Newest IT&T contracts

Business Consultant / Infrastructuur Architect Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant / Infrastructuur Architect. Omschrijving opdrachtgever: Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in jun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordelen in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij jun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen. Beschrijving directie/afdeling: De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop. Aanleiding: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het opleveren van specificaties (functionele en technische eisen) ten behoeve van de verwerving van de beveiligingsinfrastructuur JuBIT3. Deze specificaties zijn de basis voor een Europese Aanbesteding. Het IUC van JenV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbesteding en de selectie van de leverancier in januari 2021. Omschrijving opdracht: Er is behoefte aan een zeer ervaren Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor met name het opstellen van specificaties ten behoeve van de verwerving van JuBIT3. De BC/IA legt verantwoording af aan de projectleider JuBIT3 van JenV. De BC/IA zal het project daarbij de inhoudelijke ondersteuning leveren (o.a. memorie van toelichting, beantwoorden vragen en selectie leverancier…). Planning: De behoefte qua inzet en planning (op hoofdlijnen) voor het aanbesteden van JuBIT3 en de daarop volgende migratie is als volgt: - Meedoen met marktverkenning in de vorm van leveranciers gesprekken. (Feb 2020) - Opstellen bestek, functionele eisen en wensen. (Mrt 2020 – Jun 2020) - Beantwoorden vragen van leveranciers tijdens aanbestedingsfase. (Jul 2020 – Okt 2020) - Mede beoordelen van de ingediende offertes. (Nov 2020 – Feb 2021) - Beschikbaar zijn tijdens migratiefase als ‘technisch geweten’. (Mrt 2021 – Mrt 2022) Uitgegaan wordt van een inzet van Februari 2020 tot en met juni 2020 voor 24 tot 32 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode juli 2020 tot en met februari 2021, een inzet van 12 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, maart 2021 t/m maart 2022, maximaal 16 uur per week. Hoofdlijnen functionele omschrijving JuBIT3: JuBIT3 maakt onderdeel uit van het EAR domein Connectdiensten. Het rapport ‘Strategische Uitgangspunten Gemeenschappelijke Infrastructuur JenV 2017-2025’ (GeTIJ2) zal richtinggevend zijn m.b.t. de verwerving van JuBIT3 Samenvatting GeTIJ2: Connectdiensten Connectdiensten zijn essentieel voor de verdere digitalisering binnen JenV. In toenemende mate wordt gevraagd naar bandbreedte en naar snelheid. Het netwerk voldoet in de komende jaren aan de volgende kenmerken: - Het netwerk is schaalbaar, open en transparant en voorziet in toenemende behoefte tot samenwerkingen met ketenpartners en onderdelen binnen JenV, onder andere in Rijksverzamelpanden, maar ook bij de ontsluiting van het RijksOverheidsNetwerk (RON); - Het netwerk zorgt voor transparante uitbreiding naar publieke vertrouwde Cloud aanbieders; - Het netwerk borgt in samenhang met omliggende diensten de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie door het faciliteren van security zones; - Security diensten, evenals Internet Access worden centraal aangeboden vanuit een door JenV geselecteerde partij. Datacentrumdiensten: De toepassing van Cloud-technologie vanuit de zogenoemde Trusted Cloud-aanbieders binnen en buiten de Rijksoverheid vereist een sterke mate van standaardisatie. Zo wordt een uniform landschap gerealiseerd op zowel het niveau van de infrastructuur als op het niveau van de applicaties. Onderdelen van JenV kunnen zich ten behoeve van de gestandaardiseerde diensten zowel opstellen als aanbieder of afnemer. De (infrastructurele) beheerlast wordt zo substantieel verlaagd, de continuïteit van de eigen organisatie wordt sterk verbeterd, en JenV kan zich ontwikkelen tot een regie-organisatie. Bovendien biedt de toepassing van Cloud-technologie binnen- en buiten JenV de mogelijkheid om capaciteit op- en af te schalen. In plaats van gebruik te maken van op investering gebaseerde financiële modellen maakt JenV gebruik van operationele financieringsmodellen. Visie GeTIJ2: A. Connectdiensten. In 2025 zien we een verregaande integratie tussen vaste, mobiele en draadloze netwerken van JenV. De behoefte aan het tijd, plaats en apparaat onafhankelijk samenwerken (TPAW) wordt zo mogelijk maakt. Het is voor de eindgebruiker niet merkbaar waar de diensten technisch leven. Er is een eenduidige gebruikerservaring waar op basis van Single SignOn (SSO) gewerkt wordt. Daarnaast zullen besloten en openbare netwerken steeds verder naar elkaar toetrekken. Het netwerk is fijnmazig en verbindt Rijksverzamelpanden, Overheidsdatacenters en Rijksoverheidsnetwerken. Het netwerk schaalt dynamisch mee met de sterk groeiende vraag naar capaciteit. Daarnaast ondersteunt het netwerk, door toepassing van zoneringstechnieken in de security, de opslag van gerubriceerde informatie. Op basis van gestandaardiseerde koppelvlakken worden publieke Cloud aanbieders transparant ontsloten. JenV is hierdoor optimaal wendbaar in haar ICT Strategie en uitvoering van haar primair proces. B. Datacenterdiensten. In 2025 opereert JenV op een Cloud platform (Bimodal IT omgeving welke zowel innovatieve als legacy systemen huisvest) dat zich zowel binnen de organisatiegrenzen bevindt maar ook daarbuiten (de zogenoemde Trusted Cloud)14. Deze Trusted Cloud biedt naast de infrastructurele mogelijkheden voor Cloud native applicaties ook de mogelijkheid om traditionele applicaties te laten landen. JenV voert de regie over haar diensten die ze afneemt van de Trusted Cloud volgens een operationeel model. Zij schaalt op- en af naar wens en betaalt naar afname. Via een JenV Producten- en dienstencatalogus (PDC) van JenV worden gestandaardiseerde bouwblokken voor applicaties en infrastructuur afgenomen. Deze kunnen binnen korte tijd (30-60min) beschikbaar zijn voor de aanvrager. Meerdere bouwblokken kunnen gezamenlijk een werkend platform vormen. Configuratie van deze infrastructurele bouwblokken is inclusief configuratie van omliggende basisdiensten zoals firewall-, en load balancing diensten, enzovoorts. De infrastructurele bouwblokken worden automatisch aan de eindgebruiker ter beschikking gesteld. Het is voor de aanvrager volledig transparant waar deze diensten technisch leven: binnen de Rijksoverheid (Overheids DataCenters, nader ODC’s) of bij de publieke vertrouwde aanbieders. De beheerafdelingen binnen JenV hebben nadrukkelijk een verandering doorgemaakt van operationeel beheer naar regievoering. Handmatige configuratie is tot een minimum gereduceerd en de werkzaamheden focussen zich vooral op het (door)ontwikkelen van templates of blauwdrukken en bijbehorende workflows ten behoeve van de automatische uitrol van infrastructurele bouwblokken. JenV wordt wendbaar en kan snel inspelen op wisselende omstandigheden van capaciteits- en innovatievraagstukken door de toepassing van Cloudtechnologie. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Inzet: Uitgegaan wordt van een inzet van februari 2020 tot en met juni 2020 voor 24 tot 32 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode juli 2020 tot en met februari 2021, een inzet van 12 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, maart 2021 t/m maart 2022, maximaal 16 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding (master) IT of IT management 2. Je hebt inzicht in ICT Trends en internationale Technische Infrastructurele Ontwikkelingen (TIO) die relevant kunnen zijn voor JuBIT3 van JenV . 3. Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het schrijven van een bestek ten behoeve van een Europese Aanbesteding 4. Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden. 5. Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het begeleiden van een Europese Aanbesteding. 6. Je hebt kennis van Informatiebeveiliging, zoals BIO en ISO27001. Aan te tonen met gevolgde relevante opleidingen. 7. Je hebt kennis en ervaring met Agile-werken. 8. Je hebt aantoonbare ervaring met Europese aanbestedingen voor een complexe politieke organisatie zoals Justitie, waarbij bedrijfsonderdelen een hoge mate van zelfstandigheid hebben en waarbij het een uitdaging is om tot consensus te komen v.w.b. het eindresultaat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt relevante ervaring met infrastructuur op strategisch niveau. 2. Je hebt kennis van de JenV organisatie / het rijk of een vergelijkbare organisatie (meerdere organisaties die een federatief verband samenwerken). 3. Je hebt ervaring met Service Management. 4. Je hebt kennis van data-netwerken. 5. Je hebt kennis van Hosting en Housing. 6. Je hebt kennis van hosting in public/private Cloud omgevingen inclusief toegangstechnieken. 7. Je hebt kennis van / ervaring met TOGAF en ARCHIMEDE met betrekking tot de EAR. Beoordelingscriteria interview: - Gemotiveerde belangstelling voor de functie - In staat om zichzelf te presenteren - Zelfstandig optreden - Resultaatgericht - Samenwerken binnen het projectteam Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: februari 2020 Duur: februari 2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 tot 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 6/7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatieadviseur Utrecht
Voor Gemeente de Bilt zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdrachtgever: Zó werkt het in De Bilt: Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. Omschrijving opdracht: Adviseren, draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen zijn dé kernwoorden voor deze functie. Hierbij sta je middenin de samenleving en de politiek. Je bent een stevige en veelzijdige adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarbij kijk je over de grenzen van de verschillende portefeuilles heen. Je regisseert de strategische communicatie over de portefeuilles heen en werkt samen met de andere communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Daarmee bevorder je de dialoog tussen de samenleving en organisatie. Je ondersteunt de directie, projectleiders en beleidsmedewerkers met communicatiestrategieën voor diverse projecten en beleidsterreinen. Waar nodig denk je mee over het inrichten van participatietrajecten. Vanuit jouw eigen projecten lever je een bijdrage aan de gemeentelijke communicatiemiddelen zoals de website, gemeentepagina en sociale media. Daarnaast draai je mee in het proces crisiscommunicatie ten tijde van een crisis of ramp. Gewenst profiel: Jij bent een ervaren, assertieve en no-nonsense adviseur met humor die van aanpakken houdt. Je laat je niet tegenhouden door een beetje weerstand, maar weet met de juiste vragen tot het beste advies te komen. Jouw goed ontwikkelde gevoel voor politieke verhoudingen en organisatiesensitiviteit, maken dat jij de juiste toon weet te vinden om het optimale resultaat te halen. Originele oplossingen en creatieve invalshoeken? Je staat er om bekend. Net als jouw integriteit, scherpe blik en vlotte pen. Kortom, je bent een zichtbare collega met een proactieve houding die snel schakelt, makkelijk verbinding maakt en staat achter jouw adviezen. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg VOG: De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van communicatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau op het gebied van communicatie. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatieadviseur binnen een politiek-bestuurlijke omgeving of gemeentelijke organisatie. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met crisiscommunicatie. 4. Je beschikt over goede kennis van het (sociale) medialandschap, blijkend uit relevante werkervaring. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met Factor C. 6. Je hebt aantoonbare kennis van- en werkervaring met het begeleiden van participatietrajecten. 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met het schrijven/redigeren van (complexe) teksten voor diverse doelgroepen, zowel voor online als offline media. Competenties: - Klantgericht - Plannen en organiseren - Inlevingsvermogen - Analytisch vermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: dinsdag 4 februari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ICT Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT. Omschrijving opdracht: De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening / ICT, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit. De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling. Werkzaamheden: - stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen - zorgdragen voor de adequate bezetting van het projectteam - aansturen van middelgrote en grote projectteams - (mede) uitvoeren van (delen van) het project - schakelen tussen verschillende niveaus in de organisatie en daarbij interne en externe partijen aansturen - realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten - bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten - stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen - eindverantwoordelijk voor het opleveren van projecten en programma's binnen de gestelde richtlijnen - toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten - doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners en leveranciers. Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons, Wi-Fi en SaaS oplossingen. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur. Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers. Kortom, ICT verbindt Amsterdam en haar omgeving. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met een Bedrijfskundige en/of Informatietechnologie achtergrond. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma. 3. Je bent in het bezit van het Prince2 Practitioner of IPMA level C certificaat. Het certificaat dient meegeleverd te worden. 4. Je bent full time (36 uur per week) beschikbaar per 02 maart 2020. 5. Je hebt de afgelopen 6 jaar ervaring met het managen van ICT-projecten met budgetten van €100k - €500k. 6. Je hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur omgevingen. 7. Je hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met digitale dienstverlening. 8. Je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen. 9. Je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met projectleiding binnen ICT in politiek gevoelige omgevingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent Scrum Master en Scrum Product Owner gecertificeerd. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente. 3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met SaaS-oplossingen. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met de implementatie of upgrade van (project portfolio management software) Primavera. 5. Je hebt ervaring met het implementeren van generieke geautomatiseerde centrale scanvoorziening voor inkopende post, e-formulieren en e-mail. 6. Je hebt ervaring met het werken met sourcingspartners, KPN in het bijzonder. Competenties: - Overtuigingskracht - Samenwerken - Relatiebeheer - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Stressbestendigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 02-03-2020 Duur: 02-03-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 21 - 28 februari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatiespecialist Den Haag
Voor een eindklant zijn wij opzoek naar Informatiespecialist voor de afdeling Digitale Informatievoorzieningen. Er zijn drie thema’s die onder de verantwoordelijkheid komen van de informatiespecialisten: • Vorm en inhoud geven aan juridische aspecten die een rol spelen bij organisatorische veranderingen en de bijbehorende overdracht naar of inname van de archieven (in- en uit varingen) en digitale overdrachten. Dit betreft zowel het geven van advies aan de verantwoordelijk zorgdrager (de directies) als het voorbereiden van besluiten die daarmee gepaard gaan. Waar nodig interdepartementale afstemming organiseren. • Het uitvoering geven aan en regie voeren over aspecten van recordbeheer. Mede opstellen van document structuurplannen, opstellen van handreikingen en handboeken met betrekking tot het informatiebeheer op informatiedragers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheren van afgesloten Netwerkschijven. Het geven van advies over informatiebeheer vraagstukken. Waar nodig een bijdrage leveren aan interdepartementale samenwerking (RDDI) en bijdragen aan een programma ter behoeve van de opgevlogen van het huidige Document Management Systeem, genaamd DoMuS. • Het als Accountmanager optreden bij directies en dienstonderdelen van overheidsinstanties op ontwikkelingen en vraagstukken die de informatiehuishouding raken. Denk hierbij aan het vastleggen en visualiseren van informatie en bedrijfsprocessen, het adviseren bij organisatiewijzigingen en vaststellen en coördineren van bijbehorende wijzigingen in de DMS applicatie. Leggen van verbanden met andere organisatieonderdelen waaronder andere bedrijfsvoering onderdelen en waar mogelijk integraal adviseren van directies en directieonderdelen. Waar nodig een bijdrage leveren aan interdepartementale samenwerking (RDDI). Functie eisen: Wat breng je mee: • Tenminste 5 jaar ervaring op de verschillende aspecten van recordmanagement/ recordbeheer; • Tenminste 3-5 jaar ervaringen met digitale overdrachten; • Aantoonbare kennis en ervaring met methodieken zoals Lean, Agile en Scrum • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; • Overtuigingskracht; • Kunnen toepassen van verschillende stijlen van beïnvloeding; • Kunnen schakelen tussen strategische, tactische en operationele niveaus; • Flexibel kunnen opstellen; • Kunnen herkennen en benoemen van de veranderingen in het vakgebied; • Kunnen toepassen en op de hoogte zijn van wet en regelgeving met betrekking tot de informatiehuishouding. • HBO/WO opleiding op het gebied van Informatiemanagement; • Kennis en ervaring met in- en uitvaringen vanuit het perspectief van de informatiehuishouding (archiefwet) 5jaar; • Ervaringen met digitale overdrachten en het werken binnen een beleids en politieke omgeving 3 jaar; • Kennis en ervaring met het vastleggen en visualiseren van informatie en bedrijfsprocessen 1 jaar. Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (duidelijk en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 03 februari 2020, 36 uur per week Einddatum: 31 juli 2020, met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Technisch Tester, Sr. (2fte, detavast) Woerden/Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30170 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Let op: Dit betreft een detavast aanvraag. Na de detacheringsperiode is er een mogelijkheid tot vast dienstverband. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden. Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: tussen woensdag 5 en vrijdag 7 februari Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Senior Technisch Testers voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het ICT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Er is een programma ingericht dat zorg moet dragen voor toekomstvastheid van het Handelsregister-domein. Wij zoeken twee Technische Testers. De kandidaten zullen binnen projecten van dit programma zorgen dat de software voldoet aan een acceptatie criteria. Aantoonbare technische ervaring op het gebied van software testing is noodzakelijk. Taken/werkzaamheden: Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests. Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests. Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico's. Reviewen van specificaties. Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten mbv cucumber, rest assured, wiremock, fitnesse en selenium webdriver. Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren. Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor ICT-vraagstukken. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding. Je bent in het bezit van ISTQB® en/of TMap NEXT®. Je hebt 5 jaar of meer ervaring als Technisch Tester. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met Selenium Webdriver. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met Fitnesse. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Agile/DevOps/Scrum. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Cucumber. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar). Je hebt kennis van Agile Foundation (of vergelijkbaar). Je hebt kennis van het Handelsregister. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met het werken met complexe businessrules. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Rest assured. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Wiremock. Competenties: Analytisch vermogen Creativiteit Initiatief Nauwkeurigheid Samenwerken
Beheerder ICT Glasvezelnetwerken Huis Ter Heide
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken van de afdeling GIT &amp; Infra. Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert voor het operationele domein uiteenlopende, gerubriceerde netwerken en applicaties. De functionaliteit van deze statische en deployed netwerken wordt 24/7 ondersteund, waar ter wereld de eindgebruiker zich ook bevindt. Daarnaast ontwerpt, realiseert en beheert de sectie het NAFIN Transport Netwerk (NTN), alsmede de daaraan gekoppelde lokale, bekabelde en draadloze netwerken op meer dan 300 vaste locaties van defensie en haar ketenpartners. Ook worden de koppelingen van de datacenters met het NTN ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Je maakt en voert regie over de totale uitvoeringsplanning van alle NAFIN Glas werkzaamheden (reconstructies, mutaties, storingen, projectmatige werken). Je stemt dit wekelijk af zowel met interne (JIVC) als de externe partij (KPN). Binnendienst werkzaamheden: (primaire werkzaamheden) Je bereidt en engineert per project de noodzakelijke werkzaamheden door het maken van Plannen van Aanpak, Werk- en Meet tekeningen. De NAFIN Glas (NG) projecten (reconstructies, mutaties, storingen hebben daarbij een complex karakter. Tevens stuur je in voorkomende gevallen de klantcommunicatie aan i.o.m. de Service Deliverymanager. Je voert beheer van de algehele glasvezeladministratie. Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de interne werkinstructies. Je beoordeelt innovatievoorstellen op impact voor de uitvoering. Je bent genegen door te groeien om de directievoering van NAFIN werkzaamheden zelfstandig zonder Sr. Beheerder ICT uit te voeren. Je assisteert in voorkomende gevallen de sr. ICT beheerder rondom de directievoering en begeleidt de realisatie van eenvoudige externe werken (zie hieronder) Buitendienst werkzaamheden: (optionele werkzaamheden) Je begeleidt extern (KPN) aannemerspersoneel op zowel Defensie alsook niet-Defensie locaties (m.n. Politie/C200 meldkamers, Ministeries, IND). M.n. toegang verlenen voor werkzaamheden in de Technische Ruimten van JIVC/GIT &amp; Infra Je neemt, onder regie van het NOC operationele netwerkverbindingen uit dienst zodat de betrokken glasroute verkeersvrij komt. Je assisteert de directievoering over de werkzaamheden die KPN en haar onderaannemers uitvoeren. Je begeleidt waar nodig de OTDR meetwerkzaamheden door KPN. Je stelt operationele netwerkverbindingen weer terug in dienst onder begeleiding van NOC. Verwerken, vastleggen van de gemodificeerde glasvezel patchverbindingen.Eisen:2 jaar aantoonbare werkervaring met complexe glasvezel netwerken2 jaar ervaring met het opstellen van werk en meet techniekenDiploma VMBO Techniek Electro- telecommunicatietechniekCertificaat Monteur Glasvezeltechniek Allround Goede kennis van MS VisioLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
BI Specialist Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30167 Omgeving: Den Haag Startdatum: 3 maart 2020 Einddatum: 31 augustus 2020 Optie op verlenging: Ja, tot een maximale inhuurtermijn van 48 maanden exclusief de initiële inhuurperiode Aantal uur per week: 36-40 Intakegesprek: Tussen 6 en 14 februari Sluitingsdatum: Maandag 3 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een BI Specialist voor 36 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De huidige rapportage omgeving (o.b.v. SSRS (SQL Server Reporting Services) zal getransformeerd worden naar een meer dynamische omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Hierom is de organisatie op zoek naar een BI Specialist. Taken/werkzaamheden: De Business Intelligence (BI) specialist is verantwoordelijk voor het opleveren van diverse rapportages. De huidige rapportage omgeving (o.b.v. SSRS (SQL Server Reporting Services) zal getransformeerd worden naar een meer dynamische BI omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Meer specifiek werkt de BI specialist mee aan de vernieuwing van het en BI landschap, waaronder: Het onderzoeken, adviseren over en implementeren van datavisualisatie tools. Het integreren van meerdere bronnen/standaarden, zowel provinciale als van andere overheden of externe partijen. Het realiseren van BI rapportages door reverse engineering van de oude SSRS rapporten. Participeren in een adviesteam, getrokken door een business analist (IT-adviseur). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Microsoft SQL (2012 en 2016) en Microsoft Visual Studio. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) en Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS). Je hebt werkervaring met PowerBI. Je hebt minimaal 5 BI trajecten afgerond waarmee met SSRS en SSAS is gewerkt. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 (bij voorkeur meer dan 8) BI trajecten afgerond waarmee met SSRS en SSAS is gewerkt. Je hebt een Microsoft SQL 2012 en 2016 certificaat t.a.v. de producten SSAS, SSRS en Transact-SQL behaald. Je hebt werkervaring met: - SQL server databases - het maken van SQL-queries - rapportages maken op basis van SSRS - VisualStudio - PowerBI - SSAS tabulars Je hebt een HBO diploma of hoger behaald in een ICT richting. Je hebt werkervaring in een overheidsorganisatie. Je hebt werkervaring op het gebied van versiebeheer op basis van GIT in een BI-omgeving. Competenties: Resultaatgericht handelen. Daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch. Punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten. Stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend. Flexibiliteit: Tact, zorgvuldigheid; in werk en werktijden. Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: van medewerkers tot (afdelings) management. Samenwerking: teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. Didactische vaardigheden: geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen; doorzettingsvermogen.
DevOps-er/Frontend Ontwikkelaar Sr. Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30165 Omgeving: Odijk Startdatum: 6 april 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 maart 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps-er/Senior Frontend Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor het registreren en verifiëren van persoonsgegevens van verdachten en vreemdelingen met behulp van documenten, vingerafdrukken en foto’s gebruikt de organisatie identificatie zuilen. Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening Identiteit vaststelling (BVID), kan ook worden bepaald of de eigenaar van een vingerafdruk bij de politie of bij een ketenpartners bekend is. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen. Vanuit de organisatie is de wens ontstaan om meer uniformiteit te creëren tussen de verschillende applicaties. Daarbij is de huidige front-end van de applicatie verouderd en sluit hij niet aan op design system. Daarom willen we de front end vernieuwen. We zoeken een Senior Front-End Ontwikkelaar die initieel voor ons een POC kan doen om het juiste framework te kiezen voor onze applicatie. Het design system wat voor een groot deel binnen de politie wordt ingezet is material angular, maar gezien de complexiteit van onze hardware en applicatie moet er onderzocht worden of dit wel de beste optie is voor ons of dat een ander framework beter aansluit. Hierna zal je samen met het team en de PO de vervolgstappen bepalen en doorvoeren. Je moet in staat zijn om mee te draaien in een DevOps team en je moet de interactie van biometrische randapparatuur in samenwerking met de applicatie goed kunnen doorgronden. We zoeken een teamlid die van aanpakken houdt en die de positieve sfeer in het team verhoogd. Houd je van dynamische omgevingen? Dan zit je bij ons goed. Taken/werkzaamheden: In de rol van Front-End Ontwikkelaar wordt gewerkt in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Scrum-werkwijze. Door ontwikkelen en vernieuwen van de applicatie gericht op de front-end. Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor: Het opzetten van een POC om een geschikt framework te kunnen kiezen. Bouwen van front-end software / webapplicaties. Uitvoeren van reviews. Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. de front-end. Het draaien van piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Senior Frontend Ontwikkelaar waarbij je gebruikt gemaakt hebt van: JavaScript (ES6) en/of TypeScript en HTML5 en CSS (Material Design). Je hebt werkervaring in de afgelopen 3 jaar met React en Angular. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar gewerkt met: Visual Studio/Visual Studio Code, Chrome developer tools, Net Core, Git, SourceTree, BitBucket (weging max 60%). Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het Agile Scrum methodiek. Je hebt kennis van Microsoft Blazor. Je hebt werkervaring met ASP.Net C# (Razor syntax) (weging maximaal 20%). Competenties: Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Communicatief vaardig: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. HBO werk -en denkniveau.
Scrummaster Den Haag
Jij maakt als Scrum Master bij de klant een integraal onderdeel uit van ontwikkeling van onze producten. Door deze onmisbare stap naar steeds hogere kwaliteit zet jij de agile werkwijze nog beter op de kaart. Je helpt als Scrum Master het System team het Agile proces op gang te houden en je begeleidt de bijhorende vergaderingen. Dit alles in nauw overleg met de Release Train Engineer. Je bent gepokt en gemazeld in het werken volgens agile principe. Je voert alle activiteiten uit om te kunnen vaststellen of alles dat ontworpen en gebouwd is voldoet aan de gestelde eisen. Jouw werkwijze geeft inzicht in de productkwaliteit, de voortgang, de risico’s en de impediments. Je organiseert daily stand-ups en onderhoudt het scrumboard. Je communiceert pro-actief over de voortgang en resultaten van je team en wekt vertrouwen door gedrag en kennis. Als Scrum Master werk je samen in een multidisciplinair en zelforganiserend team. De werkzaamheden voer je uit op verschillende locaties zowel bij leveranciers als bij RvIG zelf. Als additioneel activiteit help je het project de bestaande project werkomgeving (Jira) verder te verfijnen. Functie eisen • Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau. • Je hebt ruime ervaring als Scrummaster • Je bent Agile SAFe gecertificeerd • Je hebt meerjarige ervaring met het werken in een Agile SAFe omgeving • Je hebt aantoonbaar ervaring met het werken met Jira Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. Einddatum: 31-12-2020 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Software Engineer Den Haag
Our international client in the Netherlands is currently looking for a Junior/Medior Software Engineer. As a Software engineer in this team you will get the opportunity to join a highly skilled DevOps team where you can learn new tools and new technologies. This DevOps team is working on cloud migration projects and creating CI/CD pipelines with Jenkins.You will participate in collection and elicitation of requirements, estimation and breakdown of technical tasks and also in the delivery of working solutions on a regular basis. Your solutions will be mostly related to diverse API teams and should fit into the bigger picture of the company’s architecture. Furthermore you will be responsible for security compliance related to our systems.ResponsibilitiesAs a Devops software engineer you will participate within the Team, using agile/scrum as a new way of working;Automate processes (e.g. security, infra provisioning);Second-day operations (e.g. monitoring, billing, incidents);Advise on the use of new cloud native solutions and create component designs for those services;Listen to client and provide suitable solution.ProfileYou are a junior software engineer with good analyzing skills;Some expertise in Windows Administration, Linux AdministrationBasic knowledge of AWS and Microsoft AzureBasic knowledge of IT Security ProcessesBasic knowledge of IT infrastructureExperience with Infrastructure building tools like packer, terraform and ansibleBasic knowledge CI/CD concepts and toolsServiceNow foundationGood communication (English and/or Dutch)
Software Engineer. Schiphol-Rijk
KLM&#39;s Digital Transformation department (DT) develops cutting edge digital solutions to any part of KLM&#39;s operations.&nbsp;Many of these solutions are based on Machine Learning or contain important Data Science components. As the DT family grows, existing projects mature and many new experiments are set, we find ourselves in need of further professionalizing our Software engineering domain.DT&#39;s vision for doing innovation centers around tight-knit, interdisciplinary teams, capable of owning every aspect of the context of their project and business problem. This means the team always comes first. As a Software Engineer in one of these teams, you do not retreat into your own corner, getting thrown some engineering task, and throwing the resulting pipeline back over the fence; you will own the entire project together with the rest of the team; you will mesh your expertise with those of your data scientist team members, producing a team that is better than the sum of its parts.Your day-to-day work includes the following:&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deploy production-grade Data Science projects using on-premise or public cloud infrastructureWork together with data scientists to ingest and process data (ETL, ML)Produce&nbsp;robust, reliable, testable codeBuild automation for testing, building and deploymentThe frameworks we expect the Software engineer to be experienced in:Microsoft Azure (although preferred, AWS or GCP is also acceptable)Containers and KubernetesGit, Bamboo, BitbucketScripting (Bash, Python) Frameworks that are nice to be familiar with:Mlflow, Kubeflow, PachydermTensorflow, Pandas NumPy, Scikit-Learn, etc.Hadoop, Hbase, HiveSpark, Kafka
Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) 12-32 u p/w Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30158 Omgeving: Den Haag Startdatum: Februari 2020 Einddatum: Maart 2022 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 12-32 Intakegesprek: Week 6/7 Sluitingsdatum: Dinsdag 4 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor 12 tot 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie is verantwoordelijk voor het opleveren van specificaties (functionele en technische eisen) ten behoeve van de verwerving van de beveiligingsinfrastructuur JuBIT3. Deze specificaties zijn de basis voor een Europese Aanbesteding. Het IUC organisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbesteding en de selectie van de leverancier in januari 2021. Taken/werkzaamheden: Er is behoefte aan een zeer ervaren Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor met name het opstellen van specificaties ten behoeve van de verwerving van JuBIT3. De BC/IA legt verantwoording af aan de projectleider JuBIT3. De BC/IA zal het project daarbij de inhoudelijke ondersteuning leveren (o.a. memorie van toelichting, beantwoorden vragen en selectie leverancier). De behoefte qua inzet en planning (op hoofdlijnen) voor het aanbesteden van JuBIT3 en de daarop volgende migratie is als volgt: Meedoen met marktverkenning in de vorm van leveranciers gesprekken. (Feb 2020) Opstellen bestek, functionele eisen en wensen. (Mrt 2020 – Jun 2020) Beantwoorden vragen van leveranciers tijdens aanbestedingsfase. (Jul 2020 – Okt 2020) Mede beoordelen van de ingediende offertes. (Nov 2020 – Feb 2021) Beschikbaar zijn tijdens migratiefase als ‘technisch geweten’. (Mrt 2021 – Mrt 2022) Uitgegaan wordt van een inzet van februari 2020 tot en met juni 2020 voor 24 tot 32 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode juli 2020 tot en met februari 2021, een inzet van 12 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, maart 2021 t/m maart 2022, maximaal 16 uur per week. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde universitaire opleiding (master) IT of IT management (kopie diploma vereist). Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het schrijven van een bestek ten behoeve van een Europese Aanbesteding Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het begeleiden van een Europese Aanbesteding Je hebt kennis van Informatiebeveiliging, zoals BIO en ISO27001. Aan te tonen met gevolgde relevante opleidingen. Je hebt kennis en ervaring met Agile-werken. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingen voor een complexe politieke organisatie zoals Justitie, waarbij bedrijfsonderdelen een hoge mate van zelfstandigheid hebben en waarbij het een uitdaging is om tot consensus te komen v.w.b. het eindresultaat. Je beschikt over minimaal 3 relevante referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) relevante ervaring heeft met infrastructuur op strategisch niveau. Je hebt kennis van de JenV organisatie / het rijk of een vergelijkbare organisatie (meerdere organisaties die een federatief verband samenwerken). Je hebt ervaring met Service Management. Je hebt kennis van data-netwerken. Je hebt kennis van Hosting en Housing. Je hebt kennis van hosting in public/private Cloud omgevingen inclusief toegangstechnieken. Je hebt kennis van / ervaring met TOGAF en ARCHIMEDE met betrekking tot de EAR. Competenties: Resultaatgericht Zelfstandig optreden Samenwerken Uitstekende schriftelijke vaardigheden
Technisch tester (Selenium/Fitnesse/Cucumber) (QR7311) Utrecht
Functie: Technisch tester (Selenium/Fitnesse/Cucumber) (QR7311) Start: 13-2-2020, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Utrecht/Woerden Omschrijving: Voor onze eindklant in Utrecht/Woerden zijn wij op zoek naar een Technisch tester (Selenium/Fitnesse/Cucumber). De klant voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het ICT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Er is een programma ingericht dat zorg moet dragen voor toekomstvastheid. Wij zoeken twee Technische Testers. De kandidaten zullen binnen projecten van dit programma zorgen dat de software voldoet aan een acceptatie criteria. Aantoonbare technische ervaring op het gebied van software testing is noodzakelijk. Taken - Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests. - Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests - Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico's - Reviewen van specificaties - Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten mbv cucumber, rest assured, wiremock, fitnesse en selenium webdriver - Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren - Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. - Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. - Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. - De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. - Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. - Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor ICT-vraagstukken. Eisen - Minimaal een HBO opleiding - In het bezit van ISTQB en/of TMap NEXT - 5 jaar of meer ervaring als Technisch Tester - 3 jaar of meer ervaring met Selenium Webdriver - 3 jaar of meer ervaring met Fitnesse - 1 jaar of meer ervaring met Agile/DevOps/Scrum - 1 jaar of meer ervaring met Cucumber - Kan op intake tussen 5 en 7 februari Wensen - Opleiding in de informatica - Kennis van Agile Foundation (of vergelijkbaar) - Kennis van het Handelsregister - 3 jaar of meer evaring met het werken met complexe businessrules - 1 jaar of meer ervaring met Rest assured - 1 jaar of meer ervaring met Wiremock - Staat open voor een Deta-vast , waarbij voorkeur van de klant een overname na 6 maanden is. Competenties - Analytisch vermogen - Creativiteit - Initiatief - Nauwkeurigheid - Samenwerken Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Informatie Analist/Product Consultant Friesland
Voor een relatie van ons in Friesland zijn wij op zoek naar een team van 4 Fullstack Developers en 1 Informatieanalist/Product Consultant. Vacature Informatie Analist / Product Consultant (1FTE) Startdatum: 24-2-2020 Duur project: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Als Informatie Analist / Product Consultant bouw jij mee aan het onderwijs van de toekomst! In een scrum team werken met jonge en enthousiaste collega’s, moderne technieken, ruimte voor eigen ontwikkeling en op een proactieve wijze kunnen meewerken aan innovatie binnen het onderwijs. Wat vragen we van een Informatie Analist / Product Consultant? Je gaat werken in de educatieve dienstverlening en affiniteit in deze branche is zeker een pre. Als Product Consultant zorg je voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en de doorontwikkeling van bestaande functionaliteit. Je inventariseert en analyseert (informatieanalyse) samen met de product manager de klantwensen en -eisen en vertaalt deze naar roadmaps, users stories en bijbehorende prioritering (backlog). Je hebt een afgerond HBO/WO ICT opleiding, je hebt de afgelopen jaren ervaring opgedaan in een vergelijkbare rol als bijvoorbeeld Informatie Analist. Agile werken is voor jou de norm, samen met een team het maximale resultaat voor de klanten nastreven is jouw wens. Daarnaast heb je de volgende eigenschappen: je bent overtuigend, besluitvaardig, klantgericht en analytisch sterk. Intakegesprekken zullen in de eerste week van februari plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd mail ons dan je profiel inclusief een korte persoonlijke motivatie voor 30 januari 12:00 uur, waarom wij jou moeten meenemen in de selectie. Meer informatie over deze rollen? Neem dan contact op met Ronald Jonas, te bereiken via mail (ronald.jonas@harveynash.com) of op nummer 06-30529482.
Fullstack Developer (4FTE) Friesland
Voor een relatie van ons in Friesland zijn wij op zoek naar een team van 4 Fullstack Developers en 1 Informatieanalist/Product Consultant. Vacature Fullstack Developer (4 FTE) Startdatum: 24-2-2020 Duur project: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Ben jij op zoek naar een werkomgeving met een uiterst moderne technology stack dus uiteraard met Azure Cloud services, Angular 7+ (TypeScript), Microsoft .NET Core (C#) en Azure DevOps. Wat ga je doen als Full Stack Developer Je gaat werken in de educatieve dienstverlening en affiniteit in deze branche is zeker een pre. Jij kan je inleven in die student die in de spaarzame vrije uurtjes zijn leermiddelen gaat bestellen. Jij zorgt ervoor dat het platform gekoppeld kan worden met de diverse kanalen waar de scholen mee samenwerken. Van uitgevers tot online retailers, van schoolboek, digitale leermiddelen tot koksmes. Jij bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, stabiliteit en vooruitgang van het platform. De applicaties en platform draaien in de Azure cloud. De Azure DevOps cultuur, werkwijzen en tooling wordt hier volledig omarmd. Jouw kennis gaat helpen om de applicaties nog efficiënter te maken en van een betere performance te voorzien. Wat breng je mee als Full Stack Developer Hbo werk/denkniveau (Meerdere jaren) werkervaring in onderstaande gebieden: Kennis en ervaring van .NET, SQL, Visual Studio en het Entity framework Kennis en ervaring van Angular (7), Angular JS, VueJS of React Webservices zoals SOAP/REST, JSON en XML. Bij voorkeur kennis van Azure DevOps cultuur en werkwijzen en serverless computing. Het helpt, maar is geen must, als je kennis of ervaring hebt in Scrum, UX Design en/of geautomatiseerd testen. Intakegesprekken zullen in de eerste week van februari plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd mail ons dan je profiel inclusief een korte persoonlijke motivatie voor 30 januari 12:00 uur, waarom wij jou moeten meenemen in de selectie. Meer informatie over deze rollen? Neem dan contact op met Ronald Jonas, te bereiken via mail (ronald.jonas@harveynash.com) of op nummer 06-30529482.
Linux Beheerder Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30153 Omgeving: Driebergen Startdatum: 4 mei 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: in week 7 Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Linux Beheerders voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Dienst ICT van de organisatie is bezig met het insourcen van diverse systemen die opgezet zijn door- en in beheer zijn bij andere onderdelen van de Nationale Politie. Als Linux Beheerder werk je in het Speciaal Beheer Team (SBT) dat zich specifiek richt op interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICT beheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de organisatie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Taken/werkzaamheden: Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen. Uitvoeren van testroutines. Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden). Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Linux en Windows 2008/2012) en van diverse technische (politie)applicaties. Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk. Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften. Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO niveau 4 opleiding, bij voorkeur in de richting ICT of vergelijkbaar. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar gewerkt als Linux (Red Hat en/of Ubuntu) Beheerder. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren. (weging 30%) Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer. (weging 20%) Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met Windows 2008, Windows 2012 en Powershell. (weging 20%) Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls. Je hebt ervaring met agile werken in een scrumteam. Je beschikt over een afgeronde, erkende opleiding op minimaal HBO niveau in de richting ICT is een pre. Competenties: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Technisch Applicatie Beheerder (2fte) Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30154 Omgeving: Driebergen Startdatum: 4 mei 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand). Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 7 Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Technisch Applicatie Beheerders voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Samen met je collega’s bij het SBT beheer je de infrastructuren en applicaties op het gebied van interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Taken/werkzaamheden: Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen; Uitvoeren van testroutines; Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden); Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Windows 2008/2012 en Linux) en van diverse technische (politie)applicaties; Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk; Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften; Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICTbeheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de organisatie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. De doelstelling is het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operatingsystemen als op het gebied van applicaties. Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO opleiding niveau 4, bij voorkeur in de richting ICT. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkzaamheden uitgevoerd als Technisch Applicatie Beheerder of gelijkwaardig. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren (weging 20%). Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer (weging 20%). Je hebt de volgende kennis en werkervaring: Windows 2008, Windows 2012 en Powershell (weging maximaal 20%). Je hebt kennis van Linux (Red Hat en/of Ubuntu) of bereidheid om deze op te doen (weging 20%). Je hebt kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls. Je hebt ervaring met agile werken in een scrum team. Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting ICT. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Technisch Applicatie Beheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder. Omschrijving opdracht: Samen met je collega’s bij het SBT beheer je de infrastructuren en applicaties op het gebied van interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Jouw werkzaamheden op een rij: - Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen. - Uitvoeren van testroutines. - Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden). - Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Windows 2008/2012 en Linux) en van diverse technische (politie)applicaties. - Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk. - Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften. - Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. - Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Omschrijving afdeling: Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICTbeheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de politie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Doelstelling: Het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operatingsystemen als op het gebied van applicaties. Omschrijving verantwoordelijkheden: Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Contacten: Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Inzet in de lijn of project: In de lijn Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 04-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO opleiding niveau 4, bij voorkeur in de richting ICT.' 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkzaamheden uitgevoerd als Technisch Applicatie Beheerder of gelijkwaardig. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren.' 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer. 3. Je hebt de volgende kennis en werkervaring: - Windows 2008. - Windows 2012. - Powershell. 4. Je hebt kennis van Linux (Red Hat en/of Ubuntu) of bereidheid om deze op te doen. 5. Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls. 6. Je hebt ervaring met agile werken in een scrum team. 7. Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting ICT. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 04-05-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager corporate finance applicatie Eindhoven
Voor de Technische Universiteit Eindhoven zijn wij op zoek naar een Projectmanager corporate finance applicatie. Omschrijving opdracht: De Technische Universiteit Eindhoven is op zoek naar een projectmanager voor de vervanging van het financieel pakket. Het project valt uiteen in drie fasen: 1. Het verder opzetten van een projectmanagementstructuur en de voorbereiding voor de aanbesteding. Hieronder valt het participeren in marktverkenning(en), (mede) opstellen projectdocumentatie als onder andere PvE en business case, verantwoording en documentatie aan stuurgroep etc. en de regie op opstellen aanbestedingsdocumentatie; 2. De aanbesteding van een nieuwe financiële applicatie die de ambities van de TU/e kan ondersteunen; 3. De implementatie van de geselecteerde financiële applicatie binnen alle faculteiten en diensten van de TU/e. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij een haalbare en gedragen planning maakt, uitgaande van een livegang van de gehele financiële applicatie per 1 januari 2022, en deze realiseert. Aanleiding en doelstelling van de opdracht: De TU/e gebruikt binnen het financiële en inkoopdomein de Enterprise Business Suite (EBS) van Oracle. De lifecycle van Oracle EBS is aflopend en er moet op termijn een overstap gemaakt worden naar een ander systeem. Op dit moment worden IST en SOLL (highlevel) situatie en behoefte stelling voor een nieuwe financiële applicatie opgesteld. In januari/februari worden innovaties in het financiële domein onderzocht en waar mogelijk gekoppeld aan het financieel en ICT beleid van de TU/e. Ook wordt een roadmap opgesteld. De TU/e heeft de ambitie om in het vierde kwartaal 2020 een overeenkomst te hebben afgesloten en de implementatie te starten van de vervanging van het financiële ICT landschap. Doel is om op 1 januari 2022 de nieuwe ICT oplossing operationeel in gebruik te nemen. In februari zullen marktverkenningen plaatsvinden om te bepalen of en in welke mate de markt in de behoefte stelling van de TU/e kan voldoen waarna de inkoopstrategie opgesteld kan worden. Vervolgens zullen een (of meerdere) aanbesteding(en) zal plaatsvinden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over bewezen ervaring met het leiden van soortgelijke (grote) aanbestedings- en implementatieprojecten binnen een organisatie vergelijkbaar met de TU/e qua grootte en (bestuurlijke) complexiteit; 2. Je hebt minimaal 5-10 jaar werkervaring, waarvan minimaal vier jaar werkervaring in een (bestuurlijk) complexe omgeving; 3. Je beschikt over HBO of Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare opleidingen; 4. Je hebt bewezen ervaring op het snijvlak van ICT, digitalisering en business verandertrajecten. 5. Je hebt ervaring met domein overstijgende projecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen het universitair onderwijs en vooral op het finance-domein is een pré. (of een hiermee vergelijkbaar functioneel vakgebied); 2. Je hebt affiniteit met universitair onderwijs en verandermanagement binnen het finance-domein is een pré Competenties: Organisatiesensitief en verbindend leiderschap; naast de voor de hand liggende vaardigheden van een projectmanager, zoals onder andere timemanagement en planmatig werken heeft de projectmanager zeker de vaardigheid om een brug te vormen tussen stakeholders, bestuurders, wetenschappelijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel, projectmedewerkers, functioneel en technisch beheerders en externe partijen; - Resultaatgericht en sturen op resultaat; de projectmanager heeft de vaardigheid om bruggen te bouwen in een complexe organisatie met een veelheid aan belangen. Hij kan in deze complexe organisatie op resultaten sturen én resultaten behalen; - Communicatief, zowel schriftelijk als mondeling in de Nederlandse én Engelse taal; - Inhoudelijk en procesmatig aansturen; projectmanager neemt het voortouw in het vinden van oplossingen en het inschatten en beheersbaar maken van risico’s en een constructieve overdracht aan de staande organisatie; - Initiatiefrijk; - Inhoudelijk kritisch; - Besluitvaardig en daadkrachtig; - Overtuigingskracht; - De vaardigheid hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden; - Kostenbewust handelen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 - 23 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 – 14 februari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectsecretaris Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30150 Omgeving: Den Haag Startdatum: 3 februari 2020 Einddatum: 30 juni 2020 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Dinsdag 28 januari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectsecretaris voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Met het Statuut als uitgangspunt, waarin de rechten en de verplichtingen van de landen binnen het Koninkrijk zijn neergelegd, bevorderen we met de daarbij horende Vertegenwoordigingen van Nederland in het Caribisch gebied de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt ingezet op vergroting van het zelfredzaam vermogen van de landen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. We ondersteunen de ambities van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert over het beleid en de verhoudingen tot de landen en de openbare lichamen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor wettelijk verankerde taken op het gebied van de Koninkrijksrelaties. Het kent verschillende aandachtsgebieden: bestuurlijke ontwikkeling, financiën en economie, veiligheid alsook het (tijdelijke) programma Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, dat vanwege de breedte van de onderwerpen veel raakvlakken en samenwerking kent met de overige aandachtsgebieden. Verder behartigen we aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden, gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. Taken/werkzaamheden: Vanwege tijdelijke beperkte aanwezigheid van de directiesecretaris zijn we op zoek naar een adviseur bedrijfsvoering die haar reguliere taken tijdelijk kan overnemen. Dit betreft werkzaamheden als voorbereiding en verslaglegging van de MT’s en het wekelijkse periodieke overleg met de minister, het coördineren van de financiële en beleidsmatige jaarcyclus, het beheer van diverse personeelsaspecten (capaciteitsplan, vacatures), en een actieve rol bij de organisatieontwikkeling die de organisatie momenteel doormaakt. Daarnaast zullen ook meer projectmatige klussen onderdeel van het takenpakket zijn: bijvoorbeeld het in kaart brengen van de gevolgen van de invoering van de Wet Open Overheid en de eventuele maatregelen die daaruit volgen, het stroomlijnen van de procedures rondom het boeken van dienstreizen, of het organiseren van een lezing over het Caribisch gebied. Ook de ontwikkeling en inrichting van het cluster/team Proces en Ondersteuning zorgt voor extra werkzaamheden, waar de adviseur bedrijfsvoering een belangrijke rol in kan spelen. Denk aan het inregelen van een vast proces voor de organisatie van dienstreizen, of de organisatie van het nieuw op te richten programma gericht op het eigenaarschap en opdrachtgeverschap voor de Shared Service Organisatie – Caribisch Nederland. De taken worden in overleg met de directiesecretaris en de coördinator proces en ondersteuning verdeeld. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een diploma op academisch niveau. Je beschikt over kennis van beleidsprocessen binnen een ministerie. Je hebt werkervaring op het gebied van planning en control. Je hebt ervaring met werken in een politiek gevoelige en cultureel diverse omgeving. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van beleidsprocessen binnen een ministerie (weging maximaal 25%). Je hebt ervaring heeft met goed plannen en organiseren (weging maximaal 20%). Je hebt affiniteit met het werkveld van de opdrachtgever. Competenties: Hands-on mentaliteit. Je toont initiatief en weet wat anderen nodig hebben. Je hebt daarbij een open houding en bent flexibel, maar weet tevens je grenzen te stellen in de dynamische, complexe en veel vragende omgeving. Je kan goed samenwerken.
Senior Netwerkbeheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder. Omschrijving opdracht: De Dienst ICT van de Politie is bezig met het insourcen van diverse systemen die opgezet zijn door- en in beheer zijn bij andere onderdelen van de Nationale Politie. Als Senior Netwerkbeheerder werk je in het Speciaal Beheer Team (SBT) dat zich specifiek richt op interceptie. Dat betekent dat je op het gebied van de tapsystemen verschillende netwerkbeheer- en projectactiviteiten voorbereidt, coördineert en uitvoert. Dit zijn bijvoorbeeld inventarisaties, analyses en het ontwikkelen en testen van netwerkinfrastructuren en tooling. Doelstelling: - Inventariseren van het netwerk. - Documenteren van het netwerk (tekeningen en beheerdocumentatie). - Up to date houden en het inrichten conform de standaarden van de Dienst ICT van het netwerk. - Overdragen naar Beheer van het netwerk. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Senior Netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het netwerk totdat het beheer is overgedragen naar de Beheerorganisatie. Dit houdt in het monitoren, up-to-date houden en pro-actief beheren van het netwerk en tevens het oplossen van incidenten. Omschrijving taken: - Voorbereiden en maken van plannen van aanpak voor de uitvoering van werkzaamheden. - Monitort en beheert Netwerk apparatuur, zoals, firewalls, (inclusief back-ups). - Neemt deel aan probleemanalyse/-onderzoek onder aansturing van het Problem Management proces. - Voert wijzigingen uit onder aansturing van het Change Management proces. - Onderhoudt administratie op het gebied van CMDB, IP adressen, werkinstructies, netwerk tekeningen en verbindingen. - Onderhoudt en bewaakt apparatuur, procedures, management systemen en tooling (inclusief compliance). - Signaleert en analyseert proactief technische en organisatorische knelpunten en vanuit die praktijkervaring doet de Netwerkspecialist ook verbetervoorstellen op technisch en/of procesgebied. - Fungeert als vraagbaak voor collega’s. - Tactisch Life Cycle management. Contacten: De Netwerkbeheerder wordt aangestuurd door de transitiemanager. Verder heeft hij/zij contacten met collega-speciasten binnen de Dienst ICT en van het beheerteam wat ingesoured wordt. Er zullen weinig contacten met eindgebruikers zijn. Inzet in de lijn of project: Dit is een lijnfunctie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 04-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring als netwerkspecialist, ontwerper of architect opgedaan in de afgelopen 7 jaar. 3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar met werken in een hoog beschikbare omgeving. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig installeren en configureren van Netwerk apparatuur, zoals firewalls, routers en switches. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare opgedane kennis van complexe netwerken (meer dan 25000 aansluitingen). 2. Je hebt aantoonbare ervaring met gerubriceerde data/versleutelde data. 3. Je hebt ervaring met Agile/Scrum. 4. Je hebt werkervaring bij de overheid. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 04-05-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectsecretaris Groningen
Onze klant is op zoek naar versterking van het project management office met een senior projectsecretaris. Het betreft hier een ICT-project. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het ICT-werkveld. Werkzaamheden of prestatiedoelstelling van de opdracht: • Inrichting, zorgdragen en bewaking van rapportage over het verloop van het project; • Realiseren van de projectadministratie en -documentatie; • Adviseren van de programmamanager bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het project; • Werkzaamheden overnemen van de programmamanager bij afwezigheid; • Verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de programmamanager; • Optreden als secretaris bij besprekingen van de programmamanager; • Bijdrage leveren aan risico inventarisaties en risico analyses; • Zorgen voor de planning coördinatie en de inhoudelijke voorbereiding van stuurgroep bijeenkomsten; • Bijdragen aan de besluitvorming m.b.t. het project en daartoe deelnemen aan diverse overleggen; • Opstellen van integrale programmaplanningen samen met de programmamanager; • Bewaken, bevorderen en gebruiken van de projectmanagementmethodiek binnen het project; • Leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de projectmanagementmethodiek. Functie Eisen: • Minimaal 3 jaar WO werk-en denkniveau; • Minimaal 3 jaar ervaring met IT programma's binnen een complexe omgeving; • Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/scrum werken; • Prince2, Agile Scrum certificering; • Professioneel projectmanagement, Prince II, Practitioner. Functie Wensen: In staat om op duidelijke wijze afspraken en acties vast te leggen en deze te bewaken. Omgevingssensitief: weet binnen structuur en kaders oog te houden voor belangen van alle betrokken partijen en voortgang. Werkt planmatig en zelfstandig: stuurt op resultaat binnen tijd, budget en kwaliteitseisen. • Ervaring met stakeholdermanagement • Ervaring met programma management tools Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Groningen Start: 2-3-2020, 32 uur per week Einddatum: 29-5-2020, optie tot verlenging 3 x 3 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Teamleider Haarlem
Voor een directe eindklant in Haarlem is Harvey Nash op zoek naar een teamleider.Startdatum: ZSMDuur: 8 maandenInzet: 40 uur per week FunctiebeschrijvingWe zoeken een ervaren teamleider die snel inzetbaar is voor onze locatie in Haarlem. Jouw energieJij bent de succesfactor voor het resultaat van jouw team en daarom ben jij onmisbaar voor onze organisatie. Als teamleider Aanleg zorg je dat het werk van jouw team van dag tot dag goed wordt uitgevoerd. Daarbij signaleer je verbeteringen waar dat nodig is. Je geeft leiding aan een team van 12 à 18 technische medewerkers die stuk voor stuk houden van hun vak. Jij geeft hen helder richting en sturing en je implementeert veranderingen die voor jouw team gelden. Binnen het team stuur je aan op veiligheid, kwaliteit en het naleven van de planning. Zo werk jij aan de energie van vandaag én morgen:operationeel aansturen op weekbasis, met een vastgestelde productiedoelstelling en vastgesteld teamresultaat.verbeteren van operationele processen binnen jouw team, gericht op resultaat.jouw bijdrage leveren aan het opstellen en uitdragen van het afdelingsbeleid en het operationele (team)plan.motiveren, stimuleren en coachen van medewerkers. Dat doe je voor hun huidige werk en voor hun eventuele doorgroeimogelijkheden (duurzame inzetbaarheid).een resultaatgerichte stijl hanteren en voortdurend de balans tussen verschillende belangen bewaken. Jouw achtergrondMet jouw energie blink je uit als teamleider Aanleg. Want jij werkt op een sensitieve en slimme manier samen. Je geeft effectief en helder richting en sturing door jouw leiderschapskwaliteiten, managementvaardigheden en kennis van het operationele proces. Ook ben je de persoon met: minimaal een hbo- of bachelor-diploma in een technische richting, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde.ten minste 5 jaar werkervaring, waarvan 3 in een leidinggevende functie.ervaring binnen een technische (productie)omgeving in een operationele omgeving.ervaring met methodieken voor continue verbetering, zoals LEAN, Six Sigma, Agile, en het liefst ook Scrum.
Operations Manager Utrecht / Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Operations Manager. Omschrijving functie: Operations manager voor het programma Digitalisering Strafrechtketen Gevraagd wordt om een kandidaat die vertrouwd is met de stakeholders, politiek-bestuurlijk sensitief is en weet wat er gecommuniceerd kan worden, alsook zelfstandig kan handelen wanneer daarom gevraagd wordt. Op korte termijn zijn er een aantal activiteiten die tot het verantwoordelijkheidspakket van de manager behoren: 1) opzetten en bewaken PIOFACH van het programma i.s.m. plv. programmadirecteur. 2) realisatie huisvesting ‘huis van de keten’ i.s.m. plv. programmadirecteur. 3) voorbereiden en bewaken van de afstemming en verantwoording richting de opdrachtgevers en de politieke stakeholders i.s.m. programmadirecteur. 4) secretaris klankbordgroep programma digitalisering. 5) coördinatie secretariaat programma. Gezocht wordt naar een kandidaat met ervaring op het gebied van PIOFACH, programmasecretariaat, advies en communicatie, die in staat is om snel te schakelen en goed (zelfstandig) kan organiseren rekening houdend met politiek/bestuurlijke sensitiviteit en belangen van stakeholders. De kandidaat heeft kennis van en ervaring met de strafrechtketen en kan belangen ook inschatten. Interviewcriteria: 1. Heeft een energieke houding en is in staat te enthousiasmeren en motiveren. 2. Heeft kennis van de strafrechtketen, de processen, politiek en de partijen die daar deel van uit maken. 3. Heeft overtuigingskracht en communicatief vaardig. 10 4. Kandidaat heeft focus en oog voor details. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent binnen 2 weken volledig beschikbaar. 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van een secretariaat die alle bedrijfselementen van PIOFACH afdekt, dit moet blijken uit het CV. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met operationeel management( het efficiënt en succesvol inrichten en laten verlopen van interne processen) in een overheidsomgeving, dit moet blijken uit het CV. 4. Je hebt werkervaring met en kennis van het inrichten en organiseren van huisvesting voor ICT-teams, dit moet blijken uit het CV. 5. Je hebt werkervaring met het organiseren, structureren en bewaken van omvangrijke documentstromen, dit moet blijken uit het CV. 6. Je dient onafhankelijk te zijn van leveranciers die in een latere fase mogelijk inschrijven op gerelateerde opdrachten. Inschrijver en kandidaat mogen geen enkele relatie hebben met potentiële aanbieders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van een secretariaat (zie eis 7). 2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met operationeel management in een overheidsomgeving (zie eis 8). 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het organiseren, structureren en bewaken van omvangrijke documentstromen. (zie eis 10). 4. Je hebt ervaring soortgelijke rol binnen (overheids)organisaties toegepast bij 1 opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht / Den Haag Startdatum: zsm Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6/7 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Regio Manager Alkmaar
Voor onze directe eindklant in Alkmaar is Harvey Nash op zoek naar een Regio Manager.Startdatum 3-2-2020 Einddatum 3-8-2020 Aantal uur per week 40,00 Duur: 6 maandenKennis en ervaring van/in de energiesector, waarbij kennis van regulering rondom Netbeheerders is vereist;Functietitel Regiomanager Noord-Holland Noord - AlkmaarOmschrijving aanvullende functieIn deze functie ga je werken bij de afdeling Aanleg binnen de vleugel Operatie. Operatie is het kloppend hart van Liander en bestaat uit de afdelingen Netcare, Aanleg, Aansluitingen &amp; Infostroom, Aannemerij &amp; Logistiek, Planning en Strategie &amp; Staf Operatie. Operatie zorgt voor een veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag en morgen. Wij managen de energiestromen en realiseren, beheren en onderhouden netten en aansluitingen in onze regio's. Aanleg verzorgt de aanleg van grootverbruik aansluitingen en infrastructuren op het gebied van laag spanning, midden spanning, openbare verlichtingsnetten en hoge- en lagedruk gas. De keten Grootverbruik, Reconstructie en Netten (GVR&amp;N) staat voor een grote uitdaging. Het werkpakket is veel groter dan de beschikbare capaciteit en zal de komende jaren blijven groeien. Wij hebben als doelstelling om twee keer zoveel te produceren en twee keer zoveel klantgemak te realiseren in 2022. Een significante verandering van werkwijzen, processen, systemen en gedrag is noodzakelijk om onze doelstelling te realiseren.Taken en verantwoordelijkheden: Als regiomanager heb je een cruciale rol in het realiseren van onze doelstelling. Je bent verantwoordelijk voor jouw regioteam, het sturen op maakbaarheid en goedkeuren van het productieplan voor de keten GVR&amp;N. Dit in afstemming met verschillende afdelingen binnen en buiten Operatie. Het is cruciaal dat je goed weet wat er op de werkvloer gebeurt om goed te kunnen sturen. De geschetste uitdaging vraagt steeds meer van ons en onze mensen. Dit vraagt een actieve en frequente aanwezigheid van jou op de werkvloer om samen knelpunten op te lossen en steeds weer duidelijk te maken aan welk doel we werken. Verder lever je als MT-lid van Aanleg een essentiële bijdrage aan de organisatie. Je draagt de directe verantwoordelijkheid over circa 90 fte en rapporteert aan de Manager Aanleg. Je draagt zorg voor een bestendige cultuurverandering, faciliteert je medewerkers in hun groei en geeft leiding gericht op ontwikkeling, verbetering en begrenzing. Onderstaande taken en verantwoordelijkheden behoren tevens tot de werkzaamheden: Je zorgt voor oplossingen voor een verscheidenheid aan managementvraagstukken op keten- en keten overstijgend niveau van complexe aard; Je initieert en formuleert delen van het businessplan, onder leiding van de Manager Aanleg; Je formuleert het jaarplan voor jouw regioteam, passend binnen het business jaarplan; Je spreekt alle partijen binnen de keten GVR&amp;N aan op de voortgang van de productie; Je rapporteert over de voortgang van productie en budget (financiële rapportage) en het productportfolio voor de keten GVR&amp;N; Je draagt zorg voor een optimale inrichting en ontwikkeling van personeel en weet medewerkers mee te nemen in de veranderingen; Je onderhoudt de benodigde frequente contacten met externe partijen / klanten / leveranciers en intern met andere afdelingen / bedrijfsonderdelen.Jouw achtergrond Je hebt aandacht voor zowel de menselijke / organisatorische kant, als voor de systeem / financiële implicaties (de ‘zachte’ en de ‘harde’ kant). Je hebt veel ervaring met verandering en voelt je goed in een dynamische omgeving. Je bent sterk in operationeel sturen, bevordert de samenwerking binnen de keten en stimuleert verbetering.Je bent kaderstellend en geeft innovatief, inspirerend en creatief leiding en richting. Je bent sterk gericht op het stimuleren van vertrouwen en verbinding en durft je daarbij kwetsbaar op te stellen. Je bent communicatief sterk en bent in staat om een wederzijds goed gesprek te voeren en kunt oprecht luisteren. Je voelt je verantwoordelijk voor je omgeving en bent in staat om met lef besluiten te nemen. Dankzij deze vaardigheden spreek je jouw omgeving aan op gedrag en bent zelf ook aanspreekbaar. Vanzelfsprekend bezit je het noodzakelijke empathisch vermogen en de (organisatie) sensitiviteit om dit te doen. Je hebt de durf en het vertrouwen om te delegeren. Je bent gericht op ontwikkeling en weet ruimte te creëren om te leren en te groeien. Tevens spoor je uiteraard aan tot betere resultaten.Verder breng je het volgende mee:WO werk- en denkniveau met een technische of bedrijfskundige achtergrond; Minimaal zeven jaar ervaring in leidinggevende rol (participerend in een management team); Minimaal tien jaar ervaring met operationeel management in een uitvoeringsorganisatie; Kennis en ervaring van/in de energiesector, waarbij kennis van regulering rondom Netbeheerders is vereist; Gedegen kennis van de marktrollen van het bedrijf.Sluitingsdatum aanbiedingen: 29-1-2020 17:30.
Linux Beheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Linux Beheerder. Omschrijving opdracht: De Dienst ICT van de Politie is bezig met het insourcen van diverse systemen die opgezet zijn door- en in beheer zijn bij andere onderdelen van de Nationale Politie. Als Linux Beheerder werk je in het Speciaal Beheer Team (SBT) dat zich specifiek richt op interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Waar ga je werken: Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICT beheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de politie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Doelstelling: Het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operating systemen als op het gebied van applicaties. Verantwoordelijkheden: Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Vakmatige taken: - Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen; - Uitvoeren van testroutines; - Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden); - Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Linux en Windows 2008/2012) en van diverse technische (politie)applicaties; - Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk; - Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften; - Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. Leidinggevende taken: Geen leidinggevende functie. Contacten: Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Inzet in de lijn of project: Dit is een lijnfunctie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 28-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO niveau 4 opleiding, bij voorkeur in de richting ICT of vergelijkbaar. 3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar gewerkt als Linux (Red Hat en/of Ubuntu) Beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer. 3. Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met: a. Windows 2008 b. Windows 2012 c. Powershell 4. Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls 5. Je hebt ervaring met agile werken in een scrumteam 6. Een afgeronde, erkende opleiding op minimaal HBO niveau in de richting ICT is een pre Competenties: - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 04-05-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Solution Architect Connectiviteit Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Solution Architect Connectiviteit. Omschrijving opdrachtgever: Organisatieonderdeel ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst vaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch Applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Regie en de CIO Office. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van ICT-infrastructuur voorzieningen valt niet meer onder de kerntaken van de gemeente Amsterdam. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden. Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de samenwerking tussen de informatiebehoefte van de stad (business), informatiedeskundigen, en de ICT- leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. De al reeds uitbesteedde bouwlaag @DP regelt de veilige connectiviteit tussen het Amsterdam ICT-domein en de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld het openbare internet of met samenwerkingspartners. De bouwlaag Connectiviteit bestaat uit de WAN en LAN's van het ICT-huis. Dit zijn alle digitale connectiviteit in en tussen de kantoorgebouwen en overige locaties binnen het werkdomein van de directie ICT. Op korte termijn start de migratie van bouwlaag Connectiviteit, de verbindingen tussen de gebouwen (WAN genoemd) en vervolgens zullen de netwerken (LAN's) binnen de gebouwen worden vernieuwd. De totale migratie zal in 2021 zijn afgerond. De Senior Solution Architect Connectiviteit levert een inhoudelijke bijdrage aan de bouwlaag connectiviteit en speelt een belangrijke rol in de kennisoverdracht naar de ICT leverancier en zorgt ervoor dat de bestaande netwerkomgeving adequaat blijft functioneren gedurende deze migratie. Omschrijving werkzaamheden - Het toetsten en beschrijven van bestaande netwerk architectuur op WAN, LAN en WiFi bouwblokken door middel van Technische Architectuur ontwerpen; - Zorgdragen voor continuïteit en het borgen van de huidige dienstverlening in de migratiefase naar sourcing; - Heeft aandacht op het ontwerp van de datacenters en de bijbehorende componenten en adviseert gedurende de migraties op technische voorbereidingen en op termijn de uit fasering; - Stemt de doelstellingen en inrichting af met alle stakeholders en vertaalt deze naar oplossingen voor de bestaande omgevingen; - Ondersteunt de operatie bij complexe vraagstukken en projecten; - Rapporteert aan CC Manager Data en telecom. Functie eisen (knock-out criteria): 1 Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2 Je beschikt minimaal over een hbo of wo werk- en denkniveau, dan wel door opgedane werkervaring en/of behaalde diploma. 3 Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNDA, Design Associate. 4 Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNP, Routing & Switching. 5 Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNA, Routing & Switching 6 Je bent in het bezit van een Prince II Foundation certificaat. 7 Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar) als Solution Architect en in de laatste 5 jaar als Solution Architect Connectiviteit bij een overheidsorganisatie gewerkt. 8 Je hebt aantoonbare ervaring in CISCO Enterprise omgevingen, inclusief ASA (inclusief ASA clustering), NEXUS (inclusief VDC configuraties) en dual datacenter setup. Je hebt minimaal 15 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 18 jaar) als netwerk Engineer IP DATA. 9 Je hebt aantoonbare ervaring met geïntegreerde data- en IP-telefonie netwerken en aantoonbare ervaring met netwerk Core-omgevingen. 10 Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot alle onderstaande: A. Cisco ISE; B. Netscaler (Reverse Proxy); C. Informatiebeveiliging in relatie tot netwerken en netwerkarchitectuur. Functie wensen (gunningscriteria): 1 Je hebt kennis en ervaring met: A. soortgelijke migratietrajecten binnen de overheid; B. Cisco Prime of vergelijkbare beheeromgeving; C. Infoblox of vergelijkbare tooling. 2 Je hebt kennis van de Amsterdamse ICT infrastructuur en met name van het datanetwerk. 3 Je hebt aantoonbare kennis van netwerksecurity gerelateerde onderwerpen. Competenties: - Analytisch vermogen - Overtuigingskracht - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Stressbestendigheid - Snelheid van begrip Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Cruquiusweg 5, 1019 AT, Amsterdam Startdatum: ZSM Duur: 1 jaar Optie op verlenging: Ja Inzet: 36uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Specialist Procesoptimalisatie Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30147 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Dinsdag 28 januari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Specialist Procesoptimalisatie voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Directie Informatievoorziening en Systemen heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de continuïteit van het systeemlandschap. De afdeling Proces- en Systeemkwaliteit van de Directie Informatievoorziening en Systemen is verantwoordelijk voor het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het kwaliteitsbeleid, de vertaling ervan naar een operationeel uitvoeringskader om te zorgen voor de borging van de kwaliteit in de producten en diensten die Informatievoorziening & Systemen levert. Deze vertaling richt zich met name op de kwaliteit van de processen die binnen (en buiten) Informatievoorziening en Systemen worden gehanteerd. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het richten, inrichten en verrichten van een aantal belangrijke processen, te weten het incident- en problem management, het wijzigingsbeheer, het testmanagement, het leveranciersmanagement en tot slot informatiebeveiliging. Taken/werkzaamheden: Als organisatie zitten we in een samenwerkingsketen. Zonder de kritische infrastructuur van identiteitsgegevens kunnen andere rijks organisaties hun dienstverlening niet leveren aan de Nederlandse burger. Als specialist procesoptimalisatie houd je je bezig met de organisatie actief te stimuleren om continu te verbeteren. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het analyseren van processen en het implementeren van verbeteringen aan deze processen. Je bent in staat volledige verbeterprogramma’s te implementeren, waarbij je diverse rollen hebt als adviseur, trainer en coach. Je hebt ervaring met de LEAN verbetermethodologie. Deployment en uitrol van het continu verbeterprogramma voor de organisatie. Werkt nauw samen met de stakeholders om een continu verbeteringscultuur te implementeren. Met behulp van Value Stream Mapping ketenbrede processen verbeteren. Identificeren van verliezen op basis van analyses en het opstellen van actieplannen. Initiëren en faciliteren van verbeterteams, organiseren van workshops, proces mapping en brainstormsessies om kennis te delen en prestaties te verbeteren. Het leiden van projecten om efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen. Opstellen van KPI bomen en inrichten van sturing en verantwoording op processen. Opzetten van KPI-dashboard op procesKPI’s en ontwikkelen van rapportages. Zorgen voor het beheer van veranderingen, oplossingen voorstellen om doelstellingen te bereiken. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een diploma op WO werk- en denkniveau. Je beschikt over Procesoptimalisatie kennis en je bent Lean Black Belt of Master Black Belt gecertificeerd. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van procesverbetering Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van de rijksoverheid (weging maximaal 30%). Je hebt ervaring heeft met meedenken aan een professionaliseringsslag (weging maximaal 20%). Je hebt ervaring en/of affiniteit met de IV/IT organisatie van de opdrachtgever. Je beschikt over analytisch denkvermogen (weging maximaal 20%). Competenties: Nieuwsgierig: je weet graag van de hoed en de rand. Proactief: je bent gedreven en maakt complexe materie je snel eigen. Enthousiast: je weet collega’s te inspireren en enthousiasmeren. Omgevingsbewustzijn: goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Pragmatisch: Je streeft naar de best haalbare/mogelijke oplossingen. Overtuigingskracht: In staat om groepen en het management mee te nemen.
Solution Architect Connectiviteit Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30145 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, totaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 31 januari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Solution Architect Connectiviteit voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De gemeente heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van ICT-infrastructuur voorzieningen valt niet meer onder de kerntaken van de gemeente. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden. Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de samenwerking tussen de informatiebehoefte van de stad (business), informatiedeskundigen, en de ICT- leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. De al reeds uitbesteedde bouwlaag @DP regelt de veilige connectiviteit tussen het ICT-domein en de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld het openbare internet of met samenwerkingspartners. De bouwlaag Connectiviteit bestaat uit de WAN en LAN's van het ICT-huis. Dit zijn alle digitale connectiviteit in en tussen de kantoorgebouwen en overige locaties binnen het werkdomein van de directie ICT. Op korte termijn start de migratie van bouwlaag Connectiviteit, de verbindingen tussen de gebouwen (WAN genoemd) en vervolgens zullen de netwerken (LAN's) binnen de gebouwen worden vernieuwd. De totale migratie zal in 2021 zijn afgerond. De Senior Solution Architect Connectiviteit levert een inhoudelijke bijdrage aan de bouwlaag connectiviteit en speelt een belangrijke rol in de kennisoverdracht naar de ICT leverancier en zorgt ervoor dat de bestaande netwerkomgeving adequaat blijft functioneren gedurende deze migratie. Werkzaamheden: Het toetsten en beschrijven van bestaande netwerk architectuur op WAN, LAN en WiFi bouwblokken door middel van Technische Architectuur ontwerpen. Zorgdragen voor continuïteit en het borgen van de huidige dienstverlening in de migratiefase naar sourcing. Heeft aandacht op het ontwerp van de datacenters en de bijbehorende componenten en adviseert gedurende de migraties op technische voorbereidingen en op termijn de uit fasering. Stemt de doelstellingen en inrichting af met alle stakeholders en vertaalt deze naar oplossingen voor de bestaande omgevingen. Ondersteunt de operatie bij complexe vraagstukken en projecten. Rapporteert aan CC Manager Data en telecom. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een HBO of WO werk- en denkniveau, dan wel door opgedane werkervaring en/of behaalde diploma (kopie diploma vereist). Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNDA, Design Associate (kopie certificaat vereist). Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNP, Routing & Switching (kopie certificaat vereist). Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNA, Routing & Switching (kopie certificaat vereist). Je hebt kennis en ervaring met grootschalige netwerk infrastructuren in grote en complexe organisaties. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar) als Solution Architect en in de laatste 5 jaar als Solution Architect Connectiviteit bij een overheidsorganisatie gewerkt. Je hebt minimaal 15 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 18 jaar) als netwerk Engineer IP DATA. Je hebt ervaring in CISCO Enterprise omgevingen, inclusief ASA (inclusief ASA clustering), NEXUS (inclusief VDC configuraties) en dual datacenter setup. Je hebt ervaring met geïntegreerde data- en IP-telefonie netwerken en aantoonbare ervaring met netwerk Core-omgevingen. Je hebt kennis en ervaring met betrekking tot alle onderstaande: Cisco ISE, Netscaler (Reverse Proxy) en Informatiebeveiliging in relatie tot netwerken en netwerkarchitectuur. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in het bezit van een Prince II Foundation certificaat (weging 20%). Je hebt kennis en ervaring met: soortgelijke migratietrajecten binnen de overheid, Cisco Prime of vergelijkbare beheeromgeving en/of Infoblox of vergelijkbare tooling (weging 40%). Je hebt kennis van de Amsterdamse ICT infrastructuur en met name van het datanetwerk (weging maximaal 20%). Je hebt kennis van netwerksecurity gerelateerde onderwerpen (weging 20%). Competenties: Analytisch vermogen: je bent in staat om binnen een complexe organisatie oplossingen te vertalen naar consequenties voor de bestaande omgeving en hierop te acteren. Overtuigingskracht. Samenwerken: je hebt ervaring met het overdragen van kennis. Resultaatgerichtheid. Stressbestendigheid. Snelheid van begrip.

IT specialists

Are you an IT contractor looking for a job in the Netherlands? IT-Contracts is the job board for you!

Register for free and apply to suitble jobs directly or upload your CV and let employers find you. Registrer for free now!

Employers

IT-Contracts helps you find the right candidate for your temp IT jobs. It's fast, cheap and easy.

Post your job or search through the CV-database with thousands of dutch IT contractors. Find suitable candidates now!
Business Consultant / Infrastructuur Architect Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant / Infrastructuur Architect. Omschrijving opdrachtgever: Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in jun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel: we ontzetten ouders uit de ouderlijke macht of sluiten veroordelen in. Soms worden nieuwe perspectieven geopend: we begeleiden gedetineerden bij jun terugkeer naar de samenleving en ondersteunen slachtoffers. Altijd zijn het ingrepen die alleen het ministerie van Justitie en Veiligheid kan en mag doen. Recht raakt mensen. Beschrijving directie/afdeling: De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop. Aanleiding: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor het opleveren van specificaties (functionele en technische eisen) ten behoeve van de verwerving van de beveiligingsinfrastructuur JuBIT3. Deze specificaties zijn de basis voor een Europese Aanbesteding. Het IUC van JenV is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbesteding en de selectie van de leverancier in januari 2021. Omschrijving opdracht: Er is behoefte aan een zeer ervaren Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor met name het opstellen van specificaties ten behoeve van de verwerving van JuBIT3. De BC/IA legt verantwoording af aan de projectleider JuBIT3 van JenV. De BC/IA zal het project daarbij de inhoudelijke ondersteuning leveren (o.a. memorie van toelichting, beantwoorden vragen en selectie leverancier…). Planning: De behoefte qua inzet en planning (op hoofdlijnen) voor het aanbesteden van JuBIT3 en de daarop volgende migratie is als volgt: - Meedoen met marktverkenning in de vorm van leveranciers gesprekken. (Feb 2020) - Opstellen bestek, functionele eisen en wensen. (Mrt 2020 – Jun 2020) - Beantwoorden vragen van leveranciers tijdens aanbestedingsfase. (Jul 2020 – Okt 2020) - Mede beoordelen van de ingediende offertes. (Nov 2020 – Feb 2021) - Beschikbaar zijn tijdens migratiefase als ‘technisch geweten’. (Mrt 2021 – Mrt 2022) Uitgegaan wordt van een inzet van Februari 2020 tot en met juni 2020 voor 24 tot 32 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode juli 2020 tot en met februari 2021, een inzet van 12 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, maart 2021 t/m maart 2022, maximaal 16 uur per week. Hoofdlijnen functionele omschrijving JuBIT3: JuBIT3 maakt onderdeel uit van het EAR domein Connectdiensten. Het rapport ‘Strategische Uitgangspunten Gemeenschappelijke Infrastructuur JenV 2017-2025’ (GeTIJ2) zal richtinggevend zijn m.b.t. de verwerving van JuBIT3 Samenvatting GeTIJ2: Connectdiensten Connectdiensten zijn essentieel voor de verdere digitalisering binnen JenV. In toenemende mate wordt gevraagd naar bandbreedte en naar snelheid. Het netwerk voldoet in de komende jaren aan de volgende kenmerken: - Het netwerk is schaalbaar, open en transparant en voorziet in toenemende behoefte tot samenwerkingen met ketenpartners en onderdelen binnen JenV, onder andere in Rijksverzamelpanden, maar ook bij de ontsluiting van het RijksOverheidsNetwerk (RON); - Het netwerk zorgt voor transparante uitbreiding naar publieke vertrouwde Cloud aanbieders; - Het netwerk borgt in samenhang met omliggende diensten de vertrouwelijkheid en integriteit van informatie door het faciliteren van security zones; - Security diensten, evenals Internet Access worden centraal aangeboden vanuit een door JenV geselecteerde partij. Datacentrumdiensten: De toepassing van Cloud-technologie vanuit de zogenoemde Trusted Cloud-aanbieders binnen en buiten de Rijksoverheid vereist een sterke mate van standaardisatie. Zo wordt een uniform landschap gerealiseerd op zowel het niveau van de infrastructuur als op het niveau van de applicaties. Onderdelen van JenV kunnen zich ten behoeve van de gestandaardiseerde diensten zowel opstellen als aanbieder of afnemer. De (infrastructurele) beheerlast wordt zo substantieel verlaagd, de continuïteit van de eigen organisatie wordt sterk verbeterd, en JenV kan zich ontwikkelen tot een regie-organisatie. Bovendien biedt de toepassing van Cloud-technologie binnen- en buiten JenV de mogelijkheid om capaciteit op- en af te schalen. In plaats van gebruik te maken van op investering gebaseerde financiële modellen maakt JenV gebruik van operationele financieringsmodellen. Visie GeTIJ2: A. Connectdiensten. In 2025 zien we een verregaande integratie tussen vaste, mobiele en draadloze netwerken van JenV. De behoefte aan het tijd, plaats en apparaat onafhankelijk samenwerken (TPAW) wordt zo mogelijk maakt. Het is voor de eindgebruiker niet merkbaar waar de diensten technisch leven. Er is een eenduidige gebruikerservaring waar op basis van Single SignOn (SSO) gewerkt wordt. Daarnaast zullen besloten en openbare netwerken steeds verder naar elkaar toetrekken. Het netwerk is fijnmazig en verbindt Rijksverzamelpanden, Overheidsdatacenters en Rijksoverheidsnetwerken. Het netwerk schaalt dynamisch mee met de sterk groeiende vraag naar capaciteit. Daarnaast ondersteunt het netwerk, door toepassing van zoneringstechnieken in de security, de opslag van gerubriceerde informatie. Op basis van gestandaardiseerde koppelvlakken worden publieke Cloud aanbieders transparant ontsloten. JenV is hierdoor optimaal wendbaar in haar ICT Strategie en uitvoering van haar primair proces. B. Datacenterdiensten. In 2025 opereert JenV op een Cloud platform (Bimodal IT omgeving welke zowel innovatieve als legacy systemen huisvest) dat zich zowel binnen de organisatiegrenzen bevindt maar ook daarbuiten (de zogenoemde Trusted Cloud)14. Deze Trusted Cloud biedt naast de infrastructurele mogelijkheden voor Cloud native applicaties ook de mogelijkheid om traditionele applicaties te laten landen. JenV voert de regie over haar diensten die ze afneemt van de Trusted Cloud volgens een operationeel model. Zij schaalt op- en af naar wens en betaalt naar afname. Via een JenV Producten- en dienstencatalogus (PDC) van JenV worden gestandaardiseerde bouwblokken voor applicaties en infrastructuur afgenomen. Deze kunnen binnen korte tijd (30-60min) beschikbaar zijn voor de aanvrager. Meerdere bouwblokken kunnen gezamenlijk een werkend platform vormen. Configuratie van deze infrastructurele bouwblokken is inclusief configuratie van omliggende basisdiensten zoals firewall-, en load balancing diensten, enzovoorts. De infrastructurele bouwblokken worden automatisch aan de eindgebruiker ter beschikking gesteld. Het is voor de aanvrager volledig transparant waar deze diensten technisch leven: binnen de Rijksoverheid (Overheids DataCenters, nader ODC’s) of bij de publieke vertrouwde aanbieders. De beheerafdelingen binnen JenV hebben nadrukkelijk een verandering doorgemaakt van operationeel beheer naar regievoering. Handmatige configuratie is tot een minimum gereduceerd en de werkzaamheden focussen zich vooral op het (door)ontwikkelen van templates of blauwdrukken en bijbehorende workflows ten behoeve van de automatische uitrol van infrastructurele bouwblokken. JenV wordt wendbaar en kan snel inspelen op wisselende omstandigheden van capaciteits- en innovatievraagstukken door de toepassing van Cloudtechnologie. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Inzet: Uitgegaan wordt van een inzet van februari 2020 tot en met juni 2020 voor 24 tot 32 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode juli 2020 tot en met februari 2021, een inzet van 12 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, maart 2021 t/m maart 2022, maximaal 16 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding (master) IT of IT management 2. Je hebt inzicht in ICT Trends en internationale Technische Infrastructurele Ontwikkelingen (TIO) die relevant kunnen zijn voor JuBIT3 van JenV . 3. Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het schrijven van een bestek ten behoeve van een Europese Aanbesteding 4. Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheden. 5. Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het begeleiden van een Europese Aanbesteding. 6. Je hebt kennis van Informatiebeveiliging, zoals BIO en ISO27001. Aan te tonen met gevolgde relevante opleidingen. 7. Je hebt kennis en ervaring met Agile-werken. 8. Je hebt aantoonbare ervaring met Europese aanbestedingen voor een complexe politieke organisatie zoals Justitie, waarbij bedrijfsonderdelen een hoge mate van zelfstandigheid hebben en waarbij het een uitdaging is om tot consensus te komen v.w.b. het eindresultaat. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt relevante ervaring met infrastructuur op strategisch niveau. 2. Je hebt kennis van de JenV organisatie / het rijk of een vergelijkbare organisatie (meerdere organisaties die een federatief verband samenwerken). 3. Je hebt ervaring met Service Management. 4. Je hebt kennis van data-netwerken. 5. Je hebt kennis van Hosting en Housing. 6. Je hebt kennis van hosting in public/private Cloud omgevingen inclusief toegangstechnieken. 7. Je hebt kennis van / ervaring met TOGAF en ARCHIMEDE met betrekking tot de EAR. Beoordelingscriteria interview: - Gemotiveerde belangstelling voor de functie - In staat om zichzelf te presenteren - Zelfstandig optreden - Resultaatgericht - Samenwerken binnen het projectteam Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: februari 2020 Duur: februari 2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 tot 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 6/7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatieadviseur Utrecht
Voor Gemeente de Bilt zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdrachtgever: Zó werkt het in De Bilt: Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 240 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. Omschrijving opdracht: Adviseren, draagvlak creëren en vertrouwen opbouwen zijn dé kernwoorden voor deze functie. Hierbij sta je middenin de samenleving en de politiek. Je bent een stevige en veelzijdige adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarbij kijk je over de grenzen van de verschillende portefeuilles heen. Je regisseert de strategische communicatie over de portefeuilles heen en werkt samen met de andere communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Daarmee bevorder je de dialoog tussen de samenleving en organisatie. Je ondersteunt de directie, projectleiders en beleidsmedewerkers met communicatiestrategieën voor diverse projecten en beleidsterreinen. Waar nodig denk je mee over het inrichten van participatietrajecten. Vanuit jouw eigen projecten lever je een bijdrage aan de gemeentelijke communicatiemiddelen zoals de website, gemeentepagina en sociale media. Daarnaast draai je mee in het proces crisiscommunicatie ten tijde van een crisis of ramp. Gewenst profiel: Jij bent een ervaren, assertieve en no-nonsense adviseur met humor die van aanpakken houdt. Je laat je niet tegenhouden door een beetje weerstand, maar weet met de juiste vragen tot het beste advies te komen. Jouw goed ontwikkelde gevoel voor politieke verhoudingen en organisatiesensitiviteit, maken dat jij de juiste toon weet te vinden om het optimale resultaat te halen. Originele oplossingen en creatieve invalshoeken? Je staat er om bekend. Net als jouw integriteit, scherpe blik en vlotte pen. Kortom, je bent een zichtbare collega met een proactieve houding die snel schakelt, makkelijk verbinding maakt en staat achter jouw adviezen. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg VOG: De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau op het gebied van communicatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op wo bachelor niveau op het gebied van communicatie. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatieadviseur binnen een politiek-bestuurlijke omgeving of gemeentelijke organisatie. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met crisiscommunicatie. 4. Je beschikt over goede kennis van het (sociale) medialandschap, blijkend uit relevante werkervaring. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met Factor C. 6. Je hebt aantoonbare kennis van- en werkervaring met het begeleiden van participatietrajecten. 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met het schrijven/redigeren van (complexe) teksten voor diverse doelgroepen, zowel voor online als offline media. Competenties: - Klantgericht - Plannen en organiseren - Inlevingsvermogen - Analytisch vermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: dinsdag 4 februari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ICT Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectleider ICT. Omschrijving opdracht: De projectleider is werkzaam binnen de afdeling Projecten en verantwoordelijk voor het realiseren van grote projecten op het gebied van serviceverlening / ICT, binnen tijd, budget en conform de acceptatiecriteria van de opdrachtgever. De functie wordt gekenmerkt door het voorbereiden en begeleiden van projecten van grote omvang en/of complexiteit. De afdeling projecten bestaat uit projectleiders, -managers, programmamanagers, architecten en project management officers. Het team rapporteert aan de manager van de afdeling. Werkzaamheden: - stemt af met bij de implementatie van projecten met betrokken partijen - zorgdragen voor de adequate bezetting van het projectteam - aansturen van middelgrote en grote projectteams - (mede) uitvoeren van (delen van) het project - schakelen tussen verschillende niveaus in de organisatie en daarbij interne en externe partijen aansturen - realiseren van de uitvoering van het projectplan, alsmede zorgdragen voor periodieke rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten - bewaken en bevorderen van de samenhang tussen verschillende met elkaar verbonden projecten - stelt een eindverslag op met verantwoording voor gebruikte tijd en middelen - eindverantwoordelijk voor het opleveren van projecten en programma's binnen de gestelde richtlijnen - toetsen van de opgeleverde projectresultaten aan het projectplan en, na het bereiken van de gewenste projectdoelstellingen, overdragen van relevante kennis en documenten aan de PMO en Team Projecten - doen van voorstellen tot processen productverbetering o.b.v. lessons learned Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amsterdam wil optimale dienstverlening leveren aan Amsterdammers, publieke organisaties en bedrijven. Daarvoor is een duurzame, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur nodig. ICT verzorgt dit, samen met haar partners en leveranciers. Medewerkers van de gemeente Amsterdam gebruiken de ICT-infrastructuur om hun dagelijkse werk te doen. De gemeentelijke ICT-infrastructuur bestaat onder andere uit een netwerk met datacenters, maar ook uit bijvoorbeeld computers, telefoons, Wi-Fi en SaaS oplossingen. Dit alles wordt beheerd door ICT. Zij verzorgen ook de inkoop van nieuwe voorzieningen voor de ICT-infrastructuur. Naast het verzorgen van de ICT-infrastructuur die medewerkers gebruiken, ondersteunt de afdeling ICT ook bij het optimaal vastleggen en ontsluiten van informatie binnen de gemeente. Met die informatie kan de gemeente Amsterdam haar interne processen goed inrichten, zodat optimale dienstverlening geleverd kan worden aan Amsterdammers, publieke organisaties en ondernemers. Kortom, ICT verbindt Amsterdam en haar omgeving. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt minimaal over aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met een Bedrijfskundige en/of Informatietechnologie achtergrond. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of een minimaal behaald HBO diploma. 3. Je bent in het bezit van het Prince2 Practitioner of IPMA level C certificaat. Het certificaat dient meegeleverd te worden. 4. Je bent full time (36 uur per week) beschikbaar per 02 maart 2020. 5. Je hebt de afgelopen 6 jaar ervaring met het managen van ICT-projecten met budgetten van €100k - €500k. 6. Je hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met infrastructuur omgevingen. 7. Je hebt de afgelopen 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met digitale dienstverlening. 8. Je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met het realiseren van technische- en organisatiewijzigingen. 9. Je hebt in de laatste 10 jaar tenminste 6 jaar ervaring met projectleiding binnen ICT in politiek gevoelige omgevingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent Scrum Master en Scrum Product Owner gecertificeerd. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan binnen een G4 gemeente. 3. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met SaaS-oplossingen. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met de implementatie of upgrade van (project portfolio management software) Primavera. 5. Je hebt ervaring met het implementeren van generieke geautomatiseerde centrale scanvoorziening voor inkopende post, e-formulieren en e-mail. 6. Je hebt ervaring met het werken met sourcingspartners, KPN in het bijzonder. Competenties: - Overtuigingskracht - Samenwerken - Relatiebeheer - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Stressbestendigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 02-03-2020 Duur: 02-03-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 21 - 28 februari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatiespecialist Den Haag
Voor een eindklant zijn wij opzoek naar Informatiespecialist voor de afdeling Digitale Informatievoorzieningen. Er zijn drie thema’s die onder de verantwoordelijkheid komen van de informatiespecialisten: • Vorm en inhoud geven aan juridische aspecten die een rol spelen bij organisatorische veranderingen en de bijbehorende overdracht naar of inname van de archieven (in- en uit varingen) en digitale overdrachten. Dit betreft zowel het geven van advies aan de verantwoordelijk zorgdrager (de directies) als het voorbereiden van besluiten die daarmee gepaard gaan. Waar nodig interdepartementale afstemming organiseren. • Het uitvoering geven aan en regie voeren over aspecten van recordbeheer. Mede opstellen van document structuurplannen, opstellen van handreikingen en handboeken met betrekking tot het informatiebeheer op informatiedragers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beheren van afgesloten Netwerkschijven. Het geven van advies over informatiebeheer vraagstukken. Waar nodig een bijdrage leveren aan interdepartementale samenwerking (RDDI) en bijdragen aan een programma ter behoeve van de opgevlogen van het huidige Document Management Systeem, genaamd DoMuS. • Het als Accountmanager optreden bij directies en dienstonderdelen van overheidsinstanties op ontwikkelingen en vraagstukken die de informatiehuishouding raken. Denk hierbij aan het vastleggen en visualiseren van informatie en bedrijfsprocessen, het adviseren bij organisatiewijzigingen en vaststellen en coördineren van bijbehorende wijzigingen in de DMS applicatie. Leggen van verbanden met andere organisatieonderdelen waaronder andere bedrijfsvoering onderdelen en waar mogelijk integraal adviseren van directies en directieonderdelen. Waar nodig een bijdrage leveren aan interdepartementale samenwerking (RDDI). Functie eisen: Wat breng je mee: • Tenminste 5 jaar ervaring op de verschillende aspecten van recordmanagement/ recordbeheer; • Tenminste 3-5 jaar ervaringen met digitale overdrachten; • Aantoonbare kennis en ervaring met methodieken zoals Lean, Agile en Scrum • Goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden; • Overtuigingskracht; • Kunnen toepassen van verschillende stijlen van beïnvloeding; • Kunnen schakelen tussen strategische, tactische en operationele niveaus; • Flexibel kunnen opstellen; • Kunnen herkennen en benoemen van de veranderingen in het vakgebied; • Kunnen toepassen en op de hoogte zijn van wet en regelgeving met betrekking tot de informatiehuishouding. • HBO/WO opleiding op het gebied van Informatiemanagement; • Kennis en ervaring met in- en uitvaringen vanuit het perspectief van de informatiehuishouding (archiefwet) 5jaar; • Ervaringen met digitale overdrachten en het werken binnen een beleids en politieke omgeving 3 jaar; • Kennis en ervaring met het vastleggen en visualiseren van informatie en bedrijfsprocessen 1 jaar. Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (duidelijk en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 03 februari 2020, 36 uur per week Einddatum: 31 juli 2020, met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Technisch Tester, Sr. (2fte, detavast) Woerden/Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30170 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Let op: Dit betreft een detavast aanvraag. Na de detacheringsperiode is er een mogelijkheid tot vast dienstverband. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden. Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: tussen woensdag 5 en vrijdag 7 februari Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Senior Technisch Testers voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het ICT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Er is een programma ingericht dat zorg moet dragen voor toekomstvastheid van het Handelsregister-domein. Wij zoeken twee Technische Testers. De kandidaten zullen binnen projecten van dit programma zorgen dat de software voldoet aan een acceptatie criteria. Aantoonbare technische ervaring op het gebied van software testing is noodzakelijk. Taken/werkzaamheden: Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests. Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests. Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico's. Reviewen van specificaties. Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten mbv cucumber, rest assured, wiremock, fitnesse en selenium webdriver. Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren. Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor ICT-vraagstukken. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding. Je bent in het bezit van ISTQB® en/of TMap NEXT®. Je hebt 5 jaar of meer ervaring als Technisch Tester. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met Selenium Webdriver. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met Fitnesse. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Agile/DevOps/Scrum. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Cucumber. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar). Je hebt kennis van Agile Foundation (of vergelijkbaar). Je hebt kennis van het Handelsregister. Je hebt 3 jaar of meer ervaring met het werken met complexe businessrules. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Rest assured. Je hebt 1 jaar of meer ervaring met Wiremock. Competenties: Analytisch vermogen Creativiteit Initiatief Nauwkeurigheid Samenwerken
Beheerder ICT Glasvezelnetwerken Huis Ter Heide
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken van de afdeling GIT &amp; Infra. Netwerken ontwerpt, realiseert en beheert voor het operationele domein uiteenlopende, gerubriceerde netwerken en applicaties. De functionaliteit van deze statische en deployed netwerken wordt 24/7 ondersteund, waar ter wereld de eindgebruiker zich ook bevindt. Daarnaast ontwerpt, realiseert en beheert de sectie het NAFIN Transport Netwerk (NTN), alsmede de daaraan gekoppelde lokale, bekabelde en draadloze netwerken op meer dan 300 vaste locaties van defensie en haar ketenpartners. Ook worden de koppelingen van de datacenters met het NTN ontworpen, gerealiseerd en beheerd. Je maakt en voert regie over de totale uitvoeringsplanning van alle NAFIN Glas werkzaamheden (reconstructies, mutaties, storingen, projectmatige werken). Je stemt dit wekelijk af zowel met interne (JIVC) als de externe partij (KPN). Binnendienst werkzaamheden: (primaire werkzaamheden) Je bereidt en engineert per project de noodzakelijke werkzaamheden door het maken van Plannen van Aanpak, Werk- en Meet tekeningen. De NAFIN Glas (NG) projecten (reconstructies, mutaties, storingen hebben daarbij een complex karakter. Tevens stuur je in voorkomende gevallen de klantcommunicatie aan i.o.m. de Service Deliverymanager. Je voert beheer van de algehele glasvezeladministratie. Je bent verantwoordelijk voor het actueel houden van de interne werkinstructies. Je beoordeelt innovatievoorstellen op impact voor de uitvoering. Je bent genegen door te groeien om de directievoering van NAFIN werkzaamheden zelfstandig zonder Sr. Beheerder ICT uit te voeren. Je assisteert in voorkomende gevallen de sr. ICT beheerder rondom de directievoering en begeleidt de realisatie van eenvoudige externe werken (zie hieronder) Buitendienst werkzaamheden: (optionele werkzaamheden) Je begeleidt extern (KPN) aannemerspersoneel op zowel Defensie alsook niet-Defensie locaties (m.n. Politie/C200 meldkamers, Ministeries, IND). M.n. toegang verlenen voor werkzaamheden in de Technische Ruimten van JIVC/GIT &amp; Infra Je neemt, onder regie van het NOC operationele netwerkverbindingen uit dienst zodat de betrokken glasroute verkeersvrij komt. Je assisteert de directievoering over de werkzaamheden die KPN en haar onderaannemers uitvoeren. Je begeleidt waar nodig de OTDR meetwerkzaamheden door KPN. Je stelt operationele netwerkverbindingen weer terug in dienst onder begeleiding van NOC. Verwerken, vastleggen van de gemodificeerde glasvezel patchverbindingen.Eisen:2 jaar aantoonbare werkervaring met complexe glasvezel netwerken2 jaar ervaring met het opstellen van werk en meet techniekenDiploma VMBO Techniek Electro- telecommunicatietechniekCertificaat Monteur Glasvezeltechniek Allround Goede kennis van MS VisioLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carri&egrave;re. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
BI Specialist Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30167 Omgeving: Den Haag Startdatum: 3 maart 2020 Einddatum: 31 augustus 2020 Optie op verlenging: Ja, tot een maximale inhuurtermijn van 48 maanden exclusief de initiële inhuurperiode Aantal uur per week: 36-40 Intakegesprek: Tussen 6 en 14 februari Sluitingsdatum: Maandag 3 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een BI Specialist voor 36 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De huidige rapportage omgeving (o.b.v. SSRS (SQL Server Reporting Services) zal getransformeerd worden naar een meer dynamische omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Hierom is de organisatie op zoek naar een BI Specialist. Taken/werkzaamheden: De Business Intelligence (BI) specialist is verantwoordelijk voor het opleveren van diverse rapportages. De huidige rapportage omgeving (o.b.v. SSRS (SQL Server Reporting Services) zal getransformeerd worden naar een meer dynamische BI omgeving waarbij de informatie op een gebruikersvriendelijke en professionele manier zal worden aangeboden. Tevens zal selfservice moeten worden aangeboden aan de gebruikersorganisatie. Meer specifiek werkt de BI specialist mee aan de vernieuwing van het en BI landschap, waaronder: Het onderzoeken, adviseren over en implementeren van datavisualisatie tools. Het integreren van meerdere bronnen/standaarden, zowel provinciale als van andere overheden of externe partijen. Het realiseren van BI rapportages door reverse engineering van de oude SSRS rapporten. Participeren in een adviesteam, getrokken door een business analist (IT-adviseur). Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Microsoft SQL (2012 en 2016) en Microsoft Visual Studio. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) en Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS). Je hebt werkervaring met PowerBI. Je hebt minimaal 5 BI trajecten afgerond waarmee met SSRS en SSAS is gewerkt. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 (bij voorkeur meer dan 8) BI trajecten afgerond waarmee met SSRS en SSAS is gewerkt. Je hebt een Microsoft SQL 2012 en 2016 certificaat t.a.v. de producten SSAS, SSRS en Transact-SQL behaald. Je hebt werkervaring met: - SQL server databases - het maken van SQL-queries - rapportages maken op basis van SSRS - VisualStudio - PowerBI - SSAS tabulars Je hebt een HBO diploma of hoger behaald in een ICT richting. Je hebt werkervaring in een overheidsorganisatie. Je hebt werkervaring op het gebied van versiebeheer op basis van GIT in een BI-omgeving. Competenties: Resultaatgericht handelen. Daadkrachtig optreden, proactieve houding, initiatiefrijk, pragmatisch. Punctueel in werkzaamheden, administratief vaardig, aanspreekbaar op resultaten. Stressbestendig, leergierig, accuraat, probleemoplossend. Flexibiliteit: Tact, zorgvuldigheid; in werk en werktijden. Communicatieve- analyse- en adviesvaardigheden: van medewerkers tot (afdelings) management. Samenwerking: teamspeler; open collegiale samenwerkingsgerichte houding; sociaal vaardig, legt makkelijk contacten, kan overtuigen. Didactische vaardigheden: geduldig en bereid om zaken meerdere keren uit te leggen; doorzettingsvermogen.
DevOps-er/Frontend Ontwikkelaar Sr. Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30165 Omgeving: Odijk Startdatum: 6 april 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 maart 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps-er/Senior Frontend Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor het registreren en verifiëren van persoonsgegevens van verdachten en vreemdelingen met behulp van documenten, vingerafdrukken en foto’s gebruikt de organisatie identificatie zuilen. Via het achterliggende systeem, de Basis Voorziening Identiteit vaststelling (BVID), kan ook worden bepaald of de eigenaar van een vingerafdruk bij de politie of bij een ketenpartners bekend is. Bijvoorbeeld omdat de betreffende persoon al eerder is aangehouden of omdat deze persoon als vreemdeling Nederland of een ander Europees land is binnengekomen. Vanuit de organisatie is de wens ontstaan om meer uniformiteit te creëren tussen de verschillende applicaties. Daarbij is de huidige front-end van de applicatie verouderd en sluit hij niet aan op design system. Daarom willen we de front end vernieuwen. We zoeken een Senior Front-End Ontwikkelaar die initieel voor ons een POC kan doen om het juiste framework te kiezen voor onze applicatie. Het design system wat voor een groot deel binnen de politie wordt ingezet is material angular, maar gezien de complexiteit van onze hardware en applicatie moet er onderzocht worden of dit wel de beste optie is voor ons of dat een ander framework beter aansluit. Hierna zal je samen met het team en de PO de vervolgstappen bepalen en doorvoeren. Je moet in staat zijn om mee te draaien in een DevOps team en je moet de interactie van biometrische randapparatuur in samenwerking met de applicatie goed kunnen doorgronden. We zoeken een teamlid die van aanpakken houdt en die de positieve sfeer in het team verhoogd. Houd je van dynamische omgevingen? Dan zit je bij ons goed. Taken/werkzaamheden: In de rol van Front-End Ontwikkelaar wordt gewerkt in een multidisciplinair DevOps-team, dat werkt volgens de Scrum-werkwijze. Door ontwikkelen en vernieuwen van de applicatie gericht op de front-end. Als lid van een multidisciplinair team ben je verantwoordelijk voor: Het opzetten van een POC om een geschikt framework te kunnen kiezen. Bouwen van front-end software / webapplicaties. Uitvoeren van reviews. Ondersteunen en adviseren over de toepassing van standaarden, richtlijnen en methoden en technieken m.b.t. de front-end. Het draaien van piketdiensten in afstemming met de overige teamleden t.b.v. beheer en implementatie. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Senior Frontend Ontwikkelaar waarbij je gebruikt gemaakt hebt van: JavaScript (ES6) en/of TypeScript en HTML5 en CSS (Material Design). Je hebt werkervaring in de afgelopen 3 jaar met React en Angular. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar gewerkt met: Visual Studio/Visual Studio Code, Chrome developer tools, Net Core, Git, SourceTree, BitBucket (weging max 60%). Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het Agile Scrum methodiek. Je hebt kennis van Microsoft Blazor. Je hebt werkervaring met ASP.Net C# (Razor syntax) (weging maximaal 20%). Competenties: Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Communicatief vaardig: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. HBO werk -en denkniveau.
Scrummaster Den Haag
Jij maakt als Scrum Master bij de klant een integraal onderdeel uit van ontwikkeling van onze producten. Door deze onmisbare stap naar steeds hogere kwaliteit zet jij de agile werkwijze nog beter op de kaart. Je helpt als Scrum Master het System team het Agile proces op gang te houden en je begeleidt de bijhorende vergaderingen. Dit alles in nauw overleg met de Release Train Engineer. Je bent gepokt en gemazeld in het werken volgens agile principe. Je voert alle activiteiten uit om te kunnen vaststellen of alles dat ontworpen en gebouwd is voldoet aan de gestelde eisen. Jouw werkwijze geeft inzicht in de productkwaliteit, de voortgang, de risico’s en de impediments. Je organiseert daily stand-ups en onderhoudt het scrumboard. Je communiceert pro-actief over de voortgang en resultaten van je team en wekt vertrouwen door gedrag en kennis. Als Scrum Master werk je samen in een multidisciplinair en zelforganiserend team. De werkzaamheden voer je uit op verschillende locaties zowel bij leveranciers als bij RvIG zelf. Als additioneel activiteit help je het project de bestaande project werkomgeving (Jira) verder te verfijnen. Functie eisen • Je hebt minimaal een HBO denk- en werkniveau. • Je hebt ruime ervaring als Scrummaster • Je bent Agile SAFe gecertificeerd • Je hebt meerjarige ervaring met het werken in een Agile SAFe omgeving • Je hebt aantoonbaar ervaring met het werken met Jira Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. Einddatum: 31-12-2020 Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Software Engineer Den Haag
Our international client in the Netherlands is currently looking for a Junior/Medior Software Engineer. As a Software engineer in this team you will get the opportunity to join a highly skilled DevOps team where you can learn new tools and new technologies. This DevOps team is working on cloud migration projects and creating CI/CD pipelines with Jenkins.You will participate in collection and elicitation of requirements, estimation and breakdown of technical tasks and also in the delivery of working solutions on a regular basis. Your solutions will be mostly related to diverse API teams and should fit into the bigger picture of the company’s architecture. Furthermore you will be responsible for security compliance related to our systems.ResponsibilitiesAs a Devops software engineer you will participate within the Team, using agile/scrum as a new way of working;Automate processes (e.g. security, infra provisioning);Second-day operations (e.g. monitoring, billing, incidents);Advise on the use of new cloud native solutions and create component designs for those services;Listen to client and provide suitable solution.ProfileYou are a junior software engineer with good analyzing skills;Some expertise in Windows Administration, Linux AdministrationBasic knowledge of AWS and Microsoft AzureBasic knowledge of IT Security ProcessesBasic knowledge of IT infrastructureExperience with Infrastructure building tools like packer, terraform and ansibleBasic knowledge CI/CD concepts and toolsServiceNow foundationGood communication (English and/or Dutch)
Software Engineer. Schiphol-Rijk
KLM&#39;s Digital Transformation department (DT) develops cutting edge digital solutions to any part of KLM&#39;s operations.&nbsp;Many of these solutions are based on Machine Learning or contain important Data Science components. As the DT family grows, existing projects mature and many new experiments are set, we find ourselves in need of further professionalizing our Software engineering domain.DT&#39;s vision for doing innovation centers around tight-knit, interdisciplinary teams, capable of owning every aspect of the context of their project and business problem. This means the team always comes first. As a Software Engineer in one of these teams, you do not retreat into your own corner, getting thrown some engineering task, and throwing the resulting pipeline back over the fence; you will own the entire project together with the rest of the team; you will mesh your expertise with those of your data scientist team members, producing a team that is better than the sum of its parts.Your day-to-day work includes the following:&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Deploy production-grade Data Science projects using on-premise or public cloud infrastructureWork together with data scientists to ingest and process data (ETL, ML)Produce&nbsp;robust, reliable, testable codeBuild automation for testing, building and deploymentThe frameworks we expect the Software engineer to be experienced in:Microsoft Azure (although preferred, AWS or GCP is also acceptable)Containers and KubernetesGit, Bamboo, BitbucketScripting (Bash, Python) Frameworks that are nice to be familiar with:Mlflow, Kubeflow, PachydermTensorflow, Pandas NumPy, Scikit-Learn, etc.Hadoop, Hbase, HiveSpark, Kafka
Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) 12-32 u p/w Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30158 Omgeving: Den Haag Startdatum: Februari 2020 Einddatum: Maart 2022 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 12-32 Intakegesprek: Week 6/7 Sluitingsdatum: Dinsdag 4 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor 12 tot 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie is verantwoordelijk voor het opleveren van specificaties (functionele en technische eisen) ten behoeve van de verwerving van de beveiligingsinfrastructuur JuBIT3. Deze specificaties zijn de basis voor een Europese Aanbesteding. Het IUC organisatie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanbesteding en de selectie van de leverancier in januari 2021. Taken/werkzaamheden: Er is behoefte aan een zeer ervaren Business Consultant (BC) / Infrastructuur Architect (IA) voor met name het opstellen van specificaties ten behoeve van de verwerving van JuBIT3. De BC/IA legt verantwoording af aan de projectleider JuBIT3. De BC/IA zal het project daarbij de inhoudelijke ondersteuning leveren (o.a. memorie van toelichting, beantwoorden vragen en selectie leverancier). De behoefte qua inzet en planning (op hoofdlijnen) voor het aanbesteden van JuBIT3 en de daarop volgende migratie is als volgt: Meedoen met marktverkenning in de vorm van leveranciers gesprekken. (Feb 2020) Opstellen bestek, functionele eisen en wensen. (Mrt 2020 – Jun 2020) Beantwoorden vragen van leveranciers tijdens aanbestedingsfase. (Jul 2020 – Okt 2020) Mede beoordelen van de ingediende offertes. (Nov 2020 – Feb 2021) Beschikbaar zijn tijdens migratiefase als ‘technisch geweten’. (Mrt 2021 – Mrt 2022) Uitgegaan wordt van een inzet van februari 2020 tot en met juni 2020 voor 24 tot 32 uur (t.b.v. opstellen van het bestek). Daarna, van de periode juli 2020 tot en met februari 2021, een inzet van 12 uur per week voor het begeleiden van de Europese Aanbesteding (t.b.v. de leveranciersselectie). Tijdens de migratiefase, maart 2021 t/m maart 2022, maximaal 16 uur per week. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde universitaire opleiding (master) IT of IT management (kopie diploma vereist). Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het schrijven van een bestek ten behoeve van een Europese Aanbesteding Je hebt recente (< 2 jaar) ervaring met het begeleiden van een Europese Aanbesteding Je hebt kennis van Informatiebeveiliging, zoals BIO en ISO27001. Aan te tonen met gevolgde relevante opleidingen. Je hebt kennis en ervaring met Agile-werken. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingen voor een complexe politieke organisatie zoals Justitie, waarbij bedrijfsonderdelen een hoge mate van zelfstandigheid hebben en waarbij het een uitdaging is om tot consensus te komen v.w.b. het eindresultaat. Je beschikt over minimaal 3 relevante referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) relevante ervaring heeft met infrastructuur op strategisch niveau. Je hebt kennis van de JenV organisatie / het rijk of een vergelijkbare organisatie (meerdere organisaties die een federatief verband samenwerken). Je hebt ervaring met Service Management. Je hebt kennis van data-netwerken. Je hebt kennis van Hosting en Housing. Je hebt kennis van hosting in public/private Cloud omgevingen inclusief toegangstechnieken. Je hebt kennis van / ervaring met TOGAF en ARCHIMEDE met betrekking tot de EAR. Competenties: Resultaatgericht Zelfstandig optreden Samenwerken Uitstekende schriftelijke vaardigheden
Technisch tester (Selenium/Fitnesse/Cucumber) (QR7311) Utrecht
Functie: Technisch tester (Selenium/Fitnesse/Cucumber) (QR7311) Start: 13-2-2020, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Utrecht/Woerden Omschrijving: Voor onze eindklant in Utrecht/Woerden zijn wij op zoek naar een Technisch tester (Selenium/Fitnesse/Cucumber). De klant voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het ICT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Er is een programma ingericht dat zorg moet dragen voor toekomstvastheid. Wij zoeken twee Technische Testers. De kandidaten zullen binnen projecten van dit programma zorgen dat de software voldoet aan een acceptatie criteria. Aantoonbare technische ervaring op het gebied van software testing is noodzakelijk. Taken - Het op basis van functionele documentatie identificeren en plannen van uit te voeren tests. - Het uitvoeren van de geïdentificeerde tests - Rapporteren over testresultaten in de vorm van risico's - Reviewen van specificaties - Implementatie, onderhoud en uitbreiding van geautomatiseerde regressietesten mbv cucumber, rest assured, wiremock, fitnesse en selenium webdriver - Op basis van bestaande testsets een analyse maken, de testsets beoordelen en verbeteren - Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. - Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. - Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. - De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. - Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. - Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor ICT-vraagstukken. Eisen - Minimaal een HBO opleiding - In het bezit van ISTQB en/of TMap NEXT - 5 jaar of meer ervaring als Technisch Tester - 3 jaar of meer ervaring met Selenium Webdriver - 3 jaar of meer ervaring met Fitnesse - 1 jaar of meer ervaring met Agile/DevOps/Scrum - 1 jaar of meer ervaring met Cucumber - Kan op intake tussen 5 en 7 februari Wensen - Opleiding in de informatica - Kennis van Agile Foundation (of vergelijkbaar) - Kennis van het Handelsregister - 3 jaar of meer evaring met het werken met complexe businessrules - 1 jaar of meer ervaring met Rest assured - 1 jaar of meer ervaring met Wiremock - Staat open voor een Deta-vast , waarbij voorkeur van de klant een overname na 6 maanden is. Competenties - Analytisch vermogen - Creativiteit - Initiatief - Nauwkeurigheid - Samenwerken Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Informatie Analist/Product Consultant Friesland
Voor een relatie van ons in Friesland zijn wij op zoek naar een team van 4 Fullstack Developers en 1 Informatieanalist/Product Consultant. Vacature Informatie Analist / Product Consultant (1FTE) Startdatum: 24-2-2020 Duur project: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Als Informatie Analist / Product Consultant bouw jij mee aan het onderwijs van de toekomst! In een scrum team werken met jonge en enthousiaste collega’s, moderne technieken, ruimte voor eigen ontwikkeling en op een proactieve wijze kunnen meewerken aan innovatie binnen het onderwijs. Wat vragen we van een Informatie Analist / Product Consultant? Je gaat werken in de educatieve dienstverlening en affiniteit in deze branche is zeker een pre. Als Product Consultant zorg je voor de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit en de doorontwikkeling van bestaande functionaliteit. Je inventariseert en analyseert (informatieanalyse) samen met de product manager de klantwensen en -eisen en vertaalt deze naar roadmaps, users stories en bijbehorende prioritering (backlog). Je hebt een afgerond HBO/WO ICT opleiding, je hebt de afgelopen jaren ervaring opgedaan in een vergelijkbare rol als bijvoorbeeld Informatie Analist. Agile werken is voor jou de norm, samen met een team het maximale resultaat voor de klanten nastreven is jouw wens. Daarnaast heb je de volgende eigenschappen: je bent overtuigend, besluitvaardig, klantgericht en analytisch sterk. Intakegesprekken zullen in de eerste week van februari plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd mail ons dan je profiel inclusief een korte persoonlijke motivatie voor 30 januari 12:00 uur, waarom wij jou moeten meenemen in de selectie. Meer informatie over deze rollen? Neem dan contact op met Ronald Jonas, te bereiken via mail (ronald.jonas@harveynash.com) of op nummer 06-30529482.
Fullstack Developer (4FTE) Friesland
Voor een relatie van ons in Friesland zijn wij op zoek naar een team van 4 Fullstack Developers en 1 Informatieanalist/Product Consultant. Vacature Fullstack Developer (4 FTE) Startdatum: 24-2-2020 Duur project: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week Ben jij op zoek naar een werkomgeving met een uiterst moderne technology stack dus uiteraard met Azure Cloud services, Angular 7+ (TypeScript), Microsoft .NET Core (C#) en Azure DevOps. Wat ga je doen als Full Stack Developer Je gaat werken in de educatieve dienstverlening en affiniteit in deze branche is zeker een pre. Jij kan je inleven in die student die in de spaarzame vrije uurtjes zijn leermiddelen gaat bestellen. Jij zorgt ervoor dat het platform gekoppeld kan worden met de diverse kanalen waar de scholen mee samenwerken. Van uitgevers tot online retailers, van schoolboek, digitale leermiddelen tot koksmes. Jij bent medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling, stabiliteit en vooruitgang van het platform. De applicaties en platform draaien in de Azure cloud. De Azure DevOps cultuur, werkwijzen en tooling wordt hier volledig omarmd. Jouw kennis gaat helpen om de applicaties nog efficiënter te maken en van een betere performance te voorzien. Wat breng je mee als Full Stack Developer Hbo werk/denkniveau (Meerdere jaren) werkervaring in onderstaande gebieden: Kennis en ervaring van .NET, SQL, Visual Studio en het Entity framework Kennis en ervaring van Angular (7), Angular JS, VueJS of React Webservices zoals SOAP/REST, JSON en XML. Bij voorkeur kennis van Azure DevOps cultuur en werkwijzen en serverless computing. Het helpt, maar is geen must, als je kennis of ervaring hebt in Scrum, UX Design en/of geautomatiseerd testen. Intakegesprekken zullen in de eerste week van februari plaatsvinden. Ben je geïnteresseerd mail ons dan je profiel inclusief een korte persoonlijke motivatie voor 30 januari 12:00 uur, waarom wij jou moeten meenemen in de selectie. Meer informatie over deze rollen? Neem dan contact op met Ronald Jonas, te bereiken via mail (ronald.jonas@harveynash.com) of op nummer 06-30529482.
Linux Beheerder Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30153 Omgeving: Driebergen Startdatum: 4 mei 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: in week 7 Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Linux Beheerders voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Dienst ICT van de organisatie is bezig met het insourcen van diverse systemen die opgezet zijn door- en in beheer zijn bij andere onderdelen van de Nationale Politie. Als Linux Beheerder werk je in het Speciaal Beheer Team (SBT) dat zich specifiek richt op interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICT beheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de organisatie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Taken/werkzaamheden: Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen. Uitvoeren van testroutines. Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden). Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Linux en Windows 2008/2012) en van diverse technische (politie)applicaties. Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk. Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften. Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO niveau 4 opleiding, bij voorkeur in de richting ICT of vergelijkbaar. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar gewerkt als Linux (Red Hat en/of Ubuntu) Beheerder. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring opgedaan met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren. (weging 30%) Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer. (weging 20%) Je hebt tenminste 3 jaar ervaring met Windows 2008, Windows 2012 en Powershell. (weging 20%) Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls. Je hebt ervaring met agile werken in een scrumteam. Je beschikt over een afgeronde, erkende opleiding op minimaal HBO niveau in de richting ICT is een pre. Competenties: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Technisch Applicatie Beheerder (2fte) Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30154 Omgeving: Driebergen Startdatum: 4 mei 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand). Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 7 Sluitingsdatum: Vrijdag 31 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee Technisch Applicatie Beheerders voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Samen met je collega’s bij het SBT beheer je de infrastructuren en applicaties op het gebied van interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Taken/werkzaamheden: Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen; Uitvoeren van testroutines; Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden); Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Windows 2008/2012 en Linux) en van diverse technische (politie)applicaties; Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk; Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften; Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICTbeheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de organisatie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. De doelstelling is het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operatingsystemen als op het gebied van applicaties. Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO opleiding niveau 4, bij voorkeur in de richting ICT. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkzaamheden uitgevoerd als Technisch Applicatie Beheerder of gelijkwaardig. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren (weging 20%). Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer (weging 20%). Je hebt de volgende kennis en werkervaring: Windows 2008, Windows 2012 en Powershell (weging maximaal 20%). Je hebt kennis van Linux (Red Hat en/of Ubuntu) of bereidheid om deze op te doen (weging 20%). Je hebt kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls. Je hebt ervaring met agile werken in een scrum team. Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting ICT. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Technisch Applicatie Beheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder. Omschrijving opdracht: Samen met je collega’s bij het SBT beheer je de infrastructuren en applicaties op het gebied van interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Jouw werkzaamheden op een rij: - Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen. - Uitvoeren van testroutines. - Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden). - Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Windows 2008/2012 en Linux) en van diverse technische (politie)applicaties. - Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk. - Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften. - Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. - Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Omschrijving afdeling: Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICTbeheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de politie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Doelstelling: Het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operatingsystemen als op het gebied van applicaties. Omschrijving verantwoordelijkheden: Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Contacten: Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Inzet in de lijn of project: In de lijn Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 04-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO opleiding niveau 4, bij voorkeur in de richting ICT.' 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkzaamheden uitgevoerd als Technisch Applicatie Beheerder of gelijkwaardig. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren.' 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer. 3. Je hebt de volgende kennis en werkervaring: - Windows 2008. - Windows 2012. - Powershell. 4. Je hebt kennis van Linux (Red Hat en/of Ubuntu) of bereidheid om deze op te doen. 5. Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls. 6. Je hebt ervaring met agile werken in een scrum team. 7. Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting ICT. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 04-05-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager corporate finance applicatie Eindhoven
Voor de Technische Universiteit Eindhoven zijn wij op zoek naar een Projectmanager corporate finance applicatie. Omschrijving opdracht: De Technische Universiteit Eindhoven is op zoek naar een projectmanager voor de vervanging van het financieel pakket. Het project valt uiteen in drie fasen: 1. Het verder opzetten van een projectmanagementstructuur en de voorbereiding voor de aanbesteding. Hieronder valt het participeren in marktverkenning(en), (mede) opstellen projectdocumentatie als onder andere PvE en business case, verantwoording en documentatie aan stuurgroep etc. en de regie op opstellen aanbestedingsdocumentatie; 2. De aanbesteding van een nieuwe financiële applicatie die de ambities van de TU/e kan ondersteunen; 3. De implementatie van de geselecteerde financiële applicatie binnen alle faculteiten en diensten van de TU/e. Van de projectmanager wordt verwacht dat hij een haalbare en gedragen planning maakt, uitgaande van een livegang van de gehele financiële applicatie per 1 januari 2022, en deze realiseert. Aanleiding en doelstelling van de opdracht: De TU/e gebruikt binnen het financiële en inkoopdomein de Enterprise Business Suite (EBS) van Oracle. De lifecycle van Oracle EBS is aflopend en er moet op termijn een overstap gemaakt worden naar een ander systeem. Op dit moment worden IST en SOLL (highlevel) situatie en behoefte stelling voor een nieuwe financiële applicatie opgesteld. In januari/februari worden innovaties in het financiële domein onderzocht en waar mogelijk gekoppeld aan het financieel en ICT beleid van de TU/e. Ook wordt een roadmap opgesteld. De TU/e heeft de ambitie om in het vierde kwartaal 2020 een overeenkomst te hebben afgesloten en de implementatie te starten van de vervanging van het financiële ICT landschap. Doel is om op 1 januari 2022 de nieuwe ICT oplossing operationeel in gebruik te nemen. In februari zullen marktverkenningen plaatsvinden om te bepalen of en in welke mate de markt in de behoefte stelling van de TU/e kan voldoen waarna de inkoopstrategie opgesteld kan worden. Vervolgens zullen een (of meerdere) aanbesteding(en) zal plaatsvinden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over bewezen ervaring met het leiden van soortgelijke (grote) aanbestedings- en implementatieprojecten binnen een organisatie vergelijkbaar met de TU/e qua grootte en (bestuurlijke) complexiteit; 2. Je hebt minimaal 5-10 jaar werkervaring, waarvan minimaal vier jaar werkervaring in een (bestuurlijk) complexe omgeving; 3. Je beschikt over HBO of Academisch werk- en denkniveau met aantoonbare opleidingen; 4. Je hebt bewezen ervaring op het snijvlak van ICT, digitalisering en business verandertrajecten. 5. Je hebt ervaring met domein overstijgende projecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen het universitair onderwijs en vooral op het finance-domein is een pré. (of een hiermee vergelijkbaar functioneel vakgebied); 2. Je hebt affiniteit met universitair onderwijs en verandermanagement binnen het finance-domein is een pré Competenties: Organisatiesensitief en verbindend leiderschap; naast de voor de hand liggende vaardigheden van een projectmanager, zoals onder andere timemanagement en planmatig werken heeft de projectmanager zeker de vaardigheid om een brug te vormen tussen stakeholders, bestuurders, wetenschappelijk personeel, ondersteunend en beheerspersoneel, projectmedewerkers, functioneel en technisch beheerders en externe partijen; - Resultaatgericht en sturen op resultaat; de projectmanager heeft de vaardigheid om bruggen te bouwen in een complexe organisatie met een veelheid aan belangen. Hij kan in deze complexe organisatie op resultaten sturen én resultaten behalen; - Communicatief, zowel schriftelijk als mondeling in de Nederlandse én Engelse taal; - Inhoudelijk en procesmatig aansturen; projectmanager neemt het voortouw in het vinden van oplossingen en het inschatten en beheersbaar maken van risico’s en een constructieve overdracht aan de staande organisatie; - Initiatiefrijk; - Inhoudelijk kritisch; - Besluitvaardig en daadkrachtig; - Overtuigingskracht; - De vaardigheid hoofd- en bijzaken te kunnen scheiden; - Kostenbewust handelen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: zsm Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 - 23 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11 – 14 februari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectsecretaris Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30150 Omgeving: Den Haag Startdatum: 3 februari 2020 Einddatum: 30 juni 2020 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Dinsdag 28 januari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectsecretaris voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Met het Statuut als uitgangspunt, waarin de rechten en de verplichtingen van de landen binnen het Koninkrijk zijn neergelegd, bevorderen we met de daarbij horende Vertegenwoordigingen van Nederland in het Caribisch gebied de autonomie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast wordt ingezet op vergroting van het zelfredzaam vermogen van de landen en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. We ondersteunen de ambities van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en adviseert over het beleid en de verhoudingen tot de landen en de openbare lichamen. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor wettelijk verankerde taken op het gebied van de Koninkrijksrelaties. Het kent verschillende aandachtsgebieden: bestuurlijke ontwikkeling, financiën en economie, veiligheid alsook het (tijdelijke) programma Wederopbouw Bovenwindse Eilanden, dat vanwege de breedte van de onderwerpen veel raakvlakken en samenwerking kent met de overige aandachtsgebieden. Verder behartigen we aangelegenheden en arbeidsvoorwaarden, gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. Taken/werkzaamheden: Vanwege tijdelijke beperkte aanwezigheid van de directiesecretaris zijn we op zoek naar een adviseur bedrijfsvoering die haar reguliere taken tijdelijk kan overnemen. Dit betreft werkzaamheden als voorbereiding en verslaglegging van de MT’s en het wekelijkse periodieke overleg met de minister, het coördineren van de financiële en beleidsmatige jaarcyclus, het beheer van diverse personeelsaspecten (capaciteitsplan, vacatures), en een actieve rol bij de organisatieontwikkeling die de organisatie momenteel doormaakt. Daarnaast zullen ook meer projectmatige klussen onderdeel van het takenpakket zijn: bijvoorbeeld het in kaart brengen van de gevolgen van de invoering van de Wet Open Overheid en de eventuele maatregelen die daaruit volgen, het stroomlijnen van de procedures rondom het boeken van dienstreizen, of het organiseren van een lezing over het Caribisch gebied. Ook de ontwikkeling en inrichting van het cluster/team Proces en Ondersteuning zorgt voor extra werkzaamheden, waar de adviseur bedrijfsvoering een belangrijke rol in kan spelen. Denk aan het inregelen van een vast proces voor de organisatie van dienstreizen, of de organisatie van het nieuw op te richten programma gericht op het eigenaarschap en opdrachtgeverschap voor de Shared Service Organisatie – Caribisch Nederland. De taken worden in overleg met de directiesecretaris en de coördinator proces en ondersteuning verdeeld. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een diploma op academisch niveau. Je beschikt over kennis van beleidsprocessen binnen een ministerie. Je hebt werkervaring op het gebied van planning en control. Je hebt ervaring met werken in een politiek gevoelige en cultureel diverse omgeving. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van beleidsprocessen binnen een ministerie (weging maximaal 25%). Je hebt ervaring heeft met goed plannen en organiseren (weging maximaal 20%). Je hebt affiniteit met het werkveld van de opdrachtgever. Competenties: Hands-on mentaliteit. Je toont initiatief en weet wat anderen nodig hebben. Je hebt daarbij een open houding en bent flexibel, maar weet tevens je grenzen te stellen in de dynamische, complexe en veel vragende omgeving. Je kan goed samenwerken.
Senior Netwerkbeheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerkbeheerder. Omschrijving opdracht: De Dienst ICT van de Politie is bezig met het insourcen van diverse systemen die opgezet zijn door- en in beheer zijn bij andere onderdelen van de Nationale Politie. Als Senior Netwerkbeheerder werk je in het Speciaal Beheer Team (SBT) dat zich specifiek richt op interceptie. Dat betekent dat je op het gebied van de tapsystemen verschillende netwerkbeheer- en projectactiviteiten voorbereidt, coördineert en uitvoert. Dit zijn bijvoorbeeld inventarisaties, analyses en het ontwikkelen en testen van netwerkinfrastructuren en tooling. Doelstelling: - Inventariseren van het netwerk. - Documenteren van het netwerk (tekeningen en beheerdocumentatie). - Up to date houden en het inrichten conform de standaarden van de Dienst ICT van het netwerk. - Overdragen naar Beheer van het netwerk. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Senior Netwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van het netwerk totdat het beheer is overgedragen naar de Beheerorganisatie. Dit houdt in het monitoren, up-to-date houden en pro-actief beheren van het netwerk en tevens het oplossen van incidenten. Omschrijving taken: - Voorbereiden en maken van plannen van aanpak voor de uitvoering van werkzaamheden. - Monitort en beheert Netwerk apparatuur, zoals, firewalls, (inclusief back-ups). - Neemt deel aan probleemanalyse/-onderzoek onder aansturing van het Problem Management proces. - Voert wijzigingen uit onder aansturing van het Change Management proces. - Onderhoudt administratie op het gebied van CMDB, IP adressen, werkinstructies, netwerk tekeningen en verbindingen. - Onderhoudt en bewaakt apparatuur, procedures, management systemen en tooling (inclusief compliance). - Signaleert en analyseert proactief technische en organisatorische knelpunten en vanuit die praktijkervaring doet de Netwerkspecialist ook verbetervoorstellen op technisch en/of procesgebied. - Fungeert als vraagbaak voor collega’s. - Tactisch Life Cycle management. Contacten: De Netwerkbeheerder wordt aangestuurd door de transitiemanager. Verder heeft hij/zij contacten met collega-speciasten binnen de Dienst ICT en van het beheerteam wat ingesoured wordt. Er zullen weinig contacten met eindgebruikers zijn. Inzet in de lijn of project: Dit is een lijnfunctie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 04-05-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring als netwerkspecialist, ontwerper of architect opgedaan in de afgelopen 7 jaar. 3. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in de afgelopen 6 jaar met werken in een hoog beschikbare omgeving. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met het zelfstandig installeren en configureren van Netwerk apparatuur, zoals firewalls, routers en switches. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare opgedane kennis van complexe netwerken (meer dan 25000 aansluitingen). 2. Je hebt aantoonbare ervaring met gerubriceerde data/versleutelde data. 3. Je hebt ervaring met Agile/Scrum. 4. Je hebt werkervaring bij de overheid. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 04-05-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectsecretaris Groningen
Onze klant is op zoek naar versterking van het project management office met een senior projectsecretaris. Het betreft hier een ICT-project. Het zwaartepunt van de werkzaamheden ligt in het ICT-werkveld. Werkzaamheden of prestatiedoelstelling van de opdracht: • Inrichting, zorgdragen en bewaking van rapportage over het verloop van het project; • Realiseren van de projectadministratie en -documentatie; • Adviseren van de programmamanager bij de ontwikkeling, inrichting en uitvoering van het project; • Werkzaamheden overnemen van de programmamanager bij afwezigheid; • Verrichten van ondersteunende werkzaamheden voor de programmamanager; • Optreden als secretaris bij besprekingen van de programmamanager; • Bijdrage leveren aan risico inventarisaties en risico analyses; • Zorgen voor de planning coördinatie en de inhoudelijke voorbereiding van stuurgroep bijeenkomsten; • Bijdragen aan de besluitvorming m.b.t. het project en daartoe deelnemen aan diverse overleggen; • Opstellen van integrale programmaplanningen samen met de programmamanager; • Bewaken, bevorderen en gebruiken van de projectmanagementmethodiek binnen het project; • Leveren van een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de projectmanagementmethodiek. Functie Eisen: • Minimaal 3 jaar WO werk-en denkniveau; • Minimaal 3 jaar ervaring met IT programma's binnen een complexe omgeving; • Minimaal 3 jaar ervaring met Agile/scrum werken; • Prince2, Agile Scrum certificering; • Professioneel projectmanagement, Prince II, Practitioner. Functie Wensen: In staat om op duidelijke wijze afspraken en acties vast te leggen en deze te bewaken. Omgevingssensitief: weet binnen structuur en kaders oog te houden voor belangen van alle betrokken partijen en voortgang. Werkt planmatig en zelfstandig: stuurt op resultaat binnen tijd, budget en kwaliteitseisen. • Ervaring met stakeholdermanagement • Ervaring met programma management tools Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Groningen Start: 2-3-2020, 32 uur per week Einddatum: 29-5-2020, optie tot verlenging 3 x 3 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Teamleider Haarlem
Voor een directe eindklant in Haarlem is Harvey Nash op zoek naar een teamleider.Startdatum: ZSMDuur: 8 maandenInzet: 40 uur per week FunctiebeschrijvingWe zoeken een ervaren teamleider die snel inzetbaar is voor onze locatie in Haarlem. Jouw energieJij bent de succesfactor voor het resultaat van jouw team en daarom ben jij onmisbaar voor onze organisatie. Als teamleider Aanleg zorg je dat het werk van jouw team van dag tot dag goed wordt uitgevoerd. Daarbij signaleer je verbeteringen waar dat nodig is. Je geeft leiding aan een team van 12 à 18 technische medewerkers die stuk voor stuk houden van hun vak. Jij geeft hen helder richting en sturing en je implementeert veranderingen die voor jouw team gelden. Binnen het team stuur je aan op veiligheid, kwaliteit en het naleven van de planning. Zo werk jij aan de energie van vandaag én morgen:operationeel aansturen op weekbasis, met een vastgestelde productiedoelstelling en vastgesteld teamresultaat.verbeteren van operationele processen binnen jouw team, gericht op resultaat.jouw bijdrage leveren aan het opstellen en uitdragen van het afdelingsbeleid en het operationele (team)plan.motiveren, stimuleren en coachen van medewerkers. Dat doe je voor hun huidige werk en voor hun eventuele doorgroeimogelijkheden (duurzame inzetbaarheid).een resultaatgerichte stijl hanteren en voortdurend de balans tussen verschillende belangen bewaken. Jouw achtergrondMet jouw energie blink je uit als teamleider Aanleg. Want jij werkt op een sensitieve en slimme manier samen. Je geeft effectief en helder richting en sturing door jouw leiderschapskwaliteiten, managementvaardigheden en kennis van het operationele proces. Ook ben je de persoon met: minimaal een hbo- of bachelor-diploma in een technische richting, bijvoorbeeld (technische) bedrijfskunde.ten minste 5 jaar werkervaring, waarvan 3 in een leidinggevende functie.ervaring binnen een technische (productie)omgeving in een operationele omgeving.ervaring met methodieken voor continue verbetering, zoals LEAN, Six Sigma, Agile, en het liefst ook Scrum.
Operations Manager Utrecht / Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Operations Manager. Omschrijving functie: Operations manager voor het programma Digitalisering Strafrechtketen Gevraagd wordt om een kandidaat die vertrouwd is met de stakeholders, politiek-bestuurlijk sensitief is en weet wat er gecommuniceerd kan worden, alsook zelfstandig kan handelen wanneer daarom gevraagd wordt. Op korte termijn zijn er een aantal activiteiten die tot het verantwoordelijkheidspakket van de manager behoren: 1) opzetten en bewaken PIOFACH van het programma i.s.m. plv. programmadirecteur. 2) realisatie huisvesting ‘huis van de keten’ i.s.m. plv. programmadirecteur. 3) voorbereiden en bewaken van de afstemming en verantwoording richting de opdrachtgevers en de politieke stakeholders i.s.m. programmadirecteur. 4) secretaris klankbordgroep programma digitalisering. 5) coördinatie secretariaat programma. Gezocht wordt naar een kandidaat met ervaring op het gebied van PIOFACH, programmasecretariaat, advies en communicatie, die in staat is om snel te schakelen en goed (zelfstandig) kan organiseren rekening houdend met politiek/bestuurlijke sensitiviteit en belangen van stakeholders. De kandidaat heeft kennis van en ervaring met de strafrechtketen en kan belangen ook inschatten. Interviewcriteria: 1. Heeft een energieke houding en is in staat te enthousiasmeren en motiveren. 2. Heeft kennis van de strafrechtketen, de processen, politiek en de partijen die daar deel van uit maken. 3. Heeft overtuigingskracht en communicatief vaardig. 10 4. Kandidaat heeft focus en oog voor details. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent binnen 2 weken volledig beschikbaar. 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van een secretariaat die alle bedrijfselementen van PIOFACH afdekt, dit moet blijken uit het CV. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met operationeel management( het efficiënt en succesvol inrichten en laten verlopen van interne processen) in een overheidsomgeving, dit moet blijken uit het CV. 4. Je hebt werkervaring met en kennis van het inrichten en organiseren van huisvesting voor ICT-teams, dit moet blijken uit het CV. 5. Je hebt werkervaring met het organiseren, structureren en bewaken van omvangrijke documentstromen, dit moet blijken uit het CV. 6. Je dient onafhankelijk te zijn van leveranciers die in een latere fase mogelijk inschrijven op gerelateerde opdrachten. Inschrijver en kandidaat mogen geen enkele relatie hebben met potentiële aanbieders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het aansturen van een secretariaat (zie eis 7). 2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met operationeel management in een overheidsomgeving (zie eis 8). 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het organiseren, structureren en bewaken van omvangrijke documentstromen. (zie eis 10). 4. Je hebt ervaring soortgelijke rol binnen (overheids)organisaties toegepast bij 1 opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht / Den Haag Startdatum: zsm Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6/7 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Regio Manager Alkmaar
Voor onze directe eindklant in Alkmaar is Harvey Nash op zoek naar een Regio Manager.Startdatum 3-2-2020 Einddatum 3-8-2020 Aantal uur per week 40,00 Duur: 6 maandenKennis en ervaring van/in de energiesector, waarbij kennis van regulering rondom Netbeheerders is vereist;Functietitel Regiomanager Noord-Holland Noord - AlkmaarOmschrijving aanvullende functieIn deze functie ga je werken bij de afdeling Aanleg binnen de vleugel Operatie. Operatie is het kloppend hart van Liander en bestaat uit de afdelingen Netcare, Aanleg, Aansluitingen &amp; Infostroom, Aannemerij &amp; Logistiek, Planning en Strategie &amp; Staf Operatie. Operatie zorgt voor een veilig en betrouwbaar energietransport van vandaag en morgen. Wij managen de energiestromen en realiseren, beheren en onderhouden netten en aansluitingen in onze regio's. Aanleg verzorgt de aanleg van grootverbruik aansluitingen en infrastructuren op het gebied van laag spanning, midden spanning, openbare verlichtingsnetten en hoge- en lagedruk gas. De keten Grootverbruik, Reconstructie en Netten (GVR&amp;N) staat voor een grote uitdaging. Het werkpakket is veel groter dan de beschikbare capaciteit en zal de komende jaren blijven groeien. Wij hebben als doelstelling om twee keer zoveel te produceren en twee keer zoveel klantgemak te realiseren in 2022. Een significante verandering van werkwijzen, processen, systemen en gedrag is noodzakelijk om onze doelstelling te realiseren.Taken en verantwoordelijkheden: Als regiomanager heb je een cruciale rol in het realiseren van onze doelstelling. Je bent verantwoordelijk voor jouw regioteam, het sturen op maakbaarheid en goedkeuren van het productieplan voor de keten GVR&amp;N. Dit in afstemming met verschillende afdelingen binnen en buiten Operatie. Het is cruciaal dat je goed weet wat er op de werkvloer gebeurt om goed te kunnen sturen. De geschetste uitdaging vraagt steeds meer van ons en onze mensen. Dit vraagt een actieve en frequente aanwezigheid van jou op de werkvloer om samen knelpunten op te lossen en steeds weer duidelijk te maken aan welk doel we werken. Verder lever je als MT-lid van Aanleg een essentiële bijdrage aan de organisatie. Je draagt de directe verantwoordelijkheid over circa 90 fte en rapporteert aan de Manager Aanleg. Je draagt zorg voor een bestendige cultuurverandering, faciliteert je medewerkers in hun groei en geeft leiding gericht op ontwikkeling, verbetering en begrenzing. Onderstaande taken en verantwoordelijkheden behoren tevens tot de werkzaamheden: Je zorgt voor oplossingen voor een verscheidenheid aan managementvraagstukken op keten- en keten overstijgend niveau van complexe aard; Je initieert en formuleert delen van het businessplan, onder leiding van de Manager Aanleg; Je formuleert het jaarplan voor jouw regioteam, passend binnen het business jaarplan; Je spreekt alle partijen binnen de keten GVR&amp;N aan op de voortgang van de productie; Je rapporteert over de voortgang van productie en budget (financiële rapportage) en het productportfolio voor de keten GVR&amp;N; Je draagt zorg voor een optimale inrichting en ontwikkeling van personeel en weet medewerkers mee te nemen in de veranderingen; Je onderhoudt de benodigde frequente contacten met externe partijen / klanten / leveranciers en intern met andere afdelingen / bedrijfsonderdelen.Jouw achtergrond Je hebt aandacht voor zowel de menselijke / organisatorische kant, als voor de systeem / financiële implicaties (de ‘zachte’ en de ‘harde’ kant). Je hebt veel ervaring met verandering en voelt je goed in een dynamische omgeving. Je bent sterk in operationeel sturen, bevordert de samenwerking binnen de keten en stimuleert verbetering.Je bent kaderstellend en geeft innovatief, inspirerend en creatief leiding en richting. Je bent sterk gericht op het stimuleren van vertrouwen en verbinding en durft je daarbij kwetsbaar op te stellen. Je bent communicatief sterk en bent in staat om een wederzijds goed gesprek te voeren en kunt oprecht luisteren. Je voelt je verantwoordelijk voor je omgeving en bent in staat om met lef besluiten te nemen. Dankzij deze vaardigheden spreek je jouw omgeving aan op gedrag en bent zelf ook aanspreekbaar. Vanzelfsprekend bezit je het noodzakelijke empathisch vermogen en de (organisatie) sensitiviteit om dit te doen. Je hebt de durf en het vertrouwen om te delegeren. Je bent gericht op ontwikkeling en weet ruimte te creëren om te leren en te groeien. Tevens spoor je uiteraard aan tot betere resultaten.Verder breng je het volgende mee:WO werk- en denkniveau met een technische of bedrijfskundige achtergrond; Minimaal zeven jaar ervaring in leidinggevende rol (participerend in een management team); Minimaal tien jaar ervaring met operationeel management in een uitvoeringsorganisatie; Kennis en ervaring van/in de energiesector, waarbij kennis van regulering rondom Netbeheerders is vereist; Gedegen kennis van de marktrollen van het bedrijf.Sluitingsdatum aanbiedingen: 29-1-2020 17:30.
Linux Beheerder Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Linux Beheerder. Omschrijving opdracht: De Dienst ICT van de Politie is bezig met het insourcen van diverse systemen die opgezet zijn door- en in beheer zijn bij andere onderdelen van de Nationale Politie. Als Linux Beheerder werk je in het Speciaal Beheer Team (SBT) dat zich specifiek richt op interceptie. Dankzij jou werkt alles naar behoren en kunnen gebruikers met de applicaties uit de voeten. Waar ga je werken: Jij vervult een belangrijke rol in het SBT, een specialistisch team dat ICT beheertaken uitvoert voor bijzondere doelgroepen binnen de politie, vaak dicht op de operatie. Dat doen we voor het hele land vanuit drie locaties: Zwolle, Rotterdam en Driebergen. Die laatste is jouw standplaats. Samen met je collega’s bouw je aan ICT-dienstverlening waar politiemedewerkers 24/7 van op aan kunnen. Grote technische en persoonlijke flexibiliteit zijn daarbij natuurlijk onmisbaar. Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Na een inwerkperiode draai je mee in het piket. Doelstelling: Het uitvoeren van Beheertaken en het verbeteren hiervan op het gebied van zowel operating systemen als op het gebied van applicaties. Verantwoordelijkheden: Samen met de collega's van het SBT ben je verantwoordelijk voor de instandhouding van de Interceptieomgeving. Vakmatige taken: - Signaleren, analyseren en verhelpen van (complexe) storingen; - Uitvoeren van testroutines; - Verzorgen van eerste- en tweedelijnssupport (ook buiten kantoortijden); - Beheren en bewaken van de serverinfrastructuur en -beveiliging (Linux en Windows 2008/2012) en van diverse technische (politie)applicaties; - Doen van aanbevelingen vanuit de beheerpraktijk; - Opstellen van gebruiksprocedures en documentatie, deze bewaken en adviseren over beveiligingsvoorschriften; - Installeren van apparatuur en programmatuur en verzorgen van capaciteitsbeheer. Leidinggevende taken: Geen leidinggevende functie. Contacten: Het werk van het SBT beslaat alle IT-kennisgebieden, waardoor je veel contact hebt met collega’s van andere disciplines. Inzet in de lijn of project: Dit is een lijnfunctie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 28-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde en erkende MBO niveau 4 opleiding, bij voorkeur in de richting ICT of vergelijkbaar. 3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar gewerkt als Linux (Red Hat en/of Ubuntu) Beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring met het werken binnen technisch en organisatorisch complexe infrastructuren. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met operationeel serverbeheer en technisch applicatiebeheer. 3. Je hebt tenminste 3 jaar aantoonbare ervaring met: a. Windows 2008 b. Windows 2012 c. Powershell 4. Je hebt bij voorkeur kennis van netwerken (niveau Cisco CCNA) en/of firewalls 5. Je hebt ervaring met agile werken in een scrumteam 6. Een afgeronde, erkende opleiding op minimaal HBO niveau in de richting ICT is een pre Competenties: - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 04-05-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Solution Architect Connectiviteit Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Solution Architect Connectiviteit. Omschrijving opdrachtgever: Organisatieonderdeel ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst vaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch Applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Regie en de CIO Office. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van ICT-infrastructuur voorzieningen valt niet meer onder de kerntaken van de gemeente Amsterdam. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden. Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de samenwerking tussen de informatiebehoefte van de stad (business), informatiedeskundigen, en de ICT- leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. De al reeds uitbesteedde bouwlaag @DP regelt de veilige connectiviteit tussen het Amsterdam ICT-domein en de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld het openbare internet of met samenwerkingspartners. De bouwlaag Connectiviteit bestaat uit de WAN en LAN's van het ICT-huis. Dit zijn alle digitale connectiviteit in en tussen de kantoorgebouwen en overige locaties binnen het werkdomein van de directie ICT. Op korte termijn start de migratie van bouwlaag Connectiviteit, de verbindingen tussen de gebouwen (WAN genoemd) en vervolgens zullen de netwerken (LAN's) binnen de gebouwen worden vernieuwd. De totale migratie zal in 2021 zijn afgerond. De Senior Solution Architect Connectiviteit levert een inhoudelijke bijdrage aan de bouwlaag connectiviteit en speelt een belangrijke rol in de kennisoverdracht naar de ICT leverancier en zorgt ervoor dat de bestaande netwerkomgeving adequaat blijft functioneren gedurende deze migratie. Omschrijving werkzaamheden - Het toetsten en beschrijven van bestaande netwerk architectuur op WAN, LAN en WiFi bouwblokken door middel van Technische Architectuur ontwerpen; - Zorgdragen voor continuïteit en het borgen van de huidige dienstverlening in de migratiefase naar sourcing; - Heeft aandacht op het ontwerp van de datacenters en de bijbehorende componenten en adviseert gedurende de migraties op technische voorbereidingen en op termijn de uit fasering; - Stemt de doelstellingen en inrichting af met alle stakeholders en vertaalt deze naar oplossingen voor de bestaande omgevingen; - Ondersteunt de operatie bij complexe vraagstukken en projecten; - Rapporteert aan CC Manager Data en telecom. Functie eisen (knock-out criteria): 1 Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2 Je beschikt minimaal over een hbo of wo werk- en denkniveau, dan wel door opgedane werkervaring en/of behaalde diploma. 3 Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNDA, Design Associate. 4 Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNP, Routing & Switching. 5 Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNA, Routing & Switching 6 Je bent in het bezit van een Prince II Foundation certificaat. 7 Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar) als Solution Architect en in de laatste 5 jaar als Solution Architect Connectiviteit bij een overheidsorganisatie gewerkt. 8 Je hebt aantoonbare ervaring in CISCO Enterprise omgevingen, inclusief ASA (inclusief ASA clustering), NEXUS (inclusief VDC configuraties) en dual datacenter setup. Je hebt minimaal 15 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 18 jaar) als netwerk Engineer IP DATA. 9 Je hebt aantoonbare ervaring met geïntegreerde data- en IP-telefonie netwerken en aantoonbare ervaring met netwerk Core-omgevingen. 10 Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met betrekking tot alle onderstaande: A. Cisco ISE; B. Netscaler (Reverse Proxy); C. Informatiebeveiliging in relatie tot netwerken en netwerkarchitectuur. Functie wensen (gunningscriteria): 1 Je hebt kennis en ervaring met: A. soortgelijke migratietrajecten binnen de overheid; B. Cisco Prime of vergelijkbare beheeromgeving; C. Infoblox of vergelijkbare tooling. 2 Je hebt kennis van de Amsterdamse ICT infrastructuur en met name van het datanetwerk. 3 Je hebt aantoonbare kennis van netwerksecurity gerelateerde onderwerpen. Competenties: - Analytisch vermogen - Overtuigingskracht - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Stressbestendigheid - Snelheid van begrip Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Cruquiusweg 5, 1019 AT, Amsterdam Startdatum: ZSM Duur: 1 jaar Optie op verlenging: Ja Inzet: 36uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Specialist Procesoptimalisatie Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30147 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Nee Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Dinsdag 28 januari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Specialist Procesoptimalisatie voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Directie Informatievoorziening en Systemen heeft als belangrijkste taak te zorgen voor de continuïteit van het systeemlandschap. De afdeling Proces- en Systeemkwaliteit van de Directie Informatievoorziening en Systemen is verantwoordelijk voor het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het kwaliteitsbeleid, de vertaling ervan naar een operationeel uitvoeringskader om te zorgen voor de borging van de kwaliteit in de producten en diensten die Informatievoorziening & Systemen levert. Deze vertaling richt zich met name op de kwaliteit van de processen die binnen (en buiten) Informatievoorziening en Systemen worden gehanteerd. De afdeling is tevens verantwoordelijk voor het richten, inrichten en verrichten van een aantal belangrijke processen, te weten het incident- en problem management, het wijzigingsbeheer, het testmanagement, het leveranciersmanagement en tot slot informatiebeveiliging. Taken/werkzaamheden: Als organisatie zitten we in een samenwerkingsketen. Zonder de kritische infrastructuur van identiteitsgegevens kunnen andere rijks organisaties hun dienstverlening niet leveren aan de Nederlandse burger. Als specialist procesoptimalisatie houd je je bezig met de organisatie actief te stimuleren om continu te verbeteren. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het analyseren van processen en het implementeren van verbeteringen aan deze processen. Je bent in staat volledige verbeterprogramma’s te implementeren, waarbij je diverse rollen hebt als adviseur, trainer en coach. Je hebt ervaring met de LEAN verbetermethodologie. Deployment en uitrol van het continu verbeterprogramma voor de organisatie. Werkt nauw samen met de stakeholders om een continu verbeteringscultuur te implementeren. Met behulp van Value Stream Mapping ketenbrede processen verbeteren. Identificeren van verliezen op basis van analyses en het opstellen van actieplannen. Initiëren en faciliteren van verbeterteams, organiseren van workshops, proces mapping en brainstormsessies om kennis te delen en prestaties te verbeteren. Het leiden van projecten om efficiëntie te verhogen en kosten te verlagen. Opstellen van KPI bomen en inrichten van sturing en verantwoording op processen. Opzetten van KPI-dashboard op procesKPI’s en ontwikkelen van rapportages. Zorgen voor het beheer van veranderingen, oplossingen voorstellen om doelstellingen te bereiken. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een diploma op WO werk- en denkniveau. Je beschikt over Procesoptimalisatie kennis en je bent Lean Black Belt of Master Black Belt gecertificeerd. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van procesverbetering Je beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van de rijksoverheid (weging maximaal 30%). Je hebt ervaring heeft met meedenken aan een professionaliseringsslag (weging maximaal 20%). Je hebt ervaring en/of affiniteit met de IV/IT organisatie van de opdrachtgever. Je beschikt over analytisch denkvermogen (weging maximaal 20%). Competenties: Nieuwsgierig: je weet graag van de hoed en de rand. Proactief: je bent gedreven en maakt complexe materie je snel eigen. Enthousiast: je weet collega’s te inspireren en enthousiasmeren. Omgevingsbewustzijn: goed gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen. Pragmatisch: Je streeft naar de best haalbare/mogelijke oplossingen. Overtuigingskracht: In staat om groepen en het management mee te nemen.
Solution Architect Connectiviteit Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30145 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, totaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 31 januari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Solution Architect Connectiviteit voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De gemeente heeft op basis van de ontwikkelingen op ICT-gebied het sourcingsbeleid vastgesteld. Het in stand houden en de doorontwikkeling van ICT-infrastructuur voorzieningen valt niet meer onder de kerntaken van de gemeente. Dit beleid wordt geïmplementeerd door de ICT-infrastructuur uit te besteden. Als gevolg hiervan zullen de werkzaamheden binnen de directie ICT grotendeels wijzigen. De nadruk komt te liggen op het organiseren van de samenwerking tussen de informatiebehoefte van de stad (business), informatiedeskundigen, en de ICT- leveranciers. De uitvoerende en technische gerichte werkzaamheden zullen op termijn ophouden. De al reeds uitbesteedde bouwlaag @DP regelt de veilige connectiviteit tussen het ICT-domein en de buitenwereld, zoals bijvoorbeeld het openbare internet of met samenwerkingspartners. De bouwlaag Connectiviteit bestaat uit de WAN en LAN's van het ICT-huis. Dit zijn alle digitale connectiviteit in en tussen de kantoorgebouwen en overige locaties binnen het werkdomein van de directie ICT. Op korte termijn start de migratie van bouwlaag Connectiviteit, de verbindingen tussen de gebouwen (WAN genoemd) en vervolgens zullen de netwerken (LAN's) binnen de gebouwen worden vernieuwd. De totale migratie zal in 2021 zijn afgerond. De Senior Solution Architect Connectiviteit levert een inhoudelijke bijdrage aan de bouwlaag connectiviteit en speelt een belangrijke rol in de kennisoverdracht naar de ICT leverancier en zorgt ervoor dat de bestaande netwerkomgeving adequaat blijft functioneren gedurende deze migratie. Werkzaamheden: Het toetsten en beschrijven van bestaande netwerk architectuur op WAN, LAN en WiFi bouwblokken door middel van Technische Architectuur ontwerpen. Zorgdragen voor continuïteit en het borgen van de huidige dienstverlening in de migratiefase naar sourcing. Heeft aandacht op het ontwerp van de datacenters en de bijbehorende componenten en adviseert gedurende de migraties op technische voorbereidingen en op termijn de uit fasering. Stemt de doelstellingen en inrichting af met alle stakeholders en vertaalt deze naar oplossingen voor de bestaande omgevingen. Ondersteunt de operatie bij complexe vraagstukken en projecten. Rapporteert aan CC Manager Data en telecom. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een HBO of WO werk- en denkniveau, dan wel door opgedane werkervaring en/of behaalde diploma (kopie diploma vereist). Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNDA, Design Associate (kopie certificaat vereist). Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNP, Routing & Switching (kopie certificaat vereist). Je bent in het bezit van het certificaat CISCO - CCNA, Routing & Switching (kopie certificaat vereist). Je hebt kennis en ervaring met grootschalige netwerk infrastructuren in grote en complexe organisaties. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 15 jaar) als Solution Architect en in de laatste 5 jaar als Solution Architect Connectiviteit bij een overheidsorganisatie gewerkt. Je hebt minimaal 15 jaar ervaring (opgedaan in de laatste 18 jaar) als netwerk Engineer IP DATA. Je hebt ervaring in CISCO Enterprise omgevingen, inclusief ASA (inclusief ASA clustering), NEXUS (inclusief VDC configuraties) en dual datacenter setup. Je hebt ervaring met geïntegreerde data- en IP-telefonie netwerken en aantoonbare ervaring met netwerk Core-omgevingen. Je hebt kennis en ervaring met betrekking tot alle onderstaande: Cisco ISE, Netscaler (Reverse Proxy) en Informatiebeveiliging in relatie tot netwerken en netwerkarchitectuur. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in het bezit van een Prince II Foundation certificaat (weging 20%). Je hebt kennis en ervaring met: soortgelijke migratietrajecten binnen de overheid, Cisco Prime of vergelijkbare beheeromgeving en/of Infoblox of vergelijkbare tooling (weging 40%). Je hebt kennis van de Amsterdamse ICT infrastructuur en met name van het datanetwerk (weging maximaal 20%). Je hebt kennis van netwerksecurity gerelateerde onderwerpen (weging 20%). Competenties: Analytisch vermogen: je bent in staat om binnen een complexe organisatie oplossingen te vertalen naar consequenties voor de bestaande omgeving en hierop te acteren. Overtuigingskracht. Samenwerken: je hebt ervaring met het overdragen van kennis. Resultaatgerichtheid. Stressbestendigheid. Snelheid van begrip.