarmee aan de slag, op allerlei manieren. Gemeenten lopen daarbij tegen vraagstukken aan die zij niet alleen kunnen oplossen. VNG pakt deze vragen op en zoekt op landelijk niveau met ketenpartners naar oplossingen. Daarvoor werken VNG Beleid en VNG Realisatie nauw samen in de Programma’s Werk, Inkomen en Schulden. Het uiteindelijke doel van de projecten binnen het programma is om gemeenten in staat te stellen om hun inwoners zodanig te ondersteunen dat zij optimaal kunnen participeren in de samenleving. De programma’s Werk, Inkomen en Schulden worden gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en uit het fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. De programma’s zijn Toekomst Gegevensuitwisseling Werk & Inkomen; Moderniseren Werkdomein; Verbinden Schuldendomein en Door ontwikkelen SUWI. Deze hebben relaties met andere initiatieven. De Projectleider implementatie UMw, is verantwoordelijk voor de implementatie van het programma Uitwisselingsmechanisme Werk bij gemeenten. Hiervoor zijn we op zoek naar iemand die snel het overzicht heeft over de verschillen partijen en aansturing kan geven aan het projectteam met specialisten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. 4. Je hebt tenminste 5 jaar werkervaring als projectleider. a. Waarvan tenminste 3 jaar werkervaring als strategisch en coördinerend projectleider in een Multi-stakeholders omgeving in zowel publieke als private sector. 5. We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het creëren van draagvlak, consensus en sluiten van compromissen op strategisch en tactisch niveau met implementatie programma’s. 2. Je hebt minimaal 2 jaar kennis en aantoonbare ervaring in het toepassen van communicatie strategie in een complex bestuurlijke context ( Interne stakeholders en externe stakeholders met regionale- en landelijke organisaties). 3. Je hebt kennis en aantoonbare ervaring in het toepassen van Project-, Proces- managent en Informatiekunde methodiek in een verbeterproject. ( bijvoorbeeld Prince, Lean, Six sigma , Enterprise Information Management of vergelijkbaar). 4. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met de aansturing van programma’s en/of projecten met een zware Informatiekundige component in de afgelopen 5 jaar. 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring aangeboden kandidaat heeft als strategisch en coördinerend projectleider. Competenties: - Communicatieve vaardigheden - Creatief - Goed overzicht bewaren - Prioriteren - Aansturen groep - Analytisch - Samenwerken - Bestuur sensitief - Teamspeler - Pragmatisch - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Combinatie Den Haag en thuiswerken Startdatum: z.s.m. Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-07-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-07-2021 van 12:00 tot 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ketenbeheerder / DevOps Engineer Den Haag
Referentienummer: 2021-02886 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 augustus 2021 Einddatum: 31 januari 2022 Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: vrijdag 25 juni om 10:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Ketenbeheerder / DevOps Engineer voor 36 uur per week. Voor de directie Productiehuis zijn wij op zoek naar een ervaren DevOps engineer voor MijnOverheid. Ons systeem heeft meer dan 8 miljoen geactiveerde gebruikers en enkele honderderden overheidsorganisaties als afnemer. Onze diensterlening loopt 24/7 en dat vereist veel aandacht voor continuïteit en veiligheid. Wij werken met het SAFe framework, waarbinnen meerdere DevOps teams gezamelijk verantwoordelijk zijn voor zowel de stabiliteit als voor de doorontwikkeling van MijnOverheid. Waar we naar op zoek zijn is een duizendpoot, waarbij het zwaartepunt ligt bij beheer, maar die zeker niet vies is van ontwikkelwerk. Je automatiseert zoveel als mogelijk en je neemt monitoring en security standaard mee in je oplossing. De werkzaamheden zijn: Je rolt de nieuwe versies van MijnOverheid uit naar de OTAP-omgevingen; Je onderhoudt de applicatie MijnOverheid die gebouwd is in PHP; Je onderneemt actie op basis van signalen uit onze alerting- en monitoringsystemen; Je realiseert en beheert het containerplatform op basis van Linux en Docker; Je automatiseert repeterend werk, waardoor beheer minder foutgevoelig wordt; Je neemt deel aan de Scrum events, de inhoudelijke backlog refinement van het team en de Program Increment planning en system demo’s van de Agile Release Train; Samen met jouw collega technisch beheerders zit je in een pool om middels het draaien van stand-by diensten van telkens één week de 24/7 dienstverlening te garanderen; Bij operationele issues kan je schakelen met jouw collega Ketenbeheerders en Servicemanagers van MijnOverheid. Het uiteindelijk doel van deze opdracht, is het borgen van de continuïteit van de dienstverlening van MijnOverheid, door ad hoc operationele problemen op te lossen en structureel te werken aan Applicatie Lifecycle Management. Je bent in een dynamische omgeving verantwoordelijk voor het beschikbaar houden van zwaar belaste platformen met hoge eisen omtrent security. Je krijgt veel verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen ideeën uit te werken binnen je DevOps team en je Community of Practice binnen MijnOverheid. Onze organisatie, onze werkwijze en daarbij gebruikte technologieën zijn continu in ontwikkeling. Beheer en doorontwikkeling van de voorzieningen (inclusief infrastructuur) vindt plaats in het Productiehuis, waarbij gewerkt wordt volgens de principes van de SAFe- methodiek. Het doel van de directie Productiehuis is om de Logius oplossingen (inclusief infrastructuur) te beheren en door te ontwikkelen. De directie Productiehuis is verantwoordelijk dat dit binnen de afgesproken serviceniveaus, budgetten en regelgeving gebeurt. Ook levert de directie Productiehuis de capaciteit en structuur om bestaande en nieuwe diensten en producten zodanig te ontwikkelen dat het afgestemde portfolio kan worden waargemaakt. De medewerkers worden geplaatst in een HR-team en verrichten werkzaamheden in een Agile Release Train (ART). In een ART zijn componentteams en featureteams. Componentteams creëren toegevoegde waarde voor de featureteams, zoals platformcapaciteit. De featureteams creëren op basis daarvan toegevoegde waarde voor de klanten, zoals een nieuwe functionaliteit. Teams zijn multidisciplinair samengesteld en bestaan uit circa tien personen. Elk team heeft een Scrum Master en een Product Owner. De development teamleden (circa acht) zijn medewerkers met diverse specialismen. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt ervaring met CI/CD op basis van Gitlab CI en Jenkins Pipelines. Je hebt kennis van, en hands-on ervaring met, het beheren van container ecosystemen zoals Docker, Kubernetes of OpenStack. Je hebt een afgeronde opleiding minimaal op HBO niveau, bijvoorbeeld Technisch Informatica of Bedrijfskundige informatica. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met webservers zoals Nginx. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Linux platvormen. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met deployment en provisioning eco-systemen zoals ansible of puppet. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van PKIO, (Open)SSL Client/Server Certificate Authentication. (Linux) Security, Web (OWASP) Security, Netwerk Security. Modellen als 3-tier architectuur. Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Je hebt Axway (B2Bi) ervaring. Je hebt ervaring met SQL database: MySQL/MariaDB ervaring. Competenties: Je bent stress bestendig, zelfstandig, en goed in staat om prioriteiten te stellen in je werk. Je bent samenwerkingsgericht, waardoor je met anderen een gezamenlijk resultaat kunt bereiken en daarbij ga je inhoudelijke discussies niet uit de weg.
Integratie Developer Maasland
Functieomschrijving: De Integratie Dienst Defensie (IDD) verzorgt koppelingen tussen applicaties. Wij zijn verantwoordelijk voor de realisatie en het beheer van interfaces. In het complexe Defensie IT-landschap is dat een flinke en interessante klus.De developer werkt mee aan de ontwikkeling en onderhoud van software voor koppelingen tussen informatiesystemen middels het Generiek Koppelvlak Defensie (GKD) als onderdeel van IDD. Je bent betrokken bij het traject van ontwerpen, realiseren, testen en implementeren van de functionaliteit. Je kunt beheer adviseren over technische aspecten van IDD met name op het gebied van de IBM broker. Je werkt gestructureerd aan de hand van standaarden. Samen met de overige developers ben je verantwoordelijk voor het up-to-date houden van standaarden en werkwijzen.Specifiek voor de grensprojecten van de Koninklijke Marechaussee zijn veel aanvragen binnen / worden veel aanvragen verwacht voor de realisatie van webservices tussen KMAR systemen onderling of met externe systemen. Vanuit programma Future Borders is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor het invullen van knelpuntcapaciteit binnen JIVC, ter mitigatie van risico's in de uitvoering van IT-projecten onder dit programma. Binnen dit budget wordt extra capaciteit voor IDD aangewend.Functie-eisen:Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring als Senior Systeemontwikkelaar in een enterprise omgeving    Kandidaat heeft tenminste 1 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in de realisatie van applicatie integratie en webservices.    Je beschikt over een HBO diploma en bent minimaal 36 uur per week beschikbaarBedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Voor deze functie is een MIVD-screening vereist. Deze neemt doorgaans 8 weken in beslag.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Consultant inrichten Cybermanager software Utrecht
De Nza moet ieder jaar een In Control Verklaring aanleveren waarin wij aangeven compliant te zijn aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Om aan de BIO te voldoen richten wij Nza brede specifieke processen op het gebied van informatiebeveiliging. Ter ondersteuning van het inrichten en uitvoeren van deze processen maken wij gebruik van de software Cyber Manager van IRM 360. Deze software hebben wij al aangeschaft en is 'basic' ingericht. Om onze processen optimaal te kunnen inzetten hebben wij ondersteuning nodig van een expert op het gebied van deze software. De Nza wil een volgende stap zetten met de implementatie van de Information Security Management System (ISMS) software CyberManager van IRM360. Om zo ISMS gerelateerde werkzaamheden voortvarend op te pakken. De Nza wil daarom ondersteuning aanvragen voor verdere implementatie van Cybermanager die past bij de werkwijze en de organisatie van de NZa. De punten die hieronder genoemd zijn zijn hierbij minimale eisen. De NZa kan na levering van gevraagde dienstverlening werken in een risico management proces op basis van de volgende werkwijze: RISICO'S -> MIDDELEN -> BEOORDELING -> ACTIES. Aangevuld met: de organisatierollen zijn ingericht en gedefinieerd met stakeholders, daarbij denken we grofstoffelijk aan: ISO's, PO en FG en Middeleneigenaren van de NZa. Tevens ligt er een instructie hoe de middeleneigenaren een BIA kunnen uitvoeren, met als doel: vaststellen waar de risico's aan zitten. Ook ligt er een instructie hoe eigenaren kunnen werken met maatregelen implementeren via Cybermanager. De maatregelenset is optimaal ingevuld en gekoppeld. Uitgangspunt daarbij is: risico management gebaseerde werkwijze -> hoe gaat de NZa de maatregelen beheersen. Er is een koppeling tussen middelen en risico's waar de verantwoordelijkheden kunnen zien welke risico blootstelling zij hebben voor hun middelen. Er is een koppeling tussen AD en Cybermanager. Vraagstukken die gedurende het traject ontstaan ontstaan kunnen beantwoord en opgelost worden. Functie eisen: • CRIS, CISSP, CISM • Kennis van en ervaring met IT governance • Kennis van en ervaring met de software Cyber Manager (3 jr) • Kennis van IT Security en privacy risicomanagement • Aantoonbare ervaring met BIO (2 jr) • Implementeren ISMS (2 jr) Functie wensen: • Communicatief • Geduldig • Ervaring bij overheid Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: Zo spoedig mogelijk, 36 uur per week Einddatum: 3 maanden na start, met optie tot verlenging; uiterste einddatum verlenging 31-12-2021 Recruiter: Greg Haimé, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectmanager Data Ontsluiting Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Projectmanager Data OntsluitingStartdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 38 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 28 juni om 10:00Doel van de opdracht is enerzijds managen van een project voor data ontsluiting vanuit 1 bronbestand. Anderzijds het overnemen van een nog te kiezen project om een interne kracht vrij te spelen voor een project waarvoor interne specifieke expertise benodigd is.Project rondom data ontsluiting heeft als doel het oplossen van het volgende probleem:"Op dit moment hebben we een bronbestand dat niet gekoppeld is aan alle gremia waaraan deze informatie wordt aangeboden. Hierdoor zwerft er veel gedateerde informatie rond en kost het onze medewerkers veel tijd deze informatie up-to-date te houden. De informatie dient op dit moment handmatig vanuit de werkplaats via excel te worden gekopieerd naar de diverse andere bronnen."Doel van de opdracht is het neerzetten van de technische basis voor ontsluiting van 1 bron naar verschillende systemen waaronder salesforce en sitecore.Wat neem jij mee:Minimaal 5 jaar projectmanagement ervaringErvaring met projecten die grote procesketens rakenAffiniteit met techniekMaakt snel dingen eigen5 jaar projectmanagement ervaring in de financiele dienstverlening / (zorg)verzekeraarsInlevendheid; kunnen inleven in de keten en de verschillende ketenpartijenKnopen doorhakken; zelf of faciliteren dat knopen worden doorgehaktStakeholdermanagement;
Ketenbeheerder / DevOps Engineer Den Haag
Voor de directie Productiehuis zijn wij op zoek naar een ervaren DevOps engineer voor MijnOverheid. Ons systeem heeft meer dan 8 miljoengeactiveerde gebruikers en enkele honderderden overheidsorganisaties als afnemer. Onze diensterlening loopt 24/7 en dat vereist veelaandacht voor continuïteit en veiligheid. Wij werken met het SAFe framework, waarbinnen meerdere DevOps teams gezamelijkverantwoordelijk zijn voor zowel de stabiliteit als voor de doorontwikkeling van MijnOverheid. Waar we naar op zoek zijn is een duizendpoot,waarbij het zwaartepunt ligt bij beheer, maar die zeker niet vies is van ontwikkelwerk. Je automatiseert zoveel als mogelijk en je neemtmonitoring en security standaard mee in je oplossing. De werkzaamheden zijn:Je rolt de nieuwe versies van MijnOverheid uit naar de OTAP-omgevingen;Je onderhoudt de applicatie MijnOverheid die gebouwd is in PHP;Je onderneemt actie op basis van signalen uit onze alerting- en monitoringsystemen;Je realiseert en beheert het containerplatform op basis van Linux en Docker;Je automatiseert repeterend werk, waardoor beheer minder foutgevoelig wordt;Je neemt deel aan de Scrum events, de inhoudelijke backlog refinement van het team en de Program Increment planning en system demos van de Agile Release Train;Samen met jouw collega technisch beheerders zit je in een pool om middels het draaien van stand-by diensten van telkens één week de 24/7 dienstverlening te garanderen;Bij operationele issues kan je schakelen met jouw collega Ketenbeheerders en Servicemanagers van MijnOverheid.Recente ervaring in het technisch applicatie beheren van Open source webapplicaties gebouwd in PHP.Je hebt aantoonbare ervaring met webservers zoals Nginx.Je hebt aantoonbare ervaring met Linux platformen.Je hebt aantoonbare ervaring met deployment en provisioning eco-systemen zoals ansible of puppet.Je hebt kennis van, en hands-on ervaring met, het beheren van container ecosystemen zoals Docker, Kubernetes of OpenStack.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
UX Designer Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een UX DesignerStartdatum: 14 juli 2021 Einddatum: 30 september 2021 Inzet: 34 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk vrijdag 25 juni om 16:00 uur Project binnen de organisatie m.b.t. insourcen van portefuilles. Er moet een nieuw onderdeel binnen de website opgezet en ingericht worden.Door overname van verschillende merken in de zorgverzekeringsmarkt (Promovendum, BeSured en National Academic) krijgt onze klant een grote doelgroep aan nieuwe verzekerden erbij. Gezien de omvang van deze groep willen ze deze digitaal perfect bedienen, daarbij willen ze zoveel mogelijk gebruik willen maken van bestaande middelen.Wat ga je doen:Het succesvol en binnen planning opleveren van een nieuw onderdeel van de website. Met name landingspagina’s waarbij ze verzekerden zo goed mogelijk van informatie willen voorzien over hun nieuwe zorgverzekering.Deze wordt vanaf 2022 ondergebracht bij deze klant, wat nieuw is voor deze doelgroep. De bedoeling is dat men eenvoudig inhoudelijk (pakket) informatie kan vinden, een premieberekening kan maken (bestaande functionaliteit) en vergoedingen kunnen zoeken.Je levert graag snel resultaat en bent uitstekend op je plek in een agile omgeving. De veranderlijke wereld waarin de klant zich bevindt, houdt jou dan ook nieuwsgierig, creatief en geboeid.Creatief kunnen omgaan met dataKunnen werken vanuit een design systeem – houden aan de huisstijl richtlijnenPre: kennis van Sitecore > om zelf de ontwerpen tot leven te brengen in het CMSGoed kunnen samenwerken in teamverbandKennis en ervaring met de agile werwijzeOpstellen van scenario’s en het vertalen daarvan naar een spot-on interactieontwerp op hoofdlijnen. Vervolgens werk je dit tot in de kleinste details uit. Het resultaat? Ieder navigatie-element, ieder tekstvlak, iedere button en ieder formulier blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid;Ontwikkelen van werkende prototypes en mock-upsZorgen voor een consistente look-and-feel van (marketing)uitingen over alle kanalen heenWat neem jij mee: Hbo-werk- en denkniveau en een opleiding in de richting van Communicatie en Multimediadesign;3 tot 5 jaar UX- en webdesignervaring;Gedegen kennis van webtechnologieën en tools voor ontwerp (zoals Sitecore, Adobe CS en Axure), testen en documentatie;Ervaring met Agile werken (bijvoorbeeld met Scrum of Kanban);Kennis van klantinteractie.
Medior Tester Den Haag
Medior Functioneel/Technisch Tester met de volgende competenties: ervaring als medior technisch en functioneel tester van complexe software systemen. Heeft ervaring met het schrijven van Testplannen, met integratietesten, met agile en devops en met Product Risico Analyse. FinDos is een centraal register waar primaire beleidsadministratie systemen van RVO op kunnen aansluiten en waarbij het financieel dossier de verwerking van de beleidsgelden regelt. Het financieel dossier zorgt voor alle noodzakelijke toetsingen en de afhandeling richting Oracle EBS. Dus in plaats dat elk primair systeem (voor beleidsgelden) zelf zijn financiële afhandeling moet ontwikkelen en zelf gaat aansluiten op eBS kan nu cq moet nu worden aangesloten op FinDos. FinDos zorgt voor uniforme verwerking binnen FinDos en naar eBS. Testlocatie: Den Haag (Min EZK) : RVO (Center Court) / Thuis De werkzaamheden omvatten de testvoorbereiding en uitvoering : - Binnen het scrumteam beoordelen van de specificaties op testbaarheid en tegen standaarden, beoordelen ontwerpen en de afspraken bijhouden. - Gestructureerd werken (met SOAP-UI) volgens DICTU brede werkprocessen en daarop beoordelen van de testkwaliteit - Testexpertise: het op een hoger niveau krijgen van het testproces - Analyses van Findos testopdrachten tbv risicoanalyse/impactanalyse - Uitvoeren van functionele en technische reviews van complexe Findos oplossingen/documentatie. - Opstellen van Testplannen en testgevallen - Uitvoeren regressietest, functionele testen en systeemintegratiesten - Ketentesten (interfaces Findos) - Bijhouden en onderhouden van testgevallen en de regressietestset - leveren van input voor het vrijgaveadvies (na input schrijft DICTU-T&R -TC/TM. het VGA- voor A & P) - Vastleggen van de Findos-testvoortgang Functie eisen: • TMAP-Next certificaat, • ISTQB foundation gecertificeerd • aantoonbare ervaring met agile/scrum (5 jaar) • Aantoonbare ervaring met Devops (3 jaar) • aantoonbare ervaring met SQL, XML en ervaring met testautomatisering • Soap-UI werkervaring (3 jaar) • Aantoonbare relevante testervaring binnen rijksoverheid Functie wensen: • Topdesk, Jira, Tmap • Testaanpak : ervaring met risk-based testen is een pré, testadvies leveren aan het scrumteam Competenties: - uitstekende communicatieve vaardigheden, - teamplayer (kan desgewenst ook zelfstandig werken), - klantgericht, - proactieve werkhouding - stressbestendig, - doorzettingsvermogen Overige informatie: Locatie: Den Haag (Thuiswerken) Start: 1 Juli 2021, 24 uur per week Einddatum: 31 Oktober 2021, 4 maanden Recruiter: Kevin Lispet, recruiterKL@itaq.nl, 06-82 93 73 81 Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKL@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior ICT Projectleider Bergen op Zoom
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior ICT Projectleider. Omschrijving opdracht: Let op: In verband met het spoedkarakter van deze aanvraag is dit een verkorte procedure. De aanvraag sluit daarom dinsdag 29-6 om 15:00 uur. Politie, Brandweer, Ambulance en de Koninklijke Marechaussee werken aan de meldkamer van de toekomst, de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS). LMS is een zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten de meldkamers. Zij zorgt voor een netwerk van 10 (voorheen 26) operationeel en technisch geschakelde meldkamers met één beheer. Deze meldkamers staan in Drachten, Apeldoorn, Hilversum, Haarlem, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Bergen op Zoom, Den Bosch en Maastricht. Elke hulpdienst blijft in de meldkamer verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen taak. Binnen LMS is het domein Informatie Management (IM) en ICT verantwoordelijk voor het ontwerpen en realiseren van de landelijke Informatie voorziening (IV) en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers. Realiseren van de landelijke ICT voorzieningen gebeurt in samenwerking met meldkamer diensten centrum (MDC). Het MDC ondersteunt het primaire (multidisciplinaire) proces van de Openbare Orde en Veiligheidinstanties (OOV), Brandweer, Ambulance, Defensie (Kmar) en Politie met tijdkritische meldkamer- en (mobiele) communicatiesystemen: GMS, C2000, 112 en NL Alert. Het MDC is belast met het tactisch en operationeel beheer van deze systemen. Regionale kwartiermakers en hun projectteams worden ondersteund door het MDC bij het voorbereiden op de aansluiting op deze landelijke voorzieningen. Tevens wordt in samenwerking met MDC de beheerorganisatie ingericht. Voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor deze 10 nieuwe meldkamers binnen de daarvoor afgesproken kaders is Politie op zoek naar een Senior ICT Projectleider die de navolging van de migratie Bergen op Zoom op zich neemt. Dit behelst projectcoördinatie t.a.v. restpunten migratie en regionele onderdelen van landelijke projecten en informatiebeveiliging. Tevens is het uitvoeren van security audits op informatiebeveiliging en de aanbevelingen die voortvloeien uit de audit vertalen en aanpassen naar beleidstukken. De standplaats van de opdracht is Bergen op Zoom. Het is een opdracht voor in eerste instantie 4 maanden met kans op verlenging. Dit is afhankelijk van hoeveel tijd de navolging van de migratie in beslag neemt. Doelstelling: Zorgdragen voor de realisatie van de landelijke IV en ICT voorzieningen voor de meldkamer Bergen op Zoom binnen de daarvoor afgesproken kaders; Zorgdragen voor de aansluiting van de meldkamer op de bovengenoemde voorzieningen. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Mede verantwoordelijk voor de aansluiting van de meldkamer op de landelijke IV en ICT; - Mede verantwoordelijk voor de navolging van migratie en de restpunten. Omschrijving taken: - Het ondersteunen van de aangesloten meldkamer op de landelijke IV en ICT voorzieningen; - Het deelnemen aan verschillende ICT projecten die in dit kader zullen worden uitgevoerd, zowel landelijk als regionaal; - Het uitvoeren van security audits op informatiebeveiliging en bij voorkeur ook de aanbevelingen die voortvloeien uit de audit vertalen en aanpassen naar beleidstukken. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Contacten: - ICT projectleiders meldkamerlocatie; - Verschillende oplosgroepen DICT; - Externe partijen en betrokkenen bij het programma; - Verschillende afdelingen van MDC en LMS ( Beheer, Architectuur, IM). Functie eisen (knock-out criteria) 1. In de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als ICT manager binnen het meldkamer domein. 2. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement methodieken (Prince2/ IPMA-C). 3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van uitvoeren van security audits op informatiebeveiliging. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Minimaal 6 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met ICT-implementatieprojecten. 2. Minimaal 5 jaar werkervaring met IV-middelen binnen een Meldkamer. 3. Minimaal 3 jaar werkervaring binnen een Agile omgeving, bij voorkeur binnen de overheid. 4. Minimaal een afgeronde en erkende (4 jarige) HBO diploma. Competenties - Maatschappelijke oriëntatie: Je voert je werk goed uit, zonder ondersteuning of toezicht van anderen. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. - HBO werk -en denkniveau. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Bergen op Zoom Startdatum: 01-09-2020 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-06-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test coordinator Rotterdam
Voor een directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Test coordinator.Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden Inzet: 40 uurContext "deze organisatie heeft de ambitie om een grote stap voorwaards te maken richting het energiebedrijf van de toekomst waarbij de klant centraal staat op het commerciele Retail domein. Het Lighthouse Digital programma gaat dit realiseren d.m.v. de volgende doelstellingen. De organisatorische, IT en data capabilities zullen gerealiseerd worden om 1) persoonlijke offerings te kunnen doen aan de klant op het moment dat het voor de klant relevant is. 2) Intuitieve, foutloze en moeiteloze klantreizen aan te bieden, omnichannel en zeker ook kanalen die vandaag de dag relevant zijn 3) Energy as a service proposities aan te bieden aan de klantBinnen dit programma gaat het acceptatie testen een cruciale rol zijn. Vanuit het programma is als doel gesteld dit risico gebaseerd aan te pakken en waar mogelijk te automatiseren Wij zijn op zoek naar een Test Coordinator (TC), die een goede connectie kan maken met de eindgebruikers, testers en verschillende agile teams om de bredere context van het Lighthouse Digital programma te helpen implementeren. De aanstaande increment behelsen 7 tot 8 agile teams waarvan 4 van een door Eneco te contracteren System Integrator." Verantwoordelijkheden en taken. "De TC is verantwoordelijk voor de ketentesten en voor de acceptatie testen van het programma. Het landschap bestaat uit complexe ketens, waarbij het CRM systeem vervangen dient te worden. De agile teams zijn tot en met de integratie testen verantwoordelijk, waarna het testteam onder leiding van de TC de verantwoordelijkheid heeft voor de verdere acceptatie. De TC zal meedraaien in de ART events en ART processen, waarbij er nauw wordt samengewerkt met een klein testteam om de key users te begeleiden in het test/ acceptatie proces. De TC zal de strategie zoals opgesteld door de testmanager in uitvoer brengen, waarbij testautomatisering ook een belangrijke rol speelt.Verantwoordelijkheden: - Ervoor zorgdragen dat de teststrategie omgezet wordt in een praktisch beleid - Coordinatie van de ketentesten (complexe keten) met daarbij veel wijzigende aanpalende systemen - Coordinatie van de acceptatietesten, waarbij key users mee moeten worden genomen hoe een functionaliteit te testen en te accepteren - Aansturing van het testteam, waarbij de samenstelling nog bepaald moet worden - Verantwoordelijk voor de voortgang van de acceptatie en keten testen - Verantwoordelijk voor duidelijk bevindingen rapportage - Onderdeel van de scrum of scrums - Contact persoon omtrent testen voor de system integrator - Samen met de testautomatiseerder(s) bepalen welke testen geautomatiseerd moeten worden - Waar nodig beleid aanpassen in overleg met de testmanager" Kennis en ervaring "Must: - aantoonbare ervaring als TC in een programma met veel verschillende stakeholders - aantoonbare ervaring als TC met een complex landschap - Certificering op TMAP/ ISTQB, zowel als testmanager als agile testerPré: - Kennis van en/of ervaring in de Utilities markt - Aantoonbare ervaring als TC in een SaaS CRM, omni-channel implementatie project/programma obv Microsoft Dynamics - Aantoonbare ervaring met Azure DevOps" Persoonlijke vaardigheden: Overtuiginskracht, organiserend vermogen, naar buiten tredend, initiatief nemend. Oog voor detail op operatie niveau en tegelijkertijd in staat om te aggregeren en communiceren op MT en programma niveau. Werk locatie Rotterdam (tijden covid periode wordt vanuit huis gewerkt, maar is het kantoor ook al deels open gesteld voor vergaderingen en andere werkzaamheden met in acht neming van 1,5 m afstand) Team verband Je opereert in een op SAFe gestoelde programma organisatie, waarbij een deel van de agile delivery zal worden ingevuld agile DEV/OPS teams van een System Integrator en een deel door agile teams van Eneco. Daarnaast werk je intensief met een klein testteam om de acceptatie testen en end2end testen te coordineren
Transformatie Coach Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Transformatie Coach. Omschrijving opdracht: De Politie is bezig met een ambitieuze doelstelling om al haar voortbrenging / IT omgevingen te automatiseren. Onze aanpak is er op gericht om kennis en kunde in het team op te bouwen. Voor het team Infrastructure Services / Virtualisatie zijn wij op zoek naar een Transformatie Coach met ruime ervaring met Transities en Transformaties als verandermanager van infrastructuur teams naar een Agile (scrum/ kanban) werkwijze. De coach die wij zoeken kan teams, leidinggevenden en andere stakeholders overtuigen en uitleggen wat er van hun veranderende rol wordt verwacht. Doelstelling: De doelstelling van de Transformatie Coach is alle betrokkenen overtuigen en uitleggen wat er van hun veranderende rol wordt verwacht in transformatie van infrastructuur teams naar een Agile werkwijze binnen de context van een SDDC. Omschrijving verantwoordelijkheden: Zie vorenstaand. Omschrijving taken: Zie opdracht omschrijving. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Contacten: Met name intern. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige WO-Master opleiding. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 2. Minimaal 15 jaar aantoonbare werkervaring als verandermanager met transities en transformaties van infrastructuur teams. 3. Aantoonbare werkervaring in het creëren van een IT-visie en IT-transformatie-roadmap. 4. Aantoonbare werkervaring binnen een Agile omgeving waarbij je hebt gefungeerd als kartrekker. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Beschrijf in de toelichting een referentieopdracht waarvan de leverancier/kandidaat van mening is dat het een gelijkwaardige opdracht is geweest, zoals het gevraagde in het functieprofiel van deze aanvraag. De beschrijving bevat duidelijk de volgende punten (1 t/m 5): 2. Aantoonbare werkervaring in het coachen en ondersteunen van de specialisten en het management op het gebied van SDDC. 3. In bezit van certificaten op het gebied van VMware en.of Agile/Scrum. 4. Aantoonbare werkervaring binnen een politiek-bestuurlijke organisatie. Competenties - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Driebergen Startdatum: 01-09-2021 Duur: 01-03-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-06-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Linux Apeldoorn
OpdrachtbeschrijvingHet Broker & Gateways-team valt onder de IV-keten "Douane Aangifte". Voor het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, het beheren en onderhouden van bestaande voorzieningen welke onder de verantwoording vallen van het Broker & Gateways-team, moet het team worden uitgebreid met een extra specialist die diepgaande kennis heeft van mail-gateways, Linux, beveiligingsaspecten, webservices met WSDL, UDDI en SOAP en bij voorkeur ook kennis van message-broker systemen. De specialist moet affiniteit met netwerken hebben en systemen kunnen integreren door het schrijven van aanvullende programmatuur in onder meer C , Python, Perl, Java en shell scripting.De ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en het onderhoud en beheer van bestaande functionaliteit vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. scrum-agile.Functie-eisen LET OP: helaas mogen wij geen freelancers op deze aanvraag aanbiedenSenior ontwikkelaarSenior ontwikkelaar. Sturend en zelfstandig kunnen. Deskundig advies geven en deze ook kunnen onderbouwen richting andere partijen.Integreren applicaties in Linux (software laten voldoen aan platform-specifieke eisen, packagen van software).Minimaal 3 jaar HBO-werk- en denkniveauCompetentiesGoede communicatieve vaardigheden.Analytisch.Gericht op samenwerking (teamplayer) en kennisdeling/overdracht.Flexibele instelling.Drive en doorzettingsvermogen.Scherp oog voor kwaliteit en security.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Achtergrond opdrachtHet Broker & Gateways-team levert een aantal diensten, wat neerkomt op het onderhouden en beheren van:1. Broker-applicaties (applicaties voor het ondersteunen van het berichtenverkeer (zowel ontvangen als mededelen) van een groot aantal Douane-processen.)2. Gateways voor het ondersteunen van de berichtstromen voor het bedrijfsleven (SMTP) t.b.v. een aantal Douane-processen en het ondersteunen van berichtuitwisseling met andere overheden (SMTP/Logius WUS en op termijn ook AS4).Daarnaast het ondersteunen van het berichtenverkeer met andere europese lidstaten.We zoeken daarom een enthousiaste, gedreven en ervaren technisch specialist om ons multidisciplinaire-team te komen versterken. Deze technisch specialist moet bereid zijn om indien nodig ook testwerkzaamheden uit te voeren en daarnaast sparringspartner te zijn voor de ontwerper en de testers binnen en buiten het team.Algemene taken van een teamlid binnen een multidisciplinair-team zijn:- Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items;- Je draagt bij aan het plannen van iteraties;- Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden;- Je neemt actief deel aan de benodigde scrum-sessies en events;- Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken;- Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega's binnen het multidisciplinaire team.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Virtualisatie Consultant Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Virtualisatie Consultant. Omschrijving opdracht: De Politie is bezig met een ambitieuze doelstelling om al haar voortbrenging / IT omgevingen te automatiseren. Onze aanpak is er op gericht om kennis en kunde in het team op te bouwen. Voor het team Infrastructure Services / Virtualisatie zijn wij op zoek naar een virtualisatie consultant met ervaring in het neerzetten en realiseren van een SDDC door middel van VMware Software. Als consultant beschik je over technische skills en uitstekende didactische vaardigheden om door de aanpak: voordoen, samen doen, zelf doen; technisch specialisten kennis en kunde bij te brengen over infrastructuur coderen en het automatiseren van het SDDC, dit alles in een Agile omgeving. Het gaat uiteindelijk om een team van 35-40 medewerkers. Doelstelling: De doelstelling van de virtualisatie Consultant is onze technisch specialisten kennis en kunde bij te brengen over infrastructuur coderen en het automatiseren van het SDDC. Omschrijving verantwoordelijkheden: Zie vorenstaand. Omschrijving taken: Zie opdracht omschrijving. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Contacten: Met name intern. Functie eisen (knock-out criteria) 1. Minimaal een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op HBO niveau. Losse (deel) certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 2. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in het neerzetten en realiseren van een SDDC door middel van VMware software. 3. Aantoonbare werkervaring in het opleiden, coachen en ondersteunen van de technisch specialisten op het gebied van SDDC. 4. Aantoonbare werkervaring met Java script, Python en Powershell. Functie wensen (gunningscriteria) 1. Aantoonbare werkervaring in het opleiden, coachen en ondersteunen van de technisch specialisten op het gebied van SDDC. Beschrijf hier duidelijk om wat voor teams dit ging en wat de resultaten zijn geweest. 2. In bezit van VMware certificeringen. Competenties - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag Locatie: Driebergen Startdatum: 01-09-2021 Duur: 01-03-2022 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-06-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na de beoordeling Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.