Newest IT&T contracts

DevOps Applicatiebeheerder Sybase Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder Sybase. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie. Breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal is. Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Is in staat om de applicaties te beheren op zowel RedHat-platformen als Windows-platformen. Doelstelling: - Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Uitvoeren deployment-, migratie- en DBase scripts in combinatie met de installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van componenten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten. - Beheren functionele en technische applicatie configuratie. - Releases. - Monitoring. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten. - Invulling geven aan de goedgekeurde OTAP-visie. Omschrijving taken: - Beheren, implementeren en bewaken van het beveiligingsontwerp van de database. - Aanmaken, wijzigen en verwijderen van middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA). - Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software; zippen code packaging en release bouwen met versielabel. - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. - Deployment (installeren, testen en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Troubleshooting in SAP ASE (Sybase) configuraties. - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. - Analyses foutsituaties. - Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteren van de go live besluitvorming. - Borgen van de kwaliteit. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - DevOps teamleden. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar DBA-ervaring met SAP ASE (Sybase) versie 15.x of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als beheerder Sybase-databases: 1. Ervaring met deployment van Sybase-databases. 2. Ervaring met troubleshooting in SAP ASE configuraties. 3. Ervaring met het analyseren van foutsituaties. 4. Ervaring met het schrijven van documentatie. - Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring binnen een Dev-Ops team. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met Weblogic. - Je hebt minimaal een afgeronde vierjarige HBO opleiding. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Data Scientist. Omschrijving opdracht: Een belangrijke doelstelling van de Nationale Politie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden binnen de Nationale Politie een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. Doelstelling: De opdracht is geslaagd als iedere eenheid van de Nationale Politie de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden: - Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: - Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: - Databronnen toetsen op inconsistenties; - Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; - Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). - Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; - Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); - Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: - Mutatieplan: a. Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; b. De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; c. Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. - Taken monitoring en rapportage: a. Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; b. Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Belangrijkste stakeholders: - Projectcollega’s van ISVP; - Datacollega’s van Wagenparkbeheer. Inzet in de lijn of project: De inzet is projectmatig. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-06-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je beschikt over een afgeronde, erkende opleiding op minimaal WO Master niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. - Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 3 jaar. - Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. - Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in VBA in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met programmeren in 'R'. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten. - De afgeronde opleiding zoals gesteld in eis 2, is bij voorkeur in de richting van Business Information Management, Econometrie of vergelijkbaar. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Initiatiefrijk: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 03-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 3 april 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Applicatiebeheer Java Applicaties odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheer Java Applicaties. Omschrijving opdracht: Als DevOps-teamlid in staat zijn om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. In staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Integreren en de helpende hand zijn van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens in staat om applicaties te beheren op Linux platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in een Weblogic en Linux omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als teamlid DevOps. Doelstelling: - Mede zorgdragen voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan, vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. - Vertalen van functionele behoeftes naar oplossingen in nauw overleg en samen met de architecten. - Analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. - Adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. - Uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). - Beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. - Meewerken aan releases. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. - Opstellen van rapportages. Verantwoordelijkheden: - Uitvoering van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen - Uitvoering en implementatie van producten, - diensten en -processen en inhoud - OTAP straat inrichten en beheren - Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid Vakmatige taken: - Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving) - Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten - Configuratiemanagement - Analyse foutsituaties - Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces - Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan - Borgen van de kwaliteit - Analyse en eventueel oplossen incidenten - Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen - Ontwerpen en documentatie Leidinggevende taken: Leidinggeven is niet van toepassing. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie - Als DevOps teamlid met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps Team Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder Java applicaties bij grote organisaties (>1000 medewerkers) - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het beheren van Linux-platformen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. - Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. - Je hebt minimaal een afgeronde vierjarige HBO opleiding. Competenties: - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 01-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Applicatiebeheerder odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. Doelstelling: - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan; - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen; - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding; - Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding); - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie; - Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties; - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden: - Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud; - Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties; - Verbeteren van het monitoringsproces; - Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Vakmatige taken: - Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving); - Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling; - Borgen van de kwaliteit; - Analyse en eventueel oplossen incidenten. Leidinggevende taken: Geen leidinggevende taken. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten; - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de af gelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. - Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. - Je beschikt over een afgeronde vierjarige HBO-opleiding. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 01-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SOLUTION ARCHITECT MOBILE BANKING APP EXPERIENCE Netherlands
A leading bank in the Netherlands are seeking a solution architect to join their growing team. SOLUTION ARCHITECT Our day-to-day business is reinventing the way customers interact with our bank. Around 2.5 million customers in the Netherlands use our mobile banking services. A large number of them rely on our Banking App daily. The app is a stepping stone towards creating a personalised environment that revolves around the customer on a multitude of devices. In the near future, online banking on our website will also be incorporated into this responsive platform to become a new, integrated customer portal. Our online platform is a breeding ground for innovation in multiple ways: apart from delivering great customer functionality we build, test and run it with the latest technology stack. We seek to continuously improve the way we work and by doing that becoming the most customer-oriented bank in the Netherlands. Description - role: For Online Channels, we are looking for a Solution Architect. You'll be working with several DevOps teams simultaneously - both on-site and off-shore in India - to help them realize new functionality as feature teams. The goal of each team is to deliver its features as fast as possible, while still producing code that has high quality by being maintainable, robust, performant and secure. Online Channels and the features are released for mobile, tablet, wearables and browsers. With approximately 4 million users, our platform is available 24/7 and has high performance and availability standards. As a Solution Architect you bring your extensive knowledge and experience to the table. If needed you get your hands dirty and lead by example. You perform code reviews and educate the teams in improving their skills. You have excellent communication skills. You can approach everyone on their own level, whether they are highly technical people like developers, performance engineers or security testers, or whether they are more focused on functionality, like business analysts, product owners, product managers and delivery managers. You'll be part of a team of like-minded Solution Architects. This team protects and extends the overall architecture of our IT systems. Key Qualifications - soft and hard skills: - Experience with Hybrid app development; Java (Spring), JavaScript (AngularJS) - Experience with automation; build pipelines, testing, deployments. - Being able to support several teams by educating them and helping them make choices. - Good communication skills and expectation management: there are many stakeholders. - Excellent knowledge of architectural principles and how these support developers to build upon the platform, - Experience as a team lead and/or software architect - Experience with Agile methodologies Education: - A finished BSc or MSc degree (preferably Computer Science related). - Fluent English is a must.
Azure Cloudbeheerder Rotterdam
Voor Port of Rotterdam zijn wij op zoek naar een Azure Cloudbeheerder. Omschrijving afdeling: Je gaat werken op de afdeling Digital & Information Technology, Development. Deze afdeling is eindverantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) digitale producten en daarmee de digitale ambities van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en haar (internationale) klanten en stakeholders. Het team zoekt hiervoor de samenwerking met collega’s, klanten en stakeholders om moderne vormen van innoveren en lanceren van digitale services te laten zien. Omschrijving werkzaamheden: Het Development team Infrastructuur en Datacenters is verantwoordelijk voor de generieke IT infrastructuur van HbR. De generieke IT infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de levering van digitale producten binnen HbR en aan klanten van HbR. Binnen de HbR omgeving zijn op dit moment diverse cloud oplossingen aanwezig, waaronder een Azure omgeving. We zijn op zoek naar een zelfstandige cloudbeheerder (senior) om deze omgeving te beheren en verdere te standaardiseren. Dit ter voorbereiding op een aanbesteding voor managed IaaS. We zijn op zoek naar Cloudbeheerder die onze Azure omgeving technisch beheert en op aanvraag van andere teams nieuwe componenten deployed. Daarnaast is de Cloudbeheerder verantwoordelijk voor het opstellen van standaarden voor de inrichting van de omgeving en deze te implementeren (inclusief security aspecten). Dit alles zodat een migratie naar een managed IaaS provider eenvoudig verloopt. Vooral zoeken we iemand die plezier heeft in zijn werk en samenwerking met het team. Iemand die snapt dat communicatie zijn/haar belangrijkste verantwoordelijkheid is en daar constant aandacht aan geeft. Je kent de actuele ontwikkelingen op het beheren van Azure omgevingen en bent in staat om standaards op te stellen en deze ook te realiseren. Je bent niet alleen een gericht op de techniek maar ook een ervaren solution architect op het cloud gebied. Tevens ben je communicatief vaardig en versta je de kunst op verschillende niveaus uit te leggen wat waarom nodig is. Kerntaken: - Bepalen van de technische standaarden. - Vastleggen van de standaarden. - Implementeren onderhouden van de standaarden. - Op basis van minimale privileges en benodigde rechten toegangsbeleid inrichten (incl. 2FA indien). - Borgen dat de gebruikte software binnen de Azure omgeving compliant is en het opvolgen van aanbevelingen om bekende kwetsbaarheden binnen deze omgeving weg te nemen. - Inregelen Identity en Access management voor beheer. - Inrichting van OTAP omgevingen conform HbR beleid. - Samenwerking met partners van HbR. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwerpen en beheren van IT infrastructuur. - Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. - Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Je hebt relevante certificaten met betrekking tot Azure architectuur en beheer behaald in de afgelopen 5 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent een ervaren solution architect op het cloud gebied. Competenties: - Initiatiefrijke en pragmatische houding - Sociaal en communicatief vaardig - Proactieve houding - Kritisch-analytisch - Kwaliteits- en organisatiebewust Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 15-04-2019 Duur: 30-06-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-04-2019 in de ochtend Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Bodycams Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Bodycams. Omschrijving opdrachtgever: Handhaving & Toezicht is dé centrale handhaving dienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Van Amsterdam, voor Amsterdam. Onze visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor H&T bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'bodycams' implementeert een nieuw en uniform systeem voor alle Stadsdelen en het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De projectleider zal verantwoordelijk worden gesteld voor verschillende deelopdrachten binnen het project pilot bodycams zoals, opstellen projectplan, test- en implementatieplan, opstellen programma van eisen, coördinatie inzet ICT specialisten en leveranciersmanagement. Omschrijving werkzaamheden: De deelopdracht projectleider betreft het begeleiden en sturen van de initiatie, exploratie en definitiefase van de deelprojecten. Tevens zal de samenwerking met diverse programma's gezocht moeten worden zoals aanbesteding Bodycams & vernieuwing Meldkamer. De inhoudelijke werkzaamheden bestaan uit: - Actualiseren onderliggende plannen en voorstellen. - Organiseren en structuren governance. - Opstellen programma van eisen. - Coördinatie inzet ICT specialisten. De deelopdracht projectleider aanbesteding Bodycams betreft het uitvoeren en afronden van zowel de verkenning, definitie, realisatie fase en implementatiefase en overdracht naar beheer. Een Europese aanbesteding maakt onderdeel uit van de definitiefase. Voor de definitiefase dienen de volgende managementproducten te worden opgeleverd: - Project Start Architectuur. - Business Case. - Projectvoorstel. - Migratie en Implementatieplan. - Communicatieplan. - Beheerinrichtingsplan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. - Je beschikt over de volgende certificeringen: Agile project management, IPMA-C, Prince 2 en Scrum Master. - Je hebt in de afgelopen 4 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het managen van projecten met een directe relatie naar producten en diensten voor eindgebruikers. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan binnen complexe organisaties en het werken met meerdere stakeholders. Dit project wordt gekenmerkt door een ruime mate van multidisciplinariteit qua kennis en ervaring. Inschrijver/projectleider moet aantoonbare ervaring hebben met het organiseren van deze specifieke vakinhoudelijke kennis en ervaring en dit weten te organiseren. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar aantoonbaar met verschillende externe leveranciers samengewerkt. - Je hebt minimaal 10 jaar projectmanagementervaring: 1. Met aantoonbare kennis van projectmanagement methodieken (Prince II, IPMA). 2. Waaronder minimaal 2 projecten met een investeringsbudget van € 250.000+ of met projecten waarbij de projectbegeleidingskosten ten minste € 50.000 bedragen. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met het managen van projecten waarbij wensen vanuit het werkproces moeten worden vertaald naar de informatievoorziening (applicaties met gebruik van onderliggende infrastructuur). - Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar ingezet binnen organisaties waar actief gewerkt is met Agile Project management. - Je hebt aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging en -privacy. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met het managen van projecten waarbij wensen vanuit het werkproces worden vertaald naar informatievoorziening. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met pakketselectie methoden. Competenties: - Analytisch sterk - Goede communicatieve vaardigheden - Ambitieus - Goed planmatig kunnen werken - Zowel goed zelfstandig als samen kunnen werken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sharepoint Consultant Kennisbank Woerden/Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Sharepoint Consultant Kennisbank. Omschrijving opdracht: De KvK maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. De KvK is bezig met deze grote transformatie. Met onze Agile werkwijze spelen wij sneller in op de behoefte van onze klanten en producten, en maken we onze diensten toegankelijker voor ondernemers. Gewenst profiel: Wij zijn op zoek naar een SharePoint Engineer/Ontwikkelaar voor de afdeling ICT bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met onze business. Bij de KvK zijn scrum teams continu bezig om de doelgroepen zoveel mogelijk te voorzien door te voldoen aan hun wensen. De teams hebben elk hun eigen focus gebied, wat overeenkomt met een deel van de dienstverlening of segment van de doelgroep. Deze functie betreft het segment Kennismanagement. Doorontwikkeling nieuwe (Frontoffice) Kennisbank op het SharePoint 2013/6 Platform tbv Kennismanagement binnen de Kamer van Koophandel Nederland. Voor het project Kennisbank is op dit moment alles in scope dat direct van invloed en toegevoegde waarde is op modern klantcontact vanuit onze kantoren. Gewenst profiel: - HBO-informatica - Tenminste 5 jaar ervaring met Content Management Systemen. - Een Agile mindset, gecombineerd met ervaring in het werken met en in Agile/Scrum teams. - Team coordinatie, coaching, klantgerichtheid, teamspeler, Communicatief sterk (zowel in woord als in geschrift). - Kritisch-analytisch, proactief, stressbestendig, oplossingsgericht, flexibel, zelfstandig. - Functionele klantvraag kunnen vertalen naar een technische oplossing. - Kennismanagement, Taxanomiën, SharePoint Migratie ,DevOps, Agile, Lean. Certificaten: - Scrummaster. - 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. - Minimaal 70-573 SharePoint 2010, Application Development. - Minimaal 70-576 SharePoint 2010, Designing and Developing. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een HBO/WO opleiding succesvol afgerond op het gebied van Informatica. - Je beschikt over de volgende certificaten: 1. Minimaal 70-573 SharePoint 2010, Application Development. 2. Minimaal 70-576 SharePoint 2010, Designing and Developing. - Je hebt aantoonbaar kennis van Powershell. - Je hebt aantoonbaar een Microsoft SharePoint -certificering op MCSE niveau, developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions - Je hebt 5 jaar of meer aantoonbaar ervaring als consultant met versie SP2010 met de standaard oplossingen vanuit SP2013/2016. - Je hebt ervaring in en vooruitzichten in de nieuwe versie SP2016. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar een certificering als Scrummaster. - Je hebt aantoonbaar een certificering 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. - Je hebt aantoonbaar kennis van SharePoint Analytics tools (Webtrends). - Je hebt ervaring met Office365 versus OnPremise oplossingen (bijv MS Azure). - Je hebt aantoonbaar ervaring met Webtrends Analytics. - Je hebt aantoonbaar ervaring met werken met Always on SQL cluster (Availability groups). Competenties: - Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Sturend vermogen: Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. - Omgevingsbewustzijn: Is het extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen dieninvloed hebben op de organisatie. - Flexabiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken. - Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden/Utrecht Startdatum: 11-04-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
PHP developer Utrecht of Rotterdam
BedrijfsomschrijvingWerken bij Yacht betekent dat je werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers bieden diverse uitdagingen en daarmee groei. Wij vinden het belangrijk dat jij nu en in de toekomst goed blijft meekomen met de continue veranderingen in de markt. Daarom stimuleren wij jouw ontwikkeling. Door middel van trainingen, cursussen en coaching krijg jij de mogelijkheid om te groeien. Daarbij wordt jij onderdeel van onze MostDev Community waarbij je maandelijks events kan verwachten zoals een hackathon, VR workshop of een fun-event. Zo ontmoet je gelijkgestemden en werk je aan nieuwe skills. Heb jij een expertise en vindt je dat leuk om te delen? Ook dan krijg je ruimte in onze  community om je kennis te delen.FunctieomschrijvingBouw jij graag samen met een user centered team aan oplossingen om or­ga­ni­sa­ties te helpen bij de digitale trans­for­ma­tie van hun dienst­ver­le­ning. Misschien laat jij je liever uitdagen in een full service e-mailmarketingbureau waarbij je werkt voor merken zoals Transavia, Eneco, Greetz, Shell en KWF (tevens de beste e-mailmarketingapplicatie van Nederland). Of werk je liever aan een data platform voor de verwerking van academisch onderzoeksdata voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van intelligente, zelfsturende schepen?Via Yacht kunnen we je als PHP developer meerdere mogelijkheden bieden, zowel bij ons in loondienst als direct bij onze opdrachtgevers in loondienst.  Functie-eisenWaar zijn we naar op zoek?Jij bent gedreven, zelfstandig en hebt een passie voor (internet) techniek. Zodra je iets onder de knie hebt, kijk je alweer om je heen wat je volgende (technische) uitdaging wordt. Je bent eigenwijs genoeg om de bestaande oplossingen, methoden en technieken uit te dagen. Je bent ondernemend genoeg om vervolgens door te pakken op een betere manier en pragmatisch genoeg om er samen met je team uit te komen als jullie het niet helemaal eens zijn over hoe iets opgelost moet worden.Wat je als basis in je hebt:Een goede beheersing van PHP met Laravel, Zend of Symfony frameworkErvaring met webdesign en OOPBeheersing van frontend technieken zoals HTML5, CSS3, Javascrpt zijn zeer welkom. Aanvullende kennis van Typescript, Angular, Vue, ReactJS is een preKennis van MySQL, Docker, Elastic Search, GIt, Linux is een preEen natuurlijke drang om te blijven leren en jezelf verder te willen ontwikkelenArbeidsvoorwaardenAfhankelijk van waar je gaat werken, werk je 32 - 40 uur per week. Ongeacht waar je werkt zijn er mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, zowel technisch als persoonlijkJe kan een marktconform salaris verwachten tussen €3000 en €4500 per maand, afhankelijk van ervaringJe kan in Zuid-Holland of Utrecht komen te werkenSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Mark van Dommelen via telefoonnummer 06-83800059Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature PHP developer of solliciteer online op de vacature PHP developer.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature PHP developer of solliciteer online op de vacature PHP developer.
Database Beheerder Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Database beheerder Startdatum: 8-4-2019 Einddatum: 1-7-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 36 uren per week OPDACHT We zijn op zoek naar een (senior) DB2 DBA. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid, participeert in de (Scrum) developmentteams en samenwerkt met collega DBA's . Individueel en samen met je collega’s werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, tot en met realisatie en demonstratie van de geleverde functionaliteit. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid. De volgende taken zijn al voorzien: Performance analyse van de (JPA)SQL in de IOA services Inzicht geven in prestaties database Optimaliseren database voor datamigratie Optimaliseren database voor overige functionaliteit Actief in ontwerpfase om eerder de juiste oplossing te kunnen kiezen Ondersteuning IOA-bouwblokkenteam Testen en beoordelen van de update scripts bij opleveringen voor releases en uitvoeren van database compares Helpen, coördineren van de overgang van Endevor naar Dinq Loads unloads uitvoeren, bijvoorbeeld om testsituatie snel te kunnen resetten. (extract van) Productiedatabase neerzetten op een acc omgeving om conversies te kunnen testen Ondersteunen bij het testen van grotere conversies als die nodig zijn Binnen de afdeling Inning wordt de applicatie Innen op Aangifte ontwikkeld. Deze applicatie zet een inningsvoorziening neer voor in eerste instantie de autobelastingen. Het gaat om een nieuwbouwvoorziening. Momenteel zijn hier, naast een voorbereidingsteam, 2 Java-teams en 1 BPM team mee aan het werk, ondersteund door een systemteam. Initiele in productiename (voor het eerste belastingmiddel) is in het najaar van 2018 gerealiseerd. Het verder gefaseerd in gebruiknemen zal in Q1 2019 worden gerealiseerd. Innen op aangifte maakt gebruik van de agile Scrum werkwijze icm het Safe framework. Op het project zijn de volgende steekwoorden van toepassing: Massale transactieverwerking Zaaksgewijze verwerking; orkestratie met IBM-BPM Hoge performance-eisen Hoge graad van testautomatisering Java op mainframe Complexe applicatie landschap en infrastructuur EISEN Ervaring als DBA op Mainframe z/os en DB2 in complexe omgevingen Ervaring met werken in een (scaled) Agile omgeving en Scrumteams WENSEN Initiatief, pro-actief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contact & resultaatgericht, kritisch, communicatief vaardig, gevoel voor humor. Consentieus, discipline & doorzettingsvermogen KENNIS Ervaring met Performance analyses en optimalisatie Ervaring met iteratief ontwikkelen (scrum of agile) is een pre. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 maart om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Packager Utrecht
Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn wij op zoek naar een Packager. Omschrijving opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers. HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden. Opdracht omschrijving: Wij zoeken een Packager die de opdrachtgever helpt in het opleveren van (applicatie)packages om getest te worden. Na goedkeuring en in overleg met de projectleider worden deze gemigreerd naar de Windows 10 omgeving. Je bent in deze rol ook verantwoordelijk voor troubleshooting (het oplossen van gemelde issues). Je werkt nauw samen met je collega's en interne belanghebbenden om zo snel, het best mogelijke resultaat te leveren. Je zult vooral intensief samenwerken met de Projectleider Windows 10, met de Test Coördinator, met de andere Packagers en met systeembeheerders. In de gebruikersorganisatie heb je vooral te maken met de functioneel beheerders van de applicaties. Je zorgt voor de vastlegging en borging van informatie en documentatie rond dit project, om te zorgen dat aspecten rond projectbeheersing op orde zijn. Je weet als geen ander hoe je een virtuele werkplek beheert. Afdelingsinformatie/context: De afdeling Informatisering en Automatisering (ca. 23 FTE) bestaat uit 2 teams met beide een teamleider als leidinggevende. Deze rol maakt onderdeel uit van het team Automatisering (13 FTE). De GIS omgeving is van groot belang voor het primaire proces van het waterschap. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen op ICT vlak in het kader van de omgevingswet en het DSO. Ook zal de afdeling I en A in te de toekomst een prominentere beheer rol gaan vervullen op het vlak procesautomatisering. Hoewel er afgelopen jaren hard gewerkt is aan de doorontwikkeling van de ICT organisatie, zijn er op dit moment nog veel uitdagingen op te pakken. Onder meer de migratie naar Windows 10 is een belangrijk project in 2019. Naast de technische vraagstukken zal ook verdere ontwikkeling op andere gebieden aan de orde zijn, zoals de projectplanning, verwachtingsmanagement, versterking van de samenwerking en communicatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde MBO-niveau 4 opleiding; - Je bent minimaal beschikbaar voor 36 uur per week, gedurende 3 maanden vanaf start opdracht; - Je bent minimaal 4 dagen aanwezig op het HDSR kantoor te Houten gedurende de volledige opdracht; - Je bent vanaf start minimaal 3 maanden beschikbaar zonder lange vakantie op te nemen (langer: vakantie van meer dan 5 aaneengesloten werkdagen); - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de rol als Packager binnen een kantoorautomatisering omgeving in de afgelopen 10 jaar; - Je hebt kennis van of werkervaring met het Vmware thinapp; - Je hebt kennis van of werkervaring met het Ivanti workspace control; Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een afgeronde HBO-bachelor opleiding in de richting ICT - Je hebt aantoonbare werkervaring in de rol van Packager met migratie naar Windows 10 - Je bent gecertificeerd MCSA Windows 10 - Je hebt kennis van of werkervaring met de applicatie delivery en troubleshooting - Je hebt kennis van of werkervaring met het Ivanti automation manager - Je hebt werkervaring met het maken van images van Windows 10 - Je bent 5 dagen aanwezig op het HDSR kantoor te Houten gedurende de volledige opdracht Competenties: - Communicatief sterk, je gaat soepel het gesprek aan met de nodige sensitiviteit en stevigheid - Stressbestendig, je schrikt niet van veel werk of mensen die naar je toe stappen met klachten of problemen - Plannen en organiseren, je behoudt overzicht, je signaleert tijdig en documenteert en registreert zorgvuldig - Teamspeler, je stemt goed af, je werkt prettig samen en je bent goed in het sturen op verwachtingen - Doelgerichtheid VOG: VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maand(en) Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 3 april 2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Database beheerder Apeldoorn
We zijn op zoek naar een (senior) DB2 DBA. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid, participeert in de (Scrum) developmentteams en samenwerkt met collega DBA's . Individueel en samen met je collegas werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, tot en met realisatie en demonstratie van de geleverde functionaliteit. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid.Taken:Performance analyse van de (JPA)SQL in de IOA services;Inzicht geven in prestaties database;Optimaliseren database voor datamigratie;Optimaliseren database voor overige functionaliteit;Actief in ontwerpfase om eerder de juiste oplossing te kunnen kiezen;Ondersteuning IOA-bouwblokkenteam;Testen en beoordelen van de update scripts bij opleveringen voor releases en uitvoeren van database compares;Helpen, coördineren van de overgang van Endevor naar Dinq;Loads unloads uitvoeren, bijvoorbeeld om testsituatie snel te kunnen resetten;(extract van) Productiedatabase neerzetten op een acc omgeving om conversies te kunnen testen;Ondersteunen bij het testen van grotere conversies als die nodig zijn.   Functie eisen:Ervaring als DBA op Mainframe z/os en DB2 in complexe omgevingen;Ervaring met werken in een (scaled) Agile omgeving en Scrumteams;Ervaring met Performance analyses en optimalisatie;Consentieus, discipline & doorzettingsvermogen.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applications Consultant Amersfoort
BedrijfsomschrijvingOp aanvraag beschikbaarFunctieomschrijvingOnze klant is op basis van werving en selectie op zoek naar een Applications Consultant waarbij Autodesk en Modelling voor jou gesneden koek is!De Applications Consultant is onderdeel van het team dat zich bezig houdt met coördinatie, advisering, innovatie, support en life cycle management van worldclass engineering software van grote leveranciers zoals Autodesk, Esri, Adobe, Bentley en andere leveranciers op gebied van CAD, GIS, Graphical, Modelling en Construction. Met de focus op de eerste en laatste categorie.Wat is je rol? Je bent gesprekspartner richting de business voor engineering applications waarbij het doel is om op continue basis de wensen en eisen vanuit de business te challengen en acties te nemen op nieuwe behoeften en ontwikkelingen;Je organiseert en coördineert werkzaamheden tussen business en leveranciers. Je bent eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van leveranciers en optimale benutting van bijhorend contract. Je hebt een organiserende rol om uitvoerende werkzaamheden zoveel mogelijk onder te brengen bij software leveranciers of bij onze outsourcing partner TCS;Je hebt een rol in op ITIL gebaseerde processen, Incidenten, problemen en wijzigingen worden door ons gecoördineerd. Uitvoering gebeurt door onze leveranciers.Functie-eisenJe wordt uitgedaagd in de rol tussen business, collega's en leveranciers;Beschikt over minimaal 2  jaar werkervaring op IT-gebied, affiniteit of werkervaring met engineering applications, bij voorkeur in de autodesk software of modelling (zoals MathCAD, Deltares, Sofistik, Scia, Technosoft).Ervaring in communicatie met gebruikers/gebruikersgroepen, liefst in de rol van linking pin;Je hebt een goed georganiseerde en gestructureerde manier van werken;Je voltooide opleiding is op HBO/Universitair niveau. Dit vanwege de linking pin rol tussen het internationale bedrijf met al zijn ingenieurs, onze IT-outsourcingspartner en leveranciers als Autodesk.Slim, flexibel en gedreven om jezelf en het bedrijf verder te ontwikkelen;Vloeiend in de Nederlands en Engelse taal;Geen beheerder, geen ontwikkelaar, geen Autodesk-user, wel kennis van deze wereld. Het is een linking pin rol.Technische expertise is belangrijk om deze linking pin/coördinatierol op te kunnen pakken, maar communicatieve vaardigheden zijn ook erg belangrijk. De wereld is veranderd: het ‘IT-doe werk’ ligt bij leveranciers en onze IT-outsourcingspartner, onze toegevoegde waarde is coördineren bestaande service en participeren in nieuwe ontwikkelingen (samen met onze interne klant en de leveranciers) vanuit onze IT-verantwoordelijkheid;Aanvullende versnelde training om een start bij ons te vergemakkelijken behoort tot de mogelijkheden!ArbeidsvoorwaardenEen uitdagende en interessante mix van business consultancy en leveranciersmanagement waarmee je bijdraagt aan worldclass engineering solutions. Doorgroeimogelijkheden. Een hoge mate van flexibiliteit en zelfstandigheid in uitoefenen van je functie. Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen ideeën in te brengen. Bij onze organisatie beoordelen en belonen en we op basis van persoonlijke prestaties en onze opleidingsmogelijkheden zijn ruim. Dit geheel combineren we met een uitstekend pakket flexibele arbeidsvoorwaarden. Je hebt mogelijkheden om vanuit huis te werken, op flexibele tijden en voor 32 tot 40 uur per week.SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Michel Cnossen via telefoonnummer 06-83551426Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Applications Consultant of solliciteer online op de vacature Applications Consultant.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Applications Consultant of solliciteer online op de vacature Applications Consultant.
Manager IT Transitie Amsterdam
Manager IT Transitie | Interim | Amsterdam De ideale kandidaat voor deze Manager IT transitie functie Voor onze opdrachtgever in Amsterdam zoeken wij per direct een mensgerichte interim manager die een software development team en applicatiebeheer team gaat aansturen. De organisatie is in transitie naar een Agile werkwijze en staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen, waaronder de mogelijke uitfasering van een ERP omgeving en de migratie van de traditionele software omgeving naar een SaaS omgeving. De nieuwe manager heeft aantoonbare ervaring in vergelijkbare omgevingen in en is in staat de organisatie te adviseren in de selectie van nieuwe software leveranciers. De nadruk in deze rol ligt op de HR activiteiten binnen het team, het motiveren, enthousiasmeren en begeleiden van de medewerkers gedurende de transitiefase. Herken jij jezelf in dit profiel en krijg je er energie van mensen mee te krijgen en een organisatie in transitie te begeleiden? Dan komen we graag met je in contact! Te behalen resultaat voor deze Manager IT transitie Onder jouw mensgerichte aansturing blijft de motivatie en energie binnen de teams hoog en staat iedereen positief in de op handen zijnde veranderingen; Je adviseert de organisatie gedurende de transitie fase met betrekking tot de leverancierselectie en SaaS migratie; Je begeleidt jouw teams naar een professionele Agile werkwijze die ingebed is in de gehele organisatie. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze Manager IT Transitie? Je hebt een achtergrond in software development omgevingen, hebt ervaring met SaaS migraties en leverancierselecties; Je bent een (interim) manager die altijd het belang van de mensen in het team voorop stelt. Je bent in staat te coachen, motiveren en enthousiasmeren; Je wordt verantwoordelijk voor 15 collega’s in het development en applicatiebeheer domein. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Manager IT Transitie Onze opdrachtgever is een dynamische organisatie die continu in beweging is; De organisatie is in transitie en zeer toekomstgericht; De werksfeer is informeel en plezierig, met passie voor techniek. Locatie & Voorwaarden voor deze Manager IT transitie De werklocatie is omgeving Amsterdam De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze opdracht is 9 maanden met optie tot verlenging Aantal uren in de week 40 De startdatum is z.s.m. De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands en Engels Het vereiste opleidings niveau is: WO, HBO Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze Manager IT transitie functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Laura de Jong op 070-3071354
Implementatiemanager Regieorganisatie (ICT Basisinfrastructuur Rotterdam
Voor Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager Regieorganisatie (ICT Basisinfrastructuur). Omschrijving opdracht: In 2019 gaat de provincie Noord-Brabant de dienst basisinfrastructuur ICT outsourcen. Om te komen tot goed opdrachtgeverschap is een gedegen regievoering hierop van evident belang. De aanbesteding voor een partner is in uitvoering. Vanaf voorjaar 2019 dient de regieorganisatie ingevuld te worden om bij start van de transitie vakkundig regie te kunnen voeren. Er ligt een outline van de regieorganisatie. Het verder invullen en opstarten van deze regieorganisatie en bijdragen aan de doorkijk naar pakket 2 en 3 is een afgeronde resultaatopdracht voor de hier gezochte Implementatiemanager. Uiteindelijk zijn de volgende doelen gerealiseerd; - verbeteren van time to market; - vergroten van adaptief vermogen; - versterken van de governance en besturing; - borgen van de continuïteit van dienstverlening en expertise; De beoogde inrichting dient ‘compatibel’ te zijn met de ambities en inrichting van de opgave gestuurde netwerkorganisatie. Resultaten: - De regieorganisatie is geïmplementeerd volgens het, nog verder te vormen, implementatieplan en draagt bij aan de eerder genoemde doelen. - De taken voor opdrachtnemerschap van de regieorganisatie zijn gereed om over te dragen aan een structurele opdrachtnemer. Onder leiding van de implementatiemanager is er een regieteam gevormd. - Je hebt daarnaast, onder leiding van de CIO, actief bijgedragen aan de doorontwikkeling van de sourcingvisie en strategie van de regieorganisatie binnen de provincie Noord-Brabant. Dit vraagt om een doorkijk naar pakket 2 (bedrijfsapplicaties) en 3 (applicaties tbv programma’s). Je hebt hierbij de verbinding gelegd binnen de organisatie met organisatieonderdelen buiten I&I die van belang zijn om aan te sluiten op het regiemodel (denk bv aan Dienstenplein). Met als einddoel dat de interne organisatie (na groei) naadloos aan kan sluiten op het volwassenheidsniveau van de externe leverancier. - Er is ondersteunend beleid ontwikkeld, dan wel aangepast (servicebeleid, SLA beleid, governance). Je bent ambassadeur van regievoering op IT binnen de organisatie en draagt bij aan bewustwording. - Naast het realiseren van het technische deel zijn de functies binnen de regieorganisatie up to date en vervuld met de juiste kwaliteiten. Medewerkers beschikken over de juiste kennis, kunde en competenties. Dit alles in samenwerking met H en O managers en medewerkers. Gedurende het gehele proces is de OR betrokken en waar nodig om advies gevraagd. Je rapporteert aan opdrachtgever en de stuurgroep voor sourcing. Daarnaast werk je met een projectteam. Gewenst profiel: -Heeft een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid (hands on mentaliteit); -Presteert op een WO denk- en werkniveau; -Beschikt over kennis van en ervaring op het gebied van een IT regieorganisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau en moet op alle niveaus kunnen schakelen; -Heeft helikopterview (oog voor details, maar de grote lijn niet uit het oog verliezen); -Kan flexibel inspelen op ontwikkelingen die zowel van binnen uit als van buiten af het project beïnvloeden. Je hebt goed inzicht in “hoe de hazen lopen”; -Veranderaar; heeft oog voor teamontwikkeling en groepsdynamica, kan een groep binden en inspireren; -Levert constructieve bijdragen aan gemeenschappelijk resultaat, heeft daarbij continue oog voor sfeer, relaties; -Is resultaatgericht: stelt doelen en houdt hier aan vast; -Heeft overtuigingskracht: oefent op basis van persoonlijk overwicht invloed uit op mensen en situaties, is gericht op verandering, acceptatie en overwinnen van weerstanden; Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over aan afgeronde HBO/WO opleiding. - Je hebt meer dan 10 jaar kennis en ervaring (opgedaan na 2005) met veranderingen in IT domein en projectmatig werken en bij voorkeur het begeleiden van een team in dat veranderproces. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan na 2010) in inrichtings- en implementatietraject van regieorganisatie bij een (bij voorkeur een provinciale) overheidsorganisatie. - Je beschikt over opleidingen /certificaten op gebied van: a. projectmanagement/ procesmanagement b. implementatiemanagement c. IT-servicemanagement Competenties: -omgevingsgericht -resultaatgericht -uitvoeringsgericht -communicatief vaardig -verbindend -samenwerkingsgericht -onderscheiden van hoofd- en bijzaken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: 's-Hertogenbosch Startdatum: 15-04-2019 Duur: 15-04-2020 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in de week van 8 april 2019 (week 15) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Java Ontwikkelaar Utrecht
Je ontwikkelt op Java gebaseerde webservices en past hierbij de principes van domain driven design toe.Samen met collega's stel je de gewenste functionaliteit zo goed mogelijk vast en neem je een pro-actieve rol in het uitdragen en borgen van de best practices van webservices en software architectuur. Je hebt aandacht voor de kwaliteit van software en zorgt ervoor dat de software onderhoudbaar en testbaar is en eenvoudig uit te rollen.De IvhO werkt aan vernieuwing van haar applicatielandschap doormiddel van het implementeren van een servicegerichte architectuur. Het IV-landschap moet wendbaarder en betrouwbaarder worden zodat beter ingespeeld kan worden op de steeds sneller veranderende gebruikersbehoefte. In de organisatiecultuur, werkwijzes en het IV-landschap worden op dit moment aanpassingen gemaakt om aan die behoefte tegemoet te komen. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een lichtgewicht servicearchitectuur, waar deze opdracht onderdeel van is.Functie eisen:HBO denk- en werkniveau;5 jaar werkervaring: Java programmeren (bij voorkeur in Java versie 8);2 jaar werkervaring met CI/CD;4 jaar werkervaring met Webservices en Service Oriented Architectuur;4 jaar werkervaring met SOAP / REST;Applicatiearchitectuur;Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands.Competenties:Teamplayer met overtuigingskracht;Sparringspartner voor mede Java ontwikkelaars;Toepassen van design patterns en best practices.Aanvullende kennis/wensen:Unittesting / Junit / Maven / Spring (Boot);Tooling: Jira, Confluence, git/GitLab;Software quality tools (bijv. SonarQube).Ervaring met agile werken/werken in SCRUM-teams;Werkervaring met Databases (Oracle, SQL Server, MySQL);Werkervaring met Apache - Tomcat.Overig: Maximale reisafstand 1 uurElk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert haar toezicht uit vanuit drie kantoren verspreid over Nederland. Het hoogste orgaan van de Inspectie van het Onderwijs is het Management Team dat in Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Meer informatie staat op de website http://www.onderwijsinspectie.nl De IvhO heeft een afdeling ICT, Contracten en Recordmanagement waarin zijn ondergebracht: - Functioneel Beheer - Informatie analyse - Architectuur - Servicelevelmanagement - Releasemanagement - Project- en programmamanagement - Accountmanagement - Technisch applicatiebeheer en ontwikkeling - Contractmanagement- Recordmanagement
Regie Projectmanager Utrecht
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Regie Projectmanager. Omschrijving opdrachtgever: Algemene informatie over het Openbaar Ministerie. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een centrale verwerkingsorganisatie (CVOM) voor de afhandeling van onder andere verkeersmisdrijven en een dienstverleningsorganisatie (DVOM). Op de tien arrondissementsparketten en de CVOM beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen Omschrijving afdeling: Binnen het OM is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als concerndienst werkt voor alle OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën, Personeelszaken, ICT (DVOM/I) en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze organisatie verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. Omschrijving werkzaamheden: Op dit moment is het OM in het kader van een aantal AVG-projecten op zoek naar een Regie Projectmanager. De Regie PM wordt verantwoordelijk voor de aansturing van diverse AVGgerelateerde realisatie projecten met name gericht om applicaties aan te passen aan de nieuwe AVG en WSJG-wetgeving aan te passen. Veelal worden de projecten door de sourcingspartner van DVOM/I uitgevoerd. Interviewcriteria: 1. Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie. 2. Houding/gedrag/voorkomen. 3. Je hebt je gedegen voorbereid op de intake. 3. Relevante werkervaring. 4. Relevante opleiding. 5. Pragmatische mentaliteit. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor de duur van het project indicatie: 24 maanden. - Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT Projectmanager bij voorkeur binnen het Overheids (Justitie) domein. - Je beschikt over aantoonbare meerjarige ervaring met Oracle technologie (SOA, WCC, BPM, BPEL, WebLogic). - Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het regisseren van diverse ICT applicatie-realisatie projecten tegelijkertijd welke aan externe leveranciers zijn uitbesteed. - Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van ICT-projecten in het spectrum van big data / logging. - Je bent gecertificeerd PM (Prince2, IPMA ea.). - Je hebt aantoonbare ervaring met applicatie-implementaties van AVG/WJSG wetgeving. - Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met Agile en/of Scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent beschikbaar binnen 5-10 weken. - Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als Projectmanager, bij voorkeur binnen het Overheids (Justitie) domein. - Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het regisseren van diverse projecten tegelijkertijd welke aan externe leveranciers zijn uitbesteed - Je beschikt over minimaal 5 jaar meerjarige ervaring met het leiden van projecten in het spectrum van big data / logging. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 23-04-2019 Duur: 24 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Visual Designer Utrecht
BedrijfsomschrijvingOndernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.FunctieomschrijvingOnze klant maakt zich klaar voor de toekomst! Wij willen sneller inspelen op de wensen van onze klanten en maken daarom onze dienstverlening flexibeler en onze IT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en innovatie en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de Publieke sector. Wij zijn op zoek naar een Visual designer voor een  team binnen de afdeling Online. Dit team heeft de opdracht om een nieuw register te ontsluiten op de website kvk.nl. Bij de KvK zijn 7 scrum teams continu bezig om de doelgroep een optimale online experience te bieden voor de producten en diensten van de KvK. Deze teams hebben elk hun eigen focus gebied, wat overeenkomt met een deel van de dienstverlening of segment van de doelgroep.Omschrijving opdracht:Online en web zijn belangrijke pijlers van de toekomst van de KvK. Gezien het grote belang van online voor de KvK vindt een groot deel van de online ontwikkeling plaats binnen de organisatie van KvK zelf. De KvK werkt in Scrum teams aan web ontwikkeling. De Scrum teams zijn breed en multi-disciplinair samen gesteld. Er wordt gewerkt in sprints van 2 weken.Wat ga je doen?Als Visual Designer zorg je voor (responsive) designs die inspireren, user engagement verhogen en de gebruiker intuitief en effectief hun taak laten uitvoeren. Je weet dat web, tablet en mobile allemaal touchpoints zijn in een customer journey. Je werkt nauw samen met een interaction designer aan het visualiseren van concepten en interactieve elementen. Je zoekt andere visual designers op als sparing partners en samen met interaction design, maar ook op basis van klantenfeedback streef je voortdurend naar het optimaliseren van de stijl en user experience. Je werkt volgens de online huisstijl, maar je draagt ook oplossingen aan om deze te verrijken. Je hebt oog voor micro interacties op bijvoorbeeld mobiel en weet dit in een prototype tot leven te brengen. Als vanzelfsprekend volg je de online (design) trends en deel je kennis en ideeën met je collega's.Functie-eisenWat vragen wij?Een afgeronde opleiding op HBO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring met online visual design. Het is een pre als je in de afgelopen 2 jaar gewerkt hebt bij of voor een online / design bureau en je in staat bent om volgens die kwaliteits- en tijdmaatstaven te ontwerpen.  Je hebt het vermogen om strategie om te zetten in goed onderbouwde designs en let daarbij zowel op het grote plaatje als op de details. Ervaring met Sketch, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator. Je hebt ervaring met ontwerpen voor bedrijfskritische / high-traffic websites, het eenvoudig en doordacht weergeven van complexe informatie, responsive design, liefst ook met prototyping tools. Je hebt uiteraard een aansprekend en opvallend sterk portfolio.ArbeidsvoorwaardenUurtarief wordt in overleg afgestemdSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Mark van Dommelen via telefoonnummer 06-83800059Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Visual Designer of solliciteer online op de vacature Visual Designer.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Visual Designer of solliciteer online op de vacature Visual Designer.
Technisch Specialist Linux Amsterdam
Voor een directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Technisch Specialist Linux. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenAantal uur per week: 36 Opdrachtgever staat voor een grote uitdaging om de IT toekomst vast te maken. Projecten gericht op automation en orchestration vragen een flinke inspanning van het team Datacenter Services zowel op operationeel beheer niveau en project. FunctiebeschrijvingDe Technisch specialist Linux is een expert die samen met de uitvoerende teams van IT Infrastructuur, de gevirtualiseerde infrastructuur stabiel, veilig en secure en volledig geautomatiseerd kan laten opereren en samen met andere stakeholders verder kan ontwikkelen met nieuwe gewenste functionaliteiten. Je bent pragmatisch en energiek en een stevige, zelfstandige persoonlijkheid met eigen initiatief. Je bent een professional. Je laat zien sterk te zijn in:Het bevorderen van samenwerking (intern IT en de business)Het verbeteren van resultatenJe neemt en geeft verantwoordelijkheidVernieuwende visie kunnen verwoordenSensitiviteit en empathie tonenJe kunt sterk en effectief communiceren tot op management niveau Heb jij….HBO werk en denk niveauMinimaal 7 jaar relevante werkervaring in een Enterprise omgeving.Diepgaande kennis van Datacenter infrastructuren en architecturen.Diepgaande kennis van Linux Producten.Diepgaande kennis van Virtualisatie technieken.Diepgaande kennis van Cloud infrastructuren.Kennis en ervaring met datacenters, netwerken en werkplekken in een technische automatisering omgeving en security oplossingen.Ruime ervaring met het maken en presenteren van adviezen, plannen en ontwerpen.Uitstekende planning en organisatie van de projectwerkzaamheden.Groot probleemoplossend vermogen vanuit je IT Infrastructuur (en security) kennis en ervaring, ook voor zeer complexe probleemstellingen.Kan zeer goed visie ontwikkelen voor de benodigde omgevingen.Kennis van en ervaring met ITIL service management alsmede met bedrijfskundige aspecten.
Hoge Raad Portaal Ontwikkelaar Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Hoge Raad Portaal Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. Omschrijving afdeling: De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. Door de IT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een IT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering aan te bieden. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatieberoepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden. Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem C@sus (Mijn Werkomgeving) en één integraal web portaal Dic@s (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. IT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Als invulling op de KEI-wetgeving ontwikkelt de Hoge Raad een webportaal waarmee digitale toegang tot de cassatierechtspraak mogelijk gemaakt wordt. Dit gebeurt onder de projectnaam Dic@s (digitale cassatie). Sinds maart 2017 is digitale cassatie voor civiele vorderingszaken mogelijk en vanaf december 2018 voor strafzaken. Op basis van dit bewezen concept wordt op dit moment verder gewerkt aan digitale cassatie in belastingzaken. Om de werkzaamheden volgens planning te kunnen uitvoeren, is uitbreiding van het projectteam op zijn plaats. De gezochte kandidaat zal meehelpen met ,het opstellen van de functionele specificaties voor zowel het webportaal als het interne systeem Mijn Werkomgeving en deze vertalen naar technische oplossingen die samen met de ontwikkelaars worden gerealiseerd. De kandidaat is vervolgens ook betrokken bij de testwerkzaamheden en de implementatie daarvan binnen de Hoge Raad en bij zijn ketenpartners. Omschrijving werkzaamheden: Als Portaal Ontwikkelaar is de kandidaat bezig met het bouwen van het portaal van de Hoge Raad voor de digitale toegang tot het cassatierecht en is ook verantwoordelijk voor de interfaces vanuit en naar het portaal. Verder wordt van de kandidaat verwacht mee te kunnen denken bij het meehelpen van het realiseren, testen en de daadwerkelijke implementatie van de omgeving bij de Hoge Raad, procespartijen en derden. Als Portaal Ontwikkelaar ondersteun je de programmamanager van het Dic@s programma (de equivalent van het KEI-digitaliseringsprogramma) in het uitvoeren van het projectenprogramma. Het gaat hierbij om advies geven over de Dic@s portaal en bent actief betrokken bij het ontwikkelen ervan. Je hebt een proactieve houding en brengt veel energie en vasthoudendheid mee. Je voert als Portaal Ontwikkelaar in ieder geval de volgende taken uit: - Omzetten van technische specificaties tot een programma. - Zorgdragen van de implementatie van de gebruikersspecificaties. - Opstellen, in samenwerking met de business consult Dic@s Portaal, van de planning van de ontwikkeling van het portaal en deze bewaken. - Uitvoeren van wijzigingen op het portaal. - Het bewaken van de werking van functionaliteiten in het portaal. - Het bijhouden van technische documentatie van het portaal. - Het in kaart brengen van risico’s en het melden hier van. - Het beschikbaar maken van de productieomgeving van het portaal. - Het beschikbaar maken van de test- en trainingsomgeving van het portaal. - Het beheren van het portaal. - Het actief meedoen in de audits en pentesten m.b.t. het portaal. - Adviseren over en mede-invulling geven aan de inrichting van project. - De werkzaamheden worden vanuit de standplaats Den Haag uitgevoerd. Interviewcriteria: - Je hebt tijdens het gesprek, aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en of referenties, aangetoond aan welke projecten zij/hij actief heeft meegewerkt in een soortgelijke rol en heeft dit tijdens het gesprek duidelijke toelicht. - Je hebt tijdens het gesprek getoond een proactieve, professionele en een initiatiefrijke houding te hebben. - Je hebt tijdens het gesprek de interviewers er van kunnen overtuigen in staat te zijn om in een professionele en politiek gevoelige omgeving tot geaccepteerde resultaten te komen. - Je hebt tijdens het gesprek de interviewers er van kunnen overtuigen in staat te zijn om zijn of haar visie van een publiekelijk portaal te kunnen verdedigen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor 24-32 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden, voor de gehele inhuur-periode binnen het project (naar verwachting gaat het om een langere periode waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat deze meerdere jaren bedraagt). - Je hebt een HBO- opleiding afgerond en heeft een HBO+ werk en denkniveau. - Je hebt ervaring met genoemde werkzaamheden in soortgelijke rollen, zoals beschreven in de beschrijving van de werkzaamheden. - Je hebt aantoonbare ervaring met projecten waarin informatiesystemen, zoals documentmanagementsystemen en/of webportalen worden ontwikkeld. - Je hebt aantoonbare ervaring met projecten waarin digitale publieke portalen worden ontwikkeld. - Je hebt aantoonbare ervaring met object georiënteerd programmeren, MVC, Dependency Injection en Inversion of Control. - Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van Microsoft server side web technologieën, SQL Server, IIS, ASP.NET, ADFS. - Je hebt aantoonbare ervaring met client-side technologieën, zoals HTML, CSS, JavaScript, jQuery en TypeScript. - Je kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben in een soortgelijke rol. - Je bent bekend met het werkveld van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke omgeving en met de taakverdeling en werkprocessen binnen de rechtspraak. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent bekend met een Application Lifetime Management (ALM) omgeving. - Je bent bekend met inrichten en release pipelines in TFS. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 24 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 t/m 19-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Tester Zaaksysteem Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24984 Omgeving: Amstelveen Startdatum: uiterlijk 8 april 2019 Einddatum: 8 juli 2019 Optie op verlenging: Ja, 3x 3 maanden Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: donderdag 4 april tussen 14.00-17.00 uur. Sluitingsdatum: maandag 1 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Tester Zaaksysteem voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De afdeling A&I van de gemeente bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. Het team applicaties (bestaande uit 12 medewerkers) is op zoek naar een Functioneel Tester Zaaksysteem. Als Functioneel Tester borg je de kwaliteit van het zaaksysteem bij het uitrollen van nieuwe versies en functionaliteiten. Werkzaamheden: Het schrijven van (automatische) test cases. Regressie/keten testen van het zaaksysteem in combinatie met gekoppelde systemen. Het inrichten en bijhouden van test orchestratie/management tooling i.c.m. Jira en Topdesk. Ondersteuning van keyusers bij gebruikerstesten. Opstellen test en oplever rapportages. Afstemming met beheerders en ontwikkeling over test bevindingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt ruime kennis van en ervaring met (functioneel) geautomatiseerd testen (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met tools als Selenium IDE/ RC en/of vergelijkbare tools (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met Web UI testen (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met het functioneel testen van complexe automatiseringssystemen (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met het opstellen van testcases en met ketentesten (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met Test Management / test orchestratie (referentie vereist). Je bent ISTQB of TMAP foundation gecertificeerd (referentie vereist). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met testen in agile omgevingen. Je hebt ervaring met low-code omgevingen. Je hebt ervaring met zaaksystemen. Je hebt ervaring met het zaaksysteem InProces. Je hebt ervaring binnen (lokale) overheid. Je hebt ervaring met ketentesten van koppelingen zoals Zaaksysteem met Squit, GWS, BRP, GBA-V, CARel, GEO. Je hebt ervaring met TDD / BDD. Je hebt ervaring met testmanagement /orchestratie i.c.m. Jira extensies. Je bent ISTQB of TMAP Advanced en/of Extension Agile gecertificeerd. Competenties: Klantgericht Resultaatgericht Betrouwbaar Communicatief vaardig Nauwkeurig Kritisch
Linux Administrator (Database knowledge) (QR6482) Amsterdam
Functie: Linux Administrator (Database knowledge) (QR6482) Start: 1-5-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Linux Administrator (Database knowledge) We are building a state-of-the-art Data Lake. An ambitious project based on technologies like IBM InfoSphere (DataStage, Information Governance Catalog), Netezza and Cognos. Your job: You will be working in a scrum squad of 6-8 engineers. In addition there will be a Product Owner who decides on the priority of the user stories. The squad is responsible for maintaining and securing the Infosphere Information Server, the PureData for Analytics (Netezza), Oracle, Citrix, Linux, WebSphere. You will be responsible for: Keep the Platform running within Service Level Agreements Daily Operations related tasks (incoming requests and incidents) Keep the Platform safe and secure with regards of Compliance and Risk Improve processes within the Platform squad Bridge between Platform squad and Content squads Keeping yourself up to date on the latest technologies is also a part of your job, that’s why we have a ‘masteryday’ every three weeks. This is one full day where you can work on your own skills. This can be a topic from one of our learning modules for understanding our standards and way-of-work or a self-chosen topic within your expertise. Your work environment: Our engineers work in multi-disciplinary teams based on the Agile methodology and DevOps principles. We adopted the ‘Spotify’ model, which means that you are part of a matrix organization. You work in your squad but are also part of a chapter, an expertise-focused group that shares knowledge and creates and governs standards. Your chapter will be ‘Data Processing’. Who are you? You are an enthusiastic, motivated engineer who likes to work in a team, improve processes within the team and servicing other teams. Innovating to do things smarter and continuous personal development are in your engineering DNA. Your goal in the end is to make yourself redundant! Rather than repeatedly solving the same incidents, you solve the problems behind and automate work to create time to take on other engineering challenges to further develop yourself as an engineer. You have a mentality that aligns with our culture where you ‘Take it on and make it happen’. Profile: Together with a minimum of 3 years of experience as a Platform or Operations engineer in similar environments, we expect you to have had experience working with the following tools, techniques and way of working: Required: Linux sysadmin Databases experience (For example Oracle, DB2, Netezza or Postgres) Able to communicate with different types of stakeholders Good communication skills in English Willingness to work on a regular base outside office hours (standby with a frequency of 1 week per 8 weeks, occasionally Patching and Disaster Recovery) Preferred: DBA experience Netezza (or other MPP like Teradata or Exadata) Citrix GIT InfoSphere Information Server Cognos WebSphere
Cloudspecialist met aanbestedingservaring Rotterdam
Voor Port of Rotterdam zijn wij op zoek naar een Cloudspecialist met aanbestedingservaring. Omschrijving opdrachtgever: Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied, zoals Maasvlakte 2. Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag Beschrijving afdeling; Je gaat werken op de afdeling Digital & Information Technology, Development. Deze afdeling is eindverantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) digitale producten en daarmee de digitale ambities van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en haar (internationale) klanten en stakeholders. Het team zoekt hiervoor de samenwerking met collega’s, klanten en stakeholders om moderne vormen van innoveren en lanceren van digitale services te laten zien. Het Development team Infrastructuur en Datacenters is verantwoordelijk voor de generieke IT infrastructuur van HbR. De generieke IT infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de levering van digitale producten binnen HbR en aan klanten van HbR. Omschrijving opdracht: HbR is voornemens om een partner te zoeken voor het leveren van een managed IaaS/PaaS dienst. Deze partner wordt geselecteerd door middel van een aanbesteding voorafgegaan door een markconsultatie. We zijn op zoek naar Cloudspecialist die ons helpt bij dit traject van marktconsultatie en aanbesteding. Vooral zoeken we iemand die plezier heeft in zijn werk en samenwerking met het team. Iemand die snapt dat communicatie zijn/haar belangrijkste verantwoordelijkheid is en daar constant aandacht aan geeft. Je kent als geen ander de actuele ontwikkelingen op het gebied van managed IaaS/PaaS diensten bij de diverse grote cloudaanbieders en kunt deze in samenwerking met de IT inkoper vertalen naar MOSCOW-requirements. Kerntaken: - Inventariseren van de behoefte bij HbR - Opstellen requirements waaraan de managed IaaS/PaaS dienstverlening moet voldoen (zowel technisch als organisatorisch) - Inhoudelijke input leveren in het traject van marktconsultatie - Beoordelen inzendingen marktconsultatie - Inhoudelijke input leveren voor het aanbestedingsdocument Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over relevante certificaten met betrekking tot architectuur en beheer voor diverse grote cloudplatforms (Azure, Amazone en Google) behaalt in de afgelopen 5 jaar. - Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau. - Je hebt ervaring met het opstellen van requirements en deze samen met inkoper vertalen in aanbestedingsdocumenten Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met verschillende Cloudoplossingen zoals Azure en AWS. - Je bent minimaal bij 2 succesvolle Europese aanbestedingstrajecten betrokken geweest. - Je hebt minimaal 3 vergelijkbare projecten op het gebied van managed IaaS/PaaS dienstverlening. - Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op woensdag 3 april in de middag. Competenties: - Initiatiefrijke en pragmatische houding. - Sociaal en communicatief vaardig; - Proactieve houding; - Kritisch-analytisch; - Kwaliteits- en organisatiebewust VOG: VOG is voor deze opdracht noodzakelijk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm Duur: 1 juli 2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 3 april in de middag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack Java Developer (QR6513) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (QR6513) Start: 1-5-2019, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client we are looking for an experienced fullstack software engineer who will further improve our digital channels, and make our customer experience a fantastic voyage. We look for someone with modern day essential engineering skills like innovation, creativity, attention to details, communication and much more. We are: The squad is currently developing a scalable, resilient, next generation IT landscape which will empower its customer to fulfil a successful journey to acquire and manage their insurance products. The front-end Polymer applications and the Java API's are the technical backbone for these multichannel apps which are used by customers in both Netherlands and Belgium. The apps you work on are used by millions of customers on daily basis, whether it is the mobile banking app, our internet banking webapp or cross channel employee portals. Profile: - Proven track record and proficiency in software development (6 + years): backend or front end (and thorough knowledge of the other). Our backend stack sounds like Java, Spring, Maven, Jenkins, Sonar, Cassandra, Oracle. On the front end side, we are into Polymer, Webcomponents, Redux, NPM. - Experience and thorough understanding of (test) automation, continuous delivery, deployment tools and pipelines. We work with Tomcat, Jenkins, TFS, Ansible, SonarQube, Fortify, Artifactory, Selenium and cloud technologies. - An itch for solving technical and functional challenges. - Great analytical skills and conceptual / architectural understanding, ability to quickly understand new technical concepts that are outside of your comfort zone. - Strong interest and vision in recent trends in software development and technology in general. Ability to transfer this knowledge back to the ING Bank by holding presentations, workshops, documentation and most important: setting new standards for the ways we do tech. - Strong social and communication skills. Being a sparring partner for our business colleagues. - Experience with working in multidisciplinary teams and agile way of working - Fluent English speaking and writing What do we expect from you: As a full stack software engineer, you work in an international environment in our multidisciplinary Insurance squad. Together with business colleagues, UX designers, visual designers, product owners you build our next generation applications. We expect you to be responsible and take ownership. Be open, honest, communicate clearly and most importantly be eager to learn and proactively improve, yourself and the ecosystem around you. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Functioneel Tester Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Functioneel Tester. Omschrijving opdracht: De afdeling A&I van de gemeente Amstelveen bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. Als Functioneel tester borg je de kwaliteit van het zaaksysteem bij het uitrollen van nieuwe versies en functionaliteiten. Werkzaamheden: - Het schrijven van (automatische) test cases - Regressie/keten testen van het zaaksysteem in combinatie met gekoppelde systemen - Het inrichten en bijhouden van test orchestratie/management tooling i.c.m. Jira en Topdesk - Ondersteuning van keyusers bij gebruikerstesten. - Opstellen test en oplever rapportages - Afstemming met beheerders en ontwikkeling over test bevindingen Gewenst profiel: Van de Functioneel tester zaaksysteem vragen wij: - Ruime kennis van en ervaring met (functioneel) geautomatiseerd testen - Ruime kennis van en ervaring met tools als Selenium IDE/ RC en/of vergelijkbare tools - Ruime kennis van en ervaring met Web UI testen - Ruime kennis van en ervaring met het functioneel testen van complexe automatiseringssystemen - Ruime kennis van en ervaring met het opstellen van testcases en met ketentesten - Ruime kennis van en ervaring met Test Management / test orchestratie - ISTQB of TMAP foundation gecertificeerd Toelichting op rooster: 32 uur is mogelijk VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ruime kennis van en ervaring met (functioneel) geautomatiseerd testen. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met tools als Selenium IDE/ RC en/of vergelijkbare tools. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met Web UI testen. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met het functioneel testen van complexe automatiseringssystemen. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met het opstellen van testcases en met ketentesten. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met Test Management / test orchestratie. - Je bent ISTQB of TMAP foundation gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met testen in agile omgevingen. - Je hebt ervaring met low-code omgevingen. - Je hebt ervaring met zaaksystemen. - Je hebt ervaring met het zaaksysteem InProces. - Je hebt ervaring binnen (lokale) overheid. - Je hebt ervaring met ketentesten van koppelingen zoals Zaaksysteem met Squit, GWS, BRP, GBA-V, CARel, GEO. - Je hebt ervaring met TDD / BDD. - Je hebt ervaring met testmanagement /orchestratie i.c.m. Jira extensies. - Je bent ISTQB of TMAP Advanced en/of Extension Agile gecertificeerd. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Communicatief vaardig - Nauwkeurig - Kritisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 08-04-2019 Duur: 08-07-2019 Optie op verlenging: 3 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Donderdag 4 april tussen 14.00-17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
DevOps Applicatiebeheerder Sybase Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder Sybase. Omschrijving opdracht: De Technisch Applicatiebeheerder is in staat om vanuit de PaaS opzet (provider - consumer) de brug te slaan naar de applicatie. Breed te participeren in ondersteuning van de applicatie waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal is. Is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicaties snel eigen te maken. Is de helpende hand voor de integrator in het kader van deployment en geeft advies. Geeft daarnaast ook ondersteuning aan de werking van de applicatieve logging en auditing. Is in staat om de applicaties te beheren op zowel RedHat-platformen als Windows-platformen. Doelstelling: - Het zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie infrastructuur componenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Uitvoeren deployment-, migratie- en DBase scripts in combinatie met de installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van bouw scripts (incl. maken van de handleiding). - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op technisch specialisten. - Het definiëren, testen en accepteren van nieuwe versies van componenten en het opstellen van testplannen en acceptatietesten. - Beheren functionele en technische applicatie configuratie. - Releases. - Monitoring. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud van te leveren advies(deel)producten worden aan het eigen inzicht over gelaten. - Invulling geven aan de goedgekeurde OTAP-visie. Omschrijving taken: - Beheren, implementeren en bewaken van het beveiligingsontwerp van de database. - Aanmaken, wijzigen en verwijderen van middleware omgevingen (WLS, OSB, SOA). - Bouwen van de release en het beschikbaar stellen van de software; zippen code packaging en release bouwen met versielabel. - Kennis en kunde van ondersteunende deployment scripts en applicaties. - Deployment (installeren, testen en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Troubleshooting in SAP ASE (Sybase) configuraties. - Analyseren netwerk connectiviteit issues en sparren met netwerk specialisten. - Analyses foutsituaties. - Opstellen release planning op basis van de Road Map en faciliteren van de go live besluitvorming. - Borgen van de kwaliteit. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - DevOps teamleden. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal drie jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar DBA-ervaring met SAP ASE (Sybase) versie 15.x of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als beheerder Sybase-databases: 1. Ervaring met deployment van Sybase-databases. 2. Ervaring met troubleshooting in SAP ASE configuraties. 3. Ervaring met het analyseren van foutsituaties. 4. Ervaring met het schrijven van documentatie. - Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring binnen een Dev-Ops team. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met Weblogic. - Je hebt minimaal een afgeronde vierjarige HBO opleiding. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Data Scientist. Omschrijving opdracht: Een belangrijke doelstelling van de Nationale Politie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden binnen de Nationale Politie een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. Doelstelling: De opdracht is geslaagd als iedere eenheid van de Nationale Politie de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden: - Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: - Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: - Databronnen toetsen op inconsistenties; - Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; - Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). - Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; - Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); - Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: - Mutatieplan: a. Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; b. De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; c. Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. - Taken monitoring en rapportage: a. Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; b. Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: - Belangrijkste stakeholders: - Projectcollega’s van ISVP; - Datacollega’s van Wagenparkbeheer. Inzet in de lijn of project: De inzet is projectmatig. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-06-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je beschikt over een afgeronde, erkende opleiding op minimaal WO Master niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. - Je hebt minimaal twee jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 3 jaar. - Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. - Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in VBA in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met programmeren in 'R'. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten. - De afgeronde opleiding zoals gesteld in eis 2, is bij voorkeur in de richting van Business Information Management, Econometrie of vergelijkbaar. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Initiatiefrijk: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. - Flexibel: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Stressbestendig: Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 03-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 3 april 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Applicatiebeheer Java Applicaties odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheer Java Applicaties. Omschrijving opdracht: Als DevOps-teamlid in staat zijn om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. In staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Integreren en de helpende hand zijn van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens in staat om applicaties te beheren op Linux platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in een Weblogic en Linux omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als teamlid DevOps. Doelstelling: - Mede zorgdragen voor de continuïteit, doorontwikkeling en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten. Door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan, vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. - Vertalen van functionele behoeftes naar oplossingen in nauw overleg en samen met de architecten. - Analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. - Adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. - Uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). - Beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. - Meewerken aan releases. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. - Opstellen van rapportages. Verantwoordelijkheden: - Uitvoering van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen - Uitvoering en implementatie van producten, - diensten en -processen en inhoud - OTAP straat inrichten en beheren - Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid Vakmatige taken: - Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving) - Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten - Configuratiemanagement - Analyse foutsituaties - Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces - Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan - Borgen van de kwaliteit - Analyse en eventueel oplossen incidenten - Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen - Ontwerpen en documentatie Leidinggevende taken: Leidinggeven is niet van toepassing. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie - Als DevOps teamlid met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps Team Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen tien jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder Java applicaties bij grote organisaties (>1000 medewerkers) - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het beheren van Linux-platformen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. - Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. - Je hebt minimaal een afgeronde vierjarige HBO opleiding. Competenties: - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 01-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Applicatiebeheerder odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Applicatiebeheerder. Omschrijving opdracht: Gevraagd wordt een technisch applicatiebeheerder die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De technisch applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux/WebLogic/Java-platform. Ook kan er breed worden geparticipeerd in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin de achtergrond en kennis cruciaal zijn. Daarnaast in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur. Daarnaast de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. Doelstelling: - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan; - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen; - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding; - Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding); - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie; - Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties; - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden: - Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud; - Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties; - Verbeteren van het monitoringsproces; - Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Vakmatige taken: - Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving); - Verder ontwikkelen en verbeteren van build- en monitorings tooling; - Borgen van de kwaliteit; - Analyse en eventueel oplossen incidenten. Leidinggevende taken: Geen leidinggevende taken. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven; - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten; - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie; - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-07-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de af gelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux Redhat en/of VMWare/Citrix. - Je hebt minimaal twee jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van Weblogic 12.x of hoger. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. - Je beschikt over een afgeronde vierjarige HBO-opleiding. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 01-07-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SOLUTION ARCHITECT MOBILE BANKING APP EXPERIENCE Netherlands
A leading bank in the Netherlands are seeking a solution architect to join their growing team. SOLUTION ARCHITECT Our day-to-day business is reinventing the way customers interact with our bank. Around 2.5 million customers in the Netherlands use our mobile banking services. A large number of them rely on our Banking App daily. The app is a stepping stone towards creating a personalised environment that revolves around the customer on a multitude of devices. In the near future, online banking on our website will also be incorporated into this responsive platform to become a new, integrated customer portal. Our online platform is a breeding ground for innovation in multiple ways: apart from delivering great customer functionality we build, test and run it with the latest technology stack. We seek to continuously improve the way we work and by doing that becoming the most customer-oriented bank in the Netherlands. Description - role: For Online Channels, we are looking for a Solution Architect. You'll be working with several DevOps teams simultaneously - both on-site and off-shore in India - to help them realize new functionality as feature teams. The goal of each team is to deliver its features as fast as possible, while still producing code that has high quality by being maintainable, robust, performant and secure. Online Channels and the features are released for mobile, tablet, wearables and browsers. With approximately 4 million users, our platform is available 24/7 and has high performance and availability standards. As a Solution Architect you bring your extensive knowledge and experience to the table. If needed you get your hands dirty and lead by example. You perform code reviews and educate the teams in improving their skills. You have excellent communication skills. You can approach everyone on their own level, whether they are highly technical people like developers, performance engineers or security testers, or whether they are more focused on functionality, like business analysts, product owners, product managers and delivery managers. You'll be part of a team of like-minded Solution Architects. This team protects and extends the overall architecture of our IT systems. Key Qualifications - soft and hard skills: - Experience with Hybrid app development; Java (Spring), JavaScript (AngularJS) - Experience with automation; build pipelines, testing, deployments. - Being able to support several teams by educating them and helping them make choices. - Good communication skills and expectation management: there are many stakeholders. - Excellent knowledge of architectural principles and how these support developers to build upon the platform, - Experience as a team lead and/or software architect - Experience with Agile methodologies Education: - A finished BSc or MSc degree (preferably Computer Science related). - Fluent English is a must.
Azure Cloudbeheerder Rotterdam
Voor Port of Rotterdam zijn wij op zoek naar een Azure Cloudbeheerder. Omschrijving afdeling: Je gaat werken op de afdeling Digital & Information Technology, Development. Deze afdeling is eindverantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) digitale producten en daarmee de digitale ambities van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en haar (internationale) klanten en stakeholders. Het team zoekt hiervoor de samenwerking met collega’s, klanten en stakeholders om moderne vormen van innoveren en lanceren van digitale services te laten zien. Omschrijving werkzaamheden: Het Development team Infrastructuur en Datacenters is verantwoordelijk voor de generieke IT infrastructuur van HbR. De generieke IT infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de levering van digitale producten binnen HbR en aan klanten van HbR. Binnen de HbR omgeving zijn op dit moment diverse cloud oplossingen aanwezig, waaronder een Azure omgeving. We zijn op zoek naar een zelfstandige cloudbeheerder (senior) om deze omgeving te beheren en verdere te standaardiseren. Dit ter voorbereiding op een aanbesteding voor managed IaaS. We zijn op zoek naar Cloudbeheerder die onze Azure omgeving technisch beheert en op aanvraag van andere teams nieuwe componenten deployed. Daarnaast is de Cloudbeheerder verantwoordelijk voor het opstellen van standaarden voor de inrichting van de omgeving en deze te implementeren (inclusief security aspecten). Dit alles zodat een migratie naar een managed IaaS provider eenvoudig verloopt. Vooral zoeken we iemand die plezier heeft in zijn werk en samenwerking met het team. Iemand die snapt dat communicatie zijn/haar belangrijkste verantwoordelijkheid is en daar constant aandacht aan geeft. Je kent de actuele ontwikkelingen op het beheren van Azure omgevingen en bent in staat om standaards op te stellen en deze ook te realiseren. Je bent niet alleen een gericht op de techniek maar ook een ervaren solution architect op het cloud gebied. Tevens ben je communicatief vaardig en versta je de kunst op verschillende niveaus uit te leggen wat waarom nodig is. Kerntaken: - Bepalen van de technische standaarden. - Vastleggen van de standaarden. - Implementeren onderhouden van de standaarden. - Op basis van minimale privileges en benodigde rechten toegangsbeleid inrichten (incl. 2FA indien). - Borgen dat de gebruikte software binnen de Azure omgeving compliant is en het opvolgen van aanbevelingen om bekende kwetsbaarheden binnen deze omgeving weg te nemen. - Inregelen Identity en Access management voor beheer. - Inrichting van OTAP omgevingen conform HbR beleid. - Samenwerking met partners van HbR. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het ontwerpen en beheren van IT infrastructuur. - Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. - Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Je hebt relevante certificaten met betrekking tot Azure architectuur en beheer behaald in de afgelopen 5 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent een ervaren solution architect op het cloud gebied. Competenties: - Initiatiefrijke en pragmatische houding - Sociaal en communicatief vaardig - Proactieve houding - Kritisch-analytisch - Kwaliteits- en organisatiebewust Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 15-04-2019 Duur: 30-06-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-04-2019 in de ochtend Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Bodycams Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider Bodycams. Omschrijving opdrachtgever: Handhaving & Toezicht is dé centrale handhaving dienst voor de openbare ruimte in Amsterdam. Van Amsterdam, voor Amsterdam. Onze visie is gericht op één ding: Amsterdam moet veiliger worden. Er zijn drie ontwikkelingen die voor H&T bepalend zijn: gedragsbeïnvloeding, samenwerking en operationele excellentie. Het project 'bodycams' implementeert een nieuw en uniform systeem voor alle Stadsdelen en het organisatieonderdeel Handhaving en Toezicht. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De projectleider zal verantwoordelijk worden gesteld voor verschillende deelopdrachten binnen het project pilot bodycams zoals, opstellen projectplan, test- en implementatieplan, opstellen programma van eisen, coördinatie inzet ICT specialisten en leveranciersmanagement. Omschrijving werkzaamheden: De deelopdracht projectleider betreft het begeleiden en sturen van de initiatie, exploratie en definitiefase van de deelprojecten. Tevens zal de samenwerking met diverse programma's gezocht moeten worden zoals aanbesteding Bodycams & vernieuwing Meldkamer. De inhoudelijke werkzaamheden bestaan uit: - Actualiseren onderliggende plannen en voorstellen. - Organiseren en structuren governance. - Opstellen programma van eisen. - Coördinatie inzet ICT specialisten. De deelopdracht projectleider aanbesteding Bodycams betreft het uitvoeren en afronden van zowel de verkenning, definitie, realisatie fase en implementatiefase en overdracht naar beheer. Een Europese aanbesteding maakt onderdeel uit van de definitiefase. Voor de definitiefase dienen de volgende managementproducten te worden opgeleverd: - Project Start Architectuur. - Business Case. - Projectvoorstel. - Migratie en Implementatieplan. - Communicatieplan. - Beheerinrichtingsplan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt over aantoonbaar academisch werk- en denkniveau. - Je beschikt over de volgende certificeringen: Agile project management, IPMA-C, Prince 2 en Scrum Master. - Je hebt in de afgelopen 4 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het managen van projecten met een directe relatie naar producten en diensten voor eindgebruikers. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar aantoonbare kennis van en ervaring opgedaan binnen complexe organisaties en het werken met meerdere stakeholders. Dit project wordt gekenmerkt door een ruime mate van multidisciplinariteit qua kennis en ervaring. Inschrijver/projectleider moet aantoonbare ervaring hebben met het organiseren van deze specifieke vakinhoudelijke kennis en ervaring en dit weten te organiseren. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar aantoonbaar met verschillende externe leveranciers samengewerkt. - Je hebt minimaal 10 jaar projectmanagementervaring: 1. Met aantoonbare kennis van projectmanagement methodieken (Prince II, IPMA). 2. Waaronder minimaal 2 projecten met een investeringsbudget van € 250.000+ of met projecten waarbij de projectbegeleidingskosten ten minste € 50.000 bedragen. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar ervaring opgedaan met het managen van projecten waarbij wensen vanuit het werkproces moeten worden vertaald naar de informatievoorziening (applicaties met gebruik van onderliggende infrastructuur). - Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 4 jaar ingezet binnen organisaties waar actief gewerkt is met Agile Project management. - Je hebt aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging en -privacy. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 2 jaar ervaring opgedaan met het managen van projecten waarbij wensen vanuit het werkproces worden vertaald naar informatievoorziening. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met pakketselectie methoden. Competenties: - Analytisch sterk - Goede communicatieve vaardigheden - Ambitieus - Goed planmatig kunnen werken - Zowel goed zelfstandig als samen kunnen werken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sharepoint Consultant Kennisbank Woerden/Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Sharepoint Consultant Kennisbank. Omschrijving opdracht: De KvK maakt zich klaar voor de toekomst. Om beter te kunnen inspelen op de wensen van onze klanten maken wij onze dienstverlening flexibeler en onze ICT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de publieke sector. De KvK is bezig met deze grote transformatie. Met onze Agile werkwijze spelen wij sneller in op de behoefte van onze klanten en producten, en maken we onze diensten toegankelijker voor ondernemers. Gewenst profiel: Wij zijn op zoek naar een SharePoint Engineer/Ontwikkelaar voor de afdeling ICT bedrijfsvoering in nauwe samenwerking met onze business. Bij de KvK zijn scrum teams continu bezig om de doelgroepen zoveel mogelijk te voorzien door te voldoen aan hun wensen. De teams hebben elk hun eigen focus gebied, wat overeenkomt met een deel van de dienstverlening of segment van de doelgroep. Deze functie betreft het segment Kennismanagement. Doorontwikkeling nieuwe (Frontoffice) Kennisbank op het SharePoint 2013/6 Platform tbv Kennismanagement binnen de Kamer van Koophandel Nederland. Voor het project Kennisbank is op dit moment alles in scope dat direct van invloed en toegevoegde waarde is op modern klantcontact vanuit onze kantoren. Gewenst profiel: - HBO-informatica - Tenminste 5 jaar ervaring met Content Management Systemen. - Een Agile mindset, gecombineerd met ervaring in het werken met en in Agile/Scrum teams. - Team coordinatie, coaching, klantgerichtheid, teamspeler, Communicatief sterk (zowel in woord als in geschrift). - Kritisch-analytisch, proactief, stressbestendig, oplossingsgericht, flexibel, zelfstandig. - Functionele klantvraag kunnen vertalen naar een technische oplossing. - Kennismanagement, Taxanomiën, SharePoint Migratie ,DevOps, Agile, Lean. Certificaten: - Scrummaster. - 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. - Minimaal 70-573 SharePoint 2010, Application Development. - Minimaal 70-576 SharePoint 2010, Designing and Developing. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een HBO/WO opleiding succesvol afgerond op het gebied van Informatica. - Je beschikt over de volgende certificaten: 1. Minimaal 70-573 SharePoint 2010, Application Development. 2. Minimaal 70-576 SharePoint 2010, Designing and Developing. - Je hebt aantoonbaar kennis van Powershell. - Je hebt aantoonbaar een Microsoft SharePoint -certificering op MCSE niveau, developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions - Je hebt 5 jaar of meer aantoonbaar ervaring als consultant met versie SP2010 met de standaard oplossingen vanuit SP2013/2016. - Je hebt ervaring in en vooruitzichten in de nieuwe versie SP2016. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar een certificering als Scrummaster. - Je hebt aantoonbaar een certificering 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3. - Je hebt aantoonbaar kennis van SharePoint Analytics tools (Webtrends). - Je hebt ervaring met Office365 versus OnPremise oplossingen (bijv MS Azure). - Je hebt aantoonbaar ervaring met Webtrends Analytics. - Je hebt aantoonbaar ervaring met werken met Always on SQL cluster (Availability groups). Competenties: - Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Sturend vermogen: Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren. - Omgevingsbewustzijn: Is het extern georiënteerd en alert op ontwikkelingen dieninvloed hebben op de organisatie. - Flexabiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken. - Initiatief: Reageert proactief door zaken in gang te zetten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden/Utrecht Startdatum: 11-04-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
PHP developer Utrecht of Rotterdam
BedrijfsomschrijvingWerken bij Yacht betekent dat je werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers bieden diverse uitdagingen en daarmee groei. Wij vinden het belangrijk dat jij nu en in de toekomst goed blijft meekomen met de continue veranderingen in de markt. Daarom stimuleren wij jouw ontwikkeling. Door middel van trainingen, cursussen en coaching krijg jij de mogelijkheid om te groeien. Daarbij wordt jij onderdeel van onze MostDev Community waarbij je maandelijks events kan verwachten zoals een hackathon, VR workshop of een fun-event. Zo ontmoet je gelijkgestemden en werk je aan nieuwe skills. Heb jij een expertise en vindt je dat leuk om te delen? Ook dan krijg je ruimte in onze  community om je kennis te delen.FunctieomschrijvingBouw jij graag samen met een user centered team aan oplossingen om or­ga­ni­sa­ties te helpen bij de digitale trans­for­ma­tie van hun dienst­ver­le­ning. Misschien laat jij je liever uitdagen in een full service e-mailmarketingbureau waarbij je werkt voor merken zoals Transavia, Eneco, Greetz, Shell en KWF (tevens de beste e-mailmarketingapplicatie van Nederland). Of werk je liever aan een data platform voor de verwerking van academisch onderzoeksdata voor bijvoorbeeld de doorontwikkeling van intelligente, zelfsturende schepen?Via Yacht kunnen we je als PHP developer meerdere mogelijkheden bieden, zowel bij ons in loondienst als direct bij onze opdrachtgevers in loondienst.  Functie-eisenWaar zijn we naar op zoek?Jij bent gedreven, zelfstandig en hebt een passie voor (internet) techniek. Zodra je iets onder de knie hebt, kijk je alweer om je heen wat je volgende (technische) uitdaging wordt. Je bent eigenwijs genoeg om de bestaande oplossingen, methoden en technieken uit te dagen. Je bent ondernemend genoeg om vervolgens door te pakken op een betere manier en pragmatisch genoeg om er samen met je team uit te komen als jullie het niet helemaal eens zijn over hoe iets opgelost moet worden.Wat je als basis in je hebt:Een goede beheersing van PHP met Laravel, Zend of Symfony frameworkErvaring met webdesign en OOPBeheersing van frontend technieken zoals HTML5, CSS3, Javascrpt zijn zeer welkom. Aanvullende kennis van Typescript, Angular, Vue, ReactJS is een preKennis van MySQL, Docker, Elastic Search, GIt, Linux is een preEen natuurlijke drang om te blijven leren en jezelf verder te willen ontwikkelenArbeidsvoorwaardenAfhankelijk van waar je gaat werken, werk je 32 - 40 uur per week. Ongeacht waar je werkt zijn er mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen, zowel technisch als persoonlijkJe kan een marktconform salaris verwachten tussen €3000 en €4500 per maand, afhankelijk van ervaringJe kan in Zuid-Holland of Utrecht komen te werkenSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Mark van Dommelen via telefoonnummer 06-83800059Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature PHP developer of solliciteer online op de vacature PHP developer.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature PHP developer of solliciteer online op de vacature PHP developer.
Database Beheerder Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Database beheerder Startdatum: 8-4-2019 Einddatum: 1-7-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 36 uren per week OPDACHT We zijn op zoek naar een (senior) DB2 DBA. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid, participeert in de (Scrum) developmentteams en samenwerkt met collega DBA's . Individueel en samen met je collega’s werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, tot en met realisatie en demonstratie van de geleverde functionaliteit. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid. De volgende taken zijn al voorzien: Performance analyse van de (JPA)SQL in de IOA services Inzicht geven in prestaties database Optimaliseren database voor datamigratie Optimaliseren database voor overige functionaliteit Actief in ontwerpfase om eerder de juiste oplossing te kunnen kiezen Ondersteuning IOA-bouwblokkenteam Testen en beoordelen van de update scripts bij opleveringen voor releases en uitvoeren van database compares Helpen, coördineren van de overgang van Endevor naar Dinq Loads unloads uitvoeren, bijvoorbeeld om testsituatie snel te kunnen resetten. (extract van) Productiedatabase neerzetten op een acc omgeving om conversies te kunnen testen Ondersteunen bij het testen van grotere conversies als die nodig zijn Binnen de afdeling Inning wordt de applicatie Innen op Aangifte ontwikkeld. Deze applicatie zet een inningsvoorziening neer voor in eerste instantie de autobelastingen. Het gaat om een nieuwbouwvoorziening. Momenteel zijn hier, naast een voorbereidingsteam, 2 Java-teams en 1 BPM team mee aan het werk, ondersteund door een systemteam. Initiele in productiename (voor het eerste belastingmiddel) is in het najaar van 2018 gerealiseerd. Het verder gefaseerd in gebruiknemen zal in Q1 2019 worden gerealiseerd. Innen op aangifte maakt gebruik van de agile Scrum werkwijze icm het Safe framework. Op het project zijn de volgende steekwoorden van toepassing: Massale transactieverwerking Zaaksgewijze verwerking; orkestratie met IBM-BPM Hoge performance-eisen Hoge graad van testautomatisering Java op mainframe Complexe applicatie landschap en infrastructuur EISEN Ervaring als DBA op Mainframe z/os en DB2 in complexe omgevingen Ervaring met werken in een (scaled) Agile omgeving en Scrumteams WENSEN Initiatief, pro-actief, samenwerkingsgericht, flexibel, analytisch, contact & resultaatgericht, kritisch, communicatief vaardig, gevoel voor humor. Consentieus, discipline & doorzettingsvermogen KENNIS Ervaring met Performance analyses en optimalisatie Ervaring met iteratief ontwikkelen (scrum of agile) is een pre. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 maart om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Packager Utrecht
Voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zijn wij op zoek naar een Packager. Omschrijving opdrachtgever: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon water en droge voeten in het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is één van de 21 waterschappen in Nederland. Het waterschap is, net als een gemeente, een lokale overheid. Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bestaat uit een algemeen bestuur, een college van Dijkgraaf en Hoogheemraden en meer dan 500 medewerkers. HDSR is in transitie om voorbereid te zijn op de veranderende opgaves die van buitenaf op haar af komen. HDSR staat voor een grote opgave: in de komende jaren zal zij een forse inspanning doen en bijdragen aan het Hoog Water Beschermingsprogramma. Dit maakt dat er aanzienlijke projecten gestart zijn en worden. Opdracht omschrijving: Wij zoeken een Packager die de opdrachtgever helpt in het opleveren van (applicatie)packages om getest te worden. Na goedkeuring en in overleg met de projectleider worden deze gemigreerd naar de Windows 10 omgeving. Je bent in deze rol ook verantwoordelijk voor troubleshooting (het oplossen van gemelde issues). Je werkt nauw samen met je collega's en interne belanghebbenden om zo snel, het best mogelijke resultaat te leveren. Je zult vooral intensief samenwerken met de Projectleider Windows 10, met de Test Coördinator, met de andere Packagers en met systeembeheerders. In de gebruikersorganisatie heb je vooral te maken met de functioneel beheerders van de applicaties. Je zorgt voor de vastlegging en borging van informatie en documentatie rond dit project, om te zorgen dat aspecten rond projectbeheersing op orde zijn. Je weet als geen ander hoe je een virtuele werkplek beheert. Afdelingsinformatie/context: De afdeling Informatisering en Automatisering (ca. 23 FTE) bestaat uit 2 teams met beide een teamleider als leidinggevende. Deze rol maakt onderdeel uit van het team Automatisering (13 FTE). De GIS omgeving is van groot belang voor het primaire proces van het waterschap. Daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen op ICT vlak in het kader van de omgevingswet en het DSO. Ook zal de afdeling I en A in te de toekomst een prominentere beheer rol gaan vervullen op het vlak procesautomatisering. Hoewel er afgelopen jaren hard gewerkt is aan de doorontwikkeling van de ICT organisatie, zijn er op dit moment nog veel uitdagingen op te pakken. Onder meer de migratie naar Windows 10 is een belangrijk project in 2019. Naast de technische vraagstukken zal ook verdere ontwikkeling op andere gebieden aan de orde zijn, zoals de projectplanning, verwachtingsmanagement, versterking van de samenwerking en communicatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde MBO-niveau 4 opleiding; - Je bent minimaal beschikbaar voor 36 uur per week, gedurende 3 maanden vanaf start opdracht; - Je bent minimaal 4 dagen aanwezig op het HDSR kantoor te Houten gedurende de volledige opdracht; - Je bent vanaf start minimaal 3 maanden beschikbaar zonder lange vakantie op te nemen (langer: vakantie van meer dan 5 aaneengesloten werkdagen); - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de rol als Packager binnen een kantoorautomatisering omgeving in de afgelopen 10 jaar; - Je hebt kennis van of werkervaring met het Vmware thinapp; - Je hebt kennis van of werkervaring met het Ivanti workspace control; Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een afgeronde HBO-bachelor opleiding in de richting ICT - Je hebt aantoonbare werkervaring in de rol van Packager met migratie naar Windows 10 - Je bent gecertificeerd MCSA Windows 10 - Je hebt kennis van of werkervaring met de applicatie delivery en troubleshooting - Je hebt kennis van of werkervaring met het Ivanti automation manager - Je hebt werkervaring met het maken van images van Windows 10 - Je bent 5 dagen aanwezig op het HDSR kantoor te Houten gedurende de volledige opdracht Competenties: - Communicatief sterk, je gaat soepel het gesprek aan met de nodige sensitiviteit en stevigheid - Stressbestendig, je schrikt niet van veel werk of mensen die naar je toe stappen met klachten of problemen - Plannen en organiseren, je behoudt overzicht, je signaleert tijdig en documenteert en registreert zorgvuldig - Teamspeler, je stemt goed af, je werkt prettig samen en je bent goed in het sturen op verwachtingen - Doelgerichtheid VOG: VOG en geheimhoudingsverklaring zijn relevant. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maand(en) Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 3 april 2019 tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Database beheerder Apeldoorn
We zijn op zoek naar een (senior) DB2 DBA. Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid, participeert in de (Scrum) developmentteams en samenwerkt met collega DBA's . Individueel en samen met je collegas werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, tot en met realisatie en demonstratie van de geleverde functionaliteit. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid.Taken:Performance analyse van de (JPA)SQL in de IOA services;Inzicht geven in prestaties database;Optimaliseren database voor datamigratie;Optimaliseren database voor overige functionaliteit;Actief in ontwerpfase om eerder de juiste oplossing te kunnen kiezen;Ondersteuning IOA-bouwblokkenteam;Testen en beoordelen van de update scripts bij opleveringen voor releases en uitvoeren van database compares;Helpen, coördineren van de overgang van Endevor naar Dinq;Loads unloads uitvoeren, bijvoorbeeld om testsituatie snel te kunnen resetten;(extract van) Productiedatabase neerzetten op een acc omgeving om conversies te kunnen testen;Ondersteunen bij het testen van grotere conversies als die nodig zijn.   Functie eisen:Ervaring als DBA op Mainframe z/os en DB2 in complexe omgevingen;Ervaring met werken in een (scaled) Agile omgeving en Scrumteams;Ervaring met Performance analyses en optimalisatie;Consentieus, discipline & doorzettingsvermogen.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applications Consultant Amersfoort
BedrijfsomschrijvingOp aanvraag beschikbaarFunctieomschrijvingOnze klant is op basis van werving en selectie op zoek naar een Applications Consultant waarbij Autodesk en Modelling voor jou gesneden koek is!De Applications Consultant is onderdeel van het team dat zich bezig houdt met coördinatie, advisering, innovatie, support en life cycle management van worldclass engineering software van grote leveranciers zoals Autodesk, Esri, Adobe, Bentley en andere leveranciers op gebied van CAD, GIS, Graphical, Modelling en Construction. Met de focus op de eerste en laatste categorie.Wat is je rol? Je bent gesprekspartner richting de business voor engineering applications waarbij het doel is om op continue basis de wensen en eisen vanuit de business te challengen en acties te nemen op nieuwe behoeften en ontwikkelingen;Je organiseert en coördineert werkzaamheden tussen business en leveranciers. Je bent eindverantwoordelijk voor de werkzaamheden van leveranciers en optimale benutting van bijhorend contract. Je hebt een organiserende rol om uitvoerende werkzaamheden zoveel mogelijk onder te brengen bij software leveranciers of bij onze outsourcing partner TCS;Je hebt een rol in op ITIL gebaseerde processen, Incidenten, problemen en wijzigingen worden door ons gecoördineerd. Uitvoering gebeurt door onze leveranciers.Functie-eisenJe wordt uitgedaagd in de rol tussen business, collega's en leveranciers;Beschikt over minimaal 2  jaar werkervaring op IT-gebied, affiniteit of werkervaring met engineering applications, bij voorkeur in de autodesk software of modelling (zoals MathCAD, Deltares, Sofistik, Scia, Technosoft).Ervaring in communicatie met gebruikers/gebruikersgroepen, liefst in de rol van linking pin;Je hebt een goed georganiseerde en gestructureerde manier van werken;Je voltooide opleiding is op HBO/Universitair niveau. Dit vanwege de linking pin rol tussen het internationale bedrijf met al zijn ingenieurs, onze IT-outsourcingspartner en leveranciers als Autodesk.Slim, flexibel en gedreven om jezelf en het bedrijf verder te ontwikkelen;Vloeiend in de Nederlands en Engelse taal;Geen beheerder, geen ontwikkelaar, geen Autodesk-user, wel kennis van deze wereld. Het is een linking pin rol.Technische expertise is belangrijk om deze linking pin/coördinatierol op te kunnen pakken, maar communicatieve vaardigheden zijn ook erg belangrijk. De wereld is veranderd: het ‘IT-doe werk’ ligt bij leveranciers en onze IT-outsourcingspartner, onze toegevoegde waarde is coördineren bestaande service en participeren in nieuwe ontwikkelingen (samen met onze interne klant en de leveranciers) vanuit onze IT-verantwoordelijkheid;Aanvullende versnelde training om een start bij ons te vergemakkelijken behoort tot de mogelijkheden!ArbeidsvoorwaardenEen uitdagende en interessante mix van business consultancy en leveranciersmanagement waarmee je bijdraagt aan worldclass engineering solutions. Doorgroeimogelijkheden. Een hoge mate van flexibiliteit en zelfstandigheid in uitoefenen van je functie. Verantwoordelijkheid en ruimte om je eigen ideeën in te brengen. Bij onze organisatie beoordelen en belonen en we op basis van persoonlijke prestaties en onze opleidingsmogelijkheden zijn ruim. Dit geheel combineren we met een uitstekend pakket flexibele arbeidsvoorwaarden. Je hebt mogelijkheden om vanuit huis te werken, op flexibele tijden en voor 32 tot 40 uur per week.SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Michel Cnossen via telefoonnummer 06-83551426Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Applications Consultant of solliciteer online op de vacature Applications Consultant.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Applications Consultant of solliciteer online op de vacature Applications Consultant.
Manager IT Transitie Amsterdam
Manager IT Transitie | Interim | Amsterdam De ideale kandidaat voor deze Manager IT transitie functie Voor onze opdrachtgever in Amsterdam zoeken wij per direct een mensgerichte interim manager die een software development team en applicatiebeheer team gaat aansturen. De organisatie is in transitie naar een Agile werkwijze en staat aan de vooravond van een aantal ingrijpende veranderingen, waaronder de mogelijke uitfasering van een ERP omgeving en de migratie van de traditionele software omgeving naar een SaaS omgeving. De nieuwe manager heeft aantoonbare ervaring in vergelijkbare omgevingen in en is in staat de organisatie te adviseren in de selectie van nieuwe software leveranciers. De nadruk in deze rol ligt op de HR activiteiten binnen het team, het motiveren, enthousiasmeren en begeleiden van de medewerkers gedurende de transitiefase. Herken jij jezelf in dit profiel en krijg je er energie van mensen mee te krijgen en een organisatie in transitie te begeleiden? Dan komen we graag met je in contact! Te behalen resultaat voor deze Manager IT transitie Onder jouw mensgerichte aansturing blijft de motivatie en energie binnen de teams hoog en staat iedereen positief in de op handen zijnde veranderingen; Je adviseert de organisatie gedurende de transitie fase met betrekking tot de leverancierselectie en SaaS migratie; Je begeleidt jouw teams naar een professionele Agile werkwijze die ingebed is in de gehele organisatie. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze Manager IT Transitie? Je hebt een achtergrond in software development omgevingen, hebt ervaring met SaaS migraties en leverancierselecties; Je bent een (interim) manager die altijd het belang van de mensen in het team voorop stelt. Je bent in staat te coachen, motiveren en enthousiasmeren; Je wordt verantwoordelijk voor 15 collega’s in het development en applicatiebeheer domein. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Manager IT Transitie Onze opdrachtgever is een dynamische organisatie die continu in beweging is; De organisatie is in transitie en zeer toekomstgericht; De werksfeer is informeel en plezierig, met passie voor techniek. Locatie & Voorwaarden voor deze Manager IT transitie De werklocatie is omgeving Amsterdam De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze opdracht is 9 maanden met optie tot verlenging Aantal uren in de week 40 De startdatum is z.s.m. De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands en Engels Het vereiste opleidings niveau is: WO, HBO Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze Manager IT transitie functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor overige vragen kun je contact opnemen met Laura de Jong op 070-3071354
Implementatiemanager Regieorganisatie (ICT Basisinfrastructuur Rotterdam
Voor Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager Regieorganisatie (ICT Basisinfrastructuur). Omschrijving opdracht: In 2019 gaat de provincie Noord-Brabant de dienst basisinfrastructuur ICT outsourcen. Om te komen tot goed opdrachtgeverschap is een gedegen regievoering hierop van evident belang. De aanbesteding voor een partner is in uitvoering. Vanaf voorjaar 2019 dient de regieorganisatie ingevuld te worden om bij start van de transitie vakkundig regie te kunnen voeren. Er ligt een outline van de regieorganisatie. Het verder invullen en opstarten van deze regieorganisatie en bijdragen aan de doorkijk naar pakket 2 en 3 is een afgeronde resultaatopdracht voor de hier gezochte Implementatiemanager. Uiteindelijk zijn de volgende doelen gerealiseerd; - verbeteren van time to market; - vergroten van adaptief vermogen; - versterken van de governance en besturing; - borgen van de continuïteit van dienstverlening en expertise; De beoogde inrichting dient ‘compatibel’ te zijn met de ambities en inrichting van de opgave gestuurde netwerkorganisatie. Resultaten: - De regieorganisatie is geïmplementeerd volgens het, nog verder te vormen, implementatieplan en draagt bij aan de eerder genoemde doelen. - De taken voor opdrachtnemerschap van de regieorganisatie zijn gereed om over te dragen aan een structurele opdrachtnemer. Onder leiding van de implementatiemanager is er een regieteam gevormd. - Je hebt daarnaast, onder leiding van de CIO, actief bijgedragen aan de doorontwikkeling van de sourcingvisie en strategie van de regieorganisatie binnen de provincie Noord-Brabant. Dit vraagt om een doorkijk naar pakket 2 (bedrijfsapplicaties) en 3 (applicaties tbv programma’s). Je hebt hierbij de verbinding gelegd binnen de organisatie met organisatieonderdelen buiten I&I die van belang zijn om aan te sluiten op het regiemodel (denk bv aan Dienstenplein). Met als einddoel dat de interne organisatie (na groei) naadloos aan kan sluiten op het volwassenheidsniveau van de externe leverancier. - Er is ondersteunend beleid ontwikkeld, dan wel aangepast (servicebeleid, SLA beleid, governance). Je bent ambassadeur van regievoering op IT binnen de organisatie en draagt bij aan bewustwording. - Naast het realiseren van het technische deel zijn de functies binnen de regieorganisatie up to date en vervuld met de juiste kwaliteiten. Medewerkers beschikken over de juiste kennis, kunde en competenties. Dit alles in samenwerking met H en O managers en medewerkers. Gedurende het gehele proces is de OR betrokken en waar nodig om advies gevraagd. Je rapporteert aan opdrachtgever en de stuurgroep voor sourcing. Daarnaast werk je met een projectteam. Gewenst profiel: -Heeft een hoge mate van zelfstandigheid en oplossingsgerichtheid (hands on mentaliteit); -Presteert op een WO denk- en werkniveau; -Beschikt over kennis van en ervaring op het gebied van een IT regieorganisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau en moet op alle niveaus kunnen schakelen; -Heeft helikopterview (oog voor details, maar de grote lijn niet uit het oog verliezen); -Kan flexibel inspelen op ontwikkelingen die zowel van binnen uit als van buiten af het project beïnvloeden. Je hebt goed inzicht in “hoe de hazen lopen”; -Veranderaar; heeft oog voor teamontwikkeling en groepsdynamica, kan een groep binden en inspireren; -Levert constructieve bijdragen aan gemeenschappelijk resultaat, heeft daarbij continue oog voor sfeer, relaties; -Is resultaatgericht: stelt doelen en houdt hier aan vast; -Heeft overtuigingskracht: oefent op basis van persoonlijk overwicht invloed uit op mensen en situaties, is gericht op verandering, acceptatie en overwinnen van weerstanden; Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over aan afgeronde HBO/WO opleiding. - Je hebt meer dan 10 jaar kennis en ervaring (opgedaan na 2005) met veranderingen in IT domein en projectmatig werken en bij voorkeur het begeleiden van een team in dat veranderproces. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan na 2010) in inrichtings- en implementatietraject van regieorganisatie bij een (bij voorkeur een provinciale) overheidsorganisatie. - Je beschikt over opleidingen /certificaten op gebied van: a. projectmanagement/ procesmanagement b. implementatiemanagement c. IT-servicemanagement Competenties: -omgevingsgericht -resultaatgericht -uitvoeringsgericht -communicatief vaardig -verbindend -samenwerkingsgericht -onderscheiden van hoofd- en bijzaken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: 's-Hertogenbosch Startdatum: 15-04-2019 Duur: 15-04-2020 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in de week van 8 april 2019 (week 15) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Java Ontwikkelaar Utrecht
Je ontwikkelt op Java gebaseerde webservices en past hierbij de principes van domain driven design toe.Samen met collega's stel je de gewenste functionaliteit zo goed mogelijk vast en neem je een pro-actieve rol in het uitdragen en borgen van de best practices van webservices en software architectuur. Je hebt aandacht voor de kwaliteit van software en zorgt ervoor dat de software onderhoudbaar en testbaar is en eenvoudig uit te rollen.De IvhO werkt aan vernieuwing van haar applicatielandschap doormiddel van het implementeren van een servicegerichte architectuur. Het IV-landschap moet wendbaarder en betrouwbaarder worden zodat beter ingespeeld kan worden op de steeds sneller veranderende gebruikersbehoefte. In de organisatiecultuur, werkwijzes en het IV-landschap worden op dit moment aanpassingen gemaakt om aan die behoefte tegemoet te komen. Een onderdeel daarvan is het ontwikkelen van een lichtgewicht servicearchitectuur, waar deze opdracht onderdeel van is.Functie eisen:HBO denk- en werkniveau;5 jaar werkervaring: Java programmeren (bij voorkeur in Java versie 8);2 jaar werkervaring met CI/CD;4 jaar werkervaring met Webservices en Service Oriented Architectuur;4 jaar werkervaring met SOAP / REST;Applicatiearchitectuur;Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands.Competenties:Teamplayer met overtuigingskracht;Sparringspartner voor mede Java ontwikkelaars;Toepassen van design patterns en best practices.Aanvullende kennis/wensen:Unittesting / Junit / Maven / Spring (Boot);Tooling: Jira, Confluence, git/GitLab;Software quality tools (bijv. SonarQube).Ervaring met agile werken/werken in SCRUM-teams;Werkervaring met Databases (Oracle, SQL Server, MySQL);Werkervaring met Apache - Tomcat.Overig: Maximale reisafstand 1 uurElk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. Wat goed onderwijs is, bepaalt de inspectie niet zelf. Zij gaat uit van de wet en van breed gedeelde kenmerken over goed onderwijs. Wanneer kennis en opvattingen over goed onderwijs in de samenleving veranderen, wijzigt ook het toezicht. De inspectie beoordeelt de kwaliteit van het onderwijs op basis van voorschriften in de verschillende onderwijswetten en aan de hand van andere aspecten van kwaliteit, zoals het didactisch handelen van leraren, het schoolklimaat en leerresultaten. In het toezicht zijn de leerresultaten van een school leidend. Dat zijn de prestaties van alle leerlingen bij elkaar. De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) voert haar toezicht uit vanuit drie kantoren verspreid over Nederland. Het hoogste orgaan van de Inspectie van het Onderwijs is het Management Team dat in Utrecht zit en onder leiding staat van de Inspecteur-generaal van het Onderwijs. Meer informatie staat op de website http://www.onderwijsinspectie.nl De IvhO heeft een afdeling ICT, Contracten en Recordmanagement waarin zijn ondergebracht: - Functioneel Beheer - Informatie analyse - Architectuur - Servicelevelmanagement - Releasemanagement - Project- en programmamanagement - Accountmanagement - Technisch applicatiebeheer en ontwikkeling - Contractmanagement- Recordmanagement
Regie Projectmanager Utrecht
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Regie Projectmanager. Omschrijving opdrachtgever: Algemene informatie over het Openbaar Ministerie. Het OM is een landelijke organisatie verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een centrale verwerkingsorganisatie (CVOM) voor de afhandeling van onder andere verkeersmisdrijven en een dienstverleningsorganisatie (DVOM). Op de tien arrondissementsparketten en de CVOM beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, de enkele honderdduizenden zaken die jaarlijks binnenkomen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Aan het hoofd van het OM staat het College van procureurs-generaal. Het College is verantwoordelijk voor heel het OM en legt zich toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen Omschrijving afdeling: Binnen het OM is een dienstverleningsorganisatie (DVOM) opgericht die als concerndienst werkt voor alle OM-onderdelen. Hierin zijn de ondersteunende taken zoals Financiën, Personeelszaken, ICT (DVOM/I) en Facilitaire Zaken ondergebracht. Deze organisatie verricht de uitvoerende bedrijfsvoeringstaken voor alle OM-onderdelen en is hiermee ondersteunend aan het primaire proces van het OM. Omschrijving werkzaamheden: Op dit moment is het OM in het kader van een aantal AVG-projecten op zoek naar een Regie Projectmanager. De Regie PM wordt verantwoordelijk voor de aansturing van diverse AVGgerelateerde realisatie projecten met name gericht om applicaties aan te passen aan de nieuwe AVG en WSJG-wetgeving aan te passen. Veelal worden de projecten door de sourcingspartner van DVOM/I uitgevoerd. Interviewcriteria: 1. Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie. 2. Houding/gedrag/voorkomen. 3. Je hebt je gedegen voorbereid op de intake. 3. Relevante werkervaring. 4. Relevante opleiding. 5. Pragmatische mentaliteit. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor de duur van het project indicatie: 24 maanden. - Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT Projectmanager bij voorkeur binnen het Overheids (Justitie) domein. - Je beschikt over aantoonbare meerjarige ervaring met Oracle technologie (SOA, WCC, BPM, BPEL, WebLogic). - Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het regisseren van diverse ICT applicatie-realisatie projecten tegelijkertijd welke aan externe leveranciers zijn uitbesteed. - Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het leiden van ICT-projecten in het spectrum van big data / logging. - Je bent gecertificeerd PM (Prince2, IPMA ea.). - Je hebt aantoonbare ervaring met applicatie-implementaties van AVG/WJSG wetgeving. - Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en ervaring met Agile en/of Scrum werken. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent beschikbaar binnen 5-10 weken. - Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als Projectmanager, bij voorkeur binnen het Overheids (Justitie) domein. - Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het regisseren van diverse projecten tegelijkertijd welke aan externe leveranciers zijn uitbesteed - Je beschikt over minimaal 5 jaar meerjarige ervaring met het leiden van projecten in het spectrum van big data / logging. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 23-04-2019 Duur: 24 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Visual Designer Utrecht
BedrijfsomschrijvingOndernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.FunctieomschrijvingOnze klant maakt zich klaar voor de toekomst! Wij willen sneller inspelen op de wensen van onze klanten en maken daarom onze dienstverlening flexibeler en onze IT up-to-date. De KvK zet vol in op digitalisering en innovatie en heeft zichzelf als doel gesteld om de beste digitale dienstverlener te worden binnen de Publieke sector. Wij zijn op zoek naar een Visual designer voor een  team binnen de afdeling Online. Dit team heeft de opdracht om een nieuw register te ontsluiten op de website kvk.nl. Bij de KvK zijn 7 scrum teams continu bezig om de doelgroep een optimale online experience te bieden voor de producten en diensten van de KvK. Deze teams hebben elk hun eigen focus gebied, wat overeenkomt met een deel van de dienstverlening of segment van de doelgroep.Omschrijving opdracht:Online en web zijn belangrijke pijlers van de toekomst van de KvK. Gezien het grote belang van online voor de KvK vindt een groot deel van de online ontwikkeling plaats binnen de organisatie van KvK zelf. De KvK werkt in Scrum teams aan web ontwikkeling. De Scrum teams zijn breed en multi-disciplinair samen gesteld. Er wordt gewerkt in sprints van 2 weken.Wat ga je doen?Als Visual Designer zorg je voor (responsive) designs die inspireren, user engagement verhogen en de gebruiker intuitief en effectief hun taak laten uitvoeren. Je weet dat web, tablet en mobile allemaal touchpoints zijn in een customer journey. Je werkt nauw samen met een interaction designer aan het visualiseren van concepten en interactieve elementen. Je zoekt andere visual designers op als sparing partners en samen met interaction design, maar ook op basis van klantenfeedback streef je voortdurend naar het optimaliseren van de stijl en user experience. Je werkt volgens de online huisstijl, maar je draagt ook oplossingen aan om deze te verrijken. Je hebt oog voor micro interacties op bijvoorbeeld mobiel en weet dit in een prototype tot leven te brengen. Als vanzelfsprekend volg je de online (design) trends en deel je kennis en ideeën met je collega's.Functie-eisenWat vragen wij?Een afgeronde opleiding op HBO niveau en minimaal 3 jaar werkervaring met online visual design. Het is een pre als je in de afgelopen 2 jaar gewerkt hebt bij of voor een online / design bureau en je in staat bent om volgens die kwaliteits- en tijdmaatstaven te ontwerpen.  Je hebt het vermogen om strategie om te zetten in goed onderbouwde designs en let daarbij zowel op het grote plaatje als op de details. Ervaring met Sketch, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator. Je hebt ervaring met ontwerpen voor bedrijfskritische / high-traffic websites, het eenvoudig en doordacht weergeven van complexe informatie, responsive design, liefst ook met prototyping tools. Je hebt uiteraard een aansprekend en opvallend sterk portfolio.ArbeidsvoorwaardenUurtarief wordt in overleg afgestemdSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Mark van Dommelen via telefoonnummer 06-83800059Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Visual Designer of solliciteer online op de vacature Visual Designer.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Visual Designer of solliciteer online op de vacature Visual Designer.
Technisch Specialist Linux Amsterdam
Voor een directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Technisch Specialist Linux. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenAantal uur per week: 36 Opdrachtgever staat voor een grote uitdaging om de IT toekomst vast te maken. Projecten gericht op automation en orchestration vragen een flinke inspanning van het team Datacenter Services zowel op operationeel beheer niveau en project. FunctiebeschrijvingDe Technisch specialist Linux is een expert die samen met de uitvoerende teams van IT Infrastructuur, de gevirtualiseerde infrastructuur stabiel, veilig en secure en volledig geautomatiseerd kan laten opereren en samen met andere stakeholders verder kan ontwikkelen met nieuwe gewenste functionaliteiten. Je bent pragmatisch en energiek en een stevige, zelfstandige persoonlijkheid met eigen initiatief. Je bent een professional. Je laat zien sterk te zijn in:Het bevorderen van samenwerking (intern IT en de business)Het verbeteren van resultatenJe neemt en geeft verantwoordelijkheidVernieuwende visie kunnen verwoordenSensitiviteit en empathie tonenJe kunt sterk en effectief communiceren tot op management niveau Heb jij….HBO werk en denk niveauMinimaal 7 jaar relevante werkervaring in een Enterprise omgeving.Diepgaande kennis van Datacenter infrastructuren en architecturen.Diepgaande kennis van Linux Producten.Diepgaande kennis van Virtualisatie technieken.Diepgaande kennis van Cloud infrastructuren.Kennis en ervaring met datacenters, netwerken en werkplekken in een technische automatisering omgeving en security oplossingen.Ruime ervaring met het maken en presenteren van adviezen, plannen en ontwerpen.Uitstekende planning en organisatie van de projectwerkzaamheden.Groot probleemoplossend vermogen vanuit je IT Infrastructuur (en security) kennis en ervaring, ook voor zeer complexe probleemstellingen.Kan zeer goed visie ontwikkelen voor de benodigde omgevingen.Kennis van en ervaring met ITIL service management alsmede met bedrijfskundige aspecten.
Hoge Raad Portaal Ontwikkelaar Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Hoge Raad Portaal Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar aan de samenleving op. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. Omschrijving afdeling: De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. Door de IT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een IT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering aan te bieden. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatieberoepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden. Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem C@sus (Mijn Werkomgeving) en één integraal web portaal Dic@s (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. IT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Als invulling op de KEI-wetgeving ontwikkelt de Hoge Raad een webportaal waarmee digitale toegang tot de cassatierechtspraak mogelijk gemaakt wordt. Dit gebeurt onder de projectnaam Dic@s (digitale cassatie). Sinds maart 2017 is digitale cassatie voor civiele vorderingszaken mogelijk en vanaf december 2018 voor strafzaken. Op basis van dit bewezen concept wordt op dit moment verder gewerkt aan digitale cassatie in belastingzaken. Om de werkzaamheden volgens planning te kunnen uitvoeren, is uitbreiding van het projectteam op zijn plaats. De gezochte kandidaat zal meehelpen met ,het opstellen van de functionele specificaties voor zowel het webportaal als het interne systeem Mijn Werkomgeving en deze vertalen naar technische oplossingen die samen met de ontwikkelaars worden gerealiseerd. De kandidaat is vervolgens ook betrokken bij de testwerkzaamheden en de implementatie daarvan binnen de Hoge Raad en bij zijn ketenpartners. Omschrijving werkzaamheden: Als Portaal Ontwikkelaar is de kandidaat bezig met het bouwen van het portaal van de Hoge Raad voor de digitale toegang tot het cassatierecht en is ook verantwoordelijk voor de interfaces vanuit en naar het portaal. Verder wordt van de kandidaat verwacht mee te kunnen denken bij het meehelpen van het realiseren, testen en de daadwerkelijke implementatie van de omgeving bij de Hoge Raad, procespartijen en derden. Als Portaal Ontwikkelaar ondersteun je de programmamanager van het Dic@s programma (de equivalent van het KEI-digitaliseringsprogramma) in het uitvoeren van het projectenprogramma. Het gaat hierbij om advies geven over de Dic@s portaal en bent actief betrokken bij het ontwikkelen ervan. Je hebt een proactieve houding en brengt veel energie en vasthoudendheid mee. Je voert als Portaal Ontwikkelaar in ieder geval de volgende taken uit: - Omzetten van technische specificaties tot een programma. - Zorgdragen van de implementatie van de gebruikersspecificaties. - Opstellen, in samenwerking met de business consult Dic@s Portaal, van de planning van de ontwikkeling van het portaal en deze bewaken. - Uitvoeren van wijzigingen op het portaal. - Het bewaken van de werking van functionaliteiten in het portaal. - Het bijhouden van technische documentatie van het portaal. - Het in kaart brengen van risico’s en het melden hier van. - Het beschikbaar maken van de productieomgeving van het portaal. - Het beschikbaar maken van de test- en trainingsomgeving van het portaal. - Het beheren van het portaal. - Het actief meedoen in de audits en pentesten m.b.t. het portaal. - Adviseren over en mede-invulling geven aan de inrichting van project. - De werkzaamheden worden vanuit de standplaats Den Haag uitgevoerd. Interviewcriteria: - Je hebt tijdens het gesprek, aan de hand van een aantal concrete voorbeelden en of referenties, aangetoond aan welke projecten zij/hij actief heeft meegewerkt in een soortgelijke rol en heeft dit tijdens het gesprek duidelijke toelicht. - Je hebt tijdens het gesprek getoond een proactieve, professionele en een initiatiefrijke houding te hebben. - Je hebt tijdens het gesprek de interviewers er van kunnen overtuigen in staat te zijn om in een professionele en politiek gevoelige omgeving tot geaccepteerde resultaten te komen. - Je hebt tijdens het gesprek de interviewers er van kunnen overtuigen in staat te zijn om zijn of haar visie van een publiekelijk portaal te kunnen verdedigen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor 24-32 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden, voor de gehele inhuur-periode binnen het project (naar verwachting gaat het om een langere periode waarbij het niet onwaarschijnlijk is dat deze meerdere jaren bedraagt). - Je hebt een HBO- opleiding afgerond en heeft een HBO+ werk en denkniveau. - Je hebt ervaring met genoemde werkzaamheden in soortgelijke rollen, zoals beschreven in de beschrijving van de werkzaamheden. - Je hebt aantoonbare ervaring met projecten waarin informatiesystemen, zoals documentmanagementsystemen en/of webportalen worden ontwikkeld. - Je hebt aantoonbare ervaring met projecten waarin digitale publieke portalen worden ontwikkeld. - Je hebt aantoonbare ervaring met object georiënteerd programmeren, MVC, Dependency Injection en Inversion of Control. - Je hebt aantoonbare ervaring met en kennis van Microsoft server side web technologieën, SQL Server, IIS, ASP.NET, ADFS. - Je hebt aantoonbare ervaring met client-side technologieën, zoals HTML, CSS, JavaScript, jQuery en TypeScript. - Je kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben in een soortgelijke rol. - Je bent bekend met het werkveld van Justitie en Veiligheid en de rechterlijke omgeving en met de taakverdeling en werkprocessen binnen de rechtspraak. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent bekend met een Application Lifetime Management (ALM) omgeving. - Je bent bekend met inrichten en release pipelines in TFS. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 24 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 t/m 19-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Tester Zaaksysteem Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24984 Omgeving: Amstelveen Startdatum: uiterlijk 8 april 2019 Einddatum: 8 juli 2019 Optie op verlenging: Ja, 3x 3 maanden Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: donderdag 4 april tussen 14.00-17.00 uur. Sluitingsdatum: maandag 1 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Tester Zaaksysteem voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De afdeling A&I van de gemeente bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. Het team applicaties (bestaande uit 12 medewerkers) is op zoek naar een Functioneel Tester Zaaksysteem. Als Functioneel Tester borg je de kwaliteit van het zaaksysteem bij het uitrollen van nieuwe versies en functionaliteiten. Werkzaamheden: Het schrijven van (automatische) test cases. Regressie/keten testen van het zaaksysteem in combinatie met gekoppelde systemen. Het inrichten en bijhouden van test orchestratie/management tooling i.c.m. Jira en Topdesk. Ondersteuning van keyusers bij gebruikerstesten. Opstellen test en oplever rapportages. Afstemming met beheerders en ontwikkeling over test bevindingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt ruime kennis van en ervaring met (functioneel) geautomatiseerd testen (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met tools als Selenium IDE/ RC en/of vergelijkbare tools (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met Web UI testen (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met het functioneel testen van complexe automatiseringssystemen (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met het opstellen van testcases en met ketentesten (referentie vereist). Je hebt ruime kennis van en ervaring met Test Management / test orchestratie (referentie vereist). Je bent ISTQB of TMAP foundation gecertificeerd (referentie vereist). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met testen in agile omgevingen. Je hebt ervaring met low-code omgevingen. Je hebt ervaring met zaaksystemen. Je hebt ervaring met het zaaksysteem InProces. Je hebt ervaring binnen (lokale) overheid. Je hebt ervaring met ketentesten van koppelingen zoals Zaaksysteem met Squit, GWS, BRP, GBA-V, CARel, GEO. Je hebt ervaring met TDD / BDD. Je hebt ervaring met testmanagement /orchestratie i.c.m. Jira extensies. Je bent ISTQB of TMAP Advanced en/of Extension Agile gecertificeerd. Competenties: Klantgericht Resultaatgericht Betrouwbaar Communicatief vaardig Nauwkeurig Kritisch
Linux Administrator (Database knowledge) (QR6482) Amsterdam
Functie: Linux Administrator (Database knowledge) (QR6482) Start: 1-5-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Linux Administrator (Database knowledge) We are building a state-of-the-art Data Lake. An ambitious project based on technologies like IBM InfoSphere (DataStage, Information Governance Catalog), Netezza and Cognos. Your job: You will be working in a scrum squad of 6-8 engineers. In addition there will be a Product Owner who decides on the priority of the user stories. The squad is responsible for maintaining and securing the Infosphere Information Server, the PureData for Analytics (Netezza), Oracle, Citrix, Linux, WebSphere. You will be responsible for: Keep the Platform running within Service Level Agreements Daily Operations related tasks (incoming requests and incidents) Keep the Platform safe and secure with regards of Compliance and Risk Improve processes within the Platform squad Bridge between Platform squad and Content squads Keeping yourself up to date on the latest technologies is also a part of your job, that’s why we have a ‘masteryday’ every three weeks. This is one full day where you can work on your own skills. This can be a topic from one of our learning modules for understanding our standards and way-of-work or a self-chosen topic within your expertise. Your work environment: Our engineers work in multi-disciplinary teams based on the Agile methodology and DevOps principles. We adopted the ‘Spotify’ model, which means that you are part of a matrix organization. You work in your squad but are also part of a chapter, an expertise-focused group that shares knowledge and creates and governs standards. Your chapter will be ‘Data Processing’. Who are you? You are an enthusiastic, motivated engineer who likes to work in a team, improve processes within the team and servicing other teams. Innovating to do things smarter and continuous personal development are in your engineering DNA. Your goal in the end is to make yourself redundant! Rather than repeatedly solving the same incidents, you solve the problems behind and automate work to create time to take on other engineering challenges to further develop yourself as an engineer. You have a mentality that aligns with our culture where you ‘Take it on and make it happen’. Profile: Together with a minimum of 3 years of experience as a Platform or Operations engineer in similar environments, we expect you to have had experience working with the following tools, techniques and way of working: Required: Linux sysadmin Databases experience (For example Oracle, DB2, Netezza or Postgres) Able to communicate with different types of stakeholders Good communication skills in English Willingness to work on a regular base outside office hours (standby with a frequency of 1 week per 8 weeks, occasionally Patching and Disaster Recovery) Preferred: DBA experience Netezza (or other MPP like Teradata or Exadata) Citrix GIT InfoSphere Information Server Cognos WebSphere
Cloudspecialist met aanbestedingservaring Rotterdam
Voor Port of Rotterdam zijn wij op zoek naar een Cloudspecialist met aanbestedingservaring. Omschrijving opdrachtgever: Het Havenbedrijf Rotterdam is actief voor heel de haven. Havenbedrijf Rotterdam werkt aan het versterken van de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven. De haven van vandaag én morgen. Alle (inter)nationale ondernemingen die hier actief zijn, hebben het allergrootste belang bij een bereikbare en duurzame ‘Port of Rotterdam’, die kan blijven groeien. Het Havenbedrijf biedt klanten daarom alles wat nodig is voor de vlotte en veilige doorvoer en bewerking van grondstoffen en goederen. Ook heeft het oog voor de werk- en leefomgeving in de haven én investeert het doorlopend in bestaand en nieuw havengebied, zoals Maasvlakte 2. Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag Beschrijving afdeling; Je gaat werken op de afdeling Digital & Information Technology, Development. Deze afdeling is eindverantwoordelijk voor het realiseren van (nieuwe) digitale producten en daarmee de digitale ambities van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) en haar (internationale) klanten en stakeholders. Het team zoekt hiervoor de samenwerking met collega’s, klanten en stakeholders om moderne vormen van innoveren en lanceren van digitale services te laten zien. Het Development team Infrastructuur en Datacenters is verantwoordelijk voor de generieke IT infrastructuur van HbR. De generieke IT infrastructuur is randvoorwaardelijk voor de levering van digitale producten binnen HbR en aan klanten van HbR. Omschrijving opdracht: HbR is voornemens om een partner te zoeken voor het leveren van een managed IaaS/PaaS dienst. Deze partner wordt geselecteerd door middel van een aanbesteding voorafgegaan door een markconsultatie. We zijn op zoek naar Cloudspecialist die ons helpt bij dit traject van marktconsultatie en aanbesteding. Vooral zoeken we iemand die plezier heeft in zijn werk en samenwerking met het team. Iemand die snapt dat communicatie zijn/haar belangrijkste verantwoordelijkheid is en daar constant aandacht aan geeft. Je kent als geen ander de actuele ontwikkelingen op het gebied van managed IaaS/PaaS diensten bij de diverse grote cloudaanbieders en kunt deze in samenwerking met de IT inkoper vertalen naar MOSCOW-requirements. Kerntaken: - Inventariseren van de behoefte bij HbR - Opstellen requirements waaraan de managed IaaS/PaaS dienstverlening moet voldoen (zowel technisch als organisatorisch) - Inhoudelijke input leveren in het traject van marktconsultatie - Beoordelen inzendingen marktconsultatie - Inhoudelijke input leveren voor het aanbestedingsdocument Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over relevante certificaten met betrekking tot architectuur en beheer voor diverse grote cloudplatforms (Azure, Amazone en Google) behaalt in de afgelopen 5 jaar. - Je beschikt over HBO+ werk- en denkniveau. - Je hebt ervaring met het opstellen van requirements en deze samen met inkoper vertalen in aanbestedingsdocumenten Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met verschillende Cloudoplossingen zoals Azure en AWS. - Je bent minimaal bij 2 succesvolle Europese aanbestedingstrajecten betrokken geweest. - Je hebt minimaal 3 vergelijkbare projecten op het gebied van managed IaaS/PaaS dienstverlening. - Je bent beschikbaar voor een kennismakingsgesprek op woensdag 3 april in de middag. Competenties: - Initiatiefrijke en pragmatische houding. - Sociaal en communicatief vaardig; - Proactieve houding; - Kritisch-analytisch; - Kwaliteits- en organisatiebewust VOG: VOG is voor deze opdracht noodzakelijk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm Duur: 1 juli 2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 3 april in de middag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack Java Developer (QR6513) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (QR6513) Start: 1-5-2019, 36-40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client we are looking for an experienced fullstack software engineer who will further improve our digital channels, and make our customer experience a fantastic voyage. We look for someone with modern day essential engineering skills like innovation, creativity, attention to details, communication and much more. We are: The squad is currently developing a scalable, resilient, next generation IT landscape which will empower its customer to fulfil a successful journey to acquire and manage their insurance products. The front-end Polymer applications and the Java API's are the technical backbone for these multichannel apps which are used by customers in both Netherlands and Belgium. The apps you work on are used by millions of customers on daily basis, whether it is the mobile banking app, our internet banking webapp or cross channel employee portals. Profile: - Proven track record and proficiency in software development (6 + years): backend or front end (and thorough knowledge of the other). Our backend stack sounds like Java, Spring, Maven, Jenkins, Sonar, Cassandra, Oracle. On the front end side, we are into Polymer, Webcomponents, Redux, NPM. - Experience and thorough understanding of (test) automation, continuous delivery, deployment tools and pipelines. We work with Tomcat, Jenkins, TFS, Ansible, SonarQube, Fortify, Artifactory, Selenium and cloud technologies. - An itch for solving technical and functional challenges. - Great analytical skills and conceptual / architectural understanding, ability to quickly understand new technical concepts that are outside of your comfort zone. - Strong interest and vision in recent trends in software development and technology in general. Ability to transfer this knowledge back to the ING Bank by holding presentations, workshops, documentation and most important: setting new standards for the ways we do tech. - Strong social and communication skills. Being a sparring partner for our business colleagues. - Experience with working in multidisciplinary teams and agile way of working - Fluent English speaking and writing What do we expect from you: As a full stack software engineer, you work in an international environment in our multidisciplinary Insurance squad. Together with business colleagues, UX designers, visual designers, product owners you build our next generation applications. We expect you to be responsible and take ownership. Be open, honest, communicate clearly and most importantly be eager to learn and proactively improve, yourself and the ecosystem around you. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Functioneel Tester Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Functioneel Tester. Omschrijving opdracht: De afdeling A&I van de gemeente Amstelveen bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. Als Functioneel tester borg je de kwaliteit van het zaaksysteem bij het uitrollen van nieuwe versies en functionaliteiten. Werkzaamheden: - Het schrijven van (automatische) test cases - Regressie/keten testen van het zaaksysteem in combinatie met gekoppelde systemen - Het inrichten en bijhouden van test orchestratie/management tooling i.c.m. Jira en Topdesk - Ondersteuning van keyusers bij gebruikerstesten. - Opstellen test en oplever rapportages - Afstemming met beheerders en ontwikkeling over test bevindingen Gewenst profiel: Van de Functioneel tester zaaksysteem vragen wij: - Ruime kennis van en ervaring met (functioneel) geautomatiseerd testen - Ruime kennis van en ervaring met tools als Selenium IDE/ RC en/of vergelijkbare tools - Ruime kennis van en ervaring met Web UI testen - Ruime kennis van en ervaring met het functioneel testen van complexe automatiseringssystemen - Ruime kennis van en ervaring met het opstellen van testcases en met ketentesten - Ruime kennis van en ervaring met Test Management / test orchestratie - ISTQB of TMAP foundation gecertificeerd Toelichting op rooster: 32 uur is mogelijk VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ruime kennis van en ervaring met (functioneel) geautomatiseerd testen. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met tools als Selenium IDE/ RC en/of vergelijkbare tools. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met Web UI testen. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met het functioneel testen van complexe automatiseringssystemen. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met het opstellen van testcases en met ketentesten. - Je hebt ruime kennis van en ervaring met Test Management / test orchestratie. - Je bent ISTQB of TMAP foundation gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met testen in agile omgevingen. - Je hebt ervaring met low-code omgevingen. - Je hebt ervaring met zaaksystemen. - Je hebt ervaring met het zaaksysteem InProces. - Je hebt ervaring binnen (lokale) overheid. - Je hebt ervaring met ketentesten van koppelingen zoals Zaaksysteem met Squit, GWS, BRP, GBA-V, CARel, GEO. - Je hebt ervaring met TDD / BDD. - Je hebt ervaring met testmanagement /orchestratie i.c.m. Jira extensies. - Je bent ISTQB of TMAP Advanced en/of Extension Agile gecertificeerd. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Communicatief vaardig - Nauwkeurig - Kritisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 08-04-2019 Duur: 08-07-2019 Optie op verlenging: 3 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Donderdag 4 april tussen 14.00-17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.