Newest IT&T contracts

Director of digital Products Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Director of digital Products. Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel (KVK) maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. Als Director of Product ben je verantwoordelijk voor al onze, op ondernemers gerichte, digitale producten. Omschrijving van de opdracht: KVK is bezig met een grote transformatie. Zo werkt KVK aan de digitalisering van de handelsregister processen. Als Director of Product draag je bij aan de verdere ontwikkeling rondom het handelsregister en de verdere doorontwikkeling van de meerjarige visie op het handelsregister. Je leidt vanuit een product invalshoek ontwikkelteams die nieuwe producten en diensten creëren die direct impact hebben op ondernemers om zo het leven van ondernemers makkelijker te maken! Je overziet de impact van nieuwe Europese wetgeving op het aanbod en behartigt mede de belangen van de KVK in Europa. Je fungeert als opdrachtgever en bent onder andere het aanspreekpunt voor de implementatie van IT-aanpassingen en (nieuwe) IT-toepassingen. Je houdt het 'grote plaatje' in het oog en fungeert als brug tussen de business, de keten, IT en de rest van de stakeholders. Je initieert op inspirerende en samenbindende wijze procesverbeteringen en de ontwikkeling van proces ondersteunende systemen. Je stelt business cases op, je beoordeelt projectplannen en projectrapportages en benoemt de risico's. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de feature backlog en roadmap van scrumteams, monitor je de voortgang en draag je zorg voor gedegen stakeholdermanagement. Hierin speel je een cruciale rol! Deze functie is vergelijkbaar met een product management functie bij technologiebedrijven en onmisbare eigenschappen voor deze functie zijn: - Obsessie voor klanttevredenheid en het bereiken van zo veel mogelijk ondernemers; - Sterk begrip van techniek en software ontwikkeling; - Leiderschapskwaliteiten met nadruk op coaching en samenwerking. - De productvisie en -strategie voor digitale producten en diensten van KVK bepalen; - Het team van productmanagers middels de productvisie en focus op KVK's strategische doelstellingen inspireren; - Actief en rigoureus naar volledig eigendom en controle over het product domein handelsregister streven door duidelijk te definiëren hoe succes eruit ziet, ambitieuze doelstellingen vast te stellen en de voortgang transparant te volgen; - Verantwoordelijk nemen voor het opbouwen van begrip van de product management afdeling en de visie van het product en de levenscyclus; - Samenstellen van de product-roadmap die nodig is om product initiatieven verder te sturen in lijn met de KVK 2014 visie; - Het creëren van hechte werkrelaties met alle stakeholders binnen en buiten de afdeling Digital met name in de publiek en marketingomgeving; - Nauw samenwerken met de collega managers van Online, IT en het Innovatielab om een goed overzicht te krijgen van de impact van teams en de product roadmap; - De Director of Product is een inspirator voor het ontwerpen, bouwen en schalen van nieuwe producten voor ondernemers. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde master. 2. Je hebt aantoonbare kennis van (digitale) productontwikkeling en -strategie voor digitale producten en diensten. 3. Je hebt aantoonbaar uitgebreide kennis van online- en web-technologieën. 4. Je hebt ervaring als Director of digital products. 5. Je hebt aantoonbaar het vermogen om de "big picture" -strategie te leiden, gecombineerd met gedetailleerde begeleiding voor individuele projecten. 6. Je hebt aantoonbaar ervaring als leidinggevende bij een digitaal platform met meer dan 10 miljoen gebruikers per maand. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde master op het gebied van Econometrie. 2. Je hebt ervaring met het samenstellen van de product-roadmap die nodig is om product initiatieven te sturen. (en het nauw samenwerken met de collega managers van Online, IT en het Innovatielab om een goed overzicht te krijgen van de impact van teams en de product roadmap) 3. Je hebt ervaring met innovatieve digitale product ontwikkeling binnen complexe organisaties. 4. Je hebt ervaring met het werken in een multidisciplinaire (Online, IT en het Innovatielab) omgeving. Competenties: - Visie: De kandidaat is in staat om richting en sturing te geven aan één of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren - Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega¡¦s van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop - Organisatiesensitiviteit: De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Sturend vermogen: De kandidaat is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. - Visie: De kandidaat vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 06-11-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: minimaal 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Locatiemanager AZC Almere
Voor het COA zijn wij op zoek naar een Locatiemanager AZC Omschrijving opdracht: De locatiemanager geeft leiding aan locatiegebonden team(-s) opvang en begeleiding, vanuit de maatschappelijke opdracht van het COA en de vreemdelingenketen. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het integraal (vanuit het geheel en in onderlinge samenhang) managen van een groep medewerkers binnen een locatie en/of organisatie-eenheid, processen en resultaten op gebied van de opvang en begeleiding van asielzoekers. De locatiemanager zorgt voor een goede afstemming en communicatie met de omgeving zodat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven. Resultaatgebied & Activiteiten: 1. Integraal management - Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de organisatie-eenheid, de onderlinge afstemming tussen verschillende functies op de locatie en/of binnen de eenheid. - Draagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan/managementcontract (doelstellingen, activiteiten, personele, financiële en huisvesting consequenties) binnen de gestelde kaders. - Is verantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken van de locatiegebonden taken. - Legt periodiek verantwoording af aan de Unitmanager over bereikte resultaten en inzet van middelen. - Geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de team(-s) en locatie. - Draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode. - Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden van ingehuurde diensten. - Verdeelt de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting. - Voert gesprekken in het kader van de HR-cyclus. - Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en lost conflicten op. - Voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie. - Volgt en analyseert relevante landelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. - Maakt keuzes voor de uitvoering van de opvang binnen de team(-s) en locatie vanuit de organisatie visie op leidinggeven. 2. Communicatie en netwerken - Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern (beleidsafdelingen, collega’s enz.), en extern (gemeenten, ketenpartners, belangengroeperingen, buurtbewoners enz.) zodanig dat het COA goed geïntegreerd is in haar omgeving. Treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in locale externe overlegvormen. - Treedt namens het COA op als vertegenwoordiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten. - Bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen. - Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit. 3. Ontwikkelen op inhoud, processen en methoden en technieken - Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in methoden en technieken in de opvang en begeleiding van asielzoekers. - Vertaalt wensen en behoeften naar ontwikkeling van methoden en technieken. - Zorgt voor overdracht van kennis, methoden en technieken aan de medewerkers. - Adviseert medewerkers in specifieke gevallen over de toepassing van methoden en technieken in de opvang en begeleiding. - Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding. - Doet voorstellen voor verbetering. Contacten: A. Intern Contacten met medewerkers werkzaam op de locatie en vanuit de unit. Onderhoudt contacten met medewerkers binnen het COA die in relatie staan tot ontwikkeling en/of omstandigheden van het algemeen beleid, huisvesting en casemanagement. B. Extern Contacten met keten- en samenwerkingspartners, gemeenten, opleidingsinstanties, welzijn- en zorginstanties. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een diploma HBO opleiding 2. Je hebt kennis van agogische begeleidingsmethoden 3. Je hebt kennis en ervaring op gebied van management en aansturing van medewerkers 4. Je kan samenwerken met externe partners in complexe situaties Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenwerking met verschillende externe partijen in de keten, maar ook met de gemeente waarin de locatie zich bevindt. Bij deze contacten is het van belang dat de processen van het COA in de samenwerking met de externe organisatie goed vorm krijgen. Dit vraagt om een helder zicht op de belangen van de ketenpartners, de asielzoekers en de gemeenten. De locatiemanager is een belangrijke speler in de samenwerking met alle verschillende organisaties. Variëteit aan instroom en processen: De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. Dat betekent dat de organisatie voortdurend moet worden aangepast aan de vraag en de bezetting van een locatie. Daarnaast is er een verscheidenheid aan primaire en ondersteunende processen. Van de locatiemanager wordt verwacht dat hij / zij deze processen vormgeeft en aanstuurt. Dit vraagt om het stellen van heldere en haalbare doelen. Competenties: - Samenbindend leiderschap: Weet binnen een groep samenwerking en synergie tot stand te brengen en te stimuleren. - Flexibiliteit: Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven - Omgevingsbewustzijn: Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden. - Organisatiesensitiviteit: Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie. - Ontwikkelen medewerkers: Bevordert en begeleidt de ontwikkeling van medewerkers - Resultaatbewustzijn: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. Aanvullend: Er wordt een manager gezocht die, aanvullend op bovenstaand functieprofiel voor locatiemanager, de volgende kenmerken heeft: - Bewustzijn politieke omgeving - Omgeving-sensitiviteit - Daadkrachtig - Ervaring heeft in de omgeving waar veiligheid een grote issue is Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almere Startdatum: 28-10-2019 Duur: 29-05-2020 Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior cluster informatiemanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior cluster informatiemanager. Omschrijving opdracht: In de functie ben je procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Vertaal je (strategische en/of tactische) beleidsdoelstellingen in (strategisch/tactisch) IV-beleid. Werkzaamheden: - Ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie, als afgeleide van de business strategie. - Coördineren van de totstandkoming van het informatieplan en de informatie architectuur - Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening - Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding - Zorgdragen voor een adequate inrichting van de informatiemanagement- en functioneel beheer organisatie - Formuleren van het beleid t.a.v. externe en interne leveranciers - Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende Informatievoorziening - Coördineren van de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de businessunits en de vertaling daarvan naar concrete projecten - Laten uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases - Zorgdragen voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening - Adviseren bij opstelling en uitvoering van Portfoliomanagement, Applicatieportfolio- en Lifecycle management en de aansluiting hiervan op het begrotingsproces - Laten opstellen van voortgangsrapportages (resultaat en middelen/capaciteit) over de uitvoering van het informatieplan, beheerplan en afzonderlijke projecten strategische beleidsrealisatie Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau in de bedrijfskundige informatica. 3. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als Cluster informatie Manager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je aantoonbare ervaring bij een grote gemeentelijke organisatie. 2. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van HRM en Financiën, Planning en Control. Competenties: - Bestuurlijke sensitiviteit en Organisatiegericht aansturen: Strategisch informatiemanagement wordt door organisaties gezien als een katalysator voor de verdere professionalisering van de informatievoorziening. Het is essentieel dat Informatiemanagement procesmatig en inhoudelijk een voortrekkersrol speelt bij het op de kaart zetten van deze strategische noties. Dit vraagt om koersvastheid en het met kracht en met aantoonbare prestaties kunnen uitdragen van de toegevoegde waarde van informatiemanagement. Informatiemanagement heeft een scherp gevoel voor de heersende waarden binnen de organisatie en een goed ontwikkelde antenne voor de discussiepunten en belangen. Kortom, een flinke dosis intuïtie om te weten wanneer 'meebewegen' en wanneer de 'rug recht houden' geboden is. - Initiatief: Het vakgebied Informatievoorziening is sterk dynamisch en geeft mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering van bedrijfsprocessen. Informatiemanagement toont zich initiatiefvol in de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook in het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en het vertalen daarvan naar realistische mogelijkheden voor verbetering van- en consequenties voor de bedrijfsvoering. - Oordeelsvorming en Overtuigingskracht: Informatiseringsbeleid omvat een veelheid aan onderwerpen die onderling nauw samenhangen. Het is van belang dat Informatiemanagement op hoofdlijnen, en soms in detail de samenhang tussen onderwerpen kan overzien en op basis hiervan weloverwogen kan adviseren of beslissen. Het is in iedere situatie van belang dat Informatiemanagement over de belangenafweging en de uiteindelijke keuzes op een overtuigende wijze kan communiceren. En wel op een zodanige wijze dat anderen het vertrouwen hebben dat hun inzichten en belangen op een voldoende wijze zijn meegewogen. informatiemanagement kan met een natuurlijke stevigheid (impact), zakelijkheid en representativiteit optreden - Netwerkvaardigheid: Afstemming en samenwerking zoeken en realiseren lopen als een rode draad door het takenpakket van Informatiemanagement. Informatiemanagement opereert in een divers en soms verdeeld veld van belanghebbenden. Gelet op de diversiteit aan- en het belang van goede contacten kan Informatiemanagement gemakkelijk contacten aangaan en in stand houden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 07-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 20 of 21 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Financieel Adviseur Westland
Voor Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur. Omschrijving organisatie: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor een solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie. Omschrijving opdracht: Je taken bestaan uit het opstellen van financiële rapportages en het adviseren, ondersteunen en begeleiden van het lijnmanagement bij financiële vraagstukken. Verder kunnen wij je vragen deel te nemen aan projecten van de afdelingen waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Je bent financieel adviseur en sparringpartner voor het lijnmanagement van de clusters. Naast de werkzaamheden met betrekking tot de reguliere P&C cyclus en rapportages en eventuele projecten gaat het om de volgende taken: - Je stelt management informatie op m.b.t. het personeelsbudget en de programmabudgetten. - Je adviseert bij het opstellen van college- en raadsvoorstellen. - Je signaleert proactief risico´s, verbeter- en/of knelpunten. - Je draagt zorg voor integraliteit bij de advisering aan de afdelingen, B&W nota’s en raadsvoorstellen en betrekt andere specialismes. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau op het gebied van financiën/economie. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentefinanciën in de afgelopen 5 jaar. 4. Je hebt minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met BBV. Competenties: - Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder. - Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële landelijke ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kun je deze vertalen naar de Westlandse situatie. - Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent accuraat en durft te zeggen waar het op staat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: zsm Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30-10-2019 in de middag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Solution Architect Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Solution Architect Startdatum: 18-11-2019 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT De Belastingdienst is bezig met een vernieuwing op het gebied van documentmanagement en archivering. Naast vernieuwing ondersteund met IBM Filenet en Records management (ARC), staan we voor een grote opgave om een bestaand archiefsysteem (DAS) gerealiseerd in Cobol/Db2 op het mainframe te migreren naar het nieuwe platform en waar mogelijk op te schonen. Voor dit onderwerp zoekt de Belastingdienst een Solution(IT-) architect die in staat is om te komen tot gedragen solution architecturen voor diverse opdrachten. We vragen iemand die naast inhoudelijk (advies)werk het leuk vindt om mensen samen te brengen en aan te sturen en die regie kan voeren op werkzaamheden die in verschillende teams worden uitgevoerd. Die teams werken soms watervallen en soms volgens SAFE/Agile methodieken. De architect heeft de volgende taken: - Impactanalyses opstellen voor opdrachten voor verschillende archiefsystemen. - Afstemmen/meeschrijven/regie voeren over globaal ontwerp en startarchitectuur trajecten daar waar de voortbrenging elders ligt, afstemmen met business- en IT-architect. - Architectuurcontrol over lopende trajecten. Voortbrenging wordt uitgevoerd door onderaannemers, maar vanuit IBS Bedrijfsvoering moet worden gezorgd dat de totale keten blijft werken en dat de architectuur bij afwijkingen wordt afgestemd en bijgewerkt. - Op orde houden van de architectrepository in Bizz Design - Het architectuurperspectief op de DAS-migratie bewaken. In het migratie-project moet ook een architectuur voor de migratie worden uitgewerkt, waarbij moet worden gezorgd dat DAS voldoende toekomstvast wordt gemaakt voor de komende 5 jaar (tijdens de migratie blijft de winkel open). IBS Bedrijfsvoering is als System Integrator verantwoordelijk voor de IV voorzieningen van onze klanten. Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant CFD Informatiehuishouding gewerkt aan het Digitaal Archief (ARC/Recordsmanagement) gebaseerd op IBM Filenet. Daarnaast worden oude bestaande systemen (DAS, Eldoc, OTD) gemigreerd naar het Digitaal Archief. Daarbij moet de continuïteit van de huidige systemen worden gegarandeerd. EISEN Togaf Practitioner ICT Architectuur Archiefsystemen Migraties WENSEN Je moet goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn, proactief zijn en zorgen voor kennisoverdracht. Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever en de collega’s. Je beschikt over adequate communicatieve vaardigheden. Ook vragen we iemand die het leuk vindt om mensen samen te brengen en aan te sturen en die regie kan voeren op werkzaamheden die in verschillende teams worden uitgevoerd. Je hebt kennis van en ervaring met Architectuur werkzaamheden (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen etc). Ervaring met Agile/Scrum is een pré. Kennis van de organisatie van de belastingdienst en kennis over archiefwet- en regelgeving is een pré. Kennis van IBM Filenet én mainframe z/OS zeer wenselijk. Specifieke kennis zoals hieronder opgesomd is wenselijk: Kennis van Infrastructuren specifiek met Storage met Data Management en - Migratie op Unix, Linux en Windows Kennis van Applicaties (onder DB2) op z/OS en Data Management en - Migratie - Kennis van z/OS, Unix (AIX), Linux en Windows - Virtualisatie (VMware, LPAR, VM) - Basis kennis van WebSphere - IBM FileNet - Kennis van mainframe z/OS en DFSMS - Ervaring met DB2 op z/OS en Linux - Infrastructuur kennis op het gebied van: - Data Management en Migraties - IBM Mainframe - DS8xxx Storage - Tape Oplossingen - Storage Area Networks (SAN) (Fibre Channel/FICON) - Netwerken en protocollen zoals CIFS en NFS Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Lead Security Solution Architect (QR7102) Amsterdam
Functie: Lead Security Solution Architect (QR7102) Start: 2-12-2019, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Lead Security Solution Architect. Department: The Lead Security Solution Architect is responsible for the Enterprise wide security architecture focusing on Application and Technology security domains. The incumbent will work within the Enterprise Architecture team directly reporting to the Chief Enterprise Architect and closely collaborate, with Project Managers, technical Engineers, Business Process Owners and various other technical and non-technical stakeholders across the group. The Lead Security Solution Architect work closely with the IT Security Management team who are responsible for defining the Information Security strategy, policies, standards, processes and procedures and technology, and for monitoring compliance with security requirements and addressing any security issues. The Security architects also work closely with the main application development programmes and external partners in implementing key security architecture components and processes. Description: As a member of the international Enterprise Architecture team you will have responsibilities for defining security solutions that align with the strategic security architecture. As a Security Solution Architect, you will lead colleagues (both in and outside Enterprise Architecture) in ensuring that Business needs are met in a way which aligns to the requirements of the Security Architecture, and Information Security Policy. This role therefore requires both strong analytical, technical and communication skills. A key focus will be on identity management, authentication and authorisation using Oracle Identity Management tools to support transformation programme. Whilst reporting to the Chief Enterprise Architect, you will also work in close co-operation with various application development, Service Delivery and Infrastructure teams across countries – particularly with 2 core business transformation programmes that are already in progress. Main responsibilities: - To be the Security Solution Architecture point of contact for Business Transformation - Analysis of business requirements and ownership of design and redevelopment of Access Control measures for systems, ensuring that they meet not only the business needs, but also legal, regulatory and compliance requirements and that these are suitably audited. - Close cooperation with external partners on security related designs and services. - Providing support to Programmes, and complementary business requests, to provide practical, realistic solution designs as to how to meet business needs, whilst reducing the level of risk. - Educating personnel and raising awareness across Security best practice. - Remaining abreast of Information Security (and general technological advances and their implications for Information Security) both within the company and in the broader cyber security ecosystem. - As Security Solution Architect you will be expected to translate policy statements and theoretical best practices into practical advice for application designers / developers, operational colleagues and Architectural strategy for the future. - Actively driving Information Security so that is embedded as "Business as Usual" across other teams within ITS, IT systems and processes and more broadly, across the whole of the Company Group. Requirements: - Relevant Information Technology and Information Security knowledge (and ideally certification such as CISSP / ISSAP / GIAC/ CEH). Applicants without relevant Information Security certifications (or a related degree) will be considered, but will be expected to have demonstrable knowledge of Information Security Architectural concepts and best practices. - Demonstrable experience of having worked on implementation of an enterprise IAM solution (ideally involving the Oracle Identity Management suite (OID, OIM, OAM), including leading the translation of Business Requirements into technical implementations which reflect the business needs. Additional experience of other access control and identity management systems will be valuable. - Experience of having worked on the architecture of large, multi-division/multi-business unit organisations. Ideally this experience should include multi-international sites. - Demonstrable experience of both implementing and managing an ABAC / entitlements system. Understanding of RBAC / ABAC concepts and possible usage. - Hands-on experience in embedding ABAC into the application stack. - Demonstrable experience of having worked within Information Security as an analyst or engineer is highly desirable. - Familiar with security standards (e.g. ISO27001/2), good practice (e.g. OWASP) and main cyber security related regulations. - Architecture certifications like iSAQB CPSA, CCXP or TOGAF are a plus. - Right to work in the EU and the UK. - The successful applicant will occasionally be required to travel (mainly Western Europe) for short periods of time, as and when the need arises. - Fluency to a high degree in English is required, but additional language skills (in particular Spanish) will also be valuable Competences: - Resiliency; the Business' transformative period will be especially challenging for IT department and individuals will need the ability to absorb setbacks and disappointments, without becoming upset or demotivated. - A finisher; a person who is able to initiate and manage a course of action through to its completion, from end to end. - Strong communication and influencing skills, being able to translate complex aspects into relevant and easly comprehensible communications. - High standards of professional integrity, which are retained in the face of opposition. - Comfortable and effective working autonomously, without constant supervision and to be able to make your decisions and justify and defend your chosen courses of action. - Professional bearing and an eloquent communicator; coming across as an credible expert in your field and inspiring confidence at all levels in the validity of your advice. - Pragmatic and realistic, rather than just citing "theoretical ideals"; provide meaningful, acceptably-secure compromises, or novel, secure alternatives to insecure solutions. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Webanalist Sr. 24 u p/w Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28465 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: 30 oktober t/m 1 november 2019. Sluitingsdatum: vrijdag 25 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Webanalist voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Web Analist rapporteer je aan het managementteam van Online, en ben je ondersteunend aan de gehele organisatie door het pro-actief leveren van inzichten en acties vanuit data. Je werkt nauw samen met het online team en het team van developers, en bent verantwoordelijk voor het opstellen (en behalen) van KPI's. Als web analist zorg je verder voor het meetbaar maken van sites, apps en campagnes. Je analyseert de conversie en stelt concrete verbeterplannen voor en werkt mee aan de uitvoering hiervan. Daarnaast ben je in staat om online dashboards (o.a. Google Data Studio, Qlikview) te ontwikkelen, die aansluiten op de behoefte vanuit de organisatie op C- en B-level. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde WO opleiding, op het gebied van Business of IT gerelateerd. Je bent in het bezit van een certificaat Google Analytics en Analytics 360. Je hebt kennis van Qlikview. Je hebt kennis van Datavisualisatie (Google Data Studio, Google Spreadsheets, Excel, Klipfolio). Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) minimaal 5 jaar of meer ervaring met werken in een klantgerichte en/of commerciële omgeving. Je hebt ervaring in werken met Qlikview. Je hebt ervaring met Search Engine Optimization: ervaring in werken met tools als Google Search Console, Searchmetrics of Ahrefs voor de identificatie van verbeterpunten en de rapportage van prestaties. Je hebt ervaring met implementatie en gebruik van Tagmanagement oplossingen. Je hebt ervaring in werken met agile teams (scrum, kanban). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met interne trainingen. Competenties: Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Verantwoordelijkheid nemen: je hebt plichtbesef en voelt je er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties. Coachen: Is gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding
Devops Engineer Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28463 Omgeving: Odijk Startdatum: 27 januari 2020 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 45 Sluitingsdatum: vrijdag 25 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Devops Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen. Als Devops Engineer zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen. De organisatie streeft ernaar om met de inzet van hulpmiddelen zoals de smartphone en tablet plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken. Bij de organisatie is daartoe het programma Mobiel Werken ingericht. Met de MEOS–app (Mobiel Effectiever Op Straat) kan snel en gemakkelijk via de smartphone een deel van het basiswerk op straat afhandelen. Daardoor hoeven mensen niet meer terug naar een bureau. Zo’n 40.000 agenten werken hier inmiddels mee. De ontwikkeling van de app wordt in samenwerking gedaan met agenten. Als Devops Engineer draag je bij aan het verbeteren van de bestaande registratieve systemen. De DevOps Engineer is de spil tussen Development (Software Engineering), Quality Assurance (QA) en Technology Operations. In de rol van Devops Engineer werk je in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Agile-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint. Je bent mede verantwoordelijk voor: De doorontwikkeling van bestaande functionaliteiten. Optimalisatie en automatisering van software/systemen. De stabiliteit van dienstverlenging MEOS, doormiddel van troubleshooten, monitoren e.d. Vakmatige taken: Doorontwikkelen van bestaande functionaliteiten. Automatiseren en optimaliseren van software en systemen. Testen en testautomatisering. Deployment. Configuratiemanagement. Monitoren. Informatiebeveiliging. Oplossen van technische problemen.
Senior IT Manager Den Haag
Voor onze direct eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Senior Manager ITStart: Zo snel mogelijk Duur: 6 maanden Inzet: 40 uurVerbinden en samenwerken zit écht in jouw DNA. Jij bent de inspirerende en daadkrachtige Senior IT Manager die ons helpt de digitalisering van onze klant te versnellen.Waar je aan werkt:Eén herkenbare klant over alle kanalen heen. En gemak en persoonlijke relevantie voor onze leden en klanten. Dat is waar we voor staan en waar je aan werkt. Dit vereist onder andere dat we werken onder architectuur en dat we standaardisatie borgen over alle onderdelen. Daarnaast willen we sneller kunnen innoveren door het vernieuwen en vereenvoudigen van ons IT landschap, het verregaand automatiseren van onze IT werkzaamheden en het implementeren van een vooruitstrevende agile werkwijze. Deze uitdaging durf jij aan in de rol van Senior IT Manager. Jouw teams kunnen erop rekenen dat: je de organisatie inspireert met jouw kennis en visie op gebied van online technologie en agile software development je veranderingen helpt realiseren dankzij jouw daadkracht en resultaatsgerichtheid, je verbindt en bijdraagt aan een excellente samenwerking, maar ook overtuigingskracht laat zien waar nodig jouw dienend leiderschap ervoor zorgt dat de medewerkers optimaal kunnen presteren en groeien. Je beschikt over:Conceptueel en analytisch vermogen op WO-niveau* Minimaal vijf jaar werkervaring in een senior managementpositie * Ervaring in het werken bij een grotere, complexe IT organisatie in een commerciële en/of dienstverlenende branche * Brede kennis van IT-architectuur, softwareontwikkeling en beheer * Ervaring met IT oplossingen voor online klantinteractie en CRM * Uitgebreide ervaring met DevOps en agile werken (scaling) * Uitstekende communicatieve vaardigheden Ervaring in de retail branche een pré.Waar in de organisatieJe gaat aan de slag bij IT Kanalen. Een dynamisch team van ongeveer 90 medewerkers, die zorgen voor de continuïteit en vernieuwing van de IT achter de kanalen van ons, voornamelijk onze portals en apps. Je gaat leidinggeven aan vijf teammanagers en twee stafmedewerkers en daarnaast ben je gesprekspartner voor de vele stakeholders in de organisatie, het management en directie.
Business Analist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Business Analist. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Werk en Re-integratie is onderdeel van Werk en verzorgt een route voor mensen met op termijn perspectief op werk. Het traject bij W&R begint met een re-integratie-intake. Wij streven er naar dat de deelnemer daarna meteen op de juiste plek komt: een module leerstage bij Amsterdamwerkt! (W&R) om werknemersvaardigheden te ontwikkelen of extern bij een werkgever via Begeleiden en Detacheren (W&R). Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Actielijn verlaging aantal bijstandsgerechtigden In tegenstelling tot de landelijke daling in werkloosheid en de daling van WW'ers in de regio Groot-Amsterdam, wordt de grootte van het klantenbestand van bijstandsgerechtigden in de Gemeente Amsterdam niet kleiner, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt. De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te krijgen. Dit jaar zal deze opdracht geïntensiveerd worden, onder andere door het concreet in de lijn vorm geven van informatie gestuurd werken. Goed klantbeeld: Binnen het Koersbesluit zijn vanuit het project 'Versterken Klantbeeld' enkele experimenten uitgevoerd rondom dit onderwerp. Uit het experiment 'Ander gesprek' bij Intake is gebleken dat door meer aandacht te hebben voor de klant zijn of haar verhaal bij start van de re-integratie er een beter klantbeeld ontstaat. Om aan te kunnen sluiten bij de kansen en mogelijkheden van de Amsterdammer is het hebben van een goed klantbeeld aan de kop van het proces een voorwaarde, waardoor we in een later stadium in het re-integratietraject de klant beter en sneller van dienst kunnen zijn. Inzet (diagnose)instrumenten om te komen tot een goed klantbeeld. Voor een goed klantbeeld is het voeren van gesprekken niet altijd afdoende. Soms is een verdiepend instrument nodig om een beter beeld te krijgen. WPI kent veel instrumenten op het gebied van klantbeeld en diagnose. Uit verschillende werkgroepen (gestart vanuit Koersbesluit) is gebleken dat professionals behoefte hebben aan overzicht van het totale instrumentarium en inzicht in welk instrument wanneer het beste voor de klant ingezet kan worden. Ook is gebleken dat binnen WPI verschillende visies op de definitie van instrumenten bestaan. Effectieve inzet van instrumentarium: De inzet van (in en extern) instrumentarium willen we zo effectief mogelijk doen. De instrumenten die we aanbieden moeten passen bij onze klantpopulatie (ook daarom is een goed klantbeeld zo belangrijk), bijdrage aan de persoonlijke doelen voor klanten om ze zo goed en snel mogelijk aan het werk te helpen, uit de uitkering. In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen al gezet door alle instrumenten van de afdelingen in kaart te brengen, op een plaats overzichtelijk aan te bieden (instrumentenwaaier), op te schonen en te komen tot een eenduidige registratie om vervolgens effectiviteit van instrumenten te kunnen meten en daarmee effectievere inzet van re-integratie middelen. Team Inzicht en Advies: Alles heeft geleid tot het ontstaan van een nieuw team/ instrument dat ingezet kan worden door alle WPI professionals. In dit team heeft een 3-tal functies: - Verdere professionalisering uitvoeringsorgaan door borging en beheer van WPI instrumentarium - Advisering van volledig klantbeeld, formuleren vraagstelling bij inzet van instrument en effectiviteit van instrumenten bij de vervolgstap in re-integratie. - Verzamelen en delen van wetenschappelijke kennis op klantbeeld en diagnostiek. - Om te intensiveren en te versnellen zoeken wij voor Team Inzet en Advies versterking door de inhuur van 1 business analist. In eerste instantie voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Als Business Analist vervul je een brugfunctie tussen de innovatielabs, data analisten, lijnteams, functioneel beheer en Team Inzicht en Advies om de effectieve inzet van instrumenten naar een hoger plan te tillen, door de huidige instrumentwaaier te verbeteren. - Het rendement (effectiviteit) van instrumenten is momenteel moeilijk meetbaar. Om het WPI instrumentarium zodanig in te richten dat in de toekomst een instrument al dan niet succesvol genoemd kan worden, zoeken we analytische expertise op het snijvlak van processen, systemen, data en beleid. De Business Analist speelt hierbij een cruciale rol in gesprek met aanbieders en gebruikers van instrumenten en het inventariseren van het doel van de instrumenten en het schakelen tussen doelstellingen op korte en langere termijn. Omschrijving werkzaamheden: - Uitgaande van 4 verschillende fases voor het naar een hoger plan tillen van de Instrumentenwaaier: - Opschonen instrumentarium. - Meetbaar maken. - Borging en beheer. - Innoveren en verslimmen. De kern van de werkzaamheden van de business analist in deze 4 fases: - Eigenaren van lopende instrumenten benaderen voor huidige stand van zaken. - Faciliteren opschoning instrumentarium (Waar nodig oude/niet bruikbare instrumenten op te ruimen). - Proces aanmelden/afmelden instrumenten herinrichten, (bv. welke informatie is minimaal nodig voor het aanmaken van een instrument; en welk instrument wordt geaccepteerd). - Meetbaar maken van effectiviteit van unieke instrumenten. - Inrichten van proces voor borging en beheer van instrumentarium. - Zorgdragen voor de implementatie van nieuwe processen. - Uitwerken van de stappen en formuleren van gevolgen voor zaken als organisatie, personeel en infrastructuur. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma in een vergelijkbare functie. 4. Je hebt affiniteit met het Sociaal Domein, enthousiast en ervaring met werken in innovatieve projecten. 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als business analist. 6. Je hebt aantoonbare ervaring in een complexe omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in staat om vanuit nieuwe producten en diensten gebaseerd op data te kunnen implementeren. 2. Je hebt de capaciteit om mee te denken aan en het ontwerpen van een implementatie strategie. 3. Je hebt visie op informatie gestuurd werken en ervaring in het vorm geven hiervan. 4. Je kan makkelijk schakelen van perspectief, van organisatie en inrichting via informatievoorziening naar techniek, en van strategie naar operatie. 5. Je hebt de laatst 3 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een organisatie qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie als Amsterdam? Dit betekent dat de kandidaat kennis van en ervaring heeft met het samenwerken met diverse ketenpartijen en stakeholders. Competenties: - Innovatief en analytisch vermogen: Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen (helicopterview) dan wel tot de kern af te pellen. Logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten en kan creatief zijn in oplossingen. - Ervaring met werken in een complexe organisatie: Je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. - Ervaring met stakeholder management: Je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt, benut ze en je weet je stakeholders mee te nemen in veranderingen. - Enthousiaste en ondernemende houding: Je onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties. - Resultaatgerichtheid: Je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is. - Overtuigingskracht: Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-11-2019 Duur: 01-5-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 30-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Applicatiebeheerder Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat zijn om zich de functionele- en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. Doelstelling: - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). - Het beheren van de functionele- en technische applicatieconfiguratie. - Bijdragen aan het onderhouden en de doorontwikkeling van de applicaties. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. - Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. - Verbeteren van het monitoringsproces. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Omschrijving taken: - Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). - Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 27-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (= 1000+ gebruikers). 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. 5. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/gebruikers/ functioneel beheer en dienstenmanagement), een vereiste. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Devops/provisioning-tools en Sybase. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, werkervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving. Het in het bezit zijn van het PSM I certificaat is een pré. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners en vraagt door en gaat in op reacties. - Overtuigingskracht: Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 27-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 45 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch specialist data migratie Apeldoorn
De Belastingdienst is bezig met een vernieuwing op het gebied van documentmanagement en archivering. Naast vernieuwing, ondersteund met IBM Filenet en Records management (ARC), staan we voor een grote opgave om een bestaand archiefsysteem (DAS) gerealiseerd in Cobol/Db2 op het mainframe te migreren naar het nieuwe platform en waar mogelijk op te schonen.Voor dit onderwerp zoekt de Belastingdienst een technisch specialist. Hij/ zij zorgt/ zorgen vanaf het begin voor een goede analyse en inzicht in de op te leveren wensen en eisen (vooronderzoek), met als resultaat een ontwerp en/of plan van aanpak (migratieplan) dat meteen geschikt is voor het managen, valideren en testen.Minimaal 5 jaar Kennis van Infrastructuren specifiek met Storage met Data Management en - Migratie op Unix, Linux en WindowsMinimaal 5 jaar Kennis van Applicaties (onder DB2) op z/OS en Data Management en - MigratieMinimaal 5 jaar Datamigraties en IBM FileNetDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
ABAP Ontwikkelaar PDS Den Haag
T.b.v. de Payroll omgeving is er behoefte aan een ervaren ABAP ontwikkelaar die minimaal 1 dag per maand enkele specifieke ABAP ontwikkelingen in genoemde omgeving doorvoert. Tevens dient de ontwikkelaar over voldoende salaris achtergrond kennis te beschikken. In bijzondere gevallen dient er bij incidenten, in overleg, extra inzet beschikbaar te zijn. Kennis en ervaring met de PDirekt payroll omgeving is een pré. De Werkzaamheden worden uitgevoerd in onze vestiging in Zwolle.Eisen:- HBO werk- en denkniveau - Minimaal 10 jaar ervaring met ABAP ontwikkeling - Flexibel inzetbaar (in overleg, bij problemen op korte termijn beschikbaar) - Kennis van SAP Payroll (minimaal 5 jaar ervaring) - Competentie o Klantgericht o Innovatief handelen o Kostenbewust handelen o Samenwerken o Organisatie sensitiviteit o Overtuigingskracht - Ervaring met Solman (Charm) minimaal 5 jaarLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAP Consultant Apeldoorn
Binnen domein bedrijfsvoering maken we, voor Business Intelligence oplossingen, gebruik van SAP Businesswarehouse (BW). Als Businesswarehouse (SAP) consultant ben je, samen met twee collega SAP consultants, verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van Business Intelligence oplossingen die gevraagd worden. Met diverse tools en technieken realiseer je oplossingen op het gebied van Datawarehousing (ETL), query- en front-end-ontwikkeling. Je ontwikkelt laadstromen, je modelleert gegevens en je stelt querys op en realiseert de rapportages. WerkzaamhedenDe volgende concrete werkzaamheden ga je oppakken: Maken van het ontwerp en zorgdragen voor realisatie van SAP BW Datawarehouse naar BW v 7.5; Opzetten van BW-flows; Migratie SAP BW versie 3.x modellen / datasources naar SAP BW versie 7.5Functie-eisen Minimaal 2 jaar ervaring in het vakgebied Business Intelligence Kennis van SAP BW (ETL en Queries) Kennis van SAP (ECC) modellen Kennis en ervaring met ABAP Kennis op het gebied van PPM, PSM en/of LO geniet de voorkeur. Ervaring met het opstellen van business requirements en KPI's Bekend met Agile en Scrum Je bent bereid en gemotiveerd om je te verbreden in kennis en kunde op technisch vlak.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
SharePoint DevOps Teamlid Odijk/Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een SharePoint DevOps Teamlid. Omschrijving opdracht: Voor het vertalen van gewenste functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen, breidt het softwareontwikkelingsteam van de politie uit. Multidisciplinaire teams van developers, analisten en testers werken continu via de scrum/agile methodiek aan snelle ontwikkeling, bouw en onderhoud van informatiesystemen en politieapplicaties. Cruciale producten voor het politiewerk op straat en in de opsporing. Zo werk je als gedreven IT-er aan een veiliger Nederland. De DevOps-teams opereren met korte time-to-market oplossingen, mede op het SharePoint platform. Als applicatiebeheerder beheer jij deze SharePoint applicaties op technisch vlak, zodat de agent via de verschillende applicaties snel de juiste gegevens kan raadplegen. SharePoint wordt ingezet voor de samenwerkingsvoorziening voor heel Politie. Dit betekent dus dat 65.000 collega’s gebruik kunnen maken van dit platform om met elkaar samen te werken door bijvoorbeeld documenten te delen. Doelstelling: Het zorgdragen voor beschikbaarheid, stabiliteit en performance van het SharePoint platform (waaronder applicaties, databases, en netwerkconfiguratie) om de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen. Dit wordt gedaan door te zoeken naar continue verbetering aan het SharePoint platform en IT-infrastructuur door optimaal aan te blijven sluiten bij klantwensen en technologische ontwikkelingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als SharePoint DevOps Engineer draag je zorg voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Dit doe je door het signaleren en oplossen van technische storingen en onvolkomenheden. Verder ben je als onderdeel van het DevOps-team verantwoordelijk voor: - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van installatiehandleidingen. - Het opstellen en uitvoeren van testscripts. - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie (vooral automatisering ervan). - Uitvoeren van verschillende testen en productie monitoring, incl. loganalyse. - SharePoint OTAP-straat inrichten en beheren. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid. - Je bent bereid om in geval van bijvoorbeeld piket of releases buiten kantoortijd te werken dan wel beschikbaar te zijn voor het oplossen van calamiteiten. Omschrijving taken: - Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten. - Configuratiemanagement. - Analyse foutsituaties. - Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces. - Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. - Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen. - Ontwerpen en documentatie. - Proactief beheer. Contacten: - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. - Collega’s van andere technische afdelingen. - Externe partijen in het kader van vragen en problemen. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt een Certificering SharePoint Server 2013, 2019 en MCSE (70-331 + 70-332). 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van SharePoint DevOps Engineer, of technisch applicatiebeheerder. 4. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met MS Sharepoint 2013 en MS SQL 2012+ 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met Microsoft Windows 2012 en 2016, continuous integration en continuous delivery. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Powershell op het gebied van Deployment Automation en het automatiseren van beheerprocessen. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Visual Studio / .Net als beheerder en/of als developer. 3. Je bent bij voorkeur DevOps/Scrum gecertificeerd. 4. Je hebt ervaring met SharePoint migraties van versie 2016 en hoger, in grootschalige omgevingen (= meer dan 1000 gebruikers). Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk/Utrecht Startdatum: 20-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Specialist Data Migratie Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar eenTechnisch Specialist Data Migratie Startdatum: 18-11-2019 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT De Belastingdienst is bezig met een vernieuwing op het gebied van documentmanagement en archivering. Naast vernieuwing, ondersteund met IBM Filenet en Records management (ARC), staan we voor een grote opgave om een bestaand archiefsysteem (DAS) gerealiseerd in Cobol/Db2 op het mainframe te migreren naar het nieuwe platform en waar mogelijk op te schonen. Voor dit onderwerp zoekt de Belastingdienst een technisch specialist. Hij/ zij zorgt/ zorgen vanaf het begin voor een goede analyse en inzicht in de op te leveren wensen en eisen (vooronderzoek), met als resultaat een ontwerp en/of plan van aanpak (migratieplan) dat meteen geschikt is voor het managen, valideren en testen. IBS Bedrijfsvoering is als System Integrator verantwoordelijk voor de IV voorzieningen van onze klanten. Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant CFD Informatiehuishouding gewerkt aan het Digitaal Archief (ARC/Recordsmanagement) gebaseerd op IBM Filenet. Daarnaast worden oude bestaande systemen (DAS, Eldoc, OTD) gemigreerd naar het Digitaal Archief. Daarbij moet de continuïteit van de huidige systemen worden gegarandeerd. EISEN Kennis van Infrastructuren specifiek met Storage met Data Management en - Migratie op Unix, Linux en Windows Kennis van Applicaties (onder DB2) op z/OS en Data Management en - Migratie Datamigraties IBM FileNet WENSEN Je moet goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn, proactief zijn en zorgen voor kennisoverdracht. Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever en de collega’s. Je beschikt over adequate communicatieve vaardigheden. Ervaring met Agile/Scrum is een pré. Kennis van de organisatie van de belastingdienst en kennis over archiefwet- en regelgeving is een pré. - Kennis van z/OS, Unix (AIX), Linux en Windows - Virtualisatie (VMware, LPAR, VM) - Basis kennis van WebSphere - IBM FileNet - Kennis van mainframe z/OS en DFSMS - Ervaring met DB2 op z/OS en Linux - Infrastructuur kennis op het gebied van: - Data Management en Migraties - IBM Mainframe - DS8xxx Storage - Tape Oplossingen - Storage Area Networks (SAN) (Fibre Channel/FICON) - Netwerken en protocollen zoals CIFS en NFS Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Junior Ontwerper (SAP Consultant) Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Junior Ontwerper (SAP Consultant) Startdatum: 18-11-2019 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: 60 per uur OPDRACHT Binnen domein bedrijfsvoering maken we, voor Business Intelligence oplossingen, gebruik van SAP Businesswarehouse (BW). Als Businesswarehouse (SAP) consultant ben je, samen met twee collega SAP consultants, verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van Business Intelligence oplossingen die gevraagd worden. Met diverse tools en technieken realiseer je oplossingen op het gebied van Datawarehousing (ETL), query- en front-end-ontwikkeling. Je ontwikkelt laadstromen, je modelleert gegevens en je stelt query’s op en realiseert de rapportages. Werkzaamheden De volgende concrete werkzaamheden ga je oppakken: • Maken van het ontwerp en zorgdragen voor realisatie van SAP BW Datawarehouse naar BW v 7.5; • Opzetten van BW-flows; • Migratie SAP BW versie 3.x modellen / datasources naar SAP BW versie 7.5 Functie-eisen • Minimaal 2 jaar ervaring in het vakgebied Business Intelligence • Kennis van SAP BW (ETL en Queries) • Kennis van SAP (ECC) modellen • Kennis en ervaring met ABAP • Kennis op het gebied van PPM, PSM en/of LO geniet de voorkeur. • Ervaring met het opstellen van business requirements en KPI's • Bekend met Agile en Scrum • Je bent bereid en gemotiveerd om je te verbreden in kennis en kunde op technisch vlak. IBS Bedrijfsvoering (BV) is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en ontwikkeling van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van De Belastingdienst. Onze klanten zijn onder andere de SSO's Personeel & Organisatie, CFD en Financieel & Managementinformatie. De systemen die we onderhouden en implementeren zijn veelal SAP systemen of extern ingekochte pakketten. Deze functie bevindt zich binnen de domeinen Sturen & Verantwoorden en Financiën van IBS BV. WENSEN • Communicatief vaardig • Zelfstandig • Klant- en kwaliteitsgericht • Adhoc kunnen werken • Analytisch vermogen Heeft basiskennis Jira We zoeken een ontwerper/ bouwer die naast de vermelde werkzaamheden ook werk op het gebied van Business Objects kan oppakken. Hij of zij moet in staat zijn om samen met de klant / business de gewenste ontwerp van rapportages op te stellen en ook in staat te zijn om dat in SAP BW te realiseren. Ervaring in een scrumteam is een pre! Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
SAP CRM Card Management Consultant Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een SAP CRM Card Management Consultant Startdatum: 14-10-2019 Einddatum: 31-12-2020 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHTSAP consultant voor Card Management / toegangsbeheer. De Belastingdienst gebruikt SAP voor haar Kaart Management Systeem KMS. We zoeken een SAP consultant die ons hierbij kan ondersteunen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:Applicatieonderhoud aan de bestaande SAP-KMS functionaliteit, oplossen van incidenten, uitvoeren van jaaraanpassingen, technische migraties en klein onderhoud. Daarnaast bijdragen aan de implementatie/migratie van het bestaande KMS systeem naar het overheidsbrede Generiek Card Management Systeem (GCMS).IBS Bedrijfsvoering is als System Integrator verantwoordelijk voor de IV voorzieningen van onze klanten.Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant SSO CFD (Facilitaire Dienst) gewerkt aan het beheer en onderhoud van systemen die de faciltaire processen ondersteunen en het onze klant mogelijk maken haar producten en diensten te leveren. SAP is hiervan het belangrijkste systeem. Daarnaast werken we aan een aantal projecten, onder andere op het gebied van Cardmanagement.De in te huren consultant zal meedraaien in het team dat de IT ondersteuning biedt voor de systemen die door CFD worden gebruikt. Het team werkt volgens scrum, in twee-wekelijkse sprints. EISENErvaring met SAP CRM standaard, CRM Web client Application en SAP Zaken Partner (Business Partner) Medior/senior SAP consultant WENSENRuime ervaring in SAP zakenpartner , SAP CRM Web Client Application voornamelijk BOL programming (ontwikkelen) en ruime ervaring in standaard CRM functionaliteiten (Ontwerpen). Ontwikkelen CRM Webui met gebruikenmakend van Java SDK tbv externe apparatuur.Vaardigheid in kennisdeling. Kennis van Marketing in CRM.Ervaring met ontwikkelen met Java SDK is een pré. Ervaring met SAP CRM Marketing. Ondersteuning voor KMS/GCMS is vnl. gericht op de systemen die de fysieke toegang van de door de Belastingdienst beheerde panden regelen. Het facilitaire proces: 'Fysieke Toegangsbeveiliging'. Van belang dat de aan te trekken consultant hier ervaring mee heeft. Dit om het complexe samenspel van de Pashouders Administratie, de zakenpartners in SAP en de ToegangsControle Systemen te overzien.Communicatief sterk, Goed in kennis delen. Senior uitstraling. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 23 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Data Scientist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Data Scientist. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor interessante uitdagingen. Een van die opgaven is het ontwikkelen van het mobiliteitssysteem van de toekomst. Met het programma Smart Mobility werkt Amsterdam samen met haar bewoners, bezoekers, publieke en private partijen aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Samen proberen we een bereikbare, schone en leefbare stad te organiseren voor inwoners, bezoekers en ondernemers die hier actief zijn. Maar zeker ook voor toekomstige generaties. Hierbij is het belangrijk dat we de kansen kunnen benutten die de komende jaren op ons af komen. Het beter en slimmer benutten van mobiliteitsdata zodat we gebruik kunnen maken van slimme en schone mobiliteit staat hierbij centraal. Team MobiLab werkt binnen het programma Smart Mobility aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. De stad beschikt over enorm veel mobiliteitsdata. Denk hierbij aan slimme voetgangerscamera's, autotellingen, data uit stoplichten, verkeerscamera's, parkeerdata etc. Binnen het mobiliteitssysteem van de toekomst is deze data erg belangrijk. MobiLab heeft de missie om deze data te analyseren, te verwerken en op één punt beschikbaar te stellen aan analisten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders. MobiLab werkt samen met o.a. kennisinstellingen, overheden en burgers aan innovatieve toepassingen voor de mobiliteitscentrale van de toekomst. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Wij zoeken een Data Scientist (medior). Als Data Scientist draag je bij aan het verder ontwikkelen van de stad Amsterdam door dataverwerking te professionaliseren en datavraagstukken op te lossen. Je komt te werken in een team met de missie om mobiliteitsdata beschikbaar te maken voor de organisatie, maar ook om deze data te vertalen naar waardevolle inzichten. Je houdt je bezig met het hele spectrum van data preparatie, data analyse en presentatie. Ook ga je in gesprek met opdrachtgevers om vraagstukken te concretiseren. Je werkt nauw samen met business analists, data engineers, data Scientists, Front-end developer en opdrachtgevers. Het team: "MobiLab" (Datasquad Mobiliteit) is een jong, ambitieus multidisciplinair projectteam. Het team richt zich op innovaties op het vlak van mobiliteit, en heeft daarbij een vooruitstrevende werkwijze binnen een organisatie die daar niet altijd op is ingericht. Als team hebben we de uitdaging om hier goed mee om te gaan. Als Data Scientist kun je daar aan bijdragen door te laten zien wat er allemaal mogelijk is met de schat aan datasets die beschikbaar is. Hierbij krijg je veel vrijheid om analyses uit te voeren binnen interessante vraagstukken. Werkplek: Het MobiLab team heeft werkplekken op het DataLab van Gemeente Amsterdam (Weesperstraat 113) en bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies (AMS). Via het AMS wordt ook samengewerkt met TU Delft voor verscheidene onderzoeksprojecten. Als je het leuk vindt om vanuit je werk met een been in het onderzoeksveld te staan, dan is de kans groot dat je het DataLab en AMS inspirerende plekken vindt. Omschrijving werkzaamheden: Een breed inzetbare Data Scientist / Artificial Intelligence (AI) Specialist met gedegen programmeerkennis en 3+ jaar werkervaring. De werkzaamheden waar je mee aan de slag gaat: - Ondersteunen bij het gehele dataontsluitingsproces. - Verkenningen van datasets uitvoeren. - Bewerken en combineren van verschillende databronnen. - Verzorgen van geautomatiseerde dataverwerking. - Het in kaart brengen van mogelijke privacy issues (i.s.m. een jurist/privacy officer). - Oppakken van datavraagstukken die binnenkomen vanuit beleid. - Meedenken over (en bijdragen aan) innoveren van beleidskaders (bijv. datamodel standaarden ontwerpen voor stadsbrede samenwerkingen met externe bronhouders). - Zelfstandig begeleiden van Data Science & AI (master)studenten. - Modelleren van data. - Overbrengen en visualiseren van resultaten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een Hbo/ Wo werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van een universitaire master Kunstmatige Intelligentie / Artifical Intelligence. 5. Je hebt kennis en ervaring met werken met databases (bijv. SQL). 6. Je bent bekend met geautomatiseerd verzamelen, opschonen, transformeren en analyseren van data in Python (must) en evt. in R. 7. Je hebt ervaring met visualisatiesoftware. 8. Je hebt ervaring met vertalen van wensen van opdrachtgevers naar oplossingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met begeleiden van Data Science studenten. 2. Je hebt ervaring met werken voor onderzoeksinstelling. Competenties: - Proactief - Leergierige werkhouding - Samenwerken - Analytische vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in overleg gepland Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Registratieve Systemen, Mr. Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28458 Omgeving: Odijk Startdatum: 27 januari 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 44/45 Sluitingsdatum: Vrijdag 25 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Ontwikkelaar Registratieve Systemen voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Taken/werkzaamheden: De medior ontwikkelaar draagt bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de bestaande registratieve systemen van de organisatie. De medior ontwikkelaar werkt samen in een multidisciplinair team, dat werkt volgens de DevOps-werkwijze. Hierbij wordt nauw samengewerkt aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint. Het ontwerpen en doorontwikkelen, in Java, van onze registratieve systemen zowel front- als backend. Het ontwikkelen en aanbrengen van wijzigingen in de database (middels SQL). Kort cyclisch (sprints) de gewenste functionaliteiten voor de business ontwikkelen en opleveren. Dit doe je in samenwerking met de overige teamleden. Een bijdrage leveren aan piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie. KNOCK-OUT: Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als ontwikkelaar met JAVA, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen een Scrumteam, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Angular2, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over werkervaring met het (coachen van) pair programming/code reviews, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging 35%) Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met Continuous Integration en Continuous Delivery, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging tussen 5% en 25%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met Test Driven Development, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging tussen 4% en 20%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met Confluence/JIRA, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging tussen 4% en 20%) Competenties: Probleemanalyse Overtuigingskracht Initiatief Klantgerichtheid Leervermogen Samenwerken
Interim-Verandermanager P&O Arnhem
Voor Gemeente Arnhem zijn wij op zoek naar een Interim-Verandermanager P&O. Omschrijving opdrachtgever: De Gemeente Arnhem is vol energie. De groenste stad van Nederland. Het thuis van culturele gezelschappen en uiteenlopende opleidingen. Met ruimte voor ondernemingen, netwerken en communities. Van sport en mode tot design en energie. Werk je bij gemeente Arnhem, dan werk je samen met zo’n 1.000 medewerkers vóór Arnhem. Samen met de inwoners, de bedrijven en de besturen. Vraaggericht, daadgericht en resultaatgericht. Achtergrond: De afdeling P&O van de gemeente Arnhem staat aan de vooravond van een doorontwikkeling. Het besluit om door te ontwikkelen is vorig jaar door de directie genomen en in opdracht van het huidige hoofd P&O is aan de hand van een extern opgestelde analyse een nieuwe (inrichting opgesteld. Met de kanttekening dat nog niets in beton is gegoten, geeft dit document wel richting en focus. In de inleidende bespiegelingen van het document staat de volgende tekst: P&O is een ondersteunende, ontzorgende afdeling met veel oog voor casuïstiek en operatie en niet de afdeling die het zou moeten zijn: een centraal gepositioneerde afdeling die hoogwaardig, strategisch organisatieadvies levert en advies op de daaruit voortvloeiende personele ontwikkelingen. Met daarnaast een goed geoliede operationele tak die management ontzorgt en de basis op orde heeft. En dit alles met creativiteit, innovatie en wendbaarheid als basishouding. Samengevat zegt bovenstaande passage welke beweging nodig is. Voor de volgende fase in het proces, 'het doorvoeren van de gewenste veranderingen', is besloten om dat niet te doen over de boeg van een traditionele reorganisatie. We willen in het hier en nu, met de medewerkers van de afdeling en de klanten beginnen met de verandering in het werk zelf. Resultaat moet zijn dat er over een periode van ongeveer 9 maanden zichtbaar anders gewerkt wordt en er een stevige basis ligt voor een toekomstbestendige P&O afdeling. Omschrijving opdracht: - Aanscherpen van de visie op de rol en werkwijze van de P&O (of HR) afdeling die nodig is voor de gemeente Arnhem. - In overleg met de medewerkers van P&O en de klanten/managers starten met implementeren van veranderingen in werkwijze (ook houding en gedrag) en invulling van rollen zoals in de opgestelde nieuwe (in)richting is beschreven. - Gefaseerde aanpak met opeenvolgende resultaten uitrollen, zodat voor alle spelers helder is wat de stappen zijn en er binnen 6 tot 9 maanden een zichtbaar nieuwe werkwijze en (her)inrichting van de afdeling is gerealiseerd. Gezocht profiel: Om succesvol te kunnen veranderen is behoefte aan een stevige HR-interim verander-manager, met bewezen veranderkundige capaciteiten die de afdeling naar een volgende fase kan leiden. Een manager die op de hoogte is van laatste ontwikkelingen op het gebied van HRM, de complexiteit van een 100.000+ (regie) gemeente (of vergelijkbare complexe organisatie) kent en snapt hoe belangrijk een goed functionerende afdeling P&O voor de gemeente is. Het spreekt daarmee ook voor zich dat politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met medezeggenschap belangrijk zijn. Naast deze ervaring is het belangrijk dat de kandidaat het boegbeeld kan zijn van de afdeling en in deze fase en een goede gesprekspartner is van bestuur, directie en clustermanagers. Een afdelingshoofd die met natuurlijk gezag en flair de medewerkers laat zien wat nodig is in het werk, daar op kan inspireren en corrigeren en ook het eerlijke gesprek kan voeren. Resultaatgerichtheid is noodzakelijk om binnen de afgesproken periode zichtbare en effectieve stappen te kunnen zetten. Kortom een prachtige opdracht! Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Arnhem Startdatum: zsm, uiterlijk 01-12-2019 Duur: 6-9 maanden Optie op verlenging: ntb Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-11-2019 tussen 09:30 uur en 14:30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps engineer/ Innovation Centre/ AWS/ Azure/ Kubernetes Amsterdam
DevOps Innovation Centre skills jobtitels platform engineerI’m Looking for a DevOps specialist to work in an innovations team for a multinational bank based in Amsterdam. Together with your Scrum team you will experiment with the newest technologies like Robotics, IoT and Quantum Technology that can be used by the bank. This is an open and lively space in the heart of the bank where internal and external collaborations thrive. Here you will shape the future of the company. In order to be able to develop our experiments and beta-applications as fast and flexible as possible, we have engineered our own Cloud environment. As Platform Engineer, it is your responsibility to manage and further develop this Platform.The team consists of young, eager professionals. In Agile teams you research the newest technologies in sprints, researching the newest technologies and building inspiring prototypes. In a 'sandbox', you can experiment with the newest hard- and software.Technology Stack of the client:Python, NodeJS, VUE.js, GitHub, Gitlab, GraphQL, MongoDB, MySQL, AWS (certification is a must), Azure, Kubernetes, Docker, Networking (CCNA is a plus), Linux, Open Networking.Your profileYour development skills are excellent, and you have relevant experience with the newest infrastructural and platform related developments. (AWS)In collaboration with your team and stakeholders, you apply your technological skills and knowledge to find future proof solutions.You are eager to learn and can easily apply new technologies.You feel motivated to stay up to date on your various areas of expertise. You drive the search for, keeping up to date with and promotion of (future) disruptive technological trends.You thrive in a small team but are also fine with working on your tasks individually.You are a knowledgeable representative on technological subjects for the in- and external parties that (will) collaborate with Group Innovation (in the future). You effectively manage and build on your relationships with partners, stakeholders and (team)colleagues.You enthusiastically support the team in their technological development. You give constructive and consistent feedback on the execution of activities (according to the applicable guidelines). If you are interested, give me a call on 0031 202 99 4062 or email me at T.Visser@levy.eu.com
DevOps-er / Tester (2fte) Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28456 Omgeving: Odijk Startdatum: 20 januari 2020 (let op screening 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 44 Sluitingsdatum: vrijdag 25 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee DevOps-ers / Testers voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor het registreren en verifiëren van persoonsgegevens van verdachten en vreemdelingen met behulp van documenten, vingerafdrukken en foto’s gebruikt de organisatie identificatie zuilen. Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening Identiteitvaststelling (BVID), kan ook worden bepaald of de eigenaar van een vingerafdruk al bij de organisatie of bij een ketenpartners bekend is. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen. We zoeken een Testanalist met een sterke affiniteit met techniek. Je moet in staat zijn om mee te draaien in een DevOps team en je moet de interactie van biometrische randapparatuur in samenwerking met de applicatie goed kunnen doorgronden. In de Rol van Testanalist zorg je er samen met je team voor dat de nieuwe versie van de applicatie kwalitatief goed is en naar productie uit gerold kan worden. Je functioneert binnen een DevOps team en bent net zo verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de applicatie als voor het laten draaien van de dienst. Daarnaast help je bij het opzetten van de testautomatisering (verzinnen van de juiste tests tbv automatisering en deze vertalen in Gerkin syntax). We zoeken een teamlid die van aanpakken houd en die de positieve sfeer in het team verhoogd. Houd je van dynamische omgevingen? Dan zit je bij ons goed. De Testanalist draagt bij aan het verbeteren van de bestaande registratieve systemen. Verantwoordelijkheden In de rol van testanalist wordt gewerkt in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Scrum-werkwijze. Het testen van stories binnen de sprint en het uitvoeren ketentesten. Helpen bij het opzetten van geautomatiseerd testen met behulp van Specflow. Overnemen van taken binnen het DevOps- team (denk aan het schrijven van een story, onderhoud aan tooling). Vakmatige taken Als lid van een multidisciplinair team verantwoordelijk voor: Klein onderhoud van geautomatiseerde testscripts en testdata. Controleren van testresultaten en indien nodig bijstellen van geautomatiseerde tests. Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. Het testproces: Het draaien van piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie kan tot de mogelijkheden behoren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO opleiding (kopie diploma vereist). Je bent in het bezit van TMAP (Test engineer), ISTQB (Foundation), ITSQB (Certified agile tester), en/of ITSQB (Certified Test automation engineer) (kopie certificaat vereist). Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Senior Testanalist in een grote organisatie (>1000 medewerkers). Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het werken in een scrum (of DevOps) team. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Microsoft based programmatuur. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, met onderstaande technieken en/of tools (weging 35%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met met op Gherkin gebaseerde frameworks (weging 40%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met randapparatuur mbt het registreren van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken (weging 25%). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Microsoft BI Developer (SQL) (QR7101) Amsterdam
Functie: Microsoft BI Developer (SQL) (QR7101) Start: 4-11-2019, 36 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Microsoft BI Developer (SQL). Data is a game-changer. It's all around us. Implementing a uniform approach as to how we manage data throughout the bank allows us to enhance the customer experience, lower IT operational costs, and swiftly and correctly report to external regulators. Data management can help our customers and our organization unlock new potential and realize our shared vision of becoming a next generation digital company. Tasks: - Responsible for the platform enabling BI solutions used in Commercial Banking Services - Using Agile SCRUM principles to deliver, maintain and extend the data analytics & reporting platform - Actively involved in platform automation both from a technical standpoint and a process point of view - Being in charge for the reliability of the platform - Proactive in formulating and managing processes, defining how a reporting solution can use the platform, identify risks and issues Profile: - 5+ Years experience as Microsoft SQL Developer - Good knowledge of Microsoft SQL Server 2012 or higher, scripting and administration (install, security, log, jobs, etc.) - Administration of Microsoft SQL Server 2012 (or higher) Databases - Advanced experience within SSIS, SSRS, SSAS - Windows PowerShell and automatization with it - Experience with Power BI (reporting , visualization, administration) - Experience in dealing with large quantities of data (and performance tuning) - Ability to translate requirements - Experience with pair programming, release automation, continuous deployment - Passionate about data insights - Experience with Team Foundation Server is considered a plus - Microsoft SharePoint (Administration, Excel Services, PowerPivot, Reporting Services, PowerView, PerformancePoint) - Excellent written and spoken English skills Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Financieel Analist Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Financieel Analist. Omschrijving opdracht: Binnen de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving vindt onder andere het toezicht en de handhaving op de Woningwet, Huisvestingswet en de APV (o.a. horeca, drugs en seksinrichtingen) plaats. Als financieel analist geef je invulling aan een nieuw project binnen VTH. Het project richt zich op goed verhuurderschap waarbij onder andere gekeken wordt naar financiële constructies en transacties op de vastgoedmarkt in de regio Utrecht. Het project bestaat uit actief toezicht en een sanctionerende handhavingsstrategie. Voor een doelgerichte aanpak is het versterken van de informatiepositie van belang. Als financieel analist werk je samen met de informatie analist, data scientist en een team van inspecteurs en handhavers aan een effectieve voorbereiding van actief toezicht. Omschrijving taken: - Je analyseert financiële data over vastgoed(misbruik) op basis van eigen onderzoek of op basis van meldingen uit de stad. - Je bent in staat om de vermogenspositie van personen en/of bedrijven te duiden - Je stelt financiële inzichten en analyses op die de inzet van inspecteurs en juristen doelgerichter en effectiever maakt. - Je hebt zeer goede kennis op het gebied van financiële analyses (op basis van openbare en “gesloten” bronnen). - Jij herkent indicatoren van fraude bij vastgoedtransacties. - Je werkt integraal samen met partnerorganisaties in de regio. - Je deelt je financiële kennis met collega’s. Gewenst profiel: - Je hebt een financiële opleiding bijvoorbeeld Accountancy, Bedrijfseconomie of Fiscale Economie dan wel aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 3 jaar (opgedaan) die aansluit bij de omschreven taken (bijvoorbeeld in de Vastgoedsector); - Je hebt een wo denkniveau; - Je bent creatief, besluitvaardig, flexibel, ondernemend en resultaatgericht. En je bent in staat om projectmatig en integraal te werken. - Je hebt affiniteit en ervaring met één van beide vakgebieden: Vergunning, Toezicht en Handhaving & Veiligheid/ondermijning. - Je hebt kennis van en ervaring met de programma’s iBase en Analyst Notebook. Goed om te weten: - Overleggen van VOG is vereist; een screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. - Onbetaald parkeren in de directe omgeving van het Stadskantoor is niet mogelijk. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je toont een afgeronde opleiding op financieel gebied (bv Accountancy, Bedrijfseconomie of Fiscale Economie, Vastgoedsector). 2. Je toont als werkervaring minimaal 3 jaar. 3. Je toont recente opdrachten waarin de gevraagde kennis met de programma's iBase en Analyst Notebook. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over bronnen die je kunt raadplegen en zou die informatie kunnen verwerken om tot een financiële analyse te komen. 2. Je hebt ervaring met financiële analyses en weet welke toegevoegde waarde dit naar jouw idee voor ons project kan hebben. 3. Je weet op welke wijze jij jouw kennis en ervaring in dit project over aan je teamleden gaat dragen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2019 Duur: 31-05-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tot 28-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Directeur-Teamleider Finance, Control & Procurement. Leeuwarden
Voor NHL Stenden zijn wij op zoek naar een Directeur-Teamleider Finance, Control & Procurement. Omschrijving opdracht: Je vervult de rol van (waarnemend) directeur van de dienst Finance, Control & Procurement (FC&P) in combinatie met de rol van teamleider van het team Business Control. De duur van de rol als directeur hangt af van de re-integratie van de huidige directeur. Naarmate de directeur meer re-integreert, ga jij meer afstand doen van de rol als directeur en leg je meer de focus leggen op de rol als teamleider. De opdracht als teamleider duurt tot het moment dat er een (nieuwe) teamleider is geworven. Op dit moment gaan we uit van een opdracht van 6 maanden met evt. verlenging. Omschrijving functie: Je bent een Directeur/Teamleider die de organisatie, mensen en inhoudelijke vraagstukken snel eigen maakt. Daarbij is het van belang dat je de strategische lijnen doorziet en deze weet te vertalen naar de afdeling en het team. Je schakelt gemakkelijk tussen de onderwerpen in het vakgebied en weet hoofd en bijzaak goed te scheiden. Je bent daarbij enthousiast en inspirerend en beschikt over een breed repertoire aan leiderschapsinterventies zoals coachen, sturen, verbinden en faciliteren die je inzet bij de ontwikkeling van het team/dienst. Dienend leiderschap is daarbij voor jou een vanzelfsprekendheid. Omschrijving werkzaamheden: Als teamleider ga je verder met het vormen van de visie op business control. Aandachtspunten zijn het verder uniformeren van rapportages en het versterken van de sturing op de voortgang gedurende het jaar. Je neemt hierbij de regie op het proces en kunt belangen hierbij samenbrengen. Daarnaast ben je een sparringpartner op het vakgebied en ben je een coach voor de teamleden. Ook ben je zelf de kartrekker van een aantal inhoudelijke projecten. In je rol als directeur vertaal je de visie van de hogeschool naar de resultaatverantwoordelijke teams (RVT’s) binnen de dienst. Je vertegenwoordigt de dienst in de Hogeschool brede overleggen. Je vertaalt samen met de medewerkers van jouw dienst, het hogeschoolbeleid naar meerjarenbeleid op het gebied van Finance Control en Procurement en adviseert hierover aan het CvB en de directeuren en RVT’s van de academies, verbindingseenheden, bestuursstaf en de andere ondersteunende diensten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent 40 uren per week beschikbaar. 2. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 3. Je bent in het bezit van een WO-diploma. 4. Je hebt minimaal 10 jaren aantoonbare werkervaring in het financiële vakgebied. 5. Je hebt minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring in een leidinggevende positie. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring in een bestuurlijke, politiek complexe organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt passende ervaring met vraagstukken die verband houden met het scheiden van publieke en private geldstromen. 2. Je hebt passende ervaring met organisatieveranderingsprocessen. 3. Je hebt ervaring als Register Accountant. 4. Je hebt ervaring in het hoger onderwijs. 5. Je kan goed schakelen tussen verschillende rollen. 6. Je beschikt over coachende, sturende, faciliterende en verbindende leiderschapskwaliteiten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 25-11-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Front End Developer (QR7100) Amsterdam
Functie: Senior Front End Developer (QR7100) Start: 1-1-2020, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for an experienced front-end engineer who will build the foundation of our web channels to offer the best user experience for our customers. We look for an engineer with modern day engineering skills and competences like an eye for innovation, creativity, attention to details and communication. Department: The squad and we are responsible for the Content Management Platform. We host CMS system Tridion where our Customer Journey Experts can create best in-class digital content for the website so we can offer a smart, personal and relevant experience to our customers. Besides hosting Tridion, we also build and maintain the java API services which provides the content to the requesting Front End applications. Our ambition is to also create and maintain the front-end components that use the content API to fetch the relevant content and show it to our customers. That is where you come in the picture. Profile: A highly motivated engineer who likes to work in a multidisciplinary team of engineers and business colleagues. You are a proficient front-end engineer with more than 5 years' experience in front-end development. You are a JavaScript developer who has experience with JQuery v1.10.x, AngularJS v1.5.x, Polymer and Bootstrap You have knowledge of, and experience with the latest JavaScript versions and Web Components concepts and technology with litHTML and litElement. You have experience with applying (front-end) design patterns and architecture. You have great analytical skills and conceptual understanding. You are able to quickly understand new technical concepts and technology and you have a strong interest in, and vision of, the latest trends in software development and technology. You have experience with giving presentations and workshops, and in general have strong communication skills that enable you to explain complex technical concepts to non-techies. Your English in speaking and writing is fluent and you are a team player who likes to join the social events of the squad and organisation. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Software Ontwikkelaar Den Haag
Voor de Belastingdienst zijn we op zoek naar een Software Ontwikkelaar Start: 11-11-19 Einde: 31-12-19 met optie op (langdurige) verlenging Inzet: 32 uur per week Locatie: Den Haag Tarief: in overleg OPDRACHT the Software Developer works both independently and in a team. He translates feature requests into technical solutions and implements and tests these solutions. He designs, builds and documents robust systems, and organizes his work on the basis of step-by-step plans. In addition, he offers technical support to the connected countries (helpdesk function). The Software Developer: - Works closely together with the IT team - Works regularly together with the 1st line help-desk - Reports regularly to the project team and has the following duties: - 2nd/3rd line help-desk support - JUnit Test development - Java server development - JavaScript client development - System documentation - Setup/Configure Devops environment the Software Developer works both independently and in a team. He translates feature requests into technical solutions and implements and tests these solutions. He designs, builds and documents robust systems, and organizes his work on the basis of step-by-step plans. In addition, he offers technical support to the connected countries (helpdesk function). The Software Developer: - Works closely together with the IT team - Works regularly together with the 1st line help-desk - Reports regularly to the project team and has the following duties: - 2nd/3rd line help-desk support - JUnit Test development - Java server development - JavaScript client development - System documentation - Setup/Configure Devops environment FCInet is an innovative international decentralised network of computer systems enabling the participants to co-operate in (financial) crime fighting. Each system consists of a server (Java), database (Postgres/Oracle), a thin PHP communication layer and a rich client application (JavaScript). Communication is always peer-to-peer and secured through SSL over VPN. Participants can exchange information with each other, either through case files or through pseudonymized information filters. FCInet is managed, developed, deployed and maintained by a small team (about 10) of business and IT specialists. EISEN Opleiding, Certificaten, Kennisniveau Java (version 7+), JavaScript, PostgreSQL, XML, JSON, HTML5 Jira, Confluence, Subversion/GIT, Ansible, Jenkins, Docker Unix/Linux Shell Scripting Werk- en denkniveau (algemeen en specifiek) Completed education in the field of computer science / information science (at a minimum HBO level) 5 years+ demonstrable experience with assignments in complex (preferably international) open source ICT environments and applications with classified information (security services, justice, police, etc.) 5 years+ experience with agile development and DevOps Experience with code security & cryptology WENSEN Fluent communication in Dutch and English Teamplayer and flexible Cryptology (SSL, PKI, PSI, content encryption/signing) Code Security Experience with developing, testing and documenting complex IT systems Experience with Devops and tools Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Technisch Office 365 Consultant Eindhoven
Voor de Technische Universiteit Eindhoven zijn wij op zoek naar een Technisch Office 365 Consultant. Omschrijving opdracht: De TU/e heeft geconstateerd dat Office 365 door Microsoft steeds nadrukkelijker wordt gepositioneerd bij corporate klanten. Tegelijkertijd groeit de vraag naar het gebruik van Office 365 vanuit de organisatie (studenten en medewerkers). In 2015 is een impactanalyse uitgevoerd voor de organisatiebrede inzet van Office 365. Vervolgens is eind 2016 en in 2017 een pilot uitgevoerd waarin de technische inrichting is uitgevoerd en migratie van een behoorlijke groep pilotdeelnemers als het gaat om Exchange, OneDrive en Office 365 ProPlus is gerealiseerd. Deze pilot liep tot september 2017. Na het succesvol afronden van deze pilot is het studenten migratie traject gestart die in april 2018 is afgerond. Vanwege problemen tussen Microsoft en de AVG is het project tijdelijk on hold gezet. Microsoft biedt hiervoor landelijk naar verwachting in december 2019 een oplossing. In januari 2020 zal daarom naar verwachting dit opgelost zijn en wordt het project opnieuw opgepakt. Er ligt een planning die met elke faculteit en dinst zal worden doorgesproken en nader ingevuld. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering, science & technology. We staan bekend om onze grote wetenschappelijke impact en ontwikkeling van technologische innovaties. Onze universiteit staat midden in de samenleving: TU/e zet in op complexe, maatschappelijke uitdagingen door zich met onderwijs en onderzoek specifiek te richten op drie Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility. De TU/e staat (inter-)nationaal hoog aangeschreven vanwege haar primaire processen: onderwijs en onderzoek. Groei is er volop. Zo is het aantal studenten gegroeid naar circa 14.000 en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal stijgen. De faculteiten en instituten worden in hun bedrijfsprocessen ondersteund door diensten, waaronder de dienst Information Management & Services (IMS). Over IMS: IMS is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, vernieuwing en beheer van de ICT voorzieningen van de universiteit. Dit omvat het regelen van state of the art infrastructuur en apparatuur, beheren van kernapplicaties en zorgdragen voor vernieuwing van de informatievoorziening door uitvoering van ICT vernieuwingsprojecten. De dienst IMS bevindt zich in een transitie naar een regie organisatie, waarbij steeds meer applicaties en diensten worden uitbesteed en de focus verschuift naar contract- en leveranciersmanagement en het realiseren van specifieke oplossing voor de onderzoekers van de TU/e. Dat doen we door: - Het bieden van een moderne basis ICT-infrastructuur gericht op innovatie en groei. - Het leveren van services. - Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. - Het inkopen van standaard diensten uit de markt. - IMS om te vormen tot een hightech kennis hub en innovatieaanjager. IMS is een partner die proactief meedenkt in oplossingen binnen projecten. De ICT-dienstverlening is klantgericht, snel, stabiel en innovatief waar gewenst. De inrichting van IMS is recent aangepast, waarbij nieuwe rollen en functies zijn ontstaan. Een van de vernieuwingen die momenteel middels een project wordt gerealiseerd, is de uitrol van O365 voor de bedrijfsvoering binnen de universiteit. De TU/e is op zoek naar een Technisch Office 365 consultant. De focus ligt hierbij enerzijds op het mede sturing geven aan het project (technisch generalist) en op het zorgdragen voor voldoende inhoudelijke technische expertise (technisch specialist). Kennis moet zowel goed worden gedeeld met de organisatie als gedocumenteerd voor de borging van kennis. Gewenst profiel: - Goede ervaring als Technisch Office 365 consultant. - Hoogwaardige expertise op het gebied van Office 365 en kunnen bouwen op een relevant (Microsoft) netwerk. - Kennis en ervaring met Exchange 2010 Hybride omgevingen en Exchange migraties. - Expertise op het gebied van Microsoft Azure/ADFS/IAM en op het gebied van integratie van Office 365 met (corporate) applicaties en expertise op het vlak van SharePoint (migratie) en alle andere Office 365 onderdelen. Kernvaardigheden: - Aantoonbare kennis van en ervaring met de strategische kalender van Microsoft. - Op kunnen treden als technisch consultant en vraagbaak met ruim voldoende technische expertise om de interne organisatie goed te kunnen begeleiden met deze transitie naar de Cloud. - Het kunnen trainen van de huidige beheer organisatie om de transitie van beheer naar Office 365 goed te laten verlopen. - Ervaring met Prince2 projectmanagement. - Organisatiesensitief, kennis en ervaring binnen complexe organisaties (bij voorkeur universitaire instellingen en het hoger onderwijs). - Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om verbindend op te treden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een goede ervaring als Technisch Office 365 consultant. 2. Je beschikt over een hoogwaardige expertise op het gebied van Office 365 en kunnen bouwen op een relevant (Microsoft) netwerk. 3. Je hebt kennis en ervaring met Exchange 2010 Hybride omgevingen en Exchange migraties. 4. Je hebt expertise op het gebied van Microsoft Azure/ADFS/IAM en op het gebied van integratie van Office 365 met (corporate) applicaties en expertise op het vlak van SharePoint (migratie) en alle andere Office 365 onderdelen. 5. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de strategische kalender van Microsoft. 6. Je moet op kunnen treden als technisch consultant en vraagbaak met ruim voldoende technische expertise om de interne organisatie goed te kunnen begeleiden met deze transitie naar de Cloud. 7. Je hebt kunnen trainen van de huidige beheer organisatie om de transitie van beheer naar Office 365 goed te laten verlopen. 8. Je hebt ervaring met Prince2 projectmanagement. 9. Je bent organisatiesensitief, kennis en ervaring binnen complexe organisaties (bij voorkeur universitaire instellingen en het hoger onderwijs). 10. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om verbindend op te treden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: begin november in overleg Duur: juni 2020 Optie op verlenging: ntb Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 01-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Project Controller (IT) Arnhem
Voor onze klant TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een project controller.Start: Zo snel mogelijk Eind: 1-10-2020 Inzet: 40 uur Duur: 12 maandenLet op! We zoeken een Project Controller die in grote complexe IT projecten heeft gezeten – communicatief sterk – zelfstandig en sterk in zijn schoenen staat. Onderstaand de highlights van de opdracht.De opdracht bestaat voor 0,5 fte ondersteunen van de Business Controllers en voor 0,5 fte ondersteuning van de Programmamanagers tbv Project ONE ERP Systeem.Wij zoeken een Controller met project control ervaring en affiniteit met One ERP systeem ( IT) en ervaring ERP implementatieAchter de schermen taken van business controller ondersteunenErvaring met analyseren van cijfers en controleren van cijfersProjecten heeft gedaanBusiness controller werkzaamheden heeft gedaan. Exacte profiel tbv ondersteuning van de ProgrammamanagerErvaring met controlling activiteiten op grote projecten ( min 100 interne + externe medewerkers) met een projectlooptijd van 2-3 jr. Gaat de programmanager ondersteunen met de financiële aspecten van het project. Alle financiële zaken rondom kosten, innemen van facturen, tijdregistratie van interne en externe medewerkersHij moet een dashboard maken om de kosten en uren bij elkaar te presteren actuals vs budgetEn verifiëren van facturen met origineel budget en afwijkingen facturen.Controller heeft in een programma management rol gezeten heeft.Iemand die goed is met cijfers en spreadsheets.ERP project accounting- IFS- SAP is een preGoed met nummers en handig spreadsheetsSpecialist in Excel. Hij/zij moet kostmodellen en dashboard in elkaar kan zettenHij/zij moet de Programma manager challengenVereisten- You have a Bachelor (HBO) work and thinking level and you have a relevant completed education such as Business Economics, Business Administration, Accountancy or Controlling - You have at least 2 years of relevant work experience in the professional field and preferably knowledge of and experience with project management / project-based work and project management methodologies -You take responsibility, you are result-oriented and have a focus on results, processes and quality; always looking for improvements and you actively contribute to that • You are analytically strong, structured, you have a convincingly independent and honest judgment and you are result and solution oriented • You are driven in creating reports / overview monitoring in data files from multiple project accounting systems and Excel • You speak and write Dutch and English well

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Director of digital Products Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Director of digital Products. Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel (KVK) maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. Als Director of Product ben je verantwoordelijk voor al onze, op ondernemers gerichte, digitale producten. Omschrijving van de opdracht: KVK is bezig met een grote transformatie. Zo werkt KVK aan de digitalisering van de handelsregister processen. Als Director of Product draag je bij aan de verdere ontwikkeling rondom het handelsregister en de verdere doorontwikkeling van de meerjarige visie op het handelsregister. Je leidt vanuit een product invalshoek ontwikkelteams die nieuwe producten en diensten creëren die direct impact hebben op ondernemers om zo het leven van ondernemers makkelijker te maken! Je overziet de impact van nieuwe Europese wetgeving op het aanbod en behartigt mede de belangen van de KVK in Europa. Je fungeert als opdrachtgever en bent onder andere het aanspreekpunt voor de implementatie van IT-aanpassingen en (nieuwe) IT-toepassingen. Je houdt het 'grote plaatje' in het oog en fungeert als brug tussen de business, de keten, IT en de rest van de stakeholders. Je initieert op inspirerende en samenbindende wijze procesverbeteringen en de ontwikkeling van proces ondersteunende systemen. Je stelt business cases op, je beoordeelt projectplannen en projectrapportages en benoemt de risico's. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de feature backlog en roadmap van scrumteams, monitor je de voortgang en draag je zorg voor gedegen stakeholdermanagement. Hierin speel je een cruciale rol! Deze functie is vergelijkbaar met een product management functie bij technologiebedrijven en onmisbare eigenschappen voor deze functie zijn: - Obsessie voor klanttevredenheid en het bereiken van zo veel mogelijk ondernemers; - Sterk begrip van techniek en software ontwikkeling; - Leiderschapskwaliteiten met nadruk op coaching en samenwerking. - De productvisie en -strategie voor digitale producten en diensten van KVK bepalen; - Het team van productmanagers middels de productvisie en focus op KVK's strategische doelstellingen inspireren; - Actief en rigoureus naar volledig eigendom en controle over het product domein handelsregister streven door duidelijk te definiëren hoe succes eruit ziet, ambitieuze doelstellingen vast te stellen en de voortgang transparant te volgen; - Verantwoordelijk nemen voor het opbouwen van begrip van de product management afdeling en de visie van het product en de levenscyclus; - Samenstellen van de product-roadmap die nodig is om product initiatieven verder te sturen in lijn met de KVK 2014 visie; - Het creëren van hechte werkrelaties met alle stakeholders binnen en buiten de afdeling Digital met name in de publiek en marketingomgeving; - Nauw samenwerken met de collega managers van Online, IT en het Innovatielab om een goed overzicht te krijgen van de impact van teams en de product roadmap; - De Director of Product is een inspirator voor het ontwerpen, bouwen en schalen van nieuwe producten voor ondernemers. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde master. 2. Je hebt aantoonbare kennis van (digitale) productontwikkeling en -strategie voor digitale producten en diensten. 3. Je hebt aantoonbaar uitgebreide kennis van online- en web-technologieën. 4. Je hebt ervaring als Director of digital products. 5. Je hebt aantoonbaar het vermogen om de "big picture" -strategie te leiden, gecombineerd met gedetailleerde begeleiding voor individuele projecten. 6. Je hebt aantoonbaar ervaring als leidinggevende bij een digitaal platform met meer dan 10 miljoen gebruikers per maand. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde master op het gebied van Econometrie. 2. Je hebt ervaring met het samenstellen van de product-roadmap die nodig is om product initiatieven te sturen. (en het nauw samenwerken met de collega managers van Online, IT en het Innovatielab om een goed overzicht te krijgen van de impact van teams en de product roadmap) 3. Je hebt ervaring met innovatieve digitale product ontwikkeling binnen complexe organisaties. 4. Je hebt ervaring met het werken in een multidisciplinaire (Online, IT en het Innovatielab) omgeving. Competenties: - Visie: De kandidaat is in staat om richting en sturing te geven aan één of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren - Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega¡¦s van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop - Organisatiesensitiviteit: De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Sturend vermogen: De kandidaat is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. - Visie: De kandidaat vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 06-11-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: minimaal 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Locatiemanager AZC Almere
Voor het COA zijn wij op zoek naar een Locatiemanager AZC Omschrijving opdracht: De locatiemanager geeft leiding aan locatiegebonden team(-s) opvang en begeleiding, vanuit de maatschappelijke opdracht van het COA en de vreemdelingenketen. De locatiemanager is verantwoordelijk voor het integraal (vanuit het geheel en in onderlinge samenhang) managen van een groep medewerkers binnen een locatie en/of organisatie-eenheid, processen en resultaten op gebied van de opvang en begeleiding van asielzoekers. De locatiemanager zorgt voor een goede afstemming en communicatie met de omgeving zodat de leefomstandigheden voor bewoners optimaal zijn en blijven. Resultaatgebied & Activiteiten: 1. Integraal management - Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en de resultaten van de organisatie-eenheid, de onderlinge afstemming tussen verschillende functies op de locatie en/of binnen de eenheid. - Draagt zorg voor het opstellen en realiseren van een jaarplan/managementcontract (doelstellingen, activiteiten, personele, financiële en huisvesting consequenties) binnen de gestelde kaders. - Is verantwoordelijk voor het managen van de organisatie en uitvoering van taken van de locatiegebonden taken. - Legt periodiek verantwoording af aan de Unitmanager over bereikte resultaten en inzet van middelen. - Geeft inhoud aan het vastgestelde personeels-, organisatie- en arbo- en veiligheidsbeleid binnen de team(-s) en locatie. - Draagt de organisatiecultuur uit, vertoont voorbeeldgedrag en zorgt voor naleving van de integriteitsregels en gedragscode. - Ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden van ingehuurde diensten. - Verdeelt de inzet van mensen en middelen zodanig dat er sprake is van een effectieve en efficiënte bezetting. - Voert gesprekken in het kader van de HR-cyclus. - Coacht, ondersteunt, motiveert en stimuleert medewerkers, fungeert als eerste aanspreekpunt, signaleert problemen en knelpunten en lost conflicten op. - Voert gestructureerd werkoverleg met medewerkers en draagt zorg voor een goede communicatie. - Volgt en analyseert relevante landelijke, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. - Maakt keuzes voor de uitvoering van de opvang binnen de team(-s) en locatie vanuit de organisatie visie op leidinggeven. 2. Communicatie en netwerken - Actief onderhouden en uitbreiden van contacten intern (beleidsafdelingen, collega’s enz.), en extern (gemeenten, ketenpartners, belangengroeperingen, buurtbewoners enz.) zodanig dat het COA goed geïntegreerd is in haar omgeving. Treedt op als vertegenwoordiger van de organisatie in locale externe overlegvormen. - Treedt namens het COA op als vertegenwoordiger, bemiddelaar en onderhandelaar in diverse bijeenkomsten. - Bouwt en onderhoudt een netwerk met relevante externe partijen. - Communiceert en draagt het COA beleid intern en extern uit. 3. Ontwikkelen op inhoud, processen en methoden en technieken - Houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in methoden en technieken in de opvang en begeleiding van asielzoekers. - Vertaalt wensen en behoeften naar ontwikkeling van methoden en technieken. - Zorgt voor overdracht van kennis, methoden en technieken aan de medewerkers. - Adviseert medewerkers in specifieke gevallen over de toepassing van methoden en technieken in de opvang en begeleiding. - Evalueert het functioneren van opvang en begeleiding. - Doet voorstellen voor verbetering. Contacten: A. Intern Contacten met medewerkers werkzaam op de locatie en vanuit de unit. Onderhoudt contacten met medewerkers binnen het COA die in relatie staan tot ontwikkeling en/of omstandigheden van het algemeen beleid, huisvesting en casemanagement. B. Extern Contacten met keten- en samenwerkingspartners, gemeenten, opleidingsinstanties, welzijn- en zorginstanties. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een diploma HBO opleiding 2. Je hebt kennis van agogische begeleidingsmethoden 3. Je hebt kennis en ervaring op gebied van management en aansturing van medewerkers 4. Je kan samenwerken met externe partners in complexe situaties Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de samenwerking met verschillende externe partijen in de keten, maar ook met de gemeente waarin de locatie zich bevindt. Bij deze contacten is het van belang dat de processen van het COA in de samenwerking met de externe organisatie goed vorm krijgen. Dit vraagt om een helder zicht op de belangen van de ketenpartners, de asielzoekers en de gemeenten. De locatiemanager is een belangrijke speler in de samenwerking met alle verschillende organisaties. Variëteit aan instroom en processen: De instroom van asielzoekers is zeer wisselend, verschilt van moment tot moment. Dat betekent dat de organisatie voortdurend moet worden aangepast aan de vraag en de bezetting van een locatie. Daarnaast is er een verscheidenheid aan primaire en ondersteunende processen. Van de locatiemanager wordt verwacht dat hij / zij deze processen vormgeeft en aanstuurt. Dit vraagt om het stellen van heldere en haalbare doelen. Competenties: - Samenbindend leiderschap: Weet binnen een groep samenwerking en synergie tot stand te brengen en te stimuleren. - Flexibiliteit: Past het doel en/of de aanpak aan als de omstandigheden daar aanleiding toe geven - Omgevingsbewustzijn: Houdt rekening met relevante externe ontwikkelingen en omstandigheden. - Organisatiesensitiviteit: Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie. - Ontwikkelen medewerkers: Bevordert en begeleidt de ontwikkeling van medewerkers - Resultaatbewustzijn: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. Aanvullend: Er wordt een manager gezocht die, aanvullend op bovenstaand functieprofiel voor locatiemanager, de volgende kenmerken heeft: - Bewustzijn politieke omgeving - Omgeving-sensitiviteit - Daadkrachtig - Ervaring heeft in de omgeving waar veiligheid een grote issue is Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almere Startdatum: 28-10-2019 Duur: 29-05-2020 Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior cluster informatiemanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior cluster informatiemanager. Omschrijving opdracht: In de functie ben je procesverantwoordelijkheid (regie en coördinatie) voor de richting van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Vertaal je (strategische en/of tactische) beleidsdoelstellingen in (strategisch/tactisch) IV-beleid. Werkzaamheden: - Ontwikkelen en formuleren van het informatiebeleid en de informatiestrategie, als afgeleide van de business strategie. - Coördineren van de totstandkoming van het informatieplan en de informatie architectuur - Analyseren van ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologie, bedrijfsvoering) en (laten) vertalen van deze ontwikkelingen naar consequenties voor de informatievoorziening - Opstellen van eisen ten aanzien van de inrichting van de informatievoorziening en de informatiehuishouding - Zorgdragen voor een adequate inrichting van de informatiemanagement- en functioneel beheer organisatie - Formuleren van het beleid t.a.v. externe en interne leveranciers - Zorgdragen voor een optimale fit tussen de bedrijfsprocessen en de ondersteunende Informatievoorziening - Coördineren van de inventarisatie van de informatiebehoeften van het management en van de businessunits en de vertaling daarvan naar concrete projecten - Laten uitvoeren van vooronderzoeken en laten opstellen en beoordelen van business cases - Zorgdragen voor een adequate ondersteuning vanuit de business bij de implementatie van nieuwe/gewijzigde informatievoorziening - Adviseren bij opstelling en uitvoering van Portfoliomanagement, Applicatieportfolio- en Lifecycle management en de aansluiting hiervan op het begrotingsproces - Laten opstellen van voortgangsrapportages (resultaat en middelen/capaciteit) over de uitvoering van het informatieplan, beheerplan en afzonderlijke projecten strategische beleidsrealisatie Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau in de bedrijfskundige informatica. 3. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als Cluster informatie Manager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je aantoonbare ervaring bij een grote gemeentelijke organisatie. 2. Je hebt kennis en ervaring op het gebied van HRM en Financiën, Planning en Control. Competenties: - Bestuurlijke sensitiviteit en Organisatiegericht aansturen: Strategisch informatiemanagement wordt door organisaties gezien als een katalysator voor de verdere professionalisering van de informatievoorziening. Het is essentieel dat Informatiemanagement procesmatig en inhoudelijk een voortrekkersrol speelt bij het op de kaart zetten van deze strategische noties. Dit vraagt om koersvastheid en het met kracht en met aantoonbare prestaties kunnen uitdragen van de toegevoegde waarde van informatiemanagement. Informatiemanagement heeft een scherp gevoel voor de heersende waarden binnen de organisatie en een goed ontwikkelde antenne voor de discussiepunten en belangen. Kortom, een flinke dosis intuïtie om te weten wanneer 'meebewegen' en wanneer de 'rug recht houden' geboden is. - Initiatief: Het vakgebied Informatievoorziening is sterk dynamisch en geeft mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering van bedrijfsprocessen. Informatiemanagement toont zich initiatiefvol in de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook in het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en het vertalen daarvan naar realistische mogelijkheden voor verbetering van- en consequenties voor de bedrijfsvoering. - Oordeelsvorming en Overtuigingskracht: Informatiseringsbeleid omvat een veelheid aan onderwerpen die onderling nauw samenhangen. Het is van belang dat Informatiemanagement op hoofdlijnen, en soms in detail de samenhang tussen onderwerpen kan overzien en op basis hiervan weloverwogen kan adviseren of beslissen. Het is in iedere situatie van belang dat Informatiemanagement over de belangenafweging en de uiteindelijke keuzes op een overtuigende wijze kan communiceren. En wel op een zodanige wijze dat anderen het vertrouwen hebben dat hun inzichten en belangen op een voldoende wijze zijn meegewogen. informatiemanagement kan met een natuurlijke stevigheid (impact), zakelijkheid en representativiteit optreden - Netwerkvaardigheid: Afstemming en samenwerking zoeken en realiseren lopen als een rode draad door het takenpakket van Informatiemanagement. Informatiemanagement opereert in een divers en soms verdeeld veld van belanghebbenden. Gelet op de diversiteit aan- en het belang van goede contacten kan Informatiemanagement gemakkelijk contacten aangaan en in stand houden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 07-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 20 of 21 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Financieel Adviseur Westland
Voor Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Financieel Adviseur. Omschrijving organisatie: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor een solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Taakveld: Financiële Concerntaken (FC) verbindt de organisatie en het bestuur en is verantwoordelijk voor de planning en control cyclus. Het team stelt onder andere de programmabegroting en de tussentijdse rapportages op. Bovendien ontwikkelt en implementeert team FC het financieel beleid van de gemeente en verzorgt het de volledige financiële advisering aan alle afdelingen binnen gemeente Westland. Integraal wordt er getoetst en geadviseerd op het gebied van financiën, personeel en organisatie, juridisch en communicatie. Omschrijving opdracht: Je taken bestaan uit het opstellen van financiële rapportages en het adviseren, ondersteunen en begeleiden van het lijnmanagement bij financiële vraagstukken. Verder kunnen wij je vragen deel te nemen aan projecten van de afdelingen waarmee financiële belangen gemoeid zijn. Je bent financieel adviseur en sparringpartner voor het lijnmanagement van de clusters. Naast de werkzaamheden met betrekking tot de reguliere P&C cyclus en rapportages en eventuele projecten gaat het om de volgende taken: - Je stelt management informatie op m.b.t. het personeelsbudget en de programmabudgetten. - Je adviseert bij het opstellen van college- en raadsvoorstellen. - Je signaleert proactief risico´s, verbeter- en/of knelpunten. - Je draagt zorg voor integraliteit bij de advisering aan de afdelingen, B&W nota’s en raadsvoorstellen en betrekt andere specialismes. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo niveau op het gebied van financiën/economie. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Financieel Adviseur in de afgelopen 5 jaar. 3. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met gemeentefinanciën in de afgelopen 5 jaar. 4. Je hebt minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring met BBV. Competenties: - Je bent een zelfstandige en doortastende verbinder. - Vanuit je vakmanschap volg je de actuele financiële landelijke ontwikkelingen op de voet en herken je vlot knelpunten en kun je deze vertalen naar de Westlandse situatie. - Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent accuraat en durft te zeggen waar het op staat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: zsm Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30-10-2019 in de middag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Solution Architect Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Solution Architect Startdatum: 18-11-2019 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT De Belastingdienst is bezig met een vernieuwing op het gebied van documentmanagement en archivering. Naast vernieuwing ondersteund met IBM Filenet en Records management (ARC), staan we voor een grote opgave om een bestaand archiefsysteem (DAS) gerealiseerd in Cobol/Db2 op het mainframe te migreren naar het nieuwe platform en waar mogelijk op te schonen. Voor dit onderwerp zoekt de Belastingdienst een Solution(IT-) architect die in staat is om te komen tot gedragen solution architecturen voor diverse opdrachten. We vragen iemand die naast inhoudelijk (advies)werk het leuk vindt om mensen samen te brengen en aan te sturen en die regie kan voeren op werkzaamheden die in verschillende teams worden uitgevoerd. Die teams werken soms watervallen en soms volgens SAFE/Agile methodieken. De architect heeft de volgende taken: - Impactanalyses opstellen voor opdrachten voor verschillende archiefsystemen. - Afstemmen/meeschrijven/regie voeren over globaal ontwerp en startarchitectuur trajecten daar waar de voortbrenging elders ligt, afstemmen met business- en IT-architect. - Architectuurcontrol over lopende trajecten. Voortbrenging wordt uitgevoerd door onderaannemers, maar vanuit IBS Bedrijfsvoering moet worden gezorgd dat de totale keten blijft werken en dat de architectuur bij afwijkingen wordt afgestemd en bijgewerkt. - Op orde houden van de architectrepository in Bizz Design - Het architectuurperspectief op de DAS-migratie bewaken. In het migratie-project moet ook een architectuur voor de migratie worden uitgewerkt, waarbij moet worden gezorgd dat DAS voldoende toekomstvast wordt gemaakt voor de komende 5 jaar (tijdens de migratie blijft de winkel open). IBS Bedrijfsvoering is als System Integrator verantwoordelijk voor de IV voorzieningen van onze klanten. Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant CFD Informatiehuishouding gewerkt aan het Digitaal Archief (ARC/Recordsmanagement) gebaseerd op IBM Filenet. Daarnaast worden oude bestaande systemen (DAS, Eldoc, OTD) gemigreerd naar het Digitaal Archief. Daarbij moet de continuïteit van de huidige systemen worden gegarandeerd. EISEN Togaf Practitioner ICT Architectuur Archiefsystemen Migraties WENSEN Je moet goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn, proactief zijn en zorgen voor kennisoverdracht. Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever en de collega’s. Je beschikt over adequate communicatieve vaardigheden. Ook vragen we iemand die het leuk vindt om mensen samen te brengen en aan te sturen en die regie kan voeren op werkzaamheden die in verschillende teams worden uitgevoerd. Je hebt kennis van en ervaring met Architectuur werkzaamheden (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen etc). Ervaring met Agile/Scrum is een pré. Kennis van de organisatie van de belastingdienst en kennis over archiefwet- en regelgeving is een pré. Kennis van IBM Filenet én mainframe z/OS zeer wenselijk. Specifieke kennis zoals hieronder opgesomd is wenselijk: Kennis van Infrastructuren specifiek met Storage met Data Management en - Migratie op Unix, Linux en Windows Kennis van Applicaties (onder DB2) op z/OS en Data Management en - Migratie - Kennis van z/OS, Unix (AIX), Linux en Windows - Virtualisatie (VMware, LPAR, VM) - Basis kennis van WebSphere - IBM FileNet - Kennis van mainframe z/OS en DFSMS - Ervaring met DB2 op z/OS en Linux - Infrastructuur kennis op het gebied van: - Data Management en Migraties - IBM Mainframe - DS8xxx Storage - Tape Oplossingen - Storage Area Networks (SAN) (Fibre Channel/FICON) - Netwerken en protocollen zoals CIFS en NFS Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Lead Security Solution Architect (QR7102) Amsterdam
Functie: Lead Security Solution Architect (QR7102) Start: 2-12-2019, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Lead Security Solution Architect. Department: The Lead Security Solution Architect is responsible for the Enterprise wide security architecture focusing on Application and Technology security domains. The incumbent will work within the Enterprise Architecture team directly reporting to the Chief Enterprise Architect and closely collaborate, with Project Managers, technical Engineers, Business Process Owners and various other technical and non-technical stakeholders across the group. The Lead Security Solution Architect work closely with the IT Security Management team who are responsible for defining the Information Security strategy, policies, standards, processes and procedures and technology, and for monitoring compliance with security requirements and addressing any security issues. The Security architects also work closely with the main application development programmes and external partners in implementing key security architecture components and processes. Description: As a member of the international Enterprise Architecture team you will have responsibilities for defining security solutions that align with the strategic security architecture. As a Security Solution Architect, you will lead colleagues (both in and outside Enterprise Architecture) in ensuring that Business needs are met in a way which aligns to the requirements of the Security Architecture, and Information Security Policy. This role therefore requires both strong analytical, technical and communication skills. A key focus will be on identity management, authentication and authorisation using Oracle Identity Management tools to support transformation programme. Whilst reporting to the Chief Enterprise Architect, you will also work in close co-operation with various application development, Service Delivery and Infrastructure teams across countries – particularly with 2 core business transformation programmes that are already in progress. Main responsibilities: - To be the Security Solution Architecture point of contact for Business Transformation - Analysis of business requirements and ownership of design and redevelopment of Access Control measures for systems, ensuring that they meet not only the business needs, but also legal, regulatory and compliance requirements and that these are suitably audited. - Close cooperation with external partners on security related designs and services. - Providing support to Programmes, and complementary business requests, to provide practical, realistic solution designs as to how to meet business needs, whilst reducing the level of risk. - Educating personnel and raising awareness across Security best practice. - Remaining abreast of Information Security (and general technological advances and their implications for Information Security) both within the company and in the broader cyber security ecosystem. - As Security Solution Architect you will be expected to translate policy statements and theoretical best practices into practical advice for application designers / developers, operational colleagues and Architectural strategy for the future. - Actively driving Information Security so that is embedded as "Business as Usual" across other teams within ITS, IT systems and processes and more broadly, across the whole of the Company Group. Requirements: - Relevant Information Technology and Information Security knowledge (and ideally certification such as CISSP / ISSAP / GIAC/ CEH). Applicants without relevant Information Security certifications (or a related degree) will be considered, but will be expected to have demonstrable knowledge of Information Security Architectural concepts and best practices. - Demonstrable experience of having worked on implementation of an enterprise IAM solution (ideally involving the Oracle Identity Management suite (OID, OIM, OAM), including leading the translation of Business Requirements into technical implementations which reflect the business needs. Additional experience of other access control and identity management systems will be valuable. - Experience of having worked on the architecture of large, multi-division/multi-business unit organisations. Ideally this experience should include multi-international sites. - Demonstrable experience of both implementing and managing an ABAC / entitlements system. Understanding of RBAC / ABAC concepts and possible usage. - Hands-on experience in embedding ABAC into the application stack. - Demonstrable experience of having worked within Information Security as an analyst or engineer is highly desirable. - Familiar with security standards (e.g. ISO27001/2), good practice (e.g. OWASP) and main cyber security related regulations. - Architecture certifications like iSAQB CPSA, CCXP or TOGAF are a plus. - Right to work in the EU and the UK. - The successful applicant will occasionally be required to travel (mainly Western Europe) for short periods of time, as and when the need arises. - Fluency to a high degree in English is required, but additional language skills (in particular Spanish) will also be valuable Competences: - Resiliency; the Business' transformative period will be especially challenging for IT department and individuals will need the ability to absorb setbacks and disappointments, without becoming upset or demotivated. - A finisher; a person who is able to initiate and manage a course of action through to its completion, from end to end. - Strong communication and influencing skills, being able to translate complex aspects into relevant and easly comprehensible communications. - High standards of professional integrity, which are retained in the face of opposition. - Comfortable and effective working autonomously, without constant supervision and to be able to make your decisions and justify and defend your chosen courses of action. - Professional bearing and an eloquent communicator; coming across as an credible expert in your field and inspiring confidence at all levels in the validity of your advice. - Pragmatic and realistic, rather than just citing "theoretical ideals"; provide meaningful, acceptably-secure compromises, or novel, secure alternatives to insecure solutions. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Webanalist Sr. 24 u p/w Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28465 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: 30 oktober t/m 1 november 2019. Sluitingsdatum: vrijdag 25 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Webanalist voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Web Analist rapporteer je aan het managementteam van Online, en ben je ondersteunend aan de gehele organisatie door het pro-actief leveren van inzichten en acties vanuit data. Je werkt nauw samen met het online team en het team van developers, en bent verantwoordelijk voor het opstellen (en behalen) van KPI's. Als web analist zorg je verder voor het meetbaar maken van sites, apps en campagnes. Je analyseert de conversie en stelt concrete verbeterplannen voor en werkt mee aan de uitvoering hiervan. Daarnaast ben je in staat om online dashboards (o.a. Google Data Studio, Qlikview) te ontwikkelen, die aansluiten op de behoefte vanuit de organisatie op C- en B-level. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde WO opleiding, op het gebied van Business of IT gerelateerd. Je bent in het bezit van een certificaat Google Analytics en Analytics 360. Je hebt kennis van Qlikview. Je hebt kennis van Datavisualisatie (Google Data Studio, Google Spreadsheets, Excel, Klipfolio). Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) minimaal 5 jaar of meer ervaring met werken in een klantgerichte en/of commerciële omgeving. Je hebt ervaring in werken met Qlikview. Je hebt ervaring met Search Engine Optimization: ervaring in werken met tools als Google Search Console, Searchmetrics of Ahrefs voor de identificatie van verbeterpunten en de rapportage van prestaties. Je hebt ervaring met implementatie en gebruik van Tagmanagement oplossingen. Je hebt ervaring in werken met agile teams (scrum, kanban). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met interne trainingen. Competenties: Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Verantwoordelijkheid nemen: je hebt plichtbesef en voelt je er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Is aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties. Coachen: Is gericht op het ontwikkelen van de competenties van anderen door middel van het geven van opbouwende feedback, inzicht, tips en handvatten. Biedt ruimte en begeleiding
Devops Engineer Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28463 Omgeving: Odijk Startdatum: 27 januari 2020 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 45 Sluitingsdatum: vrijdag 25 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Devops Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het Productiehuis van de Dienst ICT vertaalt de gewenste business functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen. Binnen dit productiehuis werken multidisciplinaire teams van ontwikkelaars, testers, analisten en beheerders continu aan het onderhoud en de doorontwikkeling van nieuwe en bestaande ICT-oplossingen. Als Devops Engineer zal je ingezet worden in een multidisciplinair team en werk je intensief samen aan de doorontwikkeling van bestaande informatie- en/of registratiesystemen. De organisatie streeft ernaar om met de inzet van hulpmiddelen zoals de smartphone en tablet plaatsonafhankelijk werken mogelijk te maken. Bij de organisatie is daartoe het programma Mobiel Werken ingericht. Met de MEOS–app (Mobiel Effectiever Op Straat) kan snel en gemakkelijk via de smartphone een deel van het basiswerk op straat afhandelen. Daardoor hoeven mensen niet meer terug naar een bureau. Zo’n 40.000 agenten werken hier inmiddels mee. De ontwikkeling van de app wordt in samenwerking gedaan met agenten. Als Devops Engineer draag je bij aan het verbeteren van de bestaande registratieve systemen. De DevOps Engineer is de spil tussen Development (Software Engineering), Quality Assurance (QA) en Technology Operations. In de rol van Devops Engineer werk je in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Agile-werkwijze. Hierbij werk je nauw samen aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint. Je bent mede verantwoordelijk voor: De doorontwikkeling van bestaande functionaliteiten. Optimalisatie en automatisering van software/systemen. De stabiliteit van dienstverlenging MEOS, doormiddel van troubleshooten, monitoren e.d. Vakmatige taken: Doorontwikkelen van bestaande functionaliteiten. Automatiseren en optimaliseren van software en systemen. Testen en testautomatisering. Deployment. Configuratiemanagement. Monitoren. Informatiebeveiliging. Oplossen van technische problemen.
Senior IT Manager Den Haag
Voor onze direct eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Senior Manager ITStart: Zo snel mogelijk Duur: 6 maanden Inzet: 40 uurVerbinden en samenwerken zit écht in jouw DNA. Jij bent de inspirerende en daadkrachtige Senior IT Manager die ons helpt de digitalisering van onze klant te versnellen.Waar je aan werkt:Eén herkenbare klant over alle kanalen heen. En gemak en persoonlijke relevantie voor onze leden en klanten. Dat is waar we voor staan en waar je aan werkt. Dit vereist onder andere dat we werken onder architectuur en dat we standaardisatie borgen over alle onderdelen. Daarnaast willen we sneller kunnen innoveren door het vernieuwen en vereenvoudigen van ons IT landschap, het verregaand automatiseren van onze IT werkzaamheden en het implementeren van een vooruitstrevende agile werkwijze. Deze uitdaging durf jij aan in de rol van Senior IT Manager. Jouw teams kunnen erop rekenen dat: je de organisatie inspireert met jouw kennis en visie op gebied van online technologie en agile software development je veranderingen helpt realiseren dankzij jouw daadkracht en resultaatsgerichtheid, je verbindt en bijdraagt aan een excellente samenwerking, maar ook overtuigingskracht laat zien waar nodig jouw dienend leiderschap ervoor zorgt dat de medewerkers optimaal kunnen presteren en groeien. Je beschikt over:Conceptueel en analytisch vermogen op WO-niveau* Minimaal vijf jaar werkervaring in een senior managementpositie * Ervaring in het werken bij een grotere, complexe IT organisatie in een commerciële en/of dienstverlenende branche * Brede kennis van IT-architectuur, softwareontwikkeling en beheer * Ervaring met IT oplossingen voor online klantinteractie en CRM * Uitgebreide ervaring met DevOps en agile werken (scaling) * Uitstekende communicatieve vaardigheden Ervaring in de retail branche een pré.Waar in de organisatieJe gaat aan de slag bij IT Kanalen. Een dynamisch team van ongeveer 90 medewerkers, die zorgen voor de continuïteit en vernieuwing van de IT achter de kanalen van ons, voornamelijk onze portals en apps. Je gaat leidinggeven aan vijf teammanagers en twee stafmedewerkers en daarnaast ben je gesprekspartner voor de vele stakeholders in de organisatie, het management en directie.
Business Analist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Business Analist. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Werk en Re-integratie is onderdeel van Werk en verzorgt een route voor mensen met op termijn perspectief op werk. Het traject bij W&R begint met een re-integratie-intake. Wij streven er naar dat de deelnemer daarna meteen op de juiste plek komt: een module leerstage bij Amsterdamwerkt! (W&R) om werknemersvaardigheden te ontwikkelen of extern bij een werkgever via Begeleiden en Detacheren (W&R). Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Actielijn verlaging aantal bijstandsgerechtigden In tegenstelling tot de landelijke daling in werkloosheid en de daling van WW'ers in de regio Groot-Amsterdam, wordt de grootte van het klantenbestand van bijstandsgerechtigden in de Gemeente Amsterdam niet kleiner, ondanks de aantrekkende arbeidsmarkt. De directie WPI heeft de urgente politieke opdracht om meer mensen uit de bijstand duurzaam naar werk te krijgen. Dit jaar zal deze opdracht geïntensiveerd worden, onder andere door het concreet in de lijn vorm geven van informatie gestuurd werken. Goed klantbeeld: Binnen het Koersbesluit zijn vanuit het project 'Versterken Klantbeeld' enkele experimenten uitgevoerd rondom dit onderwerp. Uit het experiment 'Ander gesprek' bij Intake is gebleken dat door meer aandacht te hebben voor de klant zijn of haar verhaal bij start van de re-integratie er een beter klantbeeld ontstaat. Om aan te kunnen sluiten bij de kansen en mogelijkheden van de Amsterdammer is het hebben van een goed klantbeeld aan de kop van het proces een voorwaarde, waardoor we in een later stadium in het re-integratietraject de klant beter en sneller van dienst kunnen zijn. Inzet (diagnose)instrumenten om te komen tot een goed klantbeeld. Voor een goed klantbeeld is het voeren van gesprekken niet altijd afdoende. Soms is een verdiepend instrument nodig om een beter beeld te krijgen. WPI kent veel instrumenten op het gebied van klantbeeld en diagnose. Uit verschillende werkgroepen (gestart vanuit Koersbesluit) is gebleken dat professionals behoefte hebben aan overzicht van het totale instrumentarium en inzicht in welk instrument wanneer het beste voor de klant ingezet kan worden. Ook is gebleken dat binnen WPI verschillende visies op de definitie van instrumenten bestaan. Effectieve inzet van instrumentarium: De inzet van (in en extern) instrumentarium willen we zo effectief mogelijk doen. De instrumenten die we aanbieden moeten passen bij onze klantpopulatie (ook daarom is een goed klantbeeld zo belangrijk), bijdrage aan de persoonlijke doelen voor klanten om ze zo goed en snel mogelijk aan het werk te helpen, uit de uitkering. In de afgelopen jaren zijn de eerste stappen al gezet door alle instrumenten van de afdelingen in kaart te brengen, op een plaats overzichtelijk aan te bieden (instrumentenwaaier), op te schonen en te komen tot een eenduidige registratie om vervolgens effectiviteit van instrumenten te kunnen meten en daarmee effectievere inzet van re-integratie middelen. Team Inzicht en Advies: Alles heeft geleid tot het ontstaan van een nieuw team/ instrument dat ingezet kan worden door alle WPI professionals. In dit team heeft een 3-tal functies: - Verdere professionalisering uitvoeringsorgaan door borging en beheer van WPI instrumentarium - Advisering van volledig klantbeeld, formuleren vraagstelling bij inzet van instrument en effectiviteit van instrumenten bij de vervolgstap in re-integratie. - Verzamelen en delen van wetenschappelijke kennis op klantbeeld en diagnostiek. - Om te intensiveren en te versnellen zoeken wij voor Team Inzet en Advies versterking door de inhuur van 1 business analist. In eerste instantie voor een periode van 6 maanden met mogelijkheid tot verlenging. Als Business Analist vervul je een brugfunctie tussen de innovatielabs, data analisten, lijnteams, functioneel beheer en Team Inzicht en Advies om de effectieve inzet van instrumenten naar een hoger plan te tillen, door de huidige instrumentwaaier te verbeteren. - Het rendement (effectiviteit) van instrumenten is momenteel moeilijk meetbaar. Om het WPI instrumentarium zodanig in te richten dat in de toekomst een instrument al dan niet succesvol genoemd kan worden, zoeken we analytische expertise op het snijvlak van processen, systemen, data en beleid. De Business Analist speelt hierbij een cruciale rol in gesprek met aanbieders en gebruikers van instrumenten en het inventariseren van het doel van de instrumenten en het schakelen tussen doelstellingen op korte en langere termijn. Omschrijving werkzaamheden: - Uitgaande van 4 verschillende fases voor het naar een hoger plan tillen van de Instrumentenwaaier: - Opschonen instrumentarium. - Meetbaar maken. - Borging en beheer. - Innoveren en verslimmen. De kern van de werkzaamheden van de business analist in deze 4 fases: - Eigenaren van lopende instrumenten benaderen voor huidige stand van zaken. - Faciliteren opschoning instrumentarium (Waar nodig oude/niet bruikbare instrumenten op te ruimen). - Proces aanmelden/afmelden instrumenten herinrichten, (bv. welke informatie is minimaal nodig voor het aanmaken van een instrument; en welk instrument wordt geaccepteerd). - Meetbaar maken van effectiviteit van unieke instrumenten. - Inrichten van proces voor borging en beheer van instrumentarium. - Zorgdragen voor de implementatie van nieuwe processen. - Uitwerken van de stappen en formuleren van gevolgen voor zaken als organisatie, personeel en infrastructuur. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma in een vergelijkbare functie. 4. Je hebt affiniteit met het Sociaal Domein, enthousiast en ervaring met werken in innovatieve projecten. 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als business analist. 6. Je hebt aantoonbare ervaring in een complexe omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in staat om vanuit nieuwe producten en diensten gebaseerd op data te kunnen implementeren. 2. Je hebt de capaciteit om mee te denken aan en het ontwerpen van een implementatie strategie. 3. Je hebt visie op informatie gestuurd werken en ervaring in het vorm geven hiervan. 4. Je kan makkelijk schakelen van perspectief, van organisatie en inrichting via informatievoorziening naar techniek, en van strategie naar operatie. 5. Je hebt de laatst 3 jaar relevante werkervaring opgedaan bij een organisatie qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie als Amsterdam? Dit betekent dat de kandidaat kennis van en ervaring heeft met het samenwerken met diverse ketenpartijen en stakeholders. Competenties: - Innovatief en analytisch vermogen: Je bent in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een vraagstelling in onderdelen uit te splitsen (helicopterview) dan wel tot de kern af te pellen. Logische verbanden te leggen tussen de verschillende deelaspecten en kan creatief zijn in oplossingen. - Ervaring met werken in een complexe organisatie: Je bent goed geïnformeerd over vakinhoudelijke, organisatorische, maatschappelijke, politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en weet deze effectief te benutten voor de eigen functie of organisatie. - Ervaring met stakeholder management: Je bouwt persoonlijke relaties op met klanten en andere contactpersonen, onderhoudt, benut ze en je weet je stakeholders mee te nemen in veranderingen. - Enthousiaste en ondernemende houding: Je onderneemt zelfstandig actie. Signaleert kansen en zet deze om in verbeterings- en vernieuwingsacties, die bijdragen aan betere organisatieprestaties. - Resultaatgerichtheid: Je neemt concrete doelen als uitgangspunt voor het eigen gedrag en hieraan vasthouden totdat het doel bereikt is. - Overtuigingskracht: Je oefent, op basis van persoonlijk overwicht, invloed uit op mensen en situaties, gericht op acceptatie en het overwinnen van weerstanden. Communiceert ideeën duidelijk en stellig. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-11-2019 Duur: 01-5-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 30-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Applicatiebeheerder Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat zijn om zich de functionele- en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. Doelstelling: - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). - Het beheren van de functionele- en technische applicatieconfiguratie. - Bijdragen aan het onderhouden en de doorontwikkeling van de applicaties. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. - Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. - Verbeteren van het monitoringsproces. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Omschrijving taken: - Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). - Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. - Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is daarom een vereiste. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 27-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (= 1000+ gebruikers). 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. 5. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift is (in verband met de contacten met teamleden/gebruikers/ functioneel beheer en dienstenmanagement), een vereiste. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Devops/provisioning-tools en Sybase. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, werkervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving. Het in het bezit zijn van het PSM I certificaat is een pré. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners en vraagt door en gaat in op reacties. - Overtuigingskracht: Stemt de wijze van overtuigen af op de reactie van de ander(en), hanteert argumenten die de ander(en) aanspreken en maakt anderen enthousiast met aansprekende beelden en ideeën. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Initiatief: Begint uit zichzelf, wacht niet af, draagt uit eigen beweging ideeën en voorstellen aan en neemt het voortouw bij acties of projecten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 27-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 45 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch specialist data migratie Apeldoorn
De Belastingdienst is bezig met een vernieuwing op het gebied van documentmanagement en archivering. Naast vernieuwing, ondersteund met IBM Filenet en Records management (ARC), staan we voor een grote opgave om een bestaand archiefsysteem (DAS) gerealiseerd in Cobol/Db2 op het mainframe te migreren naar het nieuwe platform en waar mogelijk op te schonen.Voor dit onderwerp zoekt de Belastingdienst een technisch specialist. Hij/ zij zorgt/ zorgen vanaf het begin voor een goede analyse en inzicht in de op te leveren wensen en eisen (vooronderzoek), met als resultaat een ontwerp en/of plan van aanpak (migratieplan) dat meteen geschikt is voor het managen, valideren en testen.Minimaal 5 jaar Kennis van Infrastructuren specifiek met Storage met Data Management en - Migratie op Unix, Linux en WindowsMinimaal 5 jaar Kennis van Applicaties (onder DB2) op z/OS en Data Management en - MigratieMinimaal 5 jaar Datamigraties en IBM FileNetDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
ABAP Ontwikkelaar PDS Den Haag
T.b.v. de Payroll omgeving is er behoefte aan een ervaren ABAP ontwikkelaar die minimaal 1 dag per maand enkele specifieke ABAP ontwikkelingen in genoemde omgeving doorvoert. Tevens dient de ontwikkelaar over voldoende salaris achtergrond kennis te beschikken. In bijzondere gevallen dient er bij incidenten, in overleg, extra inzet beschikbaar te zijn. Kennis en ervaring met de PDirekt payroll omgeving is een pré. De Werkzaamheden worden uitgevoerd in onze vestiging in Zwolle.Eisen:- HBO werk- en denkniveau - Minimaal 10 jaar ervaring met ABAP ontwikkeling - Flexibel inzetbaar (in overleg, bij problemen op korte termijn beschikbaar) - Kennis van SAP Payroll (minimaal 5 jaar ervaring) - Competentie o Klantgericht o Innovatief handelen o Kostenbewust handelen o Samenwerken o Organisatie sensitiviteit o Overtuigingskracht - Ervaring met Solman (Charm) minimaal 5 jaarLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAP Consultant Apeldoorn
Binnen domein bedrijfsvoering maken we, voor Business Intelligence oplossingen, gebruik van SAP Businesswarehouse (BW). Als Businesswarehouse (SAP) consultant ben je, samen met twee collega SAP consultants, verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van Business Intelligence oplossingen die gevraagd worden. Met diverse tools en technieken realiseer je oplossingen op het gebied van Datawarehousing (ETL), query- en front-end-ontwikkeling. Je ontwikkelt laadstromen, je modelleert gegevens en je stelt querys op en realiseert de rapportages. WerkzaamhedenDe volgende concrete werkzaamheden ga je oppakken: Maken van het ontwerp en zorgdragen voor realisatie van SAP BW Datawarehouse naar BW v 7.5; Opzetten van BW-flows; Migratie SAP BW versie 3.x modellen / datasources naar SAP BW versie 7.5Functie-eisen Minimaal 2 jaar ervaring in het vakgebied Business Intelligence Kennis van SAP BW (ETL en Queries) Kennis van SAP (ECC) modellen Kennis en ervaring met ABAP Kennis op het gebied van PPM, PSM en/of LO geniet de voorkeur. Ervaring met het opstellen van business requirements en KPI's Bekend met Agile en Scrum Je bent bereid en gemotiveerd om je te verbreden in kennis en kunde op technisch vlak.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
SharePoint DevOps Teamlid Odijk/Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een SharePoint DevOps Teamlid. Omschrijving opdracht: Voor het vertalen van gewenste functionaliteiten in robuuste en gecertificeerde ICT-oplossingen, breidt het softwareontwikkelingsteam van de politie uit. Multidisciplinaire teams van developers, analisten en testers werken continu via de scrum/agile methodiek aan snelle ontwikkeling, bouw en onderhoud van informatiesystemen en politieapplicaties. Cruciale producten voor het politiewerk op straat en in de opsporing. Zo werk je als gedreven IT-er aan een veiliger Nederland. De DevOps-teams opereren met korte time-to-market oplossingen, mede op het SharePoint platform. Als applicatiebeheerder beheer jij deze SharePoint applicaties op technisch vlak, zodat de agent via de verschillende applicaties snel de juiste gegevens kan raadplegen. SharePoint wordt ingezet voor de samenwerkingsvoorziening voor heel Politie. Dit betekent dus dat 65.000 collega’s gebruik kunnen maken van dit platform om met elkaar samen te werken door bijvoorbeeld documenten te delen. Doelstelling: Het zorgdragen voor beschikbaarheid, stabiliteit en performance van het SharePoint platform (waaronder applicaties, databases, en netwerkconfiguratie) om de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen. Dit wordt gedaan door te zoeken naar continue verbetering aan het SharePoint platform en IT-infrastructuur door optimaal aan te blijven sluiten bij klantwensen en technologische ontwikkelingen. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als SharePoint DevOps Engineer draag je zorg voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Dit doe je door het signaleren en oplossen van technische storingen en onvolkomenheden. Verder ben je als onderdeel van het DevOps-team verantwoordelijk voor: - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van installatiehandleidingen. - Het opstellen en uitvoeren van testscripts. - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie (vooral automatisering ervan). - Uitvoeren van verschillende testen en productie monitoring, incl. loganalyse. - SharePoint OTAP-straat inrichten en beheren. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid. - Je bent bereid om in geval van bijvoorbeeld piket of releases buiten kantoortijd te werken dan wel beschikbaar te zijn voor het oplossen van calamiteiten. Omschrijving taken: - Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten. - Configuratiemanagement. - Analyse foutsituaties. - Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces. - Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. - Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen. - Ontwerpen en documentatie. - Proactief beheer. Contacten: - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. - Collega’s van andere technische afdelingen. - Externe partijen in het kader van vragen en problemen. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt een Certificering SharePoint Server 2013, 2019 en MCSE (70-331 + 70-332). 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring in de rol van SharePoint DevOps Engineer, of technisch applicatiebeheerder. 4. Je hebt in de afgelopen 3 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met MS Sharepoint 2013 en MS SQL 2012+ 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met Microsoft Windows 2012 en 2016, continuous integration en continuous delivery. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Powershell op het gebied van Deployment Automation en het automatiseren van beheerprocessen. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Visual Studio / .Net als beheerder en/of als developer. 3. Je bent bij voorkeur DevOps/Scrum gecertificeerd. 4. Je hebt ervaring met SharePoint migraties van versie 2016 en hoger, in grootschalige omgevingen (= meer dan 1000 gebruikers). Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk/Utrecht Startdatum: 20-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Specialist Data Migratie Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar eenTechnisch Specialist Data Migratie Startdatum: 18-11-2019 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT De Belastingdienst is bezig met een vernieuwing op het gebied van documentmanagement en archivering. Naast vernieuwing, ondersteund met IBM Filenet en Records management (ARC), staan we voor een grote opgave om een bestaand archiefsysteem (DAS) gerealiseerd in Cobol/Db2 op het mainframe te migreren naar het nieuwe platform en waar mogelijk op te schonen. Voor dit onderwerp zoekt de Belastingdienst een technisch specialist. Hij/ zij zorgt/ zorgen vanaf het begin voor een goede analyse en inzicht in de op te leveren wensen en eisen (vooronderzoek), met als resultaat een ontwerp en/of plan van aanpak (migratieplan) dat meteen geschikt is voor het managen, valideren en testen. IBS Bedrijfsvoering is als System Integrator verantwoordelijk voor de IV voorzieningen van onze klanten. Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant CFD Informatiehuishouding gewerkt aan het Digitaal Archief (ARC/Recordsmanagement) gebaseerd op IBM Filenet. Daarnaast worden oude bestaande systemen (DAS, Eldoc, OTD) gemigreerd naar het Digitaal Archief. Daarbij moet de continuïteit van de huidige systemen worden gegarandeerd. EISEN Kennis van Infrastructuren specifiek met Storage met Data Management en - Migratie op Unix, Linux en Windows Kennis van Applicaties (onder DB2) op z/OS en Data Management en - Migratie Datamigraties IBM FileNet WENSEN Je moet goed kunnen samenwerken, resultaatgericht zijn, proactief zijn en zorgen voor kennisoverdracht. Je bent in staat om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de opdrachtgever en de collega’s. Je beschikt over adequate communicatieve vaardigheden. Ervaring met Agile/Scrum is een pré. Kennis van de organisatie van de belastingdienst en kennis over archiefwet- en regelgeving is een pré. - Kennis van z/OS, Unix (AIX), Linux en Windows - Virtualisatie (VMware, LPAR, VM) - Basis kennis van WebSphere - IBM FileNet - Kennis van mainframe z/OS en DFSMS - Ervaring met DB2 op z/OS en Linux - Infrastructuur kennis op het gebied van: - Data Management en Migraties - IBM Mainframe - DS8xxx Storage - Tape Oplossingen - Storage Area Networks (SAN) (Fibre Channel/FICON) - Netwerken en protocollen zoals CIFS en NFS Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Junior Ontwerper (SAP Consultant) Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Junior Ontwerper (SAP Consultant) Startdatum: 18-11-2019 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: 60 per uur OPDRACHT Binnen domein bedrijfsvoering maken we, voor Business Intelligence oplossingen, gebruik van SAP Businesswarehouse (BW). Als Businesswarehouse (SAP) consultant ben je, samen met twee collega SAP consultants, verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van Business Intelligence oplossingen die gevraagd worden. Met diverse tools en technieken realiseer je oplossingen op het gebied van Datawarehousing (ETL), query- en front-end-ontwikkeling. Je ontwikkelt laadstromen, je modelleert gegevens en je stelt query’s op en realiseert de rapportages. Werkzaamheden De volgende concrete werkzaamheden ga je oppakken: • Maken van het ontwerp en zorgdragen voor realisatie van SAP BW Datawarehouse naar BW v 7.5; • Opzetten van BW-flows; • Migratie SAP BW versie 3.x modellen / datasources naar SAP BW versie 7.5 Functie-eisen • Minimaal 2 jaar ervaring in het vakgebied Business Intelligence • Kennis van SAP BW (ETL en Queries) • Kennis van SAP (ECC) modellen • Kennis en ervaring met ABAP • Kennis op het gebied van PPM, PSM en/of LO geniet de voorkeur. • Ervaring met het opstellen van business requirements en KPI's • Bekend met Agile en Scrum • Je bent bereid en gemotiveerd om je te verbreden in kennis en kunde op technisch vlak. IBS Bedrijfsvoering (BV) is verantwoordelijk voor beheer, exploitatie en ontwikkeling van alle software systemen die gebruikt worden bij de ondersteuning van de bedrijfsvoering van De Belastingdienst. Onze klanten zijn onder andere de SSO's Personeel & Organisatie, CFD en Financieel & Managementinformatie. De systemen die we onderhouden en implementeren zijn veelal SAP systemen of extern ingekochte pakketten. Deze functie bevindt zich binnen de domeinen Sturen & Verantwoorden en Financiën van IBS BV. WENSEN • Communicatief vaardig • Zelfstandig • Klant- en kwaliteitsgericht • Adhoc kunnen werken • Analytisch vermogen Heeft basiskennis Jira We zoeken een ontwerper/ bouwer die naast de vermelde werkzaamheden ook werk op het gebied van Business Objects kan oppakken. Hij of zij moet in staat zijn om samen met de klant / business de gewenste ontwerp van rapportages op te stellen en ook in staat te zijn om dat in SAP BW te realiseren. Ervaring in een scrumteam is een pre! Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
SAP CRM Card Management Consultant Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een SAP CRM Card Management Consultant Startdatum: 14-10-2019 Einddatum: 31-12-2020 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHTSAP consultant voor Card Management / toegangsbeheer. De Belastingdienst gebruikt SAP voor haar Kaart Management Systeem KMS. We zoeken een SAP consultant die ons hierbij kan ondersteunen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:Applicatieonderhoud aan de bestaande SAP-KMS functionaliteit, oplossen van incidenten, uitvoeren van jaaraanpassingen, technische migraties en klein onderhoud. Daarnaast bijdragen aan de implementatie/migratie van het bestaande KMS systeem naar het overheidsbrede Generiek Card Management Systeem (GCMS).IBS Bedrijfsvoering is als System Integrator verantwoordelijk voor de IV voorzieningen van onze klanten.Door IBS Bedrijfsvoering wordt voor onze klant SSO CFD (Facilitaire Dienst) gewerkt aan het beheer en onderhoud van systemen die de faciltaire processen ondersteunen en het onze klant mogelijk maken haar producten en diensten te leveren. SAP is hiervan het belangrijkste systeem. Daarnaast werken we aan een aantal projecten, onder andere op het gebied van Cardmanagement.De in te huren consultant zal meedraaien in het team dat de IT ondersteuning biedt voor de systemen die door CFD worden gebruikt. Het team werkt volgens scrum, in twee-wekelijkse sprints. EISENErvaring met SAP CRM standaard, CRM Web client Application en SAP Zaken Partner (Business Partner) Medior/senior SAP consultant WENSENRuime ervaring in SAP zakenpartner , SAP CRM Web Client Application voornamelijk BOL programming (ontwikkelen) en ruime ervaring in standaard CRM functionaliteiten (Ontwerpen). Ontwikkelen CRM Webui met gebruikenmakend van Java SDK tbv externe apparatuur.Vaardigheid in kennisdeling. Kennis van Marketing in CRM.Ervaring met ontwikkelen met Java SDK is een pré. Ervaring met SAP CRM Marketing. Ondersteuning voor KMS/GCMS is vnl. gericht op de systemen die de fysieke toegang van de door de Belastingdienst beheerde panden regelen. Het facilitaire proces: 'Fysieke Toegangsbeveiliging'. Van belang dat de aan te trekken consultant hier ervaring mee heeft. Dit om het complexe samenspel van de Pashouders Administratie, de zakenpartners in SAP en de ToegangsControle Systemen te overzien.Communicatief sterk, Goed in kennis delen. Senior uitstraling. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 23 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Data Scientist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Data Scientist. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor interessante uitdagingen. Een van die opgaven is het ontwikkelen van het mobiliteitssysteem van de toekomst. Met het programma Smart Mobility werkt Amsterdam samen met haar bewoners, bezoekers, publieke en private partijen aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. Samen proberen we een bereikbare, schone en leefbare stad te organiseren voor inwoners, bezoekers en ondernemers die hier actief zijn. Maar zeker ook voor toekomstige generaties. Hierbij is het belangrijk dat we de kansen kunnen benutten die de komende jaren op ons af komen. Het beter en slimmer benutten van mobiliteitsdata zodat we gebruik kunnen maken van slimme en schone mobiliteit staat hierbij centraal. Team MobiLab werkt binnen het programma Smart Mobility aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. De stad beschikt over enorm veel mobiliteitsdata. Denk hierbij aan slimme voetgangerscamera's, autotellingen, data uit stoplichten, verkeerscamera's, parkeerdata etc. Binnen het mobiliteitssysteem van de toekomst is deze data erg belangrijk. MobiLab heeft de missie om deze data te analyseren, te verwerken en op één punt beschikbaar te stellen aan analisten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders. MobiLab werkt samen met o.a. kennisinstellingen, overheden en burgers aan innovatieve toepassingen voor de mobiliteitscentrale van de toekomst. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Wij zoeken een Data Scientist (medior). Als Data Scientist draag je bij aan het verder ontwikkelen van de stad Amsterdam door dataverwerking te professionaliseren en datavraagstukken op te lossen. Je komt te werken in een team met de missie om mobiliteitsdata beschikbaar te maken voor de organisatie, maar ook om deze data te vertalen naar waardevolle inzichten. Je houdt je bezig met het hele spectrum van data preparatie, data analyse en presentatie. Ook ga je in gesprek met opdrachtgevers om vraagstukken te concretiseren. Je werkt nauw samen met business analists, data engineers, data Scientists, Front-end developer en opdrachtgevers. Het team: "MobiLab" (Datasquad Mobiliteit) is een jong, ambitieus multidisciplinair projectteam. Het team richt zich op innovaties op het vlak van mobiliteit, en heeft daarbij een vooruitstrevende werkwijze binnen een organisatie die daar niet altijd op is ingericht. Als team hebben we de uitdaging om hier goed mee om te gaan. Als Data Scientist kun je daar aan bijdragen door te laten zien wat er allemaal mogelijk is met de schat aan datasets die beschikbaar is. Hierbij krijg je veel vrijheid om analyses uit te voeren binnen interessante vraagstukken. Werkplek: Het MobiLab team heeft werkplekken op het DataLab van Gemeente Amsterdam (Weesperstraat 113) en bij het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Studies (AMS). Via het AMS wordt ook samengewerkt met TU Delft voor verscheidene onderzoeksprojecten. Als je het leuk vindt om vanuit je werk met een been in het onderzoeksveld te staan, dan is de kans groot dat je het DataLab en AMS inspirerende plekken vindt. Omschrijving werkzaamheden: Een breed inzetbare Data Scientist / Artificial Intelligence (AI) Specialist met gedegen programmeerkennis en 3+ jaar werkervaring. De werkzaamheden waar je mee aan de slag gaat: - Ondersteunen bij het gehele dataontsluitingsproces. - Verkenningen van datasets uitvoeren. - Bewerken en combineren van verschillende databronnen. - Verzorgen van geautomatiseerde dataverwerking. - Het in kaart brengen van mogelijke privacy issues (i.s.m. een jurist/privacy officer). - Oppakken van datavraagstukken die binnenkomen vanuit beleid. - Meedenken over (en bijdragen aan) innoveren van beleidskaders (bijv. datamodel standaarden ontwerpen voor stadsbrede samenwerkingen met externe bronhouders). - Zelfstandig begeleiden van Data Science & AI (master)studenten. - Modelleren van data. - Overbrengen en visualiseren van resultaten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een Hbo/ Wo werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van een universitaire master Kunstmatige Intelligentie / Artifical Intelligence. 5. Je hebt kennis en ervaring met werken met databases (bijv. SQL). 6. Je bent bekend met geautomatiseerd verzamelen, opschonen, transformeren en analyseren van data in Python (must) en evt. in R. 7. Je hebt ervaring met visualisatiesoftware. 8. Je hebt ervaring met vertalen van wensen van opdrachtgevers naar oplossingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met begeleiden van Data Science studenten. 2. Je hebt ervaring met werken voor onderzoeksinstelling. Competenties: - Proactief - Leergierige werkhouding - Samenwerken - Analytische vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in overleg gepland Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Registratieve Systemen, Mr. Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28458 Omgeving: Odijk Startdatum: 27 januari 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 44/45 Sluitingsdatum: Vrijdag 25 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Ontwikkelaar Registratieve Systemen voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van de organisatie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Taken/werkzaamheden: De medior ontwikkelaar draagt bij aan het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van de bestaande registratieve systemen van de organisatie. De medior ontwikkelaar werkt samen in een multidisciplinair team, dat werkt volgens de DevOps-werkwijze. Hierbij wordt nauw samengewerkt aan het onderhoud en doorontwikkeling van de gewenste functionaliteiten binnen een sprint. Het ontwerpen en doorontwikkelen, in Java, van onze registratieve systemen zowel front- als backend. Het ontwikkelen en aanbrengen van wijzigingen in de database (middels SQL). Kort cyclisch (sprints) de gewenste functionaliteiten voor de business ontwikkelen en opleveren. Dit doe je in samenwerking met de overige teamleden. Een bijdrage leveren aan piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie. KNOCK-OUT: Je bent bereid om te participeren in Piketdiensten. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als ontwikkelaar met JAVA, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring binnen een Scrumteam, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Angular2, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over werkervaring met het (coachen van) pair programming/code reviews, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging 35%) Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met Continuous Integration en Continuous Delivery, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging tussen 5% en 25%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met Test Driven Development, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging tussen 4% en 20%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) werkervaring met Confluence/JIRA, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging tussen 4% en 20%) Competenties: Probleemanalyse Overtuigingskracht Initiatief Klantgerichtheid Leervermogen Samenwerken
Interim-Verandermanager P&O Arnhem
Voor Gemeente Arnhem zijn wij op zoek naar een Interim-Verandermanager P&O. Omschrijving opdrachtgever: De Gemeente Arnhem is vol energie. De groenste stad van Nederland. Het thuis van culturele gezelschappen en uiteenlopende opleidingen. Met ruimte voor ondernemingen, netwerken en communities. Van sport en mode tot design en energie. Werk je bij gemeente Arnhem, dan werk je samen met zo’n 1.000 medewerkers vóór Arnhem. Samen met de inwoners, de bedrijven en de besturen. Vraaggericht, daadgericht en resultaatgericht. Achtergrond: De afdeling P&O van de gemeente Arnhem staat aan de vooravond van een doorontwikkeling. Het besluit om door te ontwikkelen is vorig jaar door de directie genomen en in opdracht van het huidige hoofd P&O is aan de hand van een extern opgestelde analyse een nieuwe (inrichting opgesteld. Met de kanttekening dat nog niets in beton is gegoten, geeft dit document wel richting en focus. In de inleidende bespiegelingen van het document staat de volgende tekst: P&O is een ondersteunende, ontzorgende afdeling met veel oog voor casuïstiek en operatie en niet de afdeling die het zou moeten zijn: een centraal gepositioneerde afdeling die hoogwaardig, strategisch organisatieadvies levert en advies op de daaruit voortvloeiende personele ontwikkelingen. Met daarnaast een goed geoliede operationele tak die management ontzorgt en de basis op orde heeft. En dit alles met creativiteit, innovatie en wendbaarheid als basishouding. Samengevat zegt bovenstaande passage welke beweging nodig is. Voor de volgende fase in het proces, 'het doorvoeren van de gewenste veranderingen', is besloten om dat niet te doen over de boeg van een traditionele reorganisatie. We willen in het hier en nu, met de medewerkers van de afdeling en de klanten beginnen met de verandering in het werk zelf. Resultaat moet zijn dat er over een periode van ongeveer 9 maanden zichtbaar anders gewerkt wordt en er een stevige basis ligt voor een toekomstbestendige P&O afdeling. Omschrijving opdracht: - Aanscherpen van de visie op de rol en werkwijze van de P&O (of HR) afdeling die nodig is voor de gemeente Arnhem. - In overleg met de medewerkers van P&O en de klanten/managers starten met implementeren van veranderingen in werkwijze (ook houding en gedrag) en invulling van rollen zoals in de opgestelde nieuwe (in)richting is beschreven. - Gefaseerde aanpak met opeenvolgende resultaten uitrollen, zodat voor alle spelers helder is wat de stappen zijn en er binnen 6 tot 9 maanden een zichtbaar nieuwe werkwijze en (her)inrichting van de afdeling is gerealiseerd. Gezocht profiel: Om succesvol te kunnen veranderen is behoefte aan een stevige HR-interim verander-manager, met bewezen veranderkundige capaciteiten die de afdeling naar een volgende fase kan leiden. Een manager die op de hoogte is van laatste ontwikkelingen op het gebied van HRM, de complexiteit van een 100.000+ (regie) gemeente (of vergelijkbare complexe organisatie) kent en snapt hoe belangrijk een goed functionerende afdeling P&O voor de gemeente is. Het spreekt daarmee ook voor zich dat politiek-bestuurlijke sensitiviteit en ervaring met medezeggenschap belangrijk zijn. Naast deze ervaring is het belangrijk dat de kandidaat het boegbeeld kan zijn van de afdeling en in deze fase en een goede gesprekspartner is van bestuur, directie en clustermanagers. Een afdelingshoofd die met natuurlijk gezag en flair de medewerkers laat zien wat nodig is in het werk, daar op kan inspireren en corrigeren en ook het eerlijke gesprek kan voeren. Resultaatgerichtheid is noodzakelijk om binnen de afgesproken periode zichtbare en effectieve stappen te kunnen zetten. Kortom een prachtige opdracht! Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Arnhem Startdatum: zsm, uiterlijk 01-12-2019 Duur: 6-9 maanden Optie op verlenging: ntb Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-11-2019 tussen 09:30 uur en 14:30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps engineer/ Innovation Centre/ AWS/ Azure/ Kubernetes Amsterdam
DevOps Innovation Centre skills jobtitels platform engineerI’m Looking for a DevOps specialist to work in an innovations team for a multinational bank based in Amsterdam. Together with your Scrum team you will experiment with the newest technologies like Robotics, IoT and Quantum Technology that can be used by the bank. This is an open and lively space in the heart of the bank where internal and external collaborations thrive. Here you will shape the future of the company. In order to be able to develop our experiments and beta-applications as fast and flexible as possible, we have engineered our own Cloud environment. As Platform Engineer, it is your responsibility to manage and further develop this Platform.The team consists of young, eager professionals. In Agile teams you research the newest technologies in sprints, researching the newest technologies and building inspiring prototypes. In a 'sandbox', you can experiment with the newest hard- and software.Technology Stack of the client:Python, NodeJS, VUE.js, GitHub, Gitlab, GraphQL, MongoDB, MySQL, AWS (certification is a must), Azure, Kubernetes, Docker, Networking (CCNA is a plus), Linux, Open Networking.Your profileYour development skills are excellent, and you have relevant experience with the newest infrastructural and platform related developments. (AWS)In collaboration with your team and stakeholders, you apply your technological skills and knowledge to find future proof solutions.You are eager to learn and can easily apply new technologies.You feel motivated to stay up to date on your various areas of expertise. You drive the search for, keeping up to date with and promotion of (future) disruptive technological trends.You thrive in a small team but are also fine with working on your tasks individually.You are a knowledgeable representative on technological subjects for the in- and external parties that (will) collaborate with Group Innovation (in the future). You effectively manage and build on your relationships with partners, stakeholders and (team)colleagues.You enthusiastically support the team in their technological development. You give constructive and consistent feedback on the execution of activities (according to the applicable guidelines). If you are interested, give me a call on 0031 202 99 4062 or email me at T.Visser@levy.eu.com
DevOps-er / Tester (2fte) Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28456 Omgeving: Odijk Startdatum: 20 januari 2020 (let op screening 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 44 Sluitingsdatum: vrijdag 25 oktober om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee DevOps-ers / Testers voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor het registreren en verifiëren van persoonsgegevens van verdachten en vreemdelingen met behulp van documenten, vingerafdrukken en foto’s gebruikt de organisatie identificatie zuilen. Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening Identiteitvaststelling (BVID), kan ook worden bepaald of de eigenaar van een vingerafdruk al bij de organisatie of bij een ketenpartners bekend is. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen. We zoeken een Testanalist met een sterke affiniteit met techniek. Je moet in staat zijn om mee te draaien in een DevOps team en je moet de interactie van biometrische randapparatuur in samenwerking met de applicatie goed kunnen doorgronden. In de Rol van Testanalist zorg je er samen met je team voor dat de nieuwe versie van de applicatie kwalitatief goed is en naar productie uit gerold kan worden. Je functioneert binnen een DevOps team en bent net zo verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de applicatie als voor het laten draaien van de dienst. Daarnaast help je bij het opzetten van de testautomatisering (verzinnen van de juiste tests tbv automatisering en deze vertalen in Gerkin syntax). We zoeken een teamlid die van aanpakken houd en die de positieve sfeer in het team verhoogd. Houd je van dynamische omgevingen? Dan zit je bij ons goed. De Testanalist draagt bij aan het verbeteren van de bestaande registratieve systemen. Verantwoordelijkheden In de rol van testanalist wordt gewerkt in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Scrum-werkwijze. Het testen van stories binnen de sprint en het uitvoeren ketentesten. Helpen bij het opzetten van geautomatiseerd testen met behulp van Specflow. Overnemen van taken binnen het DevOps- team (denk aan het schrijven van een story, onderhoud aan tooling). Vakmatige taken Als lid van een multidisciplinair team verantwoordelijk voor: Klein onderhoud van geautomatiseerde testscripts en testdata. Controleren van testresultaten en indien nodig bijstellen van geautomatiseerde tests. Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. Het testproces: Het draaien van piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie kan tot de mogelijkheden behoren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO opleiding (kopie diploma vereist). Je bent in het bezit van TMAP (Test engineer), ISTQB (Foundation), ITSQB (Certified agile tester), en/of ITSQB (Certified Test automation engineer) (kopie certificaat vereist). Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als Senior Testanalist in een grote organisatie (>1000 medewerkers). Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het werken in een scrum (of DevOps) team. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Microsoft based programmatuur. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring, met onderstaande technieken en/of tools (weging 35%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met met op Gherkin gebaseerde frameworks (weging 40%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met randapparatuur mbt het registreren van biometrische gegevens zoals vingerafdrukken (weging 25%). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Microsoft BI Developer (SQL) (QR7101) Amsterdam
Functie: Microsoft BI Developer (SQL) (QR7101) Start: 4-11-2019, 36 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Microsoft BI Developer (SQL). Data is a game-changer. It's all around us. Implementing a uniform approach as to how we manage data throughout the bank allows us to enhance the customer experience, lower IT operational costs, and swiftly and correctly report to external regulators. Data management can help our customers and our organization unlock new potential and realize our shared vision of becoming a next generation digital company. Tasks: - Responsible for the platform enabling BI solutions used in Commercial Banking Services - Using Agile SCRUM principles to deliver, maintain and extend the data analytics & reporting platform - Actively involved in platform automation both from a technical standpoint and a process point of view - Being in charge for the reliability of the platform - Proactive in formulating and managing processes, defining how a reporting solution can use the platform, identify risks and issues Profile: - 5+ Years experience as Microsoft SQL Developer - Good knowledge of Microsoft SQL Server 2012 or higher, scripting and administration (install, security, log, jobs, etc.) - Administration of Microsoft SQL Server 2012 (or higher) Databases - Advanced experience within SSIS, SSRS, SSAS - Windows PowerShell and automatization with it - Experience with Power BI (reporting , visualization, administration) - Experience in dealing with large quantities of data (and performance tuning) - Ability to translate requirements - Experience with pair programming, release automation, continuous deployment - Passionate about data insights - Experience with Team Foundation Server is considered a plus - Microsoft SharePoint (Administration, Excel Services, PowerPivot, Reporting Services, PowerView, PerformancePoint) - Excellent written and spoken English skills Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Financieel Analist Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Financieel Analist. Omschrijving opdracht: Binnen de afdeling Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving vindt onder andere het toezicht en de handhaving op de Woningwet, Huisvestingswet en de APV (o.a. horeca, drugs en seksinrichtingen) plaats. Als financieel analist geef je invulling aan een nieuw project binnen VTH. Het project richt zich op goed verhuurderschap waarbij onder andere gekeken wordt naar financiële constructies en transacties op de vastgoedmarkt in de regio Utrecht. Het project bestaat uit actief toezicht en een sanctionerende handhavingsstrategie. Voor een doelgerichte aanpak is het versterken van de informatiepositie van belang. Als financieel analist werk je samen met de informatie analist, data scientist en een team van inspecteurs en handhavers aan een effectieve voorbereiding van actief toezicht. Omschrijving taken: - Je analyseert financiële data over vastgoed(misbruik) op basis van eigen onderzoek of op basis van meldingen uit de stad. - Je bent in staat om de vermogenspositie van personen en/of bedrijven te duiden - Je stelt financiële inzichten en analyses op die de inzet van inspecteurs en juristen doelgerichter en effectiever maakt. - Je hebt zeer goede kennis op het gebied van financiële analyses (op basis van openbare en “gesloten” bronnen). - Jij herkent indicatoren van fraude bij vastgoedtransacties. - Je werkt integraal samen met partnerorganisaties in de regio. - Je deelt je financiële kennis met collega’s. Gewenst profiel: - Je hebt een financiële opleiding bijvoorbeeld Accountancy, Bedrijfseconomie of Fiscale Economie dan wel aantoonbare relevante werkervaring van minimaal 3 jaar (opgedaan) die aansluit bij de omschreven taken (bijvoorbeeld in de Vastgoedsector); - Je hebt een wo denkniveau; - Je bent creatief, besluitvaardig, flexibel, ondernemend en resultaatgericht. En je bent in staat om projectmatig en integraal te werken. - Je hebt affiniteit en ervaring met één van beide vakgebieden: Vergunning, Toezicht en Handhaving & Veiligheid/ondermijning. - Je hebt kennis van en ervaring met de programma’s iBase en Analyst Notebook. Goed om te weten: - Overleggen van VOG is vereist; een screening kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. - Onbetaald parkeren in de directe omgeving van het Stadskantoor is niet mogelijk. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je toont een afgeronde opleiding op financieel gebied (bv Accountancy, Bedrijfseconomie of Fiscale Economie, Vastgoedsector). 2. Je toont als werkervaring minimaal 3 jaar. 3. Je toont recente opdrachten waarin de gevraagde kennis met de programma's iBase en Analyst Notebook. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over bronnen die je kunt raadplegen en zou die informatie kunnen verwerken om tot een financiële analyse te komen. 2. Je hebt ervaring met financiële analyses en weet welke toegevoegde waarde dit naar jouw idee voor ons project kan hebben. 3. Je weet op welke wijze jij jouw kennis en ervaring in dit project over aan je teamleden gaat dragen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2019 Duur: 31-05-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tot 28-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Directeur-Teamleider Finance, Control & Procurement. Leeuwarden
Voor NHL Stenden zijn wij op zoek naar een Directeur-Teamleider Finance, Control & Procurement. Omschrijving opdracht: Je vervult de rol van (waarnemend) directeur van de dienst Finance, Control & Procurement (FC&P) in combinatie met de rol van teamleider van het team Business Control. De duur van de rol als directeur hangt af van de re-integratie van de huidige directeur. Naarmate de directeur meer re-integreert, ga jij meer afstand doen van de rol als directeur en leg je meer de focus leggen op de rol als teamleider. De opdracht als teamleider duurt tot het moment dat er een (nieuwe) teamleider is geworven. Op dit moment gaan we uit van een opdracht van 6 maanden met evt. verlenging. Omschrijving functie: Je bent een Directeur/Teamleider die de organisatie, mensen en inhoudelijke vraagstukken snel eigen maakt. Daarbij is het van belang dat je de strategische lijnen doorziet en deze weet te vertalen naar de afdeling en het team. Je schakelt gemakkelijk tussen de onderwerpen in het vakgebied en weet hoofd en bijzaak goed te scheiden. Je bent daarbij enthousiast en inspirerend en beschikt over een breed repertoire aan leiderschapsinterventies zoals coachen, sturen, verbinden en faciliteren die je inzet bij de ontwikkeling van het team/dienst. Dienend leiderschap is daarbij voor jou een vanzelfsprekendheid. Omschrijving werkzaamheden: Als teamleider ga je verder met het vormen van de visie op business control. Aandachtspunten zijn het verder uniformeren van rapportages en het versterken van de sturing op de voortgang gedurende het jaar. Je neemt hierbij de regie op het proces en kunt belangen hierbij samenbrengen. Daarnaast ben je een sparringpartner op het vakgebied en ben je een coach voor de teamleden. Ook ben je zelf de kartrekker van een aantal inhoudelijke projecten. In je rol als directeur vertaal je de visie van de hogeschool naar de resultaatverantwoordelijke teams (RVT’s) binnen de dienst. Je vertegenwoordigt de dienst in de Hogeschool brede overleggen. Je vertaalt samen met de medewerkers van jouw dienst, het hogeschoolbeleid naar meerjarenbeleid op het gebied van Finance Control en Procurement en adviseert hierover aan het CvB en de directeuren en RVT’s van de academies, verbindingseenheden, bestuursstaf en de andere ondersteunende diensten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent 40 uren per week beschikbaar. 2. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 3. Je bent in het bezit van een WO-diploma. 4. Je hebt minimaal 10 jaren aantoonbare werkervaring in het financiële vakgebied. 5. Je hebt minimaal 5 jaren aantoonbare werkervaring in een leidinggevende positie. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring in een bestuurlijke, politiek complexe organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt passende ervaring met vraagstukken die verband houden met het scheiden van publieke en private geldstromen. 2. Je hebt passende ervaring met organisatieveranderingsprocessen. 3. Je hebt ervaring als Register Accountant. 4. Je hebt ervaring in het hoger onderwijs. 5. Je kan goed schakelen tussen verschillende rollen. 6. Je beschikt over coachende, sturende, faciliterende en verbindende leiderschapskwaliteiten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 25-11-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Front End Developer (QR7100) Amsterdam
Functie: Senior Front End Developer (QR7100) Start: 1-1-2020, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for an experienced front-end engineer who will build the foundation of our web channels to offer the best user experience for our customers. We look for an engineer with modern day engineering skills and competences like an eye for innovation, creativity, attention to details and communication. Department: The squad and we are responsible for the Content Management Platform. We host CMS system Tridion where our Customer Journey Experts can create best in-class digital content for the website so we can offer a smart, personal and relevant experience to our customers. Besides hosting Tridion, we also build and maintain the java API services which provides the content to the requesting Front End applications. Our ambition is to also create and maintain the front-end components that use the content API to fetch the relevant content and show it to our customers. That is where you come in the picture. Profile: A highly motivated engineer who likes to work in a multidisciplinary team of engineers and business colleagues. You are a proficient front-end engineer with more than 5 years' experience in front-end development. You are a JavaScript developer who has experience with JQuery v1.10.x, AngularJS v1.5.x, Polymer and Bootstrap You have knowledge of, and experience with the latest JavaScript versions and Web Components concepts and technology with litHTML and litElement. You have experience with applying (front-end) design patterns and architecture. You have great analytical skills and conceptual understanding. You are able to quickly understand new technical concepts and technology and you have a strong interest in, and vision of, the latest trends in software development and technology. You have experience with giving presentations and workshops, and in general have strong communication skills that enable you to explain complex technical concepts to non-techies. Your English in speaking and writing is fluent and you are a team player who likes to join the social events of the squad and organisation. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Software Ontwikkelaar Den Haag
Voor de Belastingdienst zijn we op zoek naar een Software Ontwikkelaar Start: 11-11-19 Einde: 31-12-19 met optie op (langdurige) verlenging Inzet: 32 uur per week Locatie: Den Haag Tarief: in overleg OPDRACHT the Software Developer works both independently and in a team. He translates feature requests into technical solutions and implements and tests these solutions. He designs, builds and documents robust systems, and organizes his work on the basis of step-by-step plans. In addition, he offers technical support to the connected countries (helpdesk function). The Software Developer: - Works closely together with the IT team - Works regularly together with the 1st line help-desk - Reports regularly to the project team and has the following duties: - 2nd/3rd line help-desk support - JUnit Test development - Java server development - JavaScript client development - System documentation - Setup/Configure Devops environment the Software Developer works both independently and in a team. He translates feature requests into technical solutions and implements and tests these solutions. He designs, builds and documents robust systems, and organizes his work on the basis of step-by-step plans. In addition, he offers technical support to the connected countries (helpdesk function). The Software Developer: - Works closely together with the IT team - Works regularly together with the 1st line help-desk - Reports regularly to the project team and has the following duties: - 2nd/3rd line help-desk support - JUnit Test development - Java server development - JavaScript client development - System documentation - Setup/Configure Devops environment FCInet is an innovative international decentralised network of computer systems enabling the participants to co-operate in (financial) crime fighting. Each system consists of a server (Java), database (Postgres/Oracle), a thin PHP communication layer and a rich client application (JavaScript). Communication is always peer-to-peer and secured through SSL over VPN. Participants can exchange information with each other, either through case files or through pseudonymized information filters. FCInet is managed, developed, deployed and maintained by a small team (about 10) of business and IT specialists. EISEN Opleiding, Certificaten, Kennisniveau Java (version 7+), JavaScript, PostgreSQL, XML, JSON, HTML5 Jira, Confluence, Subversion/GIT, Ansible, Jenkins, Docker Unix/Linux Shell Scripting Werk- en denkniveau (algemeen en specifiek) Completed education in the field of computer science / information science (at a minimum HBO level) 5 years+ demonstrable experience with assignments in complex (preferably international) open source ICT environments and applications with classified information (security services, justice, police, etc.) 5 years+ experience with agile development and DevOps Experience with code security & cryptology WENSEN Fluent communication in Dutch and English Teamplayer and flexible Cryptology (SSL, PKI, PSI, content encryption/signing) Code Security Experience with developing, testing and documenting complex IT systems Experience with Devops and tools Aanbiedingen met CV en onder vermelding van tarief (all-in, exclusief BTW), dienen uiterlijk 24 oktober om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Technisch Office 365 Consultant Eindhoven
Voor de Technische Universiteit Eindhoven zijn wij op zoek naar een Technisch Office 365 Consultant. Omschrijving opdracht: De TU/e heeft geconstateerd dat Office 365 door Microsoft steeds nadrukkelijker wordt gepositioneerd bij corporate klanten. Tegelijkertijd groeit de vraag naar het gebruik van Office 365 vanuit de organisatie (studenten en medewerkers). In 2015 is een impactanalyse uitgevoerd voor de organisatiebrede inzet van Office 365. Vervolgens is eind 2016 en in 2017 een pilot uitgevoerd waarin de technische inrichting is uitgevoerd en migratie van een behoorlijke groep pilotdeelnemers als het gaat om Exchange, OneDrive en Office 365 ProPlus is gerealiseerd. Deze pilot liep tot september 2017. Na het succesvol afronden van deze pilot is het studenten migratie traject gestart die in april 2018 is afgerond. Vanwege problemen tussen Microsoft en de AVG is het project tijdelijk on hold gezet. Microsoft biedt hiervoor landelijk naar verwachting in december 2019 een oplossing. In januari 2020 zal daarom naar verwachting dit opgelost zijn en wordt het project opnieuw opgepakt. Er ligt een planning die met elke faculteit en dinst zal worden doorgesproken en nader ingevuld. De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit, gespecialiseerd in engineering, science & technology. We staan bekend om onze grote wetenschappelijke impact en ontwikkeling van technologische innovaties. Onze universiteit staat midden in de samenleving: TU/e zet in op complexe, maatschappelijke uitdagingen door zich met onderwijs en onderzoek specifiek te richten op drie Strategic Areas: Energy, Health en Smart Mobility. De TU/e staat (inter-)nationaal hoog aangeschreven vanwege haar primaire processen: onderwijs en onderzoek. Groei is er volop. Zo is het aantal studenten gegroeid naar circa 14.000 en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder zal stijgen. De faculteiten en instituten worden in hun bedrijfsprocessen ondersteund door diensten, waaronder de dienst Information Management & Services (IMS). Over IMS: IMS is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, vernieuwing en beheer van de ICT voorzieningen van de universiteit. Dit omvat het regelen van state of the art infrastructuur en apparatuur, beheren van kernapplicaties en zorgdragen voor vernieuwing van de informatievoorziening door uitvoering van ICT vernieuwingsprojecten. De dienst IMS bevindt zich in een transitie naar een regie organisatie, waarbij steeds meer applicaties en diensten worden uitbesteed en de focus verschuift naar contract- en leveranciersmanagement en het realiseren van specifieke oplossing voor de onderzoekers van de TU/e. Dat doen we door: - Het bieden van een moderne basis ICT-infrastructuur gericht op innovatie en groei. - Het leveren van services. - Standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. - Het inkopen van standaard diensten uit de markt. - IMS om te vormen tot een hightech kennis hub en innovatieaanjager. IMS is een partner die proactief meedenkt in oplossingen binnen projecten. De ICT-dienstverlening is klantgericht, snel, stabiel en innovatief waar gewenst. De inrichting van IMS is recent aangepast, waarbij nieuwe rollen en functies zijn ontstaan. Een van de vernieuwingen die momenteel middels een project wordt gerealiseerd, is de uitrol van O365 voor de bedrijfsvoering binnen de universiteit. De TU/e is op zoek naar een Technisch Office 365 consultant. De focus ligt hierbij enerzijds op het mede sturing geven aan het project (technisch generalist) en op het zorgdragen voor voldoende inhoudelijke technische expertise (technisch specialist). Kennis moet zowel goed worden gedeeld met de organisatie als gedocumenteerd voor de borging van kennis. Gewenst profiel: - Goede ervaring als Technisch Office 365 consultant. - Hoogwaardige expertise op het gebied van Office 365 en kunnen bouwen op een relevant (Microsoft) netwerk. - Kennis en ervaring met Exchange 2010 Hybride omgevingen en Exchange migraties. - Expertise op het gebied van Microsoft Azure/ADFS/IAM en op het gebied van integratie van Office 365 met (corporate) applicaties en expertise op het vlak van SharePoint (migratie) en alle andere Office 365 onderdelen. Kernvaardigheden: - Aantoonbare kennis van en ervaring met de strategische kalender van Microsoft. - Op kunnen treden als technisch consultant en vraagbaak met ruim voldoende technische expertise om de interne organisatie goed te kunnen begeleiden met deze transitie naar de Cloud. - Het kunnen trainen van de huidige beheer organisatie om de transitie van beheer naar Office 365 goed te laten verlopen. - Ervaring met Prince2 projectmanagement. - Organisatiesensitief, kennis en ervaring binnen complexe organisaties (bij voorkeur universitaire instellingen en het hoger onderwijs). - Uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om verbindend op te treden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een goede ervaring als Technisch Office 365 consultant. 2. Je beschikt over een hoogwaardige expertise op het gebied van Office 365 en kunnen bouwen op een relevant (Microsoft) netwerk. 3. Je hebt kennis en ervaring met Exchange 2010 Hybride omgevingen en Exchange migraties. 4. Je hebt expertise op het gebied van Microsoft Azure/ADFS/IAM en op het gebied van integratie van Office 365 met (corporate) applicaties en expertise op het vlak van SharePoint (migratie) en alle andere Office 365 onderdelen. 5. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met de strategische kalender van Microsoft. 6. Je moet op kunnen treden als technisch consultant en vraagbaak met ruim voldoende technische expertise om de interne organisatie goed te kunnen begeleiden met deze transitie naar de Cloud. 7. Je hebt kunnen trainen van de huidige beheer organisatie om de transitie van beheer naar Office 365 goed te laten verlopen. 8. Je hebt ervaring met Prince2 projectmanagement. 9. Je bent organisatiesensitief, kennis en ervaring binnen complexe organisaties (bij voorkeur universitaire instellingen en het hoger onderwijs). 10. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en in staat om verbindend op te treden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: begin november in overleg Duur: juni 2020 Optie op verlenging: ntb Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 01-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Project Controller (IT) Arnhem
Voor onze klant TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een project controller.Start: Zo snel mogelijk Eind: 1-10-2020 Inzet: 40 uur Duur: 12 maandenLet op! We zoeken een Project Controller die in grote complexe IT projecten heeft gezeten – communicatief sterk – zelfstandig en sterk in zijn schoenen staat. Onderstaand de highlights van de opdracht.De opdracht bestaat voor 0,5 fte ondersteunen van de Business Controllers en voor 0,5 fte ondersteuning van de Programmamanagers tbv Project ONE ERP Systeem.Wij zoeken een Controller met project control ervaring en affiniteit met One ERP systeem ( IT) en ervaring ERP implementatieAchter de schermen taken van business controller ondersteunenErvaring met analyseren van cijfers en controleren van cijfersProjecten heeft gedaanBusiness controller werkzaamheden heeft gedaan. Exacte profiel tbv ondersteuning van de ProgrammamanagerErvaring met controlling activiteiten op grote projecten ( min 100 interne + externe medewerkers) met een projectlooptijd van 2-3 jr. Gaat de programmanager ondersteunen met de financiële aspecten van het project. Alle financiële zaken rondom kosten, innemen van facturen, tijdregistratie van interne en externe medewerkersHij moet een dashboard maken om de kosten en uren bij elkaar te presteren actuals vs budgetEn verifiëren van facturen met origineel budget en afwijkingen facturen.Controller heeft in een programma management rol gezeten heeft.Iemand die goed is met cijfers en spreadsheets.ERP project accounting- IFS- SAP is een preGoed met nummers en handig spreadsheetsSpecialist in Excel. Hij/zij moet kostmodellen en dashboard in elkaar kan zettenHij/zij moet de Programma manager challengenVereisten- You have a Bachelor (HBO) work and thinking level and you have a relevant completed education such as Business Economics, Business Administration, Accountancy or Controlling - You have at least 2 years of relevant work experience in the professional field and preferably knowledge of and experience with project management / project-based work and project management methodologies -You take responsibility, you are result-oriented and have a focus on results, processes and quality; always looking for improvements and you actively contribute to that • You are analytically strong, structured, you have a convincingly independent and honest judgment and you are result and solution oriented • You are driven in creating reports / overview monitoring in data files from multiple project accounting systems and Excel • You speak and write Dutch and English well